รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 5-6 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  สิงห์ชุมพร
2. เด็กชายวันชัย  ดารักษ์
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินโท
2. เด็กชายสิทธิกร  อ่อนน้อม
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงกรรธวิกา  น้อยจินดา
2. เด็กชายกฤษฎา  พิมพ์ดีด
3. เด็กชายถิธนวัฒน์  พญา
4. เด็กชายธนเทพ  วิเศษ
5. เด็กชายภูเบศร์  พุกรัตน์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  มูลเชื้อ
2. นายมณฑล  โหระโช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 96.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายจิระวุฑฒิ  วีระวนิชกุล
2. นายชาตรี  คงวงษา
3. นางสาวปวิตรา  กำลังฟู
4. นางสาวสาริศา  ยศศรี
5. นายสิทธานต์   เชิดชู
 
1. นายวศิณ  บุญมา
2. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เอมเจริญ
2. เด็กชายอโนชา  อยู่อินทร์
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นายธนเทพ  เนื่องศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายปริญญา  พิทักราษฎร์
2. นางสาวพรพิมล  กางวิถี
 
1. นางพัชรีย์  แสงสมบุญ
2. นางละเอียด  เจริญสุข
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงบุศรินทร์  ทองขัติ
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวระชา  ลาภเงิน
 
1. นายชาญไชย  ใจน้อม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธเนศ  ว่องนุกูลสวัวดิ์
 
1. นายอมร  ดีช่วย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวแพรวพรรณ  จรรัตน์
 
1. นายจำลอง  สมไทย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  ค้ำชู
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวเมธาวดี  สุวรรณน้อย
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอดุลย์  จอมโชติ
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายอดิศักดิ์  บุญทิม
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายดนัย  พิมโดด
2. เด็กหญิงพัชราพร  หนามดี
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
2. นางสาวพิราพรรณ  แสงเย็นยิ่ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กหญิงปิยณิดา  ใสหาร
 
1. นางสาวศรีเมขลา  แย้มกลิ่น
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายจิณณวัตร  มูลเหล็ก
 
1. นายนรนิติ  สรรคณี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกรกต  ไพเราะ
2. เด็กชายกำพล  วิเศษกุล
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันสรา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
2. นางสาวธัญญา  แนวดง
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกิตตินันท์  ไพจิตร
2. นายศักดิ์ชัย  ไพเราะ
3. นายสมพงษ์  เข็มมา
 
1. นางสาวอินทนัชฤทัย   บุญโต
2. นายพาดี  ฉิมพาลี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายสมชาย  ตันสุวรรณศิริ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. นายอนันต์  มีแสง
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวสุจีรา  พากเพียรทรัพย์
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายบุญเลิศ  งามทองหล่อ
 
1. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายพงษ์ศธร  มิ่งไชย
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทรายแก้ว
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายคนึง  อ่ำอินทร์
2. เด็กชายทิชานนท์  โรจน์ชารี
3. เด็กชายธนภูมิ  มิ่งมณี
4. เด็กชายสาโรช  บางไผ่
5. เด็กชายอรุณเลิศ  ไชยะโอชะ
 
1. นายสุประกิจ  ทับทิมทอง
2. นายพีรพล  ปากกะพอก
3. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกัมพล  ชูศรี
2. นายฐาพัช  ดอนมอญ
3. นายณัฐพล  ไกรทอง
4. นายนิธิศ  ปิ่นทอง
5. นายยุทธจักร  เพ็งโอ
6. นายวัชรพล  ลีสีสุข
 
1. นายเตชิต  บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวศิรินนภา  แจ่มเจริญ
3. นายปรีชญา  แสงอุทัย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวกมลลักษณ์  มั่นใจ
2. นางสาวกฤษณา  รถไฟรี
3. นางสาวกัญญารัตน์  นามจำปา
4. นางสาวจิตยาพร  สุขศรี
5. นางสาวจินตนา  แสงเพชร
6. เด็กชายชนาภัทร  การุณวงษ์
7. นายชนินธวัฒน์  สถิตย์
8. นายชินศักดิ์  จิตตรง
9. เด็กชายชิษณุพงศ์  จันทรา
10. นายชิษณุพงศ์  กันเนื่อง
11. นายชุติวัต  วิริยะ
12. นางสาวฐิติพร  บุตรศรี
13. นางสาวฐิติมา  สถาวร
14. เด็กชายณภัทร  อึ้งเจริญ
15. นายดาบชัยณรงค์  ชัยแสงฤทธิ์
16. นางสาวทิพาวรรณ  จำรูญ
17. เด็กชายธวัชชัย  สงวนวงษ์
18. นางสาวนิชนันท์  พาพรม
19. นางสาวนิภาภัทร  เสนเชื้อ
20. นางสาวบุญรัตน์  หลวงจันทร์
21. เด็กชายปราชญา  ศุภวัฒน์
22. นางสาวปาริชาต  อุตรี
23. นางสาวพรพรรณ  เสี้ยวเส็ง
24. เด็กชายพศวัต  สังข์เทียบ
25. นางสาวพัฒนธิรา  เมฆเคลื่อน
26. นางสาวพีรดา  มูลคำ
27. นางสาวรวิปรียา  เจนการ
28. เด็กชายลิเวอร์พูล  ภู่สมัย
29. นางสาววนิชา  พิมพ์แก้ว
30. เด็กชายวรธน  บุญมา
31. นางสาววราภรณ์  สู่เพื่อน
32. นายวิชยะพร  กำลังมั่น
33. เด็กชายวีรชน  รัสมี
34. นางสาวศลิษา  เป้าต้น
35. นางสาวสกาวเดือน  สีลา
36. นางสาวสุจิตรา  ทิพรัตน์
37. นางสาวสุชานาถ  สุขใส
38. นางสาวสุนิศา  อุดมชัยธรักษ์
39. นางสาวสุพัตรา  สินสุพรรณ์
40. นางสาวอัญจนา  ชินธรรม
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายอมร  ดีช่วย
4. นายจินดา  กิมกูล
5. นายปริญญา  กล้าผจัญ
6. นายธงชัย  ศรีรักษา
7. นางสมพร  เสาะการ
8. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญหยัด
2. นางสาวกัญญารัตน์  มีสัมฤทธิ์
3. เด็กหญิงจิตราพร  จิตจุล
4. นายชนายุทธิ์  ภู่สวัสดิ์
5. นางสาวชลธิชา  อินทร์จันทร์
6. นายชลนที  กัณหกุล
7. นายชาตรี  ศรีอุบล
8. นางสาวญาดา  พันธ์ุบุปผา
9. เด็กหญิงฐิติมา  เทพศาสตรา
10. เด็กหญิงณิชากร  ชมภู
11. นางสาวทิพภาวัลย์  พุฒตาล
12. นายธนาธิป  เสียงเย็น
13. เด็กหญิงธัญชนก  โจมแก้ว
14. นายธีรศักดิ์  ช่วงจั่น
15. เด็กหญิงนลัทพร  อ่อนยิ้ม
16. นางสาวนลินี  ตาดเดิม
17. นายนวมินทร์  เทียมสม
18. นางสาวนิธนา  บุญมาก
19. นายนิธิ  ชำนาญผา
20. นางสาวประภาศิริ  สังข์ทอง
21. นายประสงค์  บุญนิมิ
22. นายพงศกร  มิตรโกสุม
23. นายภัทร  กระต่ายทอง
24. นางสาวรัศมี   โง้ววนิช
25. นางสาวฤทัยรัตน์  รัตนทั่ง
26. นางสาววรรณดา  กระทุ่มกลาง
27. นางสาววาธินี  จำนงเพียร
28. เด็กหญิงสมฤทัย  เพียรงาม
29. นางสาวสุชีรา  สีสิงห์
30. เด็กหญิงสุปราณี  โพธิ์โต
31. เด็กหญิงสุภัสรา   วงษ์พันธุ์เสือ
32. นายอภิสิทธิ์  ทองเพิ่ม
33. นางสาวอมรรัตน์  ทวีการ
34. เด็กชายอิทธิพล  พูลเพิ่ม
35. นายอิสราพล  ลาดโพธิ์
36. เด็กหญิงอุดมพร  ผ่องผิว
37. นายเฉลิมศักดิ์  มณฑา
38. เด็กหญิงเสาวคนธ์  ตันเสียง
39. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ตันเสียง
40. นางสาวแก้วตา  ก้อนทอง
 
1. นายราเชนฐ์  สิขิวัฒน์
2. นายมนวัฒน์  แหลมผึ้ง
3. นายอาทิตย์  ชารัมย์
4. นายไพทูล  อยู่เกตุ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายอัศวุธ  อุปติ
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายจารุกิตต์  สุขพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงมนัญชยา  เรณูรัตน์
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวพรทิพย์  นาสืบ
 
1. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายอนุรัตน์  ศรีชมภู
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายธนกฤต  สมสถาน
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงวาธินี  จำนงเพียร
 
1. นายมนวัฒน์  แหลมผึ้ง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาลัย 1. นางสาวฐิติวรดา  วรินทร์พรชัย
 
1. นางสาวณฐยา  ชำนาญสวน
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กชายปรีชา  ทรัพย์เกิด
 
1. นางสาวมุมีนะ  รัตนทิชาพร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายวชิรศักดิ์  ศิริพันธ์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงปาริชาต  โพธิ์ศรี
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัชฌิตา  รุจาคม
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กชายยุทธภูมิ  ศิริบุตร
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นายภุมวาร  ชาญณรงค์
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงขวัญเรือนทอง  จุลเพ็ญ
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. นางสาวจุฑามณี  แก้วบันดาล
 
1. นายประยุทศักดิ์  สงวนเพชรจินดา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดงจันทร์
2. เด็กหญิงกมลชนก  หวังสวัสดิ์
3. เด็กหญิงกมลวรรณ  ชูนาม
4. เด็กชายกฤชตะวัน  ทัพกิฬา
5. เด็กชายกันตภัทร  บุญนาค
6. เด็กชายกาจณรงค์  เพ็ชรกำจัด
7. เด็กชายกานต์  จินดาสถาพร
8. เด็กหญิงจามจุรี  ฉัตรจอหอ
9. เด็กชายจิรายุส  จันยะมิตรี
10. เด็กหญิงจุฑามาศ  กลางหน
11. เด็กหญิงชฏากาญจน์  ใหม่สุวิง
12. เด็กชายชลสิทธิ์  ปัสสาราช
13. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒนะโสภาคย์
14. เด็กชายณัฐกร  สายสร้อย
15. เด็กหญิงณัฐริกา  อาจหาญ
16. เด็กชายณัฐวร  แจ่มเจริญพร
17. เด็กหญิงดาวสุดา  มั่งมี
18. เด็กชายทัตพงศ์  องค์ยา
19. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ผู้ดี
20. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คำเกิด
21. เด็กชายนวพล  เนตรเจริญ
22. เด็กชายนัทธพงศ์  เถาทอง
23. เด็กชายปธานิน  อินทรสถิตย์
24. เด็กชายปริญญา  จิคำ
25. เด็กหญิงปิญชาน์  มั่งคั่ง
26. เด็กหญิงพิชญาดา  สุทธิศันสนีย์
27. เด็กชายพีรดนย์  รุ่งคณาวุฒิ
28. เด็กชายภูริเดช  นามไธสง
29. เด็กหญิงวชิรญาณ์  บุญสาลีพิทักษ์
30. เด็กหญิงวรัชยา  จันทร์กระจ่าง
31. เด็กชายวัชรปกรณ์  คำไกร
32. เด็กหญิงศรัณย์พร  ผลาหาญ
33. เด็กชายศรายุ  อิ่มใจ
34. เด็กชายศิวกร  ปลอดกลาง
35. เด็กหญิงสุปรียา  มีกลอง
36. เด็กหญิงเกวรินทร์  เมตตา
37. เด็กชายเนติธร  เตรนะกาโย
38. เด็กหญิงเพรชราภรณ์  ปิ่นเเก้ว
39. เด็กหญิงเพลงพิณ  อุประถา
40. เด็กหญิงโชติกา  ตรัยอนงค์ภัทร์
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
3. นายอมร  ดีช่วย
4. นายปริญญา  กล้าผจัญ
5. นายจินดา  กิมกูล
6. นางสมพร  เสาะการ
7. นางสาวธีรภรณ์  ธนารักษ์
8. นายพากเพียร  โตอินทร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายกรวิชญ์  กงแก้ว
2. นางสาวกาญจนา  กิ่งไผ่กลาง
3. นางสาวกาญจนา  บุูญมั่น
4. นางสาวจิตตมาศ  วรรณะ
5. นางสาวชนาภา  มุ้งบัง
6. นางสาวฐาณมาศ  เจริญสุข
7. นางสาวฑิฆัมพร  ภัยพิบัติ
8. นางสาวณัฐกานต์  ลัทธิวรรณ
9. นายณัฐพล  พานโคตร
10. นายทักษ์ดนัย  วันประจิม
11. นางสาวทิวาพร  พนมเวช
12. นายธนรักษ์  อาษางาม
13. นางสาวธิดารัตน์  ศรีสวัสดิ์
14. นายธีรวัฒน์  ระนาดไพสงค์
15. นางสาวนภัสสร  นวนคำ
16. นางสาวนาตยา  ธรรมเมตตา
17. นางสาวบุษกร  ลัทธิวงษ์
18. นายปฏิพันย์  สวัสดี
19. นางสาวปราถนา  ทวียศ
20. นางสาวพร  ฮะสุน
21. นางสาวพรสวรรค์  ทูคำมี
22. นางสาวพัชรีภรณ์  สินนาค
23. นางสาวพิมสุวรรณ  น้ำทรัพย์
24. นายพีระพร  ตุดาลจิตติ
25. นายภาณุุพงษ์  เจริญสมบัติ
26. นางสาวมณีวรรณ  จันทมิฬ
27. นางสาวรุ่งฤดี  โยธารักษ์
28. นางสาวรุ่งอรุณ  มุ่งสุขใจ
29. นางสาวศิริพร  วิเศษศรี
30. นางสาวสุธาทิพย์  อาษางาม
31. นางสาวสุนัชชา  หัตสระ
32. นางสาวสโรชา  หัสสระ
33. นางสาวหทัยชนก  สุทธิสังวาล
34. นางสาวอนงค์นาฏ  เที่ยงตรง
35. นายอมรเทพ  บุญมี
36. นางสาวอรทัย  ปิดทรัพย์
37. นางสาวอรวรรณ  หาญมนตรี
38. นางสาวอาภาพร  ทองเล็ก
39. นายเกียรติศักดิ์  อบชู
40. นางสาวเมธิยา  แสวงดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีมนตรี  สามารถ
2. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
3. สิบเอกสิทธิชัย  คำเอก
4. สิบเอกกัมปนาท  เมฆดำรงศรี
5. นางรัตนาภรณ์  สามารถ
6. นายสุริยา  บัวหอม
7. นางเสาวลักษณ์  ชาบาง
8. นางจารุณี  นิยมวิทยพันธ์ุ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกนกชัย  เกาะมะไฟ
2. เด็กชายกฤษฏา  โสตระการ
3. เด็กหญิงกานต์ทิตา  บุญบำรุ
4. เด็กชายทนงศักดิ์  ขุนทอง
5. เด็กชายปรัญชัย  หวลถิ่น
6. เด็กชายพัฒธนศักดิ์  อภิมลชัย
7. เด็กหญิงภัชร  จุฑาเกตุ
8. เด็กหญิงลักษณปภา  เจียนสุวรรณ
9. เด็กหญิงวาสนา  สีโลหะ
10. เด็กหญิงอรวรรณ  มีชำนาญ
 
1. นายพิเชษฐ์  ปิ่นเกิด
2. นายบำรุง  เรืองโรจน์
3. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายจตรุวัฒนา  ฉลองเนตรสดใส
2. นางสาวชลิตา  น้อยสุภาพ
3. นางสาวชเนตตี  กมลแมน
4. นายธนพล  แสงทอง
5. นางสาวพรญาณี  พลอยศิริ
6. นายพุฒิพงศ์  จ้อยกุล
7. นายภานุวัฒน์  งามเจริญ
8. นายสรณัฐ  ดีสวัสดิ์
9. นางสาวสุชาดา  ผลบุญ
10. นางสาวโสพิศตา  วิลาศสุระสังวาลย์
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นางอัจฉราภรณ์  เยี่ยงการุญ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงปุณยภา  นวลงาม
2. เด็กหญิงศิรประภา  ล้อมเวียง
3. เด็กหญิงสรรณภา  ภูษา
4. เด็กหญิงสัจพร  งามศิลป์
5. เด็กหญิงสิตาพร  วงศ์ษา
6. เด็กหญิงสุกัญญารัตน์  อร่ามวงษ์
7. เด็กหญิงสุทธิดา  วงษ์คำหาญ
 
1. นางขวัญตา  พิมพ์ดีด
2. นางสุจิตรา  วันทะนะ
3. นายจำลอง  สมไทย
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจิราภรณ์  ไพรสันเทียะ
2. นางสาวภัทราภรณ์  พุทธรักษา
3. นางสาวมาธวี  อุปราช
4. นางสาวรจนา  สุมรรคา
5. นางสาวสิริพร  สุขเกษม
6. นางสาวเมธาวี  อุปราช
 
1. นางกาญจนา  ก้อนสันทัด
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  ทองรินทร์
2. เด็กหญิงกิตติมา  สงวนศรี
3. เด็กหญิงชฎาทิพ  พัสดุ
4. เด็กหญิงญาณิศา  เปรมปรีดี
5. นางสาวณัชชา  ทวีพงษ์
6. เด็กหญิงบัวใบหยกศร์  พฤทธาภิญโญภาส
7. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  วนาปกรณ์
8. เด็กหญิงพรมารีย์  เกิดภู่
9. เด็กหญิงพรรณกาญจน์  กัลยา
10. เด็กหญิงภัสชราภรณ์  นำภาว์
11. เด็กหญิงมนัญชยา  สิทธิมงคล
12. เด็กหญิงศศิวิมล  มุลเมืองแสน
13. เด็กหญิงสวรรยา  สื่อเจริญสม
14. เด็กหญิงอารยา  บุษยา
15. เด็กหญิงเกวลิน  มั่นใจ
 
1. นายยุทธนา  นิลวุฒิ
2. นางมณีรัตน์  คามรักขิต
3. นางสาวแจ่มศรี  ไชยฮาด
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายชัยธวัช  รังสรรค์
2. นายชาญเดช  เชื้อสี
3. นางสาวณิชยา  ตรีเพ็ชร์
4. นางสาวทิตยา  ส่งสมบุญ
5. นายปฏิภาณ  แสงรักษ์
6. นางสาวศิริวรรณ  เอิบอิ่ม
7. นายศุภากร  อินทร์จันทร์
8. นายสิทธิศักดิ์  พรมมา
9. นางสาวอรอนงค์  แก้วประสงค์
 
1. ดร.ภควัต  ปิดตาทะโน
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายชัยรินทร์  จันทอง
2. เด็กชายชินวัฒร์  ดัดผ่อง
3. นายธงเดช  พงษ์พรหม
4. นายธวัชชัย  จันทร์แจ่ม
5. นายธีรพงษ์  จรกิ่ง
 
1. นายชนันธวัฒน์  สถิตย์
2. นายทรัพย์สมบูรณ์  มหาเมฆ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บุญเทียม
2. เด็กชายณัฐวัตร  ดวงดี
3. เด็กชายธนดล  จำสอน
4. เด็กชายมนตรี  วงษ์ภักดี
5. เด็กชายสราวุธ  ดีไร่
6. เด็กชายสุรชัย  อุบลเขียว
7. เด็กชายสุสิริพงษ์  ศุภกาแก้ว
8. เด็กชายเอกนรินทร์  ธรรมจินดา
 
1. นายทวีศักดิ์  หยิมกระโทก
2. นายยุทธวีร์  มรกต
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายธนพล  กัณหะเสน
2. นายธีรวัฒน์  สีรัตน์
3. นายพรชัย  แม่งเหล็ก
4. นายศิลา  ต่ำจันทึก
5. นายสหรัฐ  โฉมเล็ก
6. นายอนุชา  หนามดี
 
1. นายทวีศักดิ์  หยิมกระโทก
2. นายยุทธวีร์  มรกต
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จาบกุล
2. เด็กหญิงสุธิดา  อารีรอบ
3. เด็กหญิงอัจฉรา  นันทพานิช
 
1. นางนิทรา  ด่านศิริชัยสวัสดิ์
2. นางบุญทิพา  ภู่เนตร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวพนิดา  มานะบัง
2. นายอนันต์  จันทร์เขียว
3. นางสาวอรวรรณ  ดำดง
 
1. นางนันทนา  สุทธิศรี
2. นางพรทิพย์  ภูแสนศรี
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. เด็กชายณัฐนันท์  ระวังการ
2. เด็กหญิงวิภาวดี  เผ่นจันทึก
 
1. นางสุดารัตน์  มณีรุ้ง
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ปิ่นเพ็ชร
2. เด็กหญิงฟ้าประทาน  ตระกูลสุข
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมโหสถ 1. นายกฤษฎา  เเสงตา
2. นางสาววรรณรี  จันทนา
 
1. นายอนุรักษ์  ภู่เนตร
2. นางสาวศรัญญา  กลิ่นจันทร์
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. เด็กชายธนโชติ  วงษ์ทองดี
2. เด็กชายศุภกร  อัตตโน
 
1. นางสาวเฉลิมขวัญ  เจริญยิ่ง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กชายภานุวัฒน์   ภู่สด
2. นายอธิวัฒน์   โพธิ์แพทย์
 
1. นางสาวสมปอง   โกซิน
2. นางสาวจุฑารัตน์   นพวิง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพฤกษพร  พุทธพิพิศ
2. เด็กหญิงวริศรา  พรมภาพ
 
1. นางอนพัทย์  หรีรักษ์
2. นางสาวศิริพร  หลีกชั่ว
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงสุภาพร   ศรีจันทร์
2. เด็กหญิงฬิรุฬห์ลักษณ์   ยูปานนท์
 
1. นายธวัชชัย   วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์   นพวิง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชญานิศ   วิจารณกุล
2. เด็กหญิงณิชชา   สกุลสีหนาท
 
1. นายธวัชชัย   วอนศรี
2. นางสาวจุฑารัตน์   นพวิง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวณัฐณิชา  ทิมแท้
2. นางสาวโสรยา  ศิริโสดา
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นางสาวมัชฌิมา  สีสังวาล
2. นางสาวศุภนุช  ศรีสุขา
 
1. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
2. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายวรปรัชญ์  อนันต์เกษมสันต์
2. นายวราชัย  ป้อมทอง
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำวงษ์
2. เด็กหญิงธารินี   คนทัศน์
3. เด็กชายภควัต   พลพิลา
 
1. นางสาวสมปอง   โกซิน
2. นางสาวอภิญญา   ยินดียม
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นายกฤษฎา    วิรุณราช
2. นายฐานันดร   จันตุ่ย
3. นายธนกฤต   ตันเฮง
 
1. นายไพรัช   สุขมูล
2. นางสาวสมปอง   โกซิน
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 1. นายคณิศร  แซ่เอี๊ยว
2. นางสาวยุภามล  เลิศนา
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  เฟื่องวิจารณ์
2. นางจริยาภรณ์  สกุลวิโรจน์
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง 1. นายธิติสรรค์  สีลา
2. นายพัชรพล  จำรัสพันธุ์
3. นายวรุตม์  อานุภาพสโมสร
 
1. นายวีระศักดิ์  วงศ์ถาวรพินิจ
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ดอนงัว
2. เด็กชายสุธิวัฒน์  บุญรอด
3. เด็กชายอาชวิน  หงษ์จันทา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายชยธร  มานะขีด
2. นายธนะวันต์  เจดีย์
3. นายยงยศ  อำภาภิรมย์
 
1. นายมนตรี  พุทธิเมธากุล
2. นางวัชรี  พุทธิเมธากุล
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิตใจชื่น 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สิงโตเผือก
2. เด็กหญิงทาริกา  สุราลัย
3. เด็กหญิงธนาพร  สังข์ทอง
4. เด็กหญิงธิติมา  บุญระณี
5. เด็กหญิงสรวรรณ  แตงเพ็ชร์
6. เด็กหญิงอภิรดี  สินพิชัย
 
1. นางสาวศิริพร  ศักดิ์ศรีกรม
2. นางสาวอรชร  สืบสาว
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวฑิฆัมพร  กันเกา
2. นายธีรพัท  ไวยประภี
3. นางสาวปรียานุช  อุทธรส
4. นางสาวศิริมา  จูมจันดา
5. นางสาวสุภานันท์  สิทธิปลื้ม
6. นางสาวโสรยา  โพธิ์ลังกา
 
1. นางสาวศศิธร  ศรีทองเพิง
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
3. นางสมบูรณ์  อยู่ประสพโชค
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรหมประสิทธิ์ 1. นางสาวชลธิชา  วัฒนภักดี
2. นางสาววันวิสา  หงษ์สร้อย
3. นางสาวสุกัลยา  จินทา
 
1. นางวัฒนา  จตุพรฆ้องชัย
2. นางสาวฐิติมา  อินทร์ธูป
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจักรพรรณ์  ยอดยา
2. เด็กชายณัฐพล  วรคุณ
3. เด็กชายภาคิน  จิตตรง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอนันต์  สหะวิริยะสกุล
2. นางอุษมา  สหะวิริยะสกุล
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวจุฬาทิพย์  ทองศรี
2. นางสาวปาริฉัตร  ชาญธนู
3. นางสาวสุนิสา  เกาะมะไฟ
 
1. นายทวี  มัยตรีเดช
2. นายบำรุง  วณิชชากร
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  วงษ์ศรี
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ศิริภากาศ
3. เด็กหญิงพัชญาภา  โกษฐา
 
1. นางจิราพรรณ  ปรีชา
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม 1. นายกฤษฎา  คูณเศษ
2. นางสาวกฤษณา  วิถี
3. นางสาวนลพรรณ  ชื่นคุ้ม
 
1. นางจิราพรรณ  ปรีชา
2. ว่าที่ร้อยตรีอนุชา  บุญโต
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. เด็กหญิงชุติมา  มงคล
2. เด็กหญิงวัชรีพร  ทศสูงเนิน
3. เด็กหญิงอัญชิสา  นิ่มกร
 
1. นางสุรีย์   เมืองทอง
2. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 1. นางสาวทวีนันท์  พิมพ์เสน
2. นางสาววิรัญญา  โพธิ์หมื่นทิพย์
3. นางสาวสุวนันท์  พึ่งสม
 
1. นางสุรีย์  เมืองทอง
2. นางจันทรรัตน์  เหมือนเพ็ชร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีมหาโพธิ 1. นายณัฐวัตร  หนูน้ำคำ
2. นางสาวสุกัญญา  บุญแก้ว
3. นายไททัศน์   อินทครุฑ
 
1. นางจินตณัญญา  เมตตา
2. นางสาวดนิตา  บุญทิพย์
 
86 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นางสาวมณีฉาย  จันทมิฬ
2. นางสาวรวินท์นิภา  ไชยพานิชย์
3. นางสาวรุ่งนภา  ขยันคิด
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางสุภาพร  วงษ์ดารา
 
87 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง 1. นายชุดชนะ  อินทแพทย์
2. นายบุญทวี  ดารักษ์
 
1. นางนงเยาว์  รักษาถ้อย
2. นางสุภาพร  วงษ์ดารา