หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 29 70 42
2 002 โรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา 5 13 10
3 004 โรงเรียนชิตใจชื่น 27 87 31
4 011 โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 35 135 68
5 012 โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 9 19 11
6 013 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 59 187 82
7 014 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 2 "อดุลศาสนกิจศึกษา" 3 9 6
8 015 โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 44 99 72
9 016 โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 0 0 0
10 020 โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 12 22 17
11 021 โรงเรียนศรีมหาโพธิ 43 93 68
12 022 โรงเรียนศรีมโหสถ 45 89 64
13 023 โรงเรียนศรีรักษ์ราษฎร์บำรุง 0 0 0
14 025 โรงเรียนสุวรรณวิทยา 14 23 18
15 006 โรงเรียนเทศบาล 1 (ปราจีนราษฎร์รังสฤษฎ์) 0 0 0
16 007 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดหลวงปรีชากุล) 0 0 0
17 008 โรงเรียนเทศบาล 3 (วัดแก้วพิจิตร) 0 0 0
18 009 โรงเรียนเทศบาล 4 (อุดมวิทย์สมใจ) 0 0 0
19 010 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 13 30 15
20 003 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 3 4 3
21 017 โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 15 23 21
22 018 โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 21 49 30
23 019 โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ 0 0 0
24 024 โรงเรียนสุธีวรราษฎร์รังสฤษฎ์ 0 0 0
25 005 โรงเรียนเทวรักษ์ 0 0 0
รวม 377 952 558
1510

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 098-890-7780 E-mail = chalermkwhan@gmail.com และ
นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-983-2861Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]