หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pri2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายธีระ ปฐมวงษ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกฤตภรณ์ สมคำโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววรินนา บริรักษ์โรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรณิดา ยังเจริญโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
5. นางจริยา หวันทาโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววลัยพร วชิรดุสิตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ แก้วสารโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเบญจวรรณ ดุลนีย์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสมพร อัครพัฒน์โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวนัฐยา ประมวลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา ศรีปราชญ์โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
6. นางอัจฉรา ถาวรคุณโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุวนาถ ขมภูโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ ชุมพลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสุวนาถ ชมภูโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายอภิชาติ ชุมพลโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายกิตติศักดิ์ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา พันธ์ธงไชยโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางมยุรา ภูกาสอนโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายประเสริฐ รักษาพลโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางนงนุช คงถาวรโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
4. นางสมหมาย ฉายวัฒนะโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายเฉลิมพล ศรีสวัสดิ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นายประสิทธิ์ แฉกกระโทกโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
7. นางปภาดา ชัยวัฒนโชติโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางมณฑนะ สุขศรีวงษ์มั่นโรงเรียนนนทรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพชร ดีวังโพนโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา กันฟักโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวพรทิพย์ ทรงนวรัตน์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกานดา รัตนวงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
6. นางสาวพรทวี ชัยชาญโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
7. นางสาวพรพิมล เพียลาโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายพิสิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นายพิสิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายมานิต ป่าชัดโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายพิสิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายมานิต ป่าชัดโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นายพิสิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายมานิต ป่าชัดโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายพิสิษฐ สิทธิสารโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายมานิต ป่าชัดโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวสินีนาถ วิฐาพรโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการ
3. นายทิวา ยาขันทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต ป่าชัดโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมานิต ป่าชัดโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นายพนมพร ศรีรักษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายเสน่ห์ มาโคโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวธัญญารัตน์ วัฒนกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวสาธกา คำเงินโรงเรียนนนทรีวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายภิญโญ ศรีสมนึกโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
5. นายชำนาญ แสงบุญโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายืสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนกรรมการ
3. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนกรรมการ
5. นางสาวธนาวีร์ เสนาเปรมโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ประธานกรรมการ
2. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ประธานกรรมการ
2. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ประธานกรรมการ
2. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่ประธานกรรมการ
2. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายเทวาฤทธิ์ ผุยวันดีโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมชาติ ราชสันเทียะโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายบุญวิชญ์ สัมมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทรร์บุรีกรรมการ
4. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
5. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษาประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทรร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค ใจดีโรงเรียนสายมิตรศึกษารองประธานกรรมการ
2. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
4. นายบุญวิชญ์ สัมนาโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายวัลลภ ชัยยะโรงเรียนเเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทรร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายดิลก แดงโสภาโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา อัครเดชะธนวัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางสาวธนาวีร์ เสนาะเปรมโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
4. นายวีระพงษ์ กิ้วภูเขียวโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
5. นางพิศมัย ทัศนาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ เศษศรีโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ เศษศรีโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ เศษศรีโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววีรวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ เศษศรีโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาววีรวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววีรวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ เศษศรีโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาววีรวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงจันทร์ เศษศรีโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางนรีรัตน์ สมโภชโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววีรวรรณ หงส์ใจโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาววัฒนประภา อุ่นใจโรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
4. นางสาวดวงจันทร์ เศษศรีโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวพนารัตน์ สังข์นครโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธนาวุธ นาคทัตโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรพงษ์ แจ่มจ้าโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
3. นายลือชัย จุงเลียกโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
4. นายชาตรี บุญชูงามโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
5. นายสุรพงษ์ วีระพงษ์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางจุฑามาศ ปานคีรีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
5. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางจุฑามาศ ปานคีรีโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรรณา กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางอำไพ แก้วโสนดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
4. นางสาวสุลักขณา บุญรักษาโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
5. นางศิริวรรณ ชาญวิเศษโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุภิญญา กังสานุกูลโรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นายธนากร เฉลิมกุลกิตติโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชณก ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. พันจ่าตรีอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชณก ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. พันจ่าตรีอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชณก ชมดอกไม้โรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสหรัถ หินกองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา แสงหม้อโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสะอาดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสหรัถ หินกองโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวบุษบา แสงหม้อโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการ
3. นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสะอาดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชีรา นัคเรตโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา ศิริศิลป์โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวโสธร เจริญพรโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายธนาชัย เอื้อนุกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวบุษบา แสงหม้อโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสะอาดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
2. นางสาวเอมิกา เภาคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ส่องแสงศักดิ์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเอมิกา เภาคำโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวิชญ์วิสิฐ เขียวสะอาดโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ ส่องแสงศักดิ์โรงเรียนเจียหมินกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. พันจ่าตรีอภิวัชร์ ทองลพโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายขจรศักดิ์ เอมจิตรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายมนตรี เพลินไพศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวฌาย์ณิตา กมขุนทดโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธนาชัยธ เอื้อนุกูลโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายอัครเดช สังสมศักดิ์โรงเรียนกบินทร์บุรีกรรมการ
3. นายธนากร เฉลิมกุลกิตติโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายยศกร ชัยอินทร์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงครามโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางสาวชไมพร น้อยศิริโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายยศกร ชัยอินทร์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายพัฒนพงษ์ พระชนะสงครามโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี่กรรมการ
3. นางสาวชไมพร น้อยศิริโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพิเชต กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
3. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายพิเชต กระแจะจันทร์โรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดิ์สกล ศรีเชียงสาโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์กรรมการ
3. นายนิคม อุดงโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางทิติยา พูลทรัพย์โรงเรียนกบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รังสิโรจโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายอัครวัชร ลือสมุทรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายธนกฤต สุกเขียวโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวันเพ็ญ รังสิโรจโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการ
3. นายอัครวัชร ลือสมุทรโรงเรียนกบินทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวมาลี สายสินธุ์โรงเรียนเจียหมินประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เวียงคำโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
3. นายพิชัย วินยพงศ์พันธ์โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายอุดม มาศิริโรงเรียนนนทรีวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณฐกร ชัยเพ็งโรงเรียนวังดาลวิทยาคมกรรมการ
3. นาง่ทวี เจริญพรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางจำนงค์ ศรีวิศาลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางนาฏยา สูงเนินโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคมกรรมการ
3. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ หวังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางสาวธนภรณ์ หวังสุขกลางโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางศิริลักษณ์ ศรีสิทธิมงคลโรงเรียนกบินทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายวรจักร กระแสธีปโรงเรียนเจียหมินกรรมการ
3. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง ลำพลโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปรียานุช จันทองทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกิตติยา แก้วเขียวโรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางบุญเรือง ลำพลโรงเรียนสายมิตรศึกษากรรมการ
3. นางอารมณ์ บุญเกิดโรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวปรียานุช จันทองทิพย์โรงเรียนเจียหมินกรรมการ
5. นางสาวนุสรา นาชัยสิทธิ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]