หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
2 นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
3 นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
4 นางสาวเนตรหทัย สะอาด นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
5 นางสาวพลอยไพลิน ต่ำต้อ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
6 นางสาวปราณีรัตน์ เพ็ชรเกษม นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
7 นางสาวรวิวรรณ สาระสุวรรณ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหาร
8 นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
9 นายสาทร สมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
10 นายวีระพงค์ ประดิษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการดำเนินการ
11 นายสมเกียรติ บาลลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
12 นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
13 นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและเลขานุการ
14 นางสาวจิรนาช อิ้งเสถียรพินิจ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประสานงานและผู้ช่วยเลขานุการ
15 นางสาวจิรนาช อิ้งเสถียรพินิจ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน
16 นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียนและเลขานุการ
17 นางสาววิไลลักษ์ ช้างโต ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
18 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขันและเลขานุการ
19 นางนันทพร บุญแก้ว ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
20 นางสาวกรรณิา โกสันเทียะ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายการเงินและเลขานุการ
21 นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหาร
22 นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาหาร
23 นางสาวอรอุมา สิงส์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเลขานุการ
24 นางสาวจิรนาช อิ้งเสถียรพินิจ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
25 นางสาวจันทร์จิรา แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผลและเลขานุการ
26 นายเจริญ บัวลี ผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
27 นายสมร ปาโท ผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
28 นางจรูญ จารุสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
29 นายกนก ขวัญดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบัวแก้วเกษร รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
30 นางจิตินันท์ ศูนย์กลาง รองผู้อำนวยการโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
31 นางเพียรเพ็ญ อินทร์เลิศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา รองประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
32 นายวิบูลย์ เปี่ยมอุดมสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
33 นายอรรถชัย มุ่งประสบสุขี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
34 ว่าที่ร.ต.ศิริชัย ฟักหอม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
35 นางเตือนจิตต์ ศรีอนันต์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
36 นางสาวปุณณัฐ โปร่งสันเทียะ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
37 นางสาวรุ่งนภา เมืองสุข ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
38 นายโสภณ สุขสบาย ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
39 นายวิชาญ กลับใจ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
40 นายอิสรานุวัฒน์ อังสนุ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
41 นางสาวอรอุมา สิงส์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายจัดการระบบการจัดการแข่งขันและบันทึกผลการแข่งขัน
42 นายอนุสิทธิ์ ศรีอนันต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
43 นางสาวสราลี ณ ป้อมเพ็ชร์ เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
44 นางสาวสาวิตรี ต้นดี เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
45 นางสาวกิยามนต์ บุตรตรีสาน ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
46 นางสาวกรรณิกา ผลงาม ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
47 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
48 นางสาวอรอุมา สิงส์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
49 นางลมัย รูปโฉม ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
50 นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้ง ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
51 นายชลธี จันทะยานี ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
52 นางสาวฉัตรอรุณ ขลังธรรมเนียม ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
53 นายบุรินทร์ แก้วประพันธ์ ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
54 นางสาวชนัญชิดา จักรามาตร ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
55 นางสาวนภัสวรรณ หาญเกียรติกล้า ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
56 นางสาวอำไพ แก้วบุตรดี ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
57 นายเดช พละเดช ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
58 นางสาวสโรชา อามาตย์ทัศน์ ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
59 นางสาวนริตา สุบุญสันธิ์ ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
60 นางสาวสริญญา วรสิทธิ์ ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการรับลงทะเบียน
61 นางปราณี ผลมะตาด เจ้าหน้าที่โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการรับลงทะเบียน
62 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการรับลงทะเบียน
63 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการรับลงทะเบียน
64 นางสาวอรอุมา สิงส์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการรับลงทะเบียน
65 นางสาวศิรินทรา บุญเหลือ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการรับลงทะเบียน
66 นายวีระ พานทอง ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
67 นางอุบลวรรณ มงคลางกูร ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
68 นายธงทอง บุญพยอม เจ้าหน้าที่ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
69 ว่าที่ร.ต.ศิริชัย ฟักหอม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
70 นางสาววรกานต์ สุดาจันทร์ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
71 นางสาวกรรณิการ์ สุรสาร ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
72 นายฐิติวัชร หงษ์ไทย โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
73 นางสาวณัฐวรรณ สุขสมวุฒิ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
74 นายศศพล รานุรักษ์ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
75 นางสาววารุณี กังศรี โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
76 นายชัยธภูมิ สุขวิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
77 นางสาวศิรินทรา กุลสุวรรณ์ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
78 นายอภิสิทธิ์ แจ่มนิล โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
79 นางสาวจิรัฐวรรณ แสงรส โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
80 นางสาวสุพัตรา ใจวงศา โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
81 นางสาวพีรยา คชฤทธิ์ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
82 นางสาวกุสุมา บุญปลูก โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
83 นายกุสุมา บุญปลูก โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
84 นายธนันธร ละออง โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
85 นางสาวศุภธิดา จันระดา โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
86 นางสาวนภัสสร ชูพงษ์ โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
87 นางสาวณัฐชานันทร์ จิรังดา โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
88 นางสาวปาลิดา จันทะมานน โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายพิธีกร
89 นางสาววิภาพร เจริญเมือง ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
90 นายวรากฤช นันท์แก้ว ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
91 นางสาวสาวิตรี กิติราช ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
92 นายอิสรานุวัฒน์ อังสนุ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
93 นายอนุศาสน์ จันทร์พิษ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
94 นางสาวกุลนที พันนัทธี ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันทัศนศิลป์
95 นางสาวนิลรัตน์ ปัททุม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันทัศนศิลป์
96 นายอรรถพล ลิขิตอุดมมั่น ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันดนตรีลูกทุ่ง
97 นายโชคชัย ไกรยศ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันดนตรีลูกทุ่ง
98 นายประธาน อวนมิน ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันดนตรีลูกทุ่ง
99 นางสาวรุ่งนภา เมืองสุข ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันดนตรีไทย
100 นางสาววรรณภา เอี่ยมสมบัติ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันดนตรีไทย
101 นายกฤษฎา เกตุสุริยงค์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันดนตรีไทย
102 ว่าที่ ร.อ.ธเนศ เรืองสุวรรณ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันขับร้อง
103 นางสาวเปียทิพย์ กุลวงศ์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันขับร้อง
104 นายหิรัญพล ตังควนิชย์ ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันขับร้อง
105 นางสาวฐิติกันต์ ชูเชิด ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันนาฏศิลป์
106 นางสาวนพรัตน์ แก้วเปี่ยม ครู โรงเรียนปทุมวิไล คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน จัดการแข่งขันนาฏศิลป์
107 นายธนพจน์ แก้ววงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมแก้ว ปทุมธานี รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
108 นายสมเกียรติ บาลลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" รองประธานคณะกรรมการดำเนินการ
109 นายสุเทพ ปรีชานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการ
110 นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการ
111 นายพงศ์ภาณุ พัฒน์พิมพ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการ
112 นายประยงค์ ปิยะนารถ ครู โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการ
113 นางสายรุ้ง ปริยานนท์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
114 นางสาวสุวดี มีเพชร์ ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
115 นางสาวนาตยา เวชมุข ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
116 นางอุษณีย์ บุญทัศโร ครู โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินการ
117 นางสาวรัชฎาภรณ์ เหมือนทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมแก้ว ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการ
118 นายอาทิตย์ เรียงสาทร ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการ
119 นางพิสมัย วงษ์ขัน ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินการ
120 นายเดโช โรจนพุทธิ ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินการ
121 นางลมัย รูปโฉม ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินการ
122 นางสาววิไลลักษ์ ช้างโต ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินการ
123 นางสาวถมรัตน์ ตั้นเส้ง ครูโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินการ
124 นางพรรณพร โพธิจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการ
125 นางนวลจันทร์ พันธ์ุไม้สี รองผู้อำนวยการโรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการและเลขานุการ
126 นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน ครูปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินการและเลขานุการ
127 นายวัชรวิทย์ ครุรัฐปิยสกุล ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ
128 นายชลธี จันทะยานี หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพฯ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการดำเนินการและผู้ช่วยเลขานุการ
129 นายศรัยญู ขันทบัณฑิตย์ ครู โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
130 นายภูมิภพ อนันตรัตน์ ครู โรงเรียนวรราทินัดดามาตุวิทยา คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
131 นายปรัชญา ปรางค์ชัยภูมิ ครู โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
132 นายวุฒินันท์ บุญสินธุ์ ครู โรงเรียนบัวแก้วเกษร คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
133 นางกันต์กนิษฐ์ เฮงภู่เจริญ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
134 นายปัญจพล ปิตินานนท์ ครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
135 นายสาธิต ขาวรุ่งเรือง ครู โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
136 นายมงคล ดาดวง ครู โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ
137 นายวิฑรูย์ ใจใส ครู โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดการแข่งขันสาระศิลปะ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]