รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปราจีนบุรี
ระหว่าง วันที่ 18-19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายทินกร  วิริยะภาพ
2. เด็กชายอนุพงศ์  ฤทธิ์ภักดี
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายศุภโชค  วาจาคำ
2. เด็กชายสมหมาย  จ้อยหริ่ง
 
1. นางอัจฉรา  ถาวรคุณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธัญญารักษ์  ศรีแก้ว
2. เด็กหญิงปวีณา  ปาสีเหล็ก
3. เด็กชายศุภกร  มั่นคง
4. เด็กหญิงสิราวรรณ  พูลเจริญ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ทุ่งเกษม
 
1. นายอภิชาติ  ชุมพล
2. นางสาวสายฝน  ทรัพย์สิน
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายกุลเดช  วระราช
2. นายนรเศรษฐ์  เป็นปัญญา
3. นายปิยะวุฒิ  แก้วพันมา
4. นายวัฒนศักดิ์  ผุดผ่อง
5. นางสาวเพชรดวงดาว  ภูมิวงค์
 
1. นางธันย์ชนก  พรมภักดี
2. นางสาวนิลำพูน  คนคล่อง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายพูลผล  คำประสพ
2. เด็กชายสุนารี  หมื่นกล้า
 
1. นางวิภา   สังขภิญโญ
2. นายกิตติศักดิ์  ชาญวิเศษ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวนิตยาวรรณ  ศิลา
2. นายวิทยา  จุดบุปผา
 
1. นางปภาดา  ชัยวัฒนโชติ
2. นางอรอุษา  โรจน์วิทยา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายสราวุติ  อินประเสริฐ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวอภิชญา  เทียมภัก
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  ดงใต้
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. นางสาวกาญจนา  หมั่นการไร่
 
1. นางสาวสาธกา  คำเงิน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงรัตนา  หนองน้ำขาว
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายธวัชชัย  ปุยขำบก
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายเจษฎาภรณ์  วงษ์มา
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาววรรวิษา  สุวรรณชาติ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายทศกรานต์  ปั่นสวัสดิ์
2. เด็กชายวรากร  วงษ์แก้ว
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
2. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายชโรธร  คำสำโรง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวเวณิกา  วิเชียรเพริศ
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วัฒนกูล
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติพงษ์  บุญรอด
2. เด็กชายชิณวัตร  หิตเมียงสงค์
3. เด็กชายวรวิช  จูมบาน
 
1. นางสาวสาธกา  คำเงิน
2. นายชรัส  สมบูรณ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวปิยะวดี  คำพา
2. นายอาทิตย์  ดีพรม
3. นางสาวเยาวเรศ  ปิงใจ
 
1. นายยุทธศักดิ์  ลายทอง
2. นางสาววัลลภา  เจริญศิริ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐพล  คงสกุล
 
1. นายวีระพงษ์   กิ้วภูเขียว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายอภิสิทธิ์  นาเสาร์
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายนิติภูมิ  พิมพ์บาง
 
1. นายภิญโญ  ศรีสมนึก
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวธัญชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์   กิ้วภูเขียว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงประภัสสร  มานะกรูด
 
1. นายทิวา  ยาขันทิพย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวยลดา  พาลี
 
1. นายวราวุฒิ  อ่ำเมือง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. เด็กหญิงชุดากานต์  แก้วเจริญ
 
1. นายทิวา  ยาขันทิพย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. นางสาวอรุณี   ภูมิไกล
 
1. นายวีระพงษ์   กิ้วภูเขียว
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายสิทธิพล   ชำนาญปืน
 
1. นายวีระพงษ์   กิ้วภูเขียว
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  สว่างวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  มูลคำ
3. เด็กชายทินกรณ์  สีมา
4. เด็กชายธนรัฐ  พสิษฐ์เกษมชาติ
5. เด็กชายวิทยา  เหล็กผา
6. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันศรีทอง
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายอาทิตย์  ฉ่ำเย็น
3. นายอาพีท  ปุราถาเน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายณัฐชนนท์  พาพรม
2. นายธีรชัย  เดชพันธ์
3. นายศราวุธ  นางแย้ม
4. นางสาวสุธาวัลย์  ขอดทอง
5. นางสาวอสมาภรณ์  พิมพ์อรัญ
6. นายเกียรติพงศ์  ศรีแก้ว
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
2. นายอรรถพล  สุริยะวงษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  พลชาลี
2. เด็กชายกันตพงศ์  สว่างวงษ์
3. นางสาวจุฑามาศ  หลิมวานิตย์
4. นายณัฐพล  บำรุงพล
5. เด็กชายณัฐพล  มูลคำ
6. นายณัฐวุฒิ  ศรีใส
7. นายดนุสรณ์  พรมสันเทียะ
8. นายทินกรณ์  สีมา
9. นางสาวทิพวรรณ  เวชเจริญ
10. เด็กชายธนรัฐ  พสิษฐ์เกษมชาติ
11. นายธนวัฒน์  วิปุละ
12. นายธีรศักดิ์  ยงยิ่ง
13. นางสาวนัฐกานต์  หมั่นคำ
14. เด็กชายประสิทธิ์  ประจิต
15. เด็กหญิงปาริชาติ  แพงเพ็ง
16. เด็กหญิงพรรณพัสษา  ชะอุ้มผล
17. เด็กหญิงพรสวรรค์  นารา
18. นายพิพัฒน์พล  ผาสุริวงศ์
19. นายพีระพงษ์  แก้วอุดร
20. นางสาวมทนาลัย  วงศ์แสนสุข
21. นายรุ่งรดิศ  ศรีใส
22. นางสาวลลิตา  แผ้วสูงเนิน
23. เด็กหญิงลักษมี  ศิริกิจ
24. นางสาววนัชพร  ขุมเงิน
25. เด็กหญิงวรรณฉัตร  โนนเทา
26. นางสาววรรณา  สร้างสอบ
27. นางสาววรัญญา  ศรีพนม
28. นางสาววิชชุตา  แก้วพิกุล
29. นายวิทยา  เหล็กผา
30. เด็กชายศุภักกร  ภักดีรัตน์
31. นายสิทธิโชติ  พนมผา
32. นางสาวสุกัญญา  ชุ่มศรี
33. เด็กหญิงสุชาดา  น้อยอ่อน
34. นายสุเชษฐ์  เภาดา
35. นายอภิสิทธิ์  เศษฐนันท์
36. นางสาวอรวรรณ  แสนแก้ว
37. เด็กหญิงอินตรา  อุ่นหะวงค์
38. นายเกียรติศักดิ์  แก้วมณี
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์  จันศรีทอง
40. นางสาวเมษา  เที่ยงรอด
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
2. นายภีระวัฒน์  แพงเพ็ง
3. นางสาวพิมพ์พรรณ  ลีลา
4. นางรุ่งจิตร สำราญกิจ  ไทเลอร์
5. นายณรงค์  ทารัตน์
6. นายเสน่ห์  มาโค
7. นายชุมพล  จำศรี
8. นายวิชา  พันโน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  หงษ์สมดี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เปลี่ยนกลาง
3. เด็กหญิงจิณธิดา  พุ่มอินทร์
4. เด็กหญิงจิณธิดา  พุ่มอินทร์
5. นายจิรายุทธ์  อ่อนจ้อย
6. เด็กชายจีรทีป  กลอนโพธิ์
7. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หล้าเหลา
8. นายชนินทร์  ทนคง
9. เด็กหญิงณัฐมน  สุดามา
10. นายธนธรณ์  ศรีสวัสดิ์
11. นายนพรัตน์  โนนทอง
12. นายบัญชา  น้อยสมบัติ
13. นางสาวปวิธีดา  จินดา
14. เด็กหญิงปาริชาติ  อินรอด
15. เด็กหญิงพรรษกร  เหมือนฤทธิ์
16. เด็กหญิงพัชรินทร์  เรืองยศ
17. นางสาวพิทยาธร  ไตรทิพย์
18. นายพิษณุ  ผิวผ่อง
19. เด็กหญิงภิญญาดา  เรืองยงค์
20. นางสาวมณีรุ่ง  แววศรี
21. เด็กหญิงรุจิษยา  บุญเลิศ
22. เด็กหญิงฤดีมาศ  สีดำ
23. นางสาววนิดา  วงษ์มิตร
24. นางสาววรารัตน์  ชำนาญสวน
25. เด็กหญิงวริษา  พุ่มอินทร์
26. นายวุฒิชัย  แนวดง
27. นางสาวศิริลักษณ์  บุญประกอบ
28. นางสาวสมฤดี  ช่วงเปีย
29. นายสราวุฒิ  ลือชา
30. นางสาวสุขสายชล  จงสุขเกษม
31. นายอัครพล  เจริญดร
32. เด็กหญิงเขมนิสรา  ลือคำงาม
33. เด็กหญิงเจนจิรา  เคนสมศรี
34. นายเดชธิป  สุขสวัสดิ์
35. นายเดชธิป  สุขสวัสดิ์
36. นางสาวเนตรนภา  จุ้ยสวัสดิ์
37. เด็กหญิงเพชรชรา  กำกุม
38. นางสาวเสาวลักษณ์  ดีแสวง
39. นายเอกพงศ์  นับเจริญ
40. เด็กชายโกวิทย์  ยาหยี
 
1. นางพิศมัย  ทัศนา
2. นายณัฐพล  พันดวง
3. นายวัลลภ  ชัยยะ
4. นายเชาวฤทธิ์  โคละทัต
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายสัญชัย  ทนงรบ
 
1. นางสาวมาศธัญกาญจน์  ผิวเหลือง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นายธรรมรัตน์  คำแพทย์
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรสวรรค์  นารา
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวณัฐกานต์  หมั่นคำ
 
1. นายเทวาฤทธิ์  ผุยวันดี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายรชานนท์  เขียวดี
 
1. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายศราวุธ  นางแย้ม
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  แสงประเสริฐ
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวศรินยา  ธรณีสุข
 
1. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายกรกฤษ  ชิตวงษ์
 
1. นางสาววัลลภา  เจริญศิริ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายเกียรติพงศ์  ศรีแก้ว
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กหญิงสุพทชญา  ศรีปราชญ์
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นางสาวอสมาภรณ์  พิมพ์อรัญ
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. นายวสุพล  ช่วยสงเคราะห์
 
1. นายสิทธิโชค  ใจดี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกาญจนา  เลิศวิจิตร
 
1. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวธัญญาลักษณ์  ม่วงงาม
 
1. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 1. เด็กหญิงดารินทร์  สิงเคน
2. เด็กหญิงทิพปภา  ลุยกระโทก
3. เด็กชายธนากร  สำราญใจ
4. เด็กหญิงนิติรัตน์  ศรีสิงห์
5. เด็กชายพงษ์ศักดิ์ดา  ประสงค์สอน
6. นายภูวเบส  ชำนาญไพ
7. เด็กชายวีรพล  แสนบันเทิง
8. นางสาวสุพรรณนิภา  ศรีสิงห์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  เผ่าประจันต์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวจันทกานต์  โอตกิ่ง
2. นายธาดา  ชาญวิเศษ
3. นายธีรศักดิ์  จ่าลุย
4. เด็กชายธีระศักดิ์  กองไชย
5. นางสาวพนัชกร  กองไชย
6. นางสาวรุ่งรัตน์  ขันตีชา
7. เด็กหญิงสิดาพร  สีหนา
8. นายอภิชาติ  แสงวุธ
 
1. นายพัฒนพงษ์   คำประสพ
2. นางสาวรวีวรรณ  หงส์ใจ
3. นางสาวธนาวีร์  เสนะเปรม
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ชินราช
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  มลทอง
3. เด็กหญิงนันนิตา  สีกอง
4. เด็กหญิงนิภารัตน์  เอาเจริญยิ่ง
5. เด็กหญิงพรรณิภา  ลีอุต
6. เด็กหญิงวงศ์เดือน  ผสมทา
7. เด็กหญิงอารีรัตน์  เงินเต็ม
8. เด็กหญิงเจษฎาพร  ฤทธิ์ลือเดช
 
1. นางสาววัฒนประภา  อุ่นใจ
2. นางสุกานดา  ศุภเสถียร
3. นายพิสิษฐ  สิทธิสาร
4. นางจิดาภา  พอดี
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัญจนพร  พุทธา
2. นางสาวพรชิตา  เพชรคง
3. นางสาวพรรณี  จิตรพานิชย์
4. นางสาวมณีกานต์  ศรีนิล
5. นางสาวสุทธิกานต์  เข่งดี
 
1. นายชำนาญ  แสงบุญ
2. นางสาวพัชนี  คำพันน้อย
3. นางสาวกุลวดี  ใจยืน
4. นางสาวดวงจันทร์  เศษศรี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จันทร์วิสัย
2. เด็กหญิงกัฏฐาภรณ์  ยาขันทิพย์
3. เด็กชายกิตติพงศ์  เศวตรัฐกุล
4. เด็กหญิงทิพย์สุดา  ทองมา
5. เด็กชายธนากร  รีเบี้ยว
6. เด็กหญิงพราวพิมล  พรมยาบล
7. เด็กหญิงพัชรี  โพธิ์กุล
8. เด็กหญิงพันธ์ธีรา  มุ้งบัง
9. เด็กชายพิพรรธ  ประเสริฐ
10. เด็กหญิงพิมพ์วิไล  จันลา
11. เด็กชายพีรพล  ขาวคม
12. เด็กหญิงสวรรญา  พิมพ์ต้น
13. เด็กหญิงอรกัญญา  หงษ์ณรงค์
14. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  วจีปะสี
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวชุติมา  พืชสุวรรณ
2. นางสาวช่อผกา  วุทฒิจักร
3. นางสาวฐิรากาญ  จันทรา
4. นางสาวฑิติวลักษณ์  ยาขันทิพย์
5. นางสาวณัฐริกา  ทาตะวงค์
6. นางสาวดวงหทัย  ทองเจริญ
7. นายธรรมศาสตร์  ภูมิไกล
8. นายพรภิรมย์  สาเจริญ
9. นางสาวพิมลวรรณ  สุขเกิด
10. นางสาวมณีวรรณ  จันทะโชติ
11. นางสาวศิริลักษณ์  จันดีดา
12. นายสุทธิเขตต์  แย้มชม
13. นางสาวอารีย์รัตน์  พัสดุ
14. นางสาวเสาวลักษณ์  เมฆโสภณ
15. นายเอก  ล้อเจริญสุข
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นายชนณพัฒน์   มีแสง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวชลารักษ์  จันทราสิทธิ์
2. นายถิรวิทย์  แช่มพิจิตร
3. นายนฤดล  อวยชัย
4. เด็กชายวิษณุ  ขาวคม
5. เด็กชายสุทิน  วงศ์ศรี
 
1. นางนรีรัตน์  สมโภช
2. นายวุฒิชัย  คณาชาติ
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กชายชานนท์  พินน้อย
2. เด็กชายณัฐนันท์  ยืนยาว
3. เด็กชายทัตพงษ์  จุฉา
4. เด็กชายทินกร  สุริยันต์
5. เด็กชายธนพัฒน์  ทองแวว
6. เด็กชายพิทักษ์  ชารีนาม
7. เด็กชายวีระพงษ์  ถึกมา
8. เด็กชายเอกภพ  โธแก้ว
 
1. นายวรพงษ์  แจ่มจ้า
2. นายมานัส  อยู่สุขสบาย
3. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงญานิกา  ฉัตรเงิน
2. เด็กหญิงภัคจิรา  สายแจ่ม
3. เด็กหญิงเกวลิน  เมฆหมอก
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำพานนท์
2. นางสาวนงลักษณ์  เกินสอน
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. นางสาวดาราพรรณ  อ่อนลละมุล
2. นางสาวนงลักษณ์  ป้องภัย
3. นางสาววนิดา  อินทร์อนันต์
 
1. นางจารุวรรณ  พุนบำนาญ
2. นางสุนิดา  จันทร์เทศ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณพวัฒน์  คลังภักดี
2. เด็กชายพงศธร   โพธิ์เจริญ
 
1. นายธนากร   เฉลิมกุลกิตติ
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายชญานิน  ชากลาง
2. เด็กชายบารมี  พุทธนงษ์
 
1. นางสาวโสธร  เจริญพร
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นางสาวธัญลักษณ์  ประดับคำ
2. นางสาวเจนจิรา  เยี่ยงสอน
 
1. นายวีรยุทธ  ผักสา
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  ชุมผัน
2. เด็กชายจตุพร  แสงดี
 
1. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
2. นางสาวพัชรี  หัดเจริญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายอเนก  รื่นสุคนธ์
2. นายเหมภาส  กาบบาลี
 
1. นายวิชญ์วิสิฐ  เขียวสอาด
2. นางสาวพัชรี  หัดเจริญ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงจิรัชยา  บุดดา
2. เด็กหญิงปรีณาพรรณ  จันสมดี
 
1. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
2. นายวีรยุทธ  ผักสา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายชินดนัย  ทองย้อย
2. เด็กชายยุติธรรม  ภูมี
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายธนกร  จันทวงศ์
2. เด็กหญิงพิชญา  กุพันลำ
 
1. นายธนากร   เฉลิมกุลกิตติ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นายศิริเทพ  เรือนพันธ์
2. นายเมธาสิทธิ์  ประกอบผล
 
1. พันจ่าตรีอภิวัชร์  ทองลพ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. นายพงศธร  พุทธา
2. นายภาณุพงศ์  ทองจันทา
 
1. นายธนาชัย  เอื้อนุกูล
2. นางสาวสุชีรา  นัคเรต
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัญญารัตน์  เชียรพิมาย
2. นางสาวปาริฉัตร  วิยาสิงห์
 
1. นายสหรัถ  หินกอง
2. นางสาวกุลวดี  ใจยืน
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชาณินันท์  เจริญพาณิช
2. เด็กชายนพรัตน์  ธัญญเจริญ
 
1. นายธนากร   เฉลิมกุลกิตติ
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กชายกฤษฎา  จาลุย
2. เด็กชายกิติศักดิ์  เพียรยศ
3. เด็กชายอิทธิพล  โพธิ์สนิท
 
1. นายศักดิ์สกล  ศรีเชียงสา
2. นางสาวกิติยา  แก้วเขียว
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นายคมกริช  หินแก้ว
2. นายธนกฤต  ศรีตระเวณ
3. นายสกล  พรมแสง
 
1. นายนิคม  อุดง
2. นายพชร  ดีวังโพน
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกบินทร์บุรี 1. เด็กชายมานัส  กันหาลี
2. เด็กชายสนธยา  มีนา
3. เด็กชายอรรถพงษ์  สีเนียม
 
1. นายยศกร  ชัยอินทร์
2. นายอัครเดช  สังสมศักดิ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าปราจีนบุรี 1. นายจาตุรงค์  กิ่งสำโรง
2. นายทิวา  ทับทิม
3. นายธนากร  ภูมิ
 
1. นายพัฒนพงษ์  พระชนะสงคราม
2. นางสาวสุพัตรษร  รุ่งเรือง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวกัลยาณี  โพธิ์ลอย
2. นางสาววาสนา  ปานพูน
3. นางสาวศิริธาดา  พุพงษ์
4. นางสาวสายฝน  ทับมณี
5. นางสาวสุพัตรา  จีนเย่
6. นางสาวอารียา  กิ่งแก้ว
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
3. นางสาวกุลวดี  ใจยืน
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 1. นางสาวพลอยไพลิน  งามพล
2. นางสาวระพีพัฒน์  เตรียมตั้ง
3. นางสาวอรนภา  นามภู
 
1. นายอุดม  มาศิริ
2. นางสาวพิมลณัฎฐ์  กลิ่นจันทร์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมณีเสวตรอุปภัมภ์ 1. เด็กหญิงนฤภร  วงษ์แก้ว
2. เด็กหญิงวรจี  พิมพ์สุวรรณ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ชมชื่น
 
1. นายพิชัย  วินยพงศ์พันธ์
2. นายศักดิ์สกล  ศรีเชียงสา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 1. นางสาวรุ่งธิวา  แสงคำ
2. นางสาวสุชาดา  ช่อช้อย
3. นางสาวเบญจมาศ  นวลสนิท
 
1. นายณฐกร  ชัยเพ็ง
2. นางสาววรินนา  บริรักษ์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  พรมเปลว
2. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาสร้าง
3. เด็กหญิงอารียา  วรครุธ
 
1. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  บุญธรรม
2. นางสาวสุดารัตน์  อุทิศรัมย์
3. นางสาวอารียา  เจริญนิตย์
 
1. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
2. นางนาฏยา  สูงเนิน
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจียหมิน 1. นางสาวกุลิสรา  ฤทธิ์มังกร
2. นางสาววิยะดา  หมื่นวิเศษ
3. นางสาวสุนันทา  จับชื่น
 
1. นายวรจักร  กระแสธีป
2. นางสาวสุภิญญา  กังสานุกูล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังตะเคียนวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  ทองสีกล่ำ
2. นางสาวปนัดดา  กุลชาติ
3. นางสาวรุ่งนภา  บุญรุ่ง
 
1. นายธนกฤต  สุกเขียว
2. นางสาวเอมิกา  เภาคำ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. เด็กหญิงธนวรลักษณ์  เติมต่อ
2. เด็กหญิงธรัญญา  วงษ์สุบรรณ
3. เด็กหญิงเสาวนีย์  โตหยวก
 
1. นางอารมณ์  บุญเกิด
2. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวมณฑกานต์  แจ่มใจ
2. นางสาวอรัญญา  บุญส่ง
3. นางสาวอาภรณ์  โตแก่น
 
1. นางสาวชไมพร  น้อยศิริ
2. นางสาวศิวพร  สุทธิศันสนีย์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายมิตรศึกษา 1. เด็กชายชัยมงคล  แฟ้นประโคน
2. เด็กชายนพกร  แก้วกำแพง
3. เด็กชายศักดิ์มนตรี  ไมมา
 
1. นางบุญเรือง  ลำพล
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง 1. นางสาวสุพรรษา  อังชุน
2. นายสุรชัย  จันทา
3. นางสาวอรอุมา  สาคร
 
1. นางสาวกุลวดี  ใจยืน
2. นายสหรัถ  หินกอง