หัวข้อการแข่งขัน สาระศิลปะ
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.ต้น/ปลาย
1.ล้อมรักด้วยครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด
2.เอกลักษณ์ไทย ก้าวไกลสู่อาเซี่ยน
3.ตามรอยพระราชดำริ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี  ม.ต้น/ปลาย
1.รู้รักษ์ธรรมชาติ
2.วัฒนธรรมไทย รวมใจสร้างชาติ
3.วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
การแข่งขันภาพไทยประเพณี  ม.ต้น/ปลาย
1.การละเล่นไทย
2.ประเพณีไทย
3.วิถีไทย
การแข่งขันภาพไทยสีเอกรงค์  ม.ต้น/ปลาย
1.สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
2.ประเพณีไทย การละเล่นไทย
3.ตามรอยพระราชดำริ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด
1.ตามรอยพระราชดำริ
2.สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
3.ประเพณี การละเล่นไทย
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น  ม.ต้น/ปลาย
1.วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
2.เทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21
3.ประชาธิปไตย ก้าวไกลสู่อนาคต
การแข่งขันประติมากรรม ม.ต้น/ปลาย
1.ตามรอยพระราชดำริ
2.วิถีไทย
3.สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลสู่อาเซียน
 
วันอังคาร ที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 11:00 น.