รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดปทุมธานี
ระหว่าง วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พงษ์สุระ
2. เด็กชายธีระพัฒน์  โพธิ์ตุ่น
 
1. นายสิปปนนท์  วงชัยเพ็ง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. เด็กชายปืน  สดใส
2. เด็กชายหนุ่ม  ลุงอ่อง
 
1. นางสาววชิราพร  เทพประกรรณ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงจิรัชยา  จันทร์แบบ
2. เด็กหญิงรินรดา  ปรีชานุวัฒน์
3. เด็กหญิงรุจิรา  ยอดนุ่น
4. เด็กชายวริทธิ์  ดียิ่ง
5. เด็กหญิงสุปรียา  เข็มทอง
 
1. นายสายธาร  คุ้มครอง
2. นางสาวกุสุมา  งามละมัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวชฎาพร  แก้วธรรม
2. นางสาวณัฏฐพร  หิรัญพฤกษ์
3. นางสาวณัฏฐาวี  โพธิสมภาร
4. นายภูบดินทร์  รักษี
5. นางสาวศิริพาพร  พะวัง
 
1. นางสาวจิราพร  ผลสุด
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.44 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงชนัฐกานต์  ฟักเฟื่องผล
2. เด็กชายธรรมยุทธ  สุขประเสริฐชัย
 
1. นางนวลจันทร์  งามนุช
2. นางพรทิพา  ชิงชัยเกียรติคุณ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายอนุพงศ์  ต้นพรหม
2. นางสาวอริสา  เสือจำศิล
 
1. นางพลอยพิไล  ทิพยสิริ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงนฤมล  สำเนียงเสนาะ
 
1. นางสาวกุลนที  พันนัทธี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวอนัญญา   นวมกระจ่าง
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงศิรดา  แซ่อึ้ง
 
1. นางชัญญา  แซ่ลิ้ม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวปารัช ฮิโรโกะ  ทานากะ
 
1. นางสาวนุชนรา  ละหุ่งเพ็ชร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอติกานต์  แตงหนู
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายธนภัทร  สุดสงวน
 
1. นายฐิติพล  เกตุเอี่ยม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงอริสา  พิมพ์เสนา
 
1. นางพิชญ์สนันตน์ ธิปัตดี  เที่ยงธรรม
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวโสภิดา  โคตรทิพ
 
1. นางสาวอรพิณ   วาจา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงทิชากร   เหล่าพันธ์รัตนาทวี
2. เด็กหญิงวิชชุลดา  พึ่งจิตตน
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงสุชาดา   เกาะอ้อม
 
1. นางสาวปัทมาภรณ์   ทองปานดี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นายพรรษกร  พอขุนทด
 
1. นางสาวอรพิณ   วาจา
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ยินดี
2. เด็กชายสุทธารักษ์  เปิงพัด
3. เด็กชายโฆษิต  ตรีเมฆ
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายสันติชัย  เทศวัตร
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นายธีรพล  บุญคุ้ม
2. นายปฏิพล  ทองบุญ
3. นางสาวสายชล  บุญตั้ง
 
1. นายเรืองสุวรรณ  เชี่ยวสกุลรัตน์
2. นายภานุพงศ์  ชูชื่น
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงอารียา  ดุริยะพันธ์
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายสุพศิน  ศิริธานนท์
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวิเชียรชัย  สมศรีรื่น
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายภีรยุต  ฟุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายตฤน  อนุสรวงศ์
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กชายคีตกานต์   เรืองอ่อน
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวนวพร  พุ่มละออ
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายนัฐพงศ์  ชูเนตร
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายวีระพล  ไชยษร
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  แว่นตา
 
1. นายธีระพล  ห้ากี
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวชวัลลักษณ์  พิมแพง
 
1. นางสาวนทิตา  สุทะปัญญา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  จันทร์สิงห์
 
1. นางสาวสิริรักษ์  ฟู่เฟื่อง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวสสิพงษ์  แก้วเปี้ย
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นายทวีทรัพย์  ไฝเพชร
2. เด็กชายธนนน  ขจรคติมา
3. นายธนพล  นุตรักษ์
4. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
5. นางสาวปภาวี  มาลีเมาะ
6. นายภานุวิชญ์  ขำคง
7. นายวัฒนา  หิรัญประทีป
8. เด็กชายวิทวัส  วิมลประภา
9. นายวีระศักดิ์  ทองวีระกุล
10. นายวีระศักดิ์  สมบุญ
11. เด็กหญิงสุจิรา  มาลาภิรมณ์
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายชนาธิป  อบมาสุ่ย
2. นางสาวญาณี  หนูหน่าย
3. นางสาวณิชาภัทร  อบมาสุ่ย
4. เด็กชายธนนน  ขจรคติมา
5. นายธนพล  นุตรักษ์
6. นายนธี  นันทเลิศ
7. นายนพรัตน์  ชูเนตร
8. นายนัฐพงศ์  ชูเนตร
9. เด็กหญิงนันฐรัตน์  วันกลิ่น
10. นางสาวนิลุบล  คงกาเนปะ
11. นางสาวปภาวี  มาลีเมาะ
12. นางสาวพัชราภรณ์  ทนสูงเนิน
13. เด็กหญิงพีมรดา  วงภูธร
14. นายภาณุวิชญ์  ขำคง
15. นายวัฒนา  หิรัญประทีป
16. เด็กชายวิทวัส  วิมลประภา
17. นายวีระศักดิ์  ทองวีระกุล
18. นายวีระศักดิ์  สมบุญ
19. นางสาวสุจิรา  มาลาภิรมณ์
20. นายอานนท์  ทาหาร
21. เด็กหญิงอารีรัตน์  มีเบ้า
 
1. นายมนตรี  เฉยดี
2. นายมนัญชยา  เพชรูจี
3. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
4. นายภูมิภพ  อนันตรักษ์
5. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  หนูแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศาสตร์สาระ
3. เด็กชายต่อบุญ  ปุ้ยตระกูล
4. นายพันธกานต์  หาเรือนจันทร์
5. เด็กชายเจษฎากร  ทรัพย์สูงเนิน
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายฉัตรชัย  ฮอคคินส์
2. นายธเนศ  เมฆขุนทด
3. นายพงศกร  แก้วโผงเผง
4. นายศุภวิชญ์  ส่งสุข
5. นายเศรษฐพงศ์  ใจหาญ
 
1. นายธีระพงศ์  คงสีแก้ว
2. นายสมชาย  จิตตสุข
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงแมงทับ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อมลาย
3. เด็กหญิงจิรัชญา  ทองดอนเหมือน
4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมรักษ์
5. นายชญานนท์  พึ่งอยู่
6. เด็กหญิงญาณิศา  หัตถ์ชนะ
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์
8. นายตะวัน  ตรีกุล
9. นายธนวิชญ์  แตงจุด
10. นายธนเทพ  มากบุญ
11. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จ้อยจิตต์
12. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
13. นางสาวปิยนุช  เทพอาษา
14. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ
15. นายพชรพฤกษ์  รวยลาภ
16. นายพรหมพิทักษ์  สำราญจิต
17. เด็กหญิงพิณทองแท้  ชนะวัฒน์
18. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา
19. นายภักพงษ์  บุญเลิศ
20. นายภัทรพงษ์  ชัยคำ
21. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ศรี
22. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ำวิลัย
23. เด็กหญิงมณีรัตน์  ศรีมาตร์
24. เด็กหญิงมัลลิการ์  จันทะนา
25. นางสาวมุกดา  ละมุน
26. นายวรพล  ชูเนียม
27. นายวัฒน  พันธมิตร
28. นายวุฒิกรณ์  เย็นรักษา
29. นายศรัณยู  จันทร์ษี
30. นางสาวศริญญา  มะลิวัลย์
31. นางสาวศศพร  รานุรักษ์
32. นายศิรภพ  ไชยปัญหา
33. นางสาวสุดารัตน์  ไวว่อง
34. นายสโรช  ขำวงษ์รัตนโยธิน
35. เด็กหญิงอภิญญา  ผานามอญ
36. นายอิทธิพล  เกื้อปัญญา
37. เด็กหญิงเบญจมาศ  พันชนะ
38. นางสาวเบญญาภา  ชื่นพันธ์
39. นางสาวเพ็ญพิชชา  หรุ่นมาบแค
40. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
2. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ
3. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
4. นายโชคชัย  ไกรยศ
5. นายธัญไตร  หลีกเมฆ
6. นายทวี  กล่อมใจ
7. นายสมศักดิ์  หัตถกิจ
8. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. นายกฤษณะ  เพาะบุญ
3. นางสาวกัลยา  โสชะรา
4. เด็กชายกิตติ์รวี  ศิริอริยทีปต์
5. เด็กหญิงกุลธิดา  พิมพ์พล
6. นายคมสัน  ปฐมวิชัยวัฒน์
7. เด็กหญิงชุติมน  ชาเขียว
8. นางสาวฑารฎา  โกมารภัจกุล
9. เด็กชายณภัทร  โคมน้อย
10. นางสาวณัฏฐ์ญดา  พิพัฒธัญนันท์
11. เด็กหญิงณัฐกานต์  เพ็งสุพรรณ
12. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  วงษ์ทำมา
13. เด็กชายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
14. นายณัฐพงษ์  กลอยกลาย
15. เด็กชายณัฐพล  จันสอน
16. เด็กหญิงทิพวรรณ  เทศธรรม
17. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รูปไธสง
18. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
19. เด็กหญิงนภาพร  ฤทธิ์ชิน
20. นางสาวนฤมล  เอมอ่อน
21. เด็กหญิงนิญาดา  สอนมาลา
22. เด็กหญิงบุษยมาศ  ผลจันทร์
23. เด็กหญิงปิยธิดา  ทรัพย์สวรรค์
24. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
25. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
26. นางสาวพิมพ์ชนก  พันธ์มณี
27. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  พันธ์มณี
28. เด็กหญิงภัณฑิรา  เหมือนมีโชค
29. เด็กหญิงภัทรวรรณ  นาคนายม
30. นายภาคิน  ไชยประการ
31. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
32. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
33. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
34. นางสาวสุพรรษา  พลเมือง
35. เด็กหญิงสใบทิพย์  มุงคุณคำชาว
36. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
37. นางสาวอาจารี  สำเร็จศิริปัญญา
38. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยใหม่
39. นางสาวอาทิตยา  สรรศรี
40. นางสาวอุทุมพร  จันมณี
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
3. นางสาวพรรณอร  เกลี้ยงประไพ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายภาณุพงศ์  หนูแก้ว
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายตะวันแดง  ชาญยุทธ
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวิมลวรรณ  พึ่งสว่าง
 
1. นางสาวชลธาร  นิยม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวปูริดา  มาประสพ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายชยพล  แสงมุข
 
1. นายโชคชัย  ไกรยศ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นายรัชชานนท์  พูลสิน
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงรามาวดี  โชคมานุสรณ์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวสายธาร  ตะพาบน้ำ
 
1. นางดนุชภร  ยังดี
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายต่อบุญ  ปุ้ยตระกูล
 
1. นายปรัชญา  ปรางค์ชัยภูมิ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายชนะชัย  ใจกว้าง
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร  เถรแก้ว
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิต 1. นางสาวธาลาซา  ตาเปียรัวโน เฟรันด์
 
1. นางสาวรุจิรา  จินดาดำรงเวช
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. เด็กชายพสิทธิ์ศักดิ์  แสงแก้ว
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. เด็กหญิงอวยพร  ผ่องชนะ
 
1. นายณรงค์  รัตนไทรแก้ว
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวปูริดา  มาประสพ
 
1. นางสาวรณิดา  ยุทธศาสตร์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษฎา  ขุยชัยภูมิ
2. เด็กหญิงกวินณา  วงษ์เหมือน
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  กัลยา
4. เด็กชายกิตติ์รวี  ศิริอริยทีปต์
5. เด็กหญิงชัญญานุช  เสวตวัน
6. เด็กชายชัยวัฒน์  อาดำ
7. เด็กชายชาญวุฒิ  ชาบัวน้อย
8. เด็กชายณภัทร  โคมน้อย
9. เด็กชายณัฐพงษ์  หงอกสิมมา
10. เด็กชายณัฐพล  จันสอน
11. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีหบัณฑ์
12. เด็กหญิงธัญลักษณ์  รูปไธสง
13. เด็กชายธีรพงษ์  แสงหิรัญ
14. เด็กชายธีรพล  แนวทวิต
15. เด็กหญิงนนทินี  แนวทวิต
16. เด็กชายนพดล  เชี่ยวชาญ
17. เด็กหญิงนพรัตน์  จังหวะเลิศ
18. เด็กชายนภัส  ปานดวง
19. เด็กหญิงบังอร  โพธิ์ชณี
20. เด็กหญิงบุษยมาศ  ผลจันทร์
21. เด็กหญิงปิยวรรณ  วุฒิศักดิ์
22. เด็กหญิงพัชรี  เกษสัตถา
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  เหมือนมีโชค
24. เด็กชายภูวดล  เลาวิชุวกรนุกูล
25. เด็กหญิงมนต์ณัฐ  นาคทอง
26. เด็กหญิงมนสิชา  เสือฟัก
27. เด็กชายรัชชานนท์  นิ่มเชียง
28. เด็กชายรัตนากร  ศรีม่วง
29. เด็กหญิงฤดีมล  ฉ่ำพิพัฒน์
30. เด็กชายวาที  พรทิพย์เทวา
31. เด็กชายวุฒิโรจน์  เสนาะจำนงค์
32. เด็กหญิงสรัลชนา  แดนขนาน
33. เด็กหญิงสุธิสา  แย้มปู่
34. เด็กชายสุรศักดิ์  แก้วเทศ
35. เด็กหญิงสใบทิพย์  มุงคุณคำชาว
36. เด็กหญิงอรสา  จองคำ
37. เด็กหญิงอาทิตยา  ไทยใหม่
38. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ธรรมโชติ
39. เด็กหญิงเนตรดาว  โพธิ์งาม
40. เด็กชายเมธี  นินสีนวล
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 81.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. นายกฤษณะ  เพาะบุญ
2. นางสาวกัญญารัตน์  โภคา
3. นางสาวกัลยา  โสชะรา
4. นางสาวกุลวดี  โล่ห์ทอง
5. นายคมสัน  ปฐมวิชัยวัฒน์
6. นายคุณกร  ภู่พวง
7. นายจารุวัฒน์  ใจรัก
8. นางสาวจิราพัชร  พวงศรี
9. นายชยากร  หลิมเลิศรัตน์
10. นางสาวฑารฎา  โกมารภัจกุล
11. นายณัฐพงษ์  กลอยกลาย
12. นางสาวทัศนีย์  พุทธจักร์
13. นายทัศนเทพ  จะโรรัมย์
14. นางสาวทิพวรรณ  กล่อมบางละมาด
15. นางสาวธนวันต์  ทรัพย์ใหญ่
16. นายธีรโชติ  แก้ววิลัย
17. นายนราวิชญ์  อ่อนศิริ
18. นางสาวนรินทร์ธร  ลาพรหมมา
19. นางสาวนฤมล  เอมอ่อน
20. นางสาวนวรัตน์  วงศ์ราตรี
21. นางสาวปิ่นมณี  ศรีธะโร
22. นางสาวพิจิตรา  เปรมปรี
23. นายภาคิน  ไชยประการ
24. นางสาวรติกร  ทองมา
25. นายวิทวัส  ยิ้มอยู่
26. นางสาวสาธิตา  สมานพร้อม
27. นางสาวสุพรรษา  พลเมือง
28. นางสาวสุวรรณี  ผลมะม่วง
29. นายอธิบดี  พรหมแดง
30. นางสาวอาจารี  สำเร็จศิริปัญญา
31. นางสาวอาทิตยา  สรรศรี
32. นางสาวอุทุมพร  จันมณี
 
1. นายปัญจพล  ปิตินานนท์
2. นายภานุภาคย์  ศรีคำอ่อน
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงฐิลดา  แสนซิว
2. เด็กชายณธีพัฒน์  นพเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  นิลสม
4. เด็กหญิงนิรัชพร  ศรีสุข
5. เด็กชายวัณณุวรรธน์  สุธารทิพย์
6. เด็กชายศักย์ศร  จันทร์เพ็ญ
7. เด็กหญิงศิรภัสสร  ใยสุ่น
8. เด็กชายสุริยา  คงธันร์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
3. นางสาวบุษกร  ยงบรรทม
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจุฑามาศ  คูมหานาคา
2. นางสาวญาดา  สันต์จิตโต
3. นายปฏิพล  สีหิน
4. นางสาวพิชญ์สินี  คล้ายขยาย
5. นายศราวิน  แสงจันทร์
6. นางสาวศุภลักษณ์  แซ่อึ้ง
7. นายหิรัญ  หาญวิญญานนท์
8. นายอริยวัฒน์  ธีราวิทย์
 
1. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
2. นางสาววีรวัลย์  สัมพันธ์
3. นางสาวบุษกร  ยงบรรทม
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  สร้อยสีคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงปลั่ง
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ทรภีสิงห์
4. เด็กหญิงนริศรา  มะเเสน
5. เด็กหญิงปราถนา  กองม่วง
6. เด็กหญิงวิจิตตรา  บูรณะเสรี
7. เด็กหญิงศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
8. เด็กหญิงสุพาณี  ลาท่าทราย
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวกนกพิชญ์  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวจุไรรัตน์  สุริยะ
3. นางสาวนริสสรา  จันเทา
4. นางสาวนิยยา  เพ็ญธิสาร
5. นางสาวอมลวรรณ  เอกโทชุน
6. นางสาวเบญจมาศ  จตุรงค์พลาธิปัต
 
1. นายสาธิต  มณฑาณี
2. นายภานุพันธุ์  ขันธะ
3. นางสาวปัทมาภรณ์  บุดสี
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีเพชร
2. นางสาวชนาภา  สุขดี
3. เด็กหญิงณัฐกมล  บำรุงบุตร
4. เด็กหญิงดวงฤดี  กันทะเขียว
5. เด็กหญิงธนภรณ์  รังผึ้ง
6. เด็กหญิงปิยะฉัตร  หาญกล้าผจญ
7. เด็กหญิงรัญชณา  สำลีขาว
8. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เทพสาร
9. เด็กหญิงศิวพร  พันธุ์วา
10. เด็กหญิงอภิสรา  เทพอินทร์
 
1. นางสาวอรินทร  ตะโม
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวกมลชนก  หนูสี
2. นางสาวจินตภา  ทรัพย์โภค
3. นางสาวดลนภา  สองคำแสง
4. นางสาวธนาภา  ปริชานิ
5. นางสาวนฏกร  เหล่าเล่ง
6. นางสาวนิธิพร  มะโนสิม
7. นางสาวสโรชา  งามวัน
8. นางสาวเนตรทราย  เขียวเคลือบ
 
1. นางสาวอรินทร  ตะโม
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กหญิงกรกนก  สร้อยสีคำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แสงปลั่ง
3. เด็กหญิงขนิษฐา  เสโส
4. เด็กหญิงต้นน้ำ  จิตต์เอื้อ
5. เด็กหญิงธนภรณ์  ทรภีสิงห์
6. เด็กหญิงนริศรา  มะเเสน
7. เด็กหญิงปราถนา  กองม่วง
8. เด็กหญิงปัญญาพร  แกล้วทนง
9. เด็กหญิงภรณ์ณิภัทร  สนสาขา
10. เด็กหญิงรักษ์สุดา  พัดดง
11. เด็กหญิงวรดา  ศรีจรรยา
12. เด็กหญิงวิจิตตรา  บูรณะเสรี
13. เด็กหญิงศิริยากร  หล่อโสภาลักษณ์
14. เด็กหญิงสุพาณี  ลาท่าทราย
 
1. นายมนัญชยา  เพชรูจี
2. นางสาวเมธิกานต์  นนทะสร
3. นายชัชวาล  เวชสุวรรณ
4. นายมนตรี  เฉยดี
5. นายสุรชัย  อินทเกษร
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ทองสา
2. นางสาวสิริมา  คงสาหร่าย
 
1. นางบุญรัตน์  แจ่มกระจ่าง
2. นางสาวจริยาวดี  สารศรี
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  ช่อชะลาศรี
2. เด็กหญิงจันทร์รัตน์  จงจิต
3. เด็กหญิงชัญญานุช  หลงศรี
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  รุ่งเรือง
5. นางสาวณิชาภัทร  บุญเต็ม
6. เด็กชายทักษ์ดนัย  แสงอ่อน
7. เด็กหญิงนฏกร  สิงห์เชิดชูวงศ์
8. เด็กชายนราธร  ปานนาค
9. เด็กหญิงนัชนชา  อารักษ์ประชาดี
10. เด็กชายนาวิน  วังศิลาบัตร
11. เด็กหญิงพรชิตา  ผ่องโต
12. เด็กหญิงพัชรินทร์  ภู่สนธ์
13. เด็กชายพาทิศ  เรืองสุวรรณ
14. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  รุ่งทวีทรัพย์
15. เด็กชายวุฒิกร  ใจเย็น
16. เด็กชายศิวกร  คงกระโฮ่
17. เด็กชายสนธิกานต์  ภู่กรรณ์
18. เด็กชายสิริภพ  โชคชะตา
19. เด็กชายสุภัทร  พะวันทะ
20. เด็กชายสุรดิษ  การโตเจริญ
21. เด็กชายอธิพงศ์  ขำแป๊ะ
22. นางสาวอรุโณทัย  วิชัยพรม
23. เด็กชายเจตนิพัทธ์  เจียมตน
24. เด็กชายเจษฎากร  บัวบรรจง
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายคณิณ  อินทะเรืองศรี
2. นายจตุโชค  ชูเชื้อ
3. นางสาวจุฬามณี  ทำทอง
4. นางสาวชลธิชา  ผาสุก
5. นางสาวฐิตินันท์  บัวเชย
6. นางสาวตุลยา  หาญมนต์
7. นายธนายุทธ  สุขเจริญ
8. นางสาวลดาวัลย์  ภูครองทอง
9. นายวรายุทธ  ศรีประสิทธิ์
10. นายศราวิน  ศิริแส
11. นางสาวศศิภา  ใจเย็น
12. นายสมพงษ์  ศิริจันทร์
13. นายสรทรรศน์  กลั่นกสิกรรม
14. นายสหชัย  เสนาขันต์
15. นางสาวสุทธิดา  แป้นทอง
16. นางสาวสุธิตา  ตุนอก
17. นางสาวสุมิตรา  ขำแป๊ะ
18. นายอนุพงศ์  เยาว์แสงแซงสนิท
19. นายอภิชาติ  บุญลคร
20. นายเจษฎา  อุ่นใจ
21. นายเฉลิมชัย  ฟักทอง
22. นางสาวเสริมสุข  สำอางค์กิจ
 
1. นายธวัชชัย  พวกดี
2. นางวิไลลักษณ์  มะโนแสน
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เมทาสิงห์
2. เด็กชายจิรายุ  นาคน้อย
3. เด็กชายจิรเมธ  อินทร์พลับ
4. เด็กชายธนวัฒน์  ท้วมเทศ
5. เด็กชายพชร  แจงเล็ก
6. เด็กชายพีระพัฒน์  ไชยโคตร
7. เด็กชายวรวุฒิ  สุขทอง
8. เด็กชายเทวินทร์  นาโสก
 
1. นายชโลม  โปรยเงิน
2. นายปัณณทัต  ใจดี
 
72 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงชนิกานต์  คำวาง
2. เด็กหญิงชนิตา  วงวิจิตร
3. เด็กหญิงนริศรา  แก้วน้อย
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
2. นายชนะชนม์  สวัสดิ์นุชาติ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวทรายแก้ว  เกษวิยะการ
2. นางสาวปฐมพรรษ  ศิริประเสริฐสุข
3. นางสาวศักดิ์ศิรินภา  เติมศักดิ์
 
1. นางสมบุญ  ซีบังเกิด
2. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงพัชวรรณ  พันธุ์ุไพโรจน์
2. เด็กหญิงสุรินทริยา  แจ่มแป้น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  มามาตร
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงศศิปรียา  นามธรรม
2. เด็กหญิงสาริน  รวีโชติวรกุล
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาววรัญญา  เหมวรรณานุกูล
2. นางสาวอาภาภัทร  คงมานะชาญ
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกรรจพร  ทักษิณาจารี
2. เด็กหญิงภูษณิศา  มีทรัพย์
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกฤตเมธ  จันทร์เพ็ชร์
2. นายกฤษณะ  มณฑลจรัส
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงณิชนันท์  กิมเกถนอม
2. เด็กหญิงปุณญภา  พิชญ์ชานุวัฒน์
 
1. นายคณากร  พรรณขาม
2. นางสาวศศิวิมล  รถมณี
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. เด็กชายชวาล  ปีมะนาว
2. เด็กชายบุญฤทธิ์  น่านคำ
 
1. นายทัศพร  คงมั่น
2. นายจักรกฤษณ์  อุดป่าคา
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายพลภัทร  วัฒนชัย
2. เด็กหญิงสิริน  ยันตะพันธ์
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวจีราพัชร์  แสงเทียน
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายนพโรจน์  สกุลวัฒน์ภาสิริ
2. นายสรวิศ  พิมพ์อักษร
 
1. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
2. นางสาวอรวิลาสินี  โพธิ์ศรีขาม
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกาญจนา  กลิ่นอุบล
2. นางสาวทิตยา  พิศวาส
 
1. นายมีชัย  ทัพธานี
2. นางสาวกัญญภัทร  นาคคำ
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายชยุตพล  อัศนธรรม
2. นายริว  นิพิฐวัธนะผล
 
1. นายอดิเรก  สัญญะเขื่อน
2. นายธีระกาญจน์ ปกรช์  สันโส
 
85 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  พันธุ์ทองคำ
2. เด็กชายธฤต  สินสุนทร
3. เด็กหญิงพีรดา  แสนสม
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นายพีระพงษ์  ปรีดาชม
 
86 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายจิณณวัตร  จำปากะนันท์
2. นายธีรภัทร  สามเตี้ย
3. นางสาวศุภรดา  จารุกิจไพศาล
 
1. นางณัชญ์สรัล  ณัฐนันท์ธร
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายวราวุธ  บุตรา
2. นายศุภฤทธิ์   สหรัตนไพศาล
 
1. นางสมปอง   ใจยาว
2. นายศรันย์ธร  กล้าหาญ
 
88 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงศยามล  เงินห้วยพระ
2. เด็กชายศุภกร  แก้วทองสกุล
3. เด็กชายอภิสุต  โสติวฑฒากร
 
1. นายเอกสิทธิ์  อาจละออ
2. นายทนงศักดิ์  สุขกาย
 
89 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กชายกนกพล  อินทร์หอม
2. เด็กชายพชร  พงษ์พัฒน์
3. เด็กชายพิพัฒน์   แซ่โง้ว
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
90 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 63.1 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ชื่นช่วยสกุล
2. นายธันยพัฒน์  ชื่นเงิน
3. นายศรัณย์  นครสวรรค์
 
1. นายจารึก  ขจรเจริญศักดิ์
2. นายศราวุธ  ฤทธิ์จอหอ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายพลวัต  วนาชัย
2. เด็กชายศิรสิทธิ์  เส็มโสม
3. เด็กชายอดิศร  หาญกล้า
 
1. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายนิพัทธ   จันทร์นวล
2. นายปกป้อง   ขวัญเย็น
3. นายวิชัย  เยื้อนสันเทียะ
 
1. นางปทิตตา  โสภณศิริ
2. นางสาวนันท์ลินี  สดใสญาติ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 97.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนันทิกานต์  พึ่งเทียน
2. เด็กหญิงลันทนี  เปลี่ยนรัศมี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  คณาโจทย์
 
1. นางมนัสนันท์  แสงนาค
2. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์ 1. นายกณิศ  จันทร์ลอย
2. นายบุญญารักษ์  งามละมัย
3. นายราชฤทธิ์  รีรอ
 
1. นางมนัสนันท์  แสงนาค
2. นางบุญเสมอ  ปิตินานนท์
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงทัศนีย์  กว้างนอก
2. เด็กหญิงพิมพกานต์  โพธิ์วัด
3. เด็กชายศรัณย์  ดอกกระถิน
4. เด็กหญิงศศินาถ  ทองเหลา
5. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  เจริญสุข
6. เด็กหญิงสิริวิมล  กล้าคง
 
1. นางลภัสรดา  จิรัฐติกาลกุลเวท
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวพัสตร์  ชิ่นมุข
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวจิตสิณีย์  พวงยอด
2. นางสาวณรินทร์ธร   จิตต์จันทร์
3. นางสาวนันทพัชร์  ธนัญธรวนิชกุล
4. นางสาวพชรสร  ศีลโสภณ
5. นางสาวพรไพลิน  ศรีสำอางค์
6. นายพศวัต  ศรีธูป
 
1. นางสาวกฤษณา  วงษ์วิกย์กรรม
2. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนวพร  ยมมูล
2. เด็กหญิงยัฐิมธุกา  เจริญสุข
3. เด็กหญิงสืบฟ้า  ลาดกระโทก
 
1. นายการันต์  จันทา
2. นางสาวไชยยา  บัวเผื่อนหอม
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกมลเนตร  เจนกสิกิจ
2. นางสาวกานต์ธิดา  ลาพาสระน้อย
3. นางสาววิมลณัฐ  อร่ามรุ่งโรจน์
 
1. นายธนกฤต  จันทร์วิเชียร
2. นายมนัส  จันทรัพย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงกุลรัตน์  ศรีโนนเคน
2. เด็กหญิงมธุรดา  ไชยลาภ
3. เด็กชายสุเมธี  บุญอนันต์
 
1. นางสาวดวงนภา  บานชื่น
2. นางสาวปราณี  เอี่ยมสอาด
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวธัญลักษณ์  สุขใจ
2. นางสาวนริชา  ตวงทอง
3. นางสาวอาภารัตน์  แก้ววิเศษ
 
1. นางพรทิพย์  จิตต์ธรรม
2. นางมณฑา  นิลหยก
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมวิไล 1. เด็กหญิงฐณิชา  วุฒิวัย
2. เด็กหญิงทิพาภัทร  สำลีพันธ์
3. เด็กชายโมไนย  กระจ่างพัฒน์
 
1. นางสมพร  แผ่วจะโปะ
2. นางสาววรรณภา  เอี่ยมสมบัติ
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง ปทุมธานี 1. นางสาวสะใบแพร  ทัศนสุวรรณ
2. นางสาวอรปรียา  ดาวลอย
3. นางสาวอัญธิการ์  รุ่งเรือง
 
1. นางสาวนงค์นภัส  อัครทรัพย์อนัน
2. นางสาวชุติพร  ชมพูคำ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ธนพันธุ์
2. เด็กหญิงวราพร  อันทะเกตุ
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  บุญหล่อ
 
1. นางกัญชลีย์  พุทธวงศ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์ศุภกร  บุตรศรี
2. นางสาวพิชญ์ณัฐ  ครุฑไชยันต์
3. นางสาวอมาวสี  ละออสุวรรณ
 
1. นางวรรณี  นาคหาญ
2. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์ สายบำรุง" 1. เด็กหญิงทิพานัน  แซ่โค้ว
2. เด็กหญิงลดาวัลย์  ทองแถม
3. เด็กหญิงสรัญญา  บัวใบ
 
1. นางกัญชลีย์  พุทธวงศ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา 1. นางสาวธมลวรรณ  วงศ์ไพรัตน์
2. นางสาวอัฉรา  เพ็ชรนิล
3. นางสาวอุภาพร  อัดฮาต
 
1. นางสุดจิต  เที่ยวแสวง
2. นางสาวณพสร  แสงวิจิตร
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปูคะทา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ปั้นนิ่ม
3. เด็กหญิงอลิษา  ชนขุนทด
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 69 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวนงณภัทร  ทรัพย์ศิริ
2. นายนวนพ  รักชม
3. นางสาวเมธาวี  อุบลบุตร
 
1. นางพรสวรรค์  บูลาเทา
 
109 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  โพธี
2. เด็กชายถิรวัฒน์  ท้ายเมือง
3. เด็กชายอำนาจ  โป๊ะแสง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
2. นางสาวทัชชกร  มอญภาษา
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง" 1. นายแสงชัย  รักษ์พงศ์กาญจน์
 
1. นางปิยะนาถ  ศิลปวงศ์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายธนพล  โรจนบวร
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์
 
112 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี 1. เด็กชายอำนาจ  โป๊ะแสง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศิริรักษ์