หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pte1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ โตไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็งโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาววรรษมล เสนาะคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายทินวัฒน พุ่มบัวโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมิโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ โตไธสงโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
2. นายสิปปนนท์ วงชัยเพ็งโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาววรรษมล เสนาะคำโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายทินวัฒน พุ่มบัวโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
5. นายพัชรวัฒน์ เอี่ยมมิโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประเสริฐ จันทรสุวรรณผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
2. นายจิรพันธ์ สมประสงค์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายบันลือศักดิ์ สัจจาเจริญไชยผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
4. นายประภาส เข็มเพ็ชรโรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองปทุมธานีกรรมการ
5. นายสมศักดิ์ หัตถกิจโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายประสิทธิ์ ดนตรีผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศุภมงคล อินทร์สนองผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายดิเรก อรรถกฤษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายไชโย มาใหญ่ผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายสุวิวัฒน์ ธิติวัฒนารัตน์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายสมศักดิ์ เพ็ชรประดับผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. พันจ่าเอกเอกมล คงสมุทรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทรงพร อำเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙กรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายภิรมย์ เจริญศักดิ์โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง"ประธานกรรมการ
2. นายยุทธนา สืบสิงห์ผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายมงคล ดาดวงโรงเรียนนภสรณัฐนนท์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายรัชชานนท์ พูลสินโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นายสมยศ น้อยไผ่ล้อมโรงเรียนจุฬาถรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นายศรัทธา สว่างสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางกอบแก้ว สังข์ทองผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายศราวุญ จินดาสุขผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายเอกชัย ญาณประภาสโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเพชราภรณ์ อยู่นานผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นางวิไลลักษณ์ มะโนแสนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางเกวลี ศรีพรรณ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. พันจ่าเอกเอกมล คงสมุทรผู้ทรงคุณวุฒิประธานกรรมการ
2. นายทรงพร อำเกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
3. นายชิษณุภูมิ หาญพละโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๖๙กรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางบุญรัตน์ แจ่มกระจ่างโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสาธิต มณฑานีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวนทิตา สุทะปัญญาโรงเรียนจุฬาถรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางธนารักษ์ มากรุงโรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
5. นางสาวนพรัตน์ แก้วเปี่ยมโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
6. นางเมธิกานต์ นนทะสรโรงเรียนวรราทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
7. นายกิตติพงษ์ เอื้อยกระโทกโรงเรียนทีปีงกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายนิคม กกขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ สพม. ๔ประธานกรรมการ
2. นายรังสรรค์ พิพัฒน์ชลธีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายบุญยิ่ง จันทร์เกตุผู้ทรงคุณวุฒิกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายขจรศิษฏ์ ชุมพรโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายทศพร เพรียนดีโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. นายปิติ ขาวปลื้มโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายธานันทร์ ศูนย์กลางโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายสุชาต ปรัศไพบูลย์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการ
3. นายเสกสันติ รจนากรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
4. นายลิขิต เชี่ยวนาวินโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)กรรมการ
5. นายศรัณย์ จันทรอำพรโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"กรรมการ
6. นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุลโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางพรรณี โพธิ์ทองโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางสาวจินตนา บุญมาโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวปนัดดา ขันทะสีมาโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)กรรมการ
4. นางสาวชิราภรณ์ อ่อ่นสลวยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางวิภา เพ็ชร์ช้อยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวชิระ เกษตรเวทินโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสายจิตรา คงวิจิตรโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวธิฐิกาญจน์ มุ่งเบียดกลางโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
5. นางสาวเบญญาพร อักษรดิษฐ์โรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิกานต์ ไขเขว้าโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพรโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อาจละออโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ เตชะเถลิงผลโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายทะเล เทศวิศาลบริษัท PCCAกรรมการ
3. นางสาวชุติรัตน์ กาญจนธนชัยโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนเสฏฐ์ ณัฐนันท์ธรสถาปนิกอิสระประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ทัพธานีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ อุดป่าคาโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายธนรัช ศิวรักษ์Game Developer จาก Scp Game Copประธานกรรมการ
2. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นางสาวพลอยไพลิน คำไทยโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเดชณรงค์ บุญเถื่อนอาจารย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ตั้งกวินคีตสกุลTutor Computer Gamesกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา หวังมีอาจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาววาสนา แสงศรีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางยุพเรศ บาลีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายศรายุทธ พึ่งกันโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นายทัศพร คงมั่นโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นายธันยวัฒน์ แสงเดือนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายภาสกร โชคขจิตสัมพันธ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราพร เหมพุทธโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรณรัตน์ แสนบุตรดีโรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา พงษ์ชูโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์โรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
3. นายนฤนาท ฉ่ำทวีโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดาวัลย์ มามาตรโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายจตุพล นรินรัมย์โรงเรียนบัวแก้วเกษรกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา พุ่มพวงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทิตย์ เรียงสาทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายเทิดศักดิ์ ประสงค์อมรชัยโปรแกรมเมอร์ DST Worldwide Services (Thailand)กรรมการ
3. นางสาวสุชาดา แสงเดือนโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายตุลวัตร ชุณห์วิจิตราอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายตุลวัตร ชุณห์วิจิตราอาจารย์โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายศิรมณ์ เสถียรรัมย์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการ
3. นายกิตติ์ดนัย แจ้งแสงทองโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายฉลอง บุญเถื่อนกรรมการบริษัท ดีทูไอเดีย จำกัดประธานกรรมการ
2. นายนราทิพย์ แสงอาทิตย์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายวรรณชัย คมขำโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยมโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์โรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
3. นายไชยเดช นูนคานโรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางวันเพ็ญ เขียนเอี่ยมโรงเรียนธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวปาณิสรา สิงหพงษ์โรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
3. นายไชยเดช นูนคานโรงเรียนสายปัญญา รังสิตกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางจำนงค์ กัญญาพันธ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชลธี จันทะยานีโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นายประเสริฐ เที่ยวแสวงโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายจำนงค์ กัญญาพันธ์โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายชลธี จันทะยานีโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นายประเสริฐ เที่ยวแสวงโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
4. สิบโทประจักษ์ เกษมรักษ์โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสามารถ ทรงสุภาพโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี วรรณศิริโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ จันทร์งามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสามารถ ทรงสุภาพโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีบุญมี วรรณศิริโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นายกิตติพงศ์ จันทร์งามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรวรรณ สุขโตโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษาโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิชาติ รักประสงค์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางอัฐพร ทองย้อยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอรวรรณ สุขโตโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรรณเฉลิม คุ้มรักษาโรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์กรรมการ
3. นายอภิชาติ รักประสงค์โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นางอัฐพร ทองย้อยโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายวิรัช บุญนาคโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ์ หวังดีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวลำเพย อุทาโยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายเดโช โรจนพุทธิโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นายทวีศักดิ์ มหาชัยโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางเรือนคำ ใหญ่เอี่ยมโรงเรียนนวมินราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ แสงโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกากรรมการ
3. นางกุลวดี กุลสุวรรณโรงเรียนนวมินราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้งโรงเรียนปทุมธานี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสมศรี ท้ายเมืองโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายคงเดช จุณณะปิยะโรงเรียนนวมินราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางอรกัญญา คล้อยดีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายธีราวุธ น้อยนะวะกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วงษ์ขันธ์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางนิตติมาพร แซ่เฮงโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายธีราวุธ น้อยนะวะกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางพิสมัย วงษ์ขันธ์โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางนิตติมาพร แซ่เฮงโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ อินทรภักดีโรงเรียนบัวแก้วเกษรประธานกรรมการ
2. นางสาวนันท์ลินี สดใสญาติโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
3. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพรจันทร์ พลแก้วโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัคปภา บัญญัติโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
3. นางภณภัญ วงศาโรจน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ ดาบทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางลมัย รูปโฉมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางสาวราณี รัมมะศักดิ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางพัสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางอุบล ยิ้มถนอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ ดาบทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางลมัย รูปโฉมโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"กรรมการ
3. นางสาวราณี ธัมมะศักดิ์โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุง ปทุมธานีกรรมการ
4. นางพิสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
5. นางอุบล ซิ้มถนอมโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเครือจันทร์ ภาณูนฤมิตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวชโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเครือจันทร์ ภาณูนฤมิตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางสาวณพสร แสงวิจิตรโรงเรียนวรราชาธินัดดามาตุวิทยากรรมการ
3. นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวชโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]