หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pri1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสมัย บ้านสร้างโรงเรียนชิตใจชื่นประธานกรรมการ
2. นางอัมพวัน หยิมกระโทกโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายทวี ราชอาษาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
4. นายชัยณรงค์ เดชโนนสังข์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นายปิติภูมิ บัวตูมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายปรีชา กันตรงโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐจิรา ครองยุทธโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางรุ่งอรุณ เพียรกิจโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววิสันตรี รสดีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นายธานี บุบผาครโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายวศิณ บุญมาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายชวลิต ผ่องแผ้วโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอรรถวุฒิ เนตรหาญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นายอาทิตย์ พัดขุนทดโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายวุฒิพงษ์ เดิมทำรัมย์โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายมณฑล โหระโชโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ วงษ์มิตรโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นายนิกร กฤตยาวสุกุลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายสุภเวช คงสำราญโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นายณัฐพล งามหารโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสมใจ จันทสีโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางทัศนีย์ ลอยป้อมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสุภาวดี เพริดพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
4. นางสาวภิษสมัย คำดำโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางณัฐนันท์ เธียรวรโรจน์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
6. นางพัชรีย์ แสงสมบุญโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสุพัตรา เชยชัยภูมิโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะพร วงษ์อุดมโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางประภัสสร กิจวิจารณ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางปณิธาน แว่นสุขโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา โพธิ์แมนกุลโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวจิตติมา เบ้าเจริญโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
7. นายธนเทพ เนื่องศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายจำลอง สมไทยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุภัคลัทธิ์์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเทวรักษ์กรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายจำลอง สมไทยโรงเรียนปราจันกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายพลาวัสถ์ อินอุ่นโชติโรงเรียนเทวรักษ์กรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอมร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่นโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นายอมร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่นโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
4. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยากรรมการ
5. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสายพิณ สิงทยมโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
3. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสายพิณ สิงทยมโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการ
3. นายพีรพล ปากกะพอกโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นายอาจินต์ ปรีชาโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายธงชัย ศรีรักษาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายอมร ดีช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ ปุ่มสันเทียะโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นางสาวศรีเมขลา แย้มกลิ่นโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายนรนิติ สรรคณีโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นายปรีชญา แสงอุทัยโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ชารัมย์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางสุภัคลัทธิ์ บุญชัยเกียรติโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายอาทิตย์ ชารัมย์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายเมืองเดช วิเศษโรงเรียนสุวรรณวิทยากรรมการ
5. นายสมปอง มงค์คลสำโรงโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายจินดา กิมกูลโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายชาญไชย ใจน้อมโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
3. นายบำรุง เรืองโรจน์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายมานัด หาญตั้งโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวอินทนัชฤทัย บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
3. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายปริญญา กล้าผจัญโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายพากเพียร โตอินทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางอัจฉราภรณ์ เยี่ยงการุญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางจารุณี นิยมวิทยพันธุ์โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวธีรภรณ์ ธนารักษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. สิบเอกสิทธิชัย คำเอกมว.ดย.มทบ.12ประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ อัญชลิสังกาศโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
5. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. สิบเอกสิทธิชัย คำเอกหมวดดุริยางค์ มทบ.12ประธานกรรมการ
2. นายจิรพงษ์ อัญชลิสังกาศโรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ)กรรมการ
3. นายวัชระ ทาริยะวงศ์โรงเรียนอนุบาลเมืองปราจีนบุรีกรรมการ
4. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
5. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
7. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี สามารถโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายราเชนฐ์ สิขิวัฒน์โรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
4. นายศักรินทร์ ใหญ่เลิศโรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวศิรินนภา แจ่มเจริญโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภิลักฤดี นาคะเสถียรโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นายเตชิต บุญมาพิมักษ์กุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายชนันธวัฒน์ สถิตย์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายประยุทศักดิ์ สงวนเพชรจินดาโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
3. นายนพดล มิ่งสำแดงโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา"กรรมการ
4. นางสาวมุมีนะ รัตนทิชาพรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นางสาวกัลยาภรณ์ น้ำแก้วโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
5. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายภควัต ปิดตาทะโนโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นายยุทธนา นิลวุฒิโรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรีกรรมการ
4. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางพเยาว์ มีธรรมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสมพร เสาะการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางขวัญตา พิมพ์ดีดโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสุจิตรา วันทะนะโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางกาญจนา ก้อนสันทัดโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางเอื้อมพร ใจชื้นโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสืบ แตงบุตรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทกโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยมงคล รามันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นายสุชิน ทุติโรงเรียนกระทุ้มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นายเล็ก นิลผึ้งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสืบ แตงบุตรโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายทวีศักดิ์ หยิมกระโทกโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายชัยมงคล รามันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการ
4. นายสุชิน ทุติโรงเรียนกระทุ้มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นายเล็ก นิลผึ้งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภาพรรณ ปิ่นมั่นโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวงามเพ็ญ คำศรีเมืองโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางพิไลพรรณ เทพศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวณัฐภรณ์ วงษ์ลครโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางบุญทิพา ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนิทรา ด่านศิริชัยสวัสดิ์โรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นางนันทนา สุทธิศรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายจิรศักดิ์ ขวัญสุขโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางนิภาพรรณ แสงเย็นยิ่งโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางจรวยพร แก้วเชื้อโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวลักขณา ปากพลีนอกโรงเรียนชิตใจชื่นประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีญญา กลิ่นจันทร์โรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสาวนพสร อู่แก้วโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวสิรัชญา ศรีสมพงษ์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายฐานันดร เจนพานิชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาววีรวัลย์ วิณุราชโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวฐานันดร เจนพานิชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสุภลักษณ์ รักยุติธรรมกุลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางสาววีรวัลย์ วิณุราชโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวณชมน น้อยจันทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมปอง โกซินโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกพร โอฬารกิจทวีกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวณชมน น้อยจันทร์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
3. นางสาวสมปอง โกซินโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชฎา ต่างภาษาโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพรรณ ปรีชาโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววิมลพร ชาวบนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
4. นางสาวจิราพร สกุลทาโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวพณณกร ชื่นชมโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นางสาวจันทร์จรัส เฟื่องวิจารณ์โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทองในพระราชูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวฐิติมา อินทร์ธูปโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา บุญทิพย์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวฐิติมา อินทร์ธูปโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา บุญทิพย์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นายธวัชชัย วอนศรีโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณิสา โถทองโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นางรัตนา ตั้งฐิติพงศ์สกุลโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ นพวิงโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายไพรัช สุขมูลโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ ชาติครบุรีโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา ยินดียมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา ยินดียมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายอนุรักษ์ ภู่เนตรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
3. นายวีระศักดิ์ วงศ์ถาวรพินิจโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายกิตติศักดิ์ เทศศรีโรงเรียนสุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฐานันดร เจนพานิชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวนริศา แสงยิ่งโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นายณัฐพร ตั้งประดิษฐโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายวุฒื ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุประกิจ ทับทิมทองโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายวุฒื ไตรมาศโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา บุญโตโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นายสุประกิจ ทับทิมทองโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี พุทธิเมธากุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา บุญเล่าโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายสงคราม ไชยสมบูรณ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี พุทธิเมธากุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา บุญเล่าโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นายสงคราม ไชยสมบูรณ์โรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางจินตนัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางจินตนัญญา เมตตาโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร ศักดิ์ศรีกรมโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
4. นางสุรีย์ เมืองทองโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์รัตน์ เพ็ชรเหมือนโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายบำรุง วณิชชากรโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชัยณรงค์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจันทรรัตน์ เหมือนเพ็ชรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นายบำรุง วณิชชากรโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชาญณรงค์ นาคสวัสดิ์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายเล็ก นิลผึ้งโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ เพริศพริ้งโรงเรียนศรีมหาโพธิกรรมการ
3. นายสมจิตร ใจอาษาโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการ
4. นายบรรเจิด รอดเพชรโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการ
5. นายอนันต์ สหะวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสุบิน สุวรรณโรงเรียนศรีมโหสถประธานกรรมการ
2. นายทวี มัยตรีเดชโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางสมหมาย พรมศรียนันท์โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุงกรรมการ
4. นายศุภชัย เทพอรุณโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยากรรมการ
5. นางสาวบังอร ไชยมโรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางอุษมา สหะวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ชัยรัตน์ศิลป์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางดรุณี กัปตันโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางอุษมา สหะวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวันชัย ชัยรัตน์ศิลป์โรงเรียนปราจีนกัลยาณีกรรมการ
3. นางดรุณี กัปตันโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวิบูลย์ศรี วรสูตรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอุษมา สหะวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางวิบูลย์ศรี วรสูตรโรงเรียนปราจีนกัลยาณีประธานกรรมการ
2. นางอุษมา สหะวิริยะสกุลโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางวัฒนา จตุพรฆ้องชัยโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร สืบสาวโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางสุมาลี บุญเคลิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นายอัครเดช รสดีโรงเรียนศรีมหาโพธิประธานกรรมการ
2. นางสาวอรชร สืบสาวโรงเรียนชิตใจชื่นกรรมการ
3. นางสุมาลี บุญเคลิ้มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูลโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายแผน ผาสุขโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีชัยภูวนาถ กวยกูลโรงเรียนอนุบาลปราจีนบุรีประธานกรรมการ
2. นายแผน ผาสุขโรงเรียนบ้านหว้าเอนกรรมการ
3. นางสาวสายสมร มิตรยงโรงเรียนศรีมโหสถกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 098-890-7780 E-mail = chalermkwhan@gmail.com และ
นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-983-2861Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]