หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
2 นายมานพ รวยลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
3 นายสุรชาติ เตรือศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
4 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
5 นายสมชาย อึ๊งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
6 นายเจษฎา ดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 7 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
7 นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
8 นายสุเทพ ธีรัชสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
9 นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
10 นายไพทูล อยู่เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
11 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
12 นางนิตยา มั่นชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
13 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย ก้อนสันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนสุวรรณวิทยา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
14 นายพาดี ฉิมพาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
15 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
16 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
17 นายสุชิน วรรณฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประะเมินผล กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
18 นางจงกลนี ประยูรสุข ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
19 นายประเสริฐ พรมพิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ๒ "อดุลศาสนกิจศึกษา" กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
20 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
21 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
22 นางณิชาภา ธนัตถ์วุฒิเดช รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
23 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
24 ว่าที่ ร.ต.เมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
25 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
26 นายเล็ก นิลผึ้ง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
27 นายอมร ดีช่วย ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
28 นายธงชัย ศรีรักษา ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
29 นายมนตรี ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
30 นายสมจิตร์ ศิริวรรณ พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
31 นายอัศวิน หลีกชั่ว พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
32 นายอาธรณ์ นกน้อย พนักงานขับรถ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
33 นายวิรัตน์ ลอยป้อม ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง
34 นางสุมาลี ศรีสม ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
35 นายอมร ดีช่วย ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
36 นางนิภาพรรณ ปิ่นมั่น ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานกรรมการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
37 นางสาวแก้วตา พึ่งตนเอง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
38 นายนิรันดร์ พานิช เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
39 นายณัฐภัทร ใจผูกพันธ์ เจ้าหน้าที่โสตฯ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
40 นายไพทูล อยู่เกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนชิตใจชื่น ประธานกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
41 นายวิทยา ถิระสัตย์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
42 นายภานุพงษ์ อยู่สำราญ ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
43 นายสมศักดิ์ เจิมกระจีน ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
44 นายสุรินทร์ พรมแสง ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
45 นายประเวช สีนวน ยาม โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
46 นางมณฑา เรืองฤทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจีนกัลยาณี ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
47 นายอรรถวุฒิ เนตรหาญ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
48 นางจงรักษ์ ฤทธิ์ประวัติ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
49 นายชัยวัฒน์ ไฝเจริญมงคล ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
50 นายอนุพงษ์ ศรีโสภา ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
51 นางอรพิณ สุขใจ ครูโรงเรียนปราจีนกัลยาณี กรรมการและเลขานุการฝ่ายสถานที่โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
52 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
53 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ รองประธานอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
54 นายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ รองประธานอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
55 นางปภสรฐวรรณ วานิชสุขสมบัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ รองประธานอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระเรียนรู้ศิลปะ
56 นายถาวร บุบผาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
57 นายนรนิติ สรรคณี ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
58 นายสมปอง มงค์คลสำโรง ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
59 นางเอื้อมพร ใจชื้น ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
60 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ ประธานกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
61 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
62 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานกรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
63 นางสาวณชมน น้อยจันทร์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
64 นางสาววีรวัลย์ วิณุราช ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
65 นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
66 นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการดูแลระบบบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
67 นางสาวกนกวรรณ เล็บครุธ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบการบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
68 นางสาวฐิติมา เหมือนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการดูแลระบบการบริหารการจัดการสารสนเทศและจัดทำเกียรติบัตร
69 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
70 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
71 นายกวิน รสชุ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
72 นายสำเริง โชครุ่ง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
73 นางละเอียด เจริญสุข ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
74 นางเอื้อมพร ใจชื้น ครูโรงเรียนศรีมหาโพธิ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
75 นางสาวสายสมร มิตรยง ครูโรงเรียนศรีมโหสถ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
76 นายสืบ แตงบุตร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
77 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
78 นายธนิต บุญกิตติเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พํฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
79 นายวิเชียร อินทมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนกระทุ่มแพ้ววิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
80 นายศิริศักดิ์ เชยชัยภูมิ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎณอำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
81 ว่าที่ร้อยตรีเมฆิน ลิ้มเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
82 นางหทัยทิพย์ บัวอ่อง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
83 นางณัชชา เจริญสมบัติ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
84 นางสราญรมย์ ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
85 นางธารีรัตน์ บุญครุฑ ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
86 นางผ่องศรี ดีจริง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
87 นางจงจิตต์ พรรณาวร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
88 นายสำเริง โชครุ่ง ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
89 นายมนตรี ยิ่งสุข ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
90 นางสุรีรัตน์ กล้าเผชิญโชค ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
91 นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง ผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
92 นายธณัฏฐ์ยศ ถกลประจักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศุนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
93 นายพิเชษฐ์ ปิ่นเกิด รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง รองประธานอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศุนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
94 นายพงษ์พันธ์ เจริญผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง รองประธานอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชการประจำศุนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
95 นายเกรียงเดช มักพิมล ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
96 นางละเอียด เจริญสุข ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
97 นายปรีชา สุภาพ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ ประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
98 นายสมบูรณ์ พันธุ์พืช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมหาโพธิ รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
99 นางสาวอลิศรา มั่นคง รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีมโหสถ รองประธานกรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
100 นายสุชิน วรรณฉวี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
101 นางดรุณี กัปตัน ครูโรงเรียนศรีมโหสถ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
102 นางวัลภา ซื่อตรง ครูโรงเรียนศรีมโหสถ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
103 นางสาวนิตยา ฉัตรสูงเนิน ครูโรงเรียนศรีมโหสถ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
104 นายสุประกิจ ทับทิมทอง ครูโรงเรียนศรีมโหสถ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
105 นายอนุรักษ์ ภู่เนตร ครูโรงเรียนศรีมโหสถ กรรมการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
106 นางสาวสายสมร มิตรยง ครูโรงเรียนศรีมโหสถ กรรมการและเลขานุการอำนวยการแข่งขันทักษะทางวิชาการประจำศุนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทาโนโลยี
107 นางพัชรีย์ แสงสมบุญ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายทะเบียน เอกสารและสรุปผลประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม
108 นายธนเทพ เรืองศรี ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายทะเบียน เอกสารและสรุปผลประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
109 นางสาวจาตุพร นิยมวิทยพันธุ์ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายทะเบียน เอกสารและสรุปผลประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
110 นางสาวอัจฉรา มั่นจิตร ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายทะเบียน เอกสารและสรุปผลประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
111 นางสาวจุฑารัตน์ จิรัฐิติเจริญ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายทะเบียน เอกสารและสรุปผลประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
112 จ่าเอกสมาน บุบผา ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
113 นางสาวอัจฉรา มั่นจิตร ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายปฏิคมและบริการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
114 นางสาวธัญญาภรณ์ กอสุวรรณ ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายปฏิคมและบริการประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
115 จ่าเอกสมาน บุบผา ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง ประธานกรรมการฝ่ายบันทึกภาพประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
116 นางสาวอัจฉรา มั่นจิตร ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการฝ่ายบันทึกภาพประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
117 นายธนเทพ เนื่องศรี ครูโรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง กรรมการและเลขานุการฝ่ายบันทึกภาพประจำศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 098-890-7780 E-mail = chalermkwhan@gmail.com และ
นางกุญช์ญาดา คงสัมฤทธิ์ 081-983-2861Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]