หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
2 นายมานพ รวยลาภ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
3 นายสุรชาติ เครือศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
4 นายสุชิน วรรณฉวี ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
5 นายสุริยะ สุงเนิน ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา รองประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
6 นายปัญญา กองชุมพล ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
7 นายณรงค์ ทารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
8 นายสุเทพ จันทร์บัว ผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
9 นายสมบัติ ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์บุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
10 นายสมศรี พาดี ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดตะเคียนราษฎร์บำรุง กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
11 นายสุเทพ ธีรัชสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
12 นายคมสรร รสดี ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้ากบินทร์บุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
13 นายวิสุทธิ์ ปังสมบูรณ์สุข ผู้อำนวยการโรงเรียนนนทรีวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
14 นางวิไล พังสะอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
15 นางสุพัตรา บุตรเนียร ผู้อำนวยการโรงเรียนสายมิตรศึกษา กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
16 นายวันชัย อุ่นสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียหมิน กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
17 นางสาวพนิดา สุขสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
18 นายอภิสิทธิ์ งามสอน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
19 นางอารีดะห์ รสดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
20 นายสิรภพ สารโพธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
21 นางจงกลนี ประยูรศุข ศึกษานิเทศก์ กรรมการและเลขานุการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65
22 นายจตุส์ภัทร ลิลากุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
23 นางสาวพิมพ์ชณก ชมดอกไม้ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
24 นางสาวพนารัตน์ สังข์นคร ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
25 นางนรีรัตน์ สมโภช ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
26 นายสุมาต ทวีสุข ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
27 นายพิเชต กระแจะจันทร์ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
28 นางจันทร์จีรา พาดี ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประสานงานการจัดการแข่งขัน
29 นายเชาว์ บุญพรหมอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่
30 นายธนาวุธ นาคทัต ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
31 นายสุริยา สุวรรณรัตน์ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
32 นางสาวพัชรศรัณย์ ศิริพันธ์ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
33 นางนัทธวัฒน์ ยามน้ำทรัพย์ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์
34 นายไพรินทร์ วงศ์ภา ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
35 นายชาตรี บุญชูงาม ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
36 นายเกรียงชัย ม่วงคำ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและอำนวยการจราจร
37 นายวิชา ฟูตระกูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้่อยและอำนวยการจราจร
38 นางธัญญารัุตน์ อินทร์อนันต์ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผล สรุปและรายงานผลการแข่งขัน
39 นางสาววริษา ลดหวั่น ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผลการแข่งขัน
40 นางสุดารัตน์ เหลืองห่อ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายประเมิน สรุปและรายงานผลการแข่งขัน
41 นางแววเนตร คังคายะ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้้วิทยาศาสตร์
42 นางอรอุษา โรจน์ิวิทยา ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรุู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
43 นายมนตรี เพลินไพศาล ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
44 นายภิญโญ ศรีสมนึก ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป
45 นางจุฑามาศ ปานคีรี ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
46 นายนพเก้า คุณธรรมอนันต์ ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา ประธานกรรมการฝ่ายบริการ
47 นางสาวจันทร์เ้พ็ญ บุญเทียม ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายบริการ
48 นายธนากรณ์ บุญเพ็ง ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายบริการ
49 นายวสุ ศุภอักษร ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายบริการ
50 นางสาวพรศิริ แสนโคตร ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายบริการ
51 นางสาววรรณิศา สุขเพิ่ม ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา กรรมการฝ่ายบริการ
52 นางนงค์เล็ก จำรูญรัตนนาวิน เจ้าหน้าที่บริการ กรรมการฝ่ายบริการ
53 นางทิติยา แก้วโสนด ครูโรงเรียนกบินทร์วิทยา รองประธานกรรมการฝ่ายบริการ
54 นายณรงค์พจน์ มีสรลักษณ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
55 นายจิรสิทธิ์ โสภา ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
56 นายมงคล ขิณศรี ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
57 นายอำนาจ ดารารัตน์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
58 นายถาวร บุบผาวงษ์ ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาขีพและเทคโนโลยี
59 นางหทัยทิพย์ บัวอ่อง ศึกษานิเทศก์ กรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]