หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   18 ก.ย. 2558   19 ก.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 19 ก.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558
6 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
9 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ิอาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง ห้องดนตรีไทย 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
10 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-15.00
11 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-15.00
12 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมใหม่ 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
13 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00
14 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00
15 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00
16 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ห้อง ห้องประชุมช่อชัยพฤกษ์ 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00
17 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (ดนตรีไทย) 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00
18 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (ดนตรีไทย) 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00
19 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (ห้องดนตรีไทย) 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00
20 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 226 (ห้องดนตรีไทย) 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคารหอประชุมเก่า 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ห้องสมุด 19 ก.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้อง TOT 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้อง TOT 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้อง TOT 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้อง TOT 19 ก.ย. 2558 09.00-16.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงอาหาร 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
2 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงอาหาร 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
3 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา ใต้อาคาร 5 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
4 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงอาหาร 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
5 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงอาหาร 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
6 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงอาหาร 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
7 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงอาหาร 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนกบินทร์วิทยา โรงอาหาร 19 ก.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]