หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-pte2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์พนิต ผิวเกลี้ยงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวสุดถนอม ธีระคุณโรงเรียนสายปัญญารังสิตกรรมการ
4. นางสาววสุณีพร จิตรมั่นโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายสุริยา จันทร์ประสพโชคโรงเรียนวัดบ้านพริกกรรมการ
2. นายปัณณวิชญ์ ศรีคณาภิรักษ์กุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาวพรสวรรค์ มูลสารโรงเรียนธัญบุรีกรรมการ
4. นางสาวประทีป สุขโชคโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. รศ.ดร.ปานฉัตท์ อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. ผศ.ดร.สมพร ธุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. ผศ.บัณฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. ผศ.ไกรสร ประเสริฐมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. ผศ.รัตนฤทธิ์ จันทรรังสิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายชมาพร ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายบุญสืบ เรืองนนท์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายปกครอง ทองสมบัตินักวิชาการดนตรีอิสระกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสาโรช สิทธิโชควิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง กรรมการ
2. นายเหมราช เหมหงษานักวิชาการดนตรีอิสระ กรรมการ
3. นายมนตรี ชัยศิริครูโรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายภมร คล้ายพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. นายสุทิน ไชยนาโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสัญญา อนุเพ็ชรโรงเรียนบ้านดนตรีมอลล์ ท่าพระกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายภมร คล้ายพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. นายสุทิน ไชยนาโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสัญญา อนุเพ็ชรโรงเรียนบ้านดนตรีมอลล์ ท่าพระกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายภมร คล้ายพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. นายสุทิน ไชยนาโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสัญญา อนุเพ็ชรโรงเรียนบ้านดนตรีมอลล์ ท่าพระกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายภมร คล้ายพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. นายสุทิน ไชยนาโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสัญญา อนุเพ็ชรโรงเรียนบ้านดนตรีมอลล์ท่าพระกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทราย กรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีร์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายเหนือดวง พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายเหนือดาว พูลเพิ่มKPN Music Academyกรรมการ
2. นายอภิชัย หอมชาติข้าราชการครูโรงเรียนการเคหะท่าทรายกรรมการ
3. นางสาวไปรยาวีย์ กสิกรรมGlee Studio / KPNกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมหิธร ธิติปวัตน์ข้าราชการครูโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
2. นายวิทวัส อ่องนกศิลปินบริษัทค่ายเพลง Heleluyaกรรมการ
3. นายวิเชียร ธนลาภประเสริฐคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายภมร คล้ายพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. นายสุทิน ไชยนาโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสัญญา อนุเพ็ชรโรงเรียนบ้านดนตรีมอลล์ ท่าพระกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายภมร คล้ายพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. นายสุทิน ไชยนาโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสัญญา อนุเพ็ชรโรงเรียนบ้านดนตรีมอลล์ ท่าพระกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายภมร คล้ายพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
2. นายสุทิน ไชยนาโรงเรียนบางชัน ปลื้มวิทยานุสรณ์กรรมการ
3. นายสัญญา อนุเพ็ชรโรงเรียนบ้านดนตรีมอลล์ ท่าพระกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. ดร.สุขสันติ แวงสุวรรณสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองกรรมการ
2. ผศ.ดร.รจนา สุนทรานนท์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นางบุนนาค ทรรทรานนท์ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจตุพร ดำนิลกองการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายอนุชา นามดีกองการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นายชมาพล ชุมชูศาสตร์วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจตุพร ดำนิลกองการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายอนุชา นามดีกองการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพินิษฐา บุญจริงโรงเรียนทองพูลอุทิศประธานกรรมการ
2. นายสกล ศิริบุตรสำนักงานลูกเสือแห่งชาติรองประธานกรรมการ
3. นายโยธิน ฉายแสงสถาบันพลศึกษากรุงเทพมหานครกรรมการ
4. นางสาวอัญชลี สังข์ทองโรงเรียนบ้านสระเตยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิ่งดาว อรรถจรูญโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวบุญณิตา จิตรีเชาว์โรงเรียนวัดเขมาภิรตรารามกรรมการ
3. นางสาวกัญญภัทร นาคคำโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพรโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นายชลทิตย์ รุจิพืชComp Trading Co.,LTD.กรรมการ
3. นายอนุชา เฟื่องศรีโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวัชรพงษ์ โรจน์สุพรโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นายชลทิตย์ รุจิพืชComp Trading Co.,LTD.กรรมการ
3. นายอนุชา เฟื่องศรีโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อาจละออโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายถิรพัฒน์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมณ แม้นชัยภูมิโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายเอกสิทธิ์ อาจละออโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางวิมลรัตน์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนศรีบุณยานนท์ประธานกรรมการ
2. นายสวาด พรหมชนะโรงเรียนหลุงกังกรรมการ
3. นายศรายุทธ พึ่งกันโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยะรัตน์ กึงฮะกิจโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายณัฐพล บัวอุไรโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยรังสิตกรรมการ
3. นางสาวกัญญภัทร นาคคำโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางปิยาภรณ์ แสงนาคโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายชลทิตย์ รุจิพืชComp Trading Co.,LTD.กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางปิยาภรณ์ แสงนาคโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายชลทิตย์ รุจิพืชComp Trading Co.,LTD.กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายมีชัย ทัพธานีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
3. นายพรเทพ เชื้อทองโรงเรียนวัดหนองปรง(บุญมานุสรณ์)กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย งิ้วลายบริษัท Arise Corporation Co.,Ltd.ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชิรา มีอาษาโรงเรียนนครนายกวิทยาคมกรรมการ
3. นายจารึก ขจรเจริญศักดิ์โรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอธิรัฐ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพเรศ บาลีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. พันตรีตุลวัตร ชุณห์วิจิตราโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอธิรัฐ พุ่มสาขาโรงเรียนสตรีอ่างทองประธานกรรมการ
2. นางยุพเรศ บาลีโรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานีกรรมการ
3. นายศราวุธ ฤทธิ์จอหอโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการ
4. พันตรีตุลวัตร ชุณห์วิจิตราโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา พงษ์ชูโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นางสาวสุวิมล ถนอมนิลโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยกรรมการ
3. นางจารีรัตน์ จันทร์กลิ่นหอมโรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์"กรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวจิราพร เหมพุทธโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวจีราพัชร์ แสงเทียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตกรรมการ
3. นางสาวจิราพร เหมพุทธโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นายวรากร ใจเพียรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววิจิตตา อำไพจิตต์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางเบญจมาศ จุลวงษ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิตประธานกรรมการ
2. นายวรากร ใจเพียรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการ
3. นางสาววิจิตตา อำไพจิตต์โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสุวรรณา บัวเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร รื่นสุขโรงเรียนธัญรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ รุ่งเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภิส สุขปลั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นายสันติชัย เทศวัตรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสุวรรณา บัวเผือกโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางวิไลพร รื่นสุขโรงเรียนธัญรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจุฑาทิพย์ รุ่งเรืองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวเนตรนภิส สุขปลั่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นายสันติชัย เทศวัตรโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริลักษณ์ งามลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางนิตติมาพร แซ่เฮงโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวศิริพร สินตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวภัคปภา บัญญัติโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสิริลักษณ์ งามลักษณ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นางนิตติมาพร แซ่เฮงโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ โชคตระกูลเกียรติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวศิริพร สินตาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวภัคปภา บัญญัติโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นายวิจิตร สนหอมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางเรือนคำ ใหญ่เอี่ยมโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอรัญญา หวังมีอาจโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ ชัยคามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางทัศนีย์ ทองคำโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. ผศ.วินัย ตาระเวชมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวชโรงเรียนปทุมวิไลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรัตติยา พุ่มพวงโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวอรจิรา ประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางกุลวดี กุลสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางจงกลนี ช้อนทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ โพธิ์ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตรองประธานกรรมการ
3. นางสุชญา ควรพันธ์ุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสำราญ พูลเผ่าว์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางศรัณยา ศรีจันทร์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจงกลนี ช้อนทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีประธานกรรมการ
2. นายศรายุทธ โพธิ์ทองโรงเรียนสายปัญญารังสิตรองประธานกรรมการ
3. นางสุชญา ควรพันธ์ุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสำราญ พูลเผ่าว์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางศรัณยา ศรีจันทร์โรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวปราณี เอี่ยมสอาดโรงเรียนปทุมวิไลประธานกรรมการ
2. นายคงเดช จุณณะปิยะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสมบูรณ์ หงส์สุนันท์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางนันธิดา ยืนทนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวศุภกาญจน์ บัวเรืองโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. ดร.อภิชาติ ใจอารีย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงนภา บานชื่นโรงเรียนปทุมวิไลรองประธานกรรมการ
3. นายชานนท์ แสงโสดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นายธวัชชัย นาธะรัตน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางเยาวลักษณ์ สรรพสารโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรรณา จันทร์รักษาโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวตะติยา นาอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวแก้วกิริยา คุณโอษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางนิรมล แพงวิเศษโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรรณา จันทร์รักษาโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางจินดา สวนเมืองโรงเรียนธัญรัตน์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวตะติยา นาอุดมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวแก้วกิริยา คุณโอษฐ์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางนิรมล แพงวิเศษโรงเรียนธัญรัตน์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเครือจันทร์ ภานูนฤมิตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ชมพูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางพัสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพรรณวลัย กลิ่นสนิทโรงเรียนธัญรัตน์ประธานกรรมการ
2. นางเครือจันทร์ ภานูนฤมิตโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอินธุกาญ แสงสุริโยทัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวอมรรัตน์ วงษ์ชมพูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางพัสณี ชุ่มคุมสินโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ศุภชารีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พ่อค้าช้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นายรุจิกร พึ่งจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวพิชย์กร โคตะมีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. ผศ.พงษ์ศักดิ์ ทรงพระนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรณี ศุภชารีโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิไลวรรณ พ่อค้าช้างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นายรุจิกร พึ่งจิตรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางสาวพิชย์กร โคตะมีโรงเรียนปทุมวิไลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. ผศ.เสริมศรี สงเนียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางธัญญา โสดารามโรงเรียนสายปัญญารังสิตรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตต์ ทวีผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์แรม ทะเสนฮดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. ผศ.เสริมศรี สงเนียมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นางธัญญา โสดารามโรงเรียนหอวัง ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางสมจิตต์ ทวีผลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
4. นางสาวจันทร์แรม ทะเสนฮดโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
5. นางศรมณีย์ สุขสุมิตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานีกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางจีรภา ยงเขตรการณ์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ จงเผือกกลางโรงเรียนวัดอัยยิการามรองประธานกรรมการ
3. นางทิพวรรณ เลิศศิลโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
4. นางสาวเบญจวรรณ นุชโส โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์กรรมการ
5. นางสาววัชราภรณ์ พึ่งอุดมโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวรจนา อินทะพงษ์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวอุ่นเรือน ภูมิดา โรงเรียนวัดเขียนเขตกรรมการ
8. นางสาวประทีป สุขโชคโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรารองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลภา เดชยางกรู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสลิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์ โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
7. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสง โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
10. นายวศิน ศุภนครโรงเรียนธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายทวี เครือจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นายวศิน ศุภนครโรงเรียนธัญบุรีรองประธานกรรมการ
3. นางสาววัลภา เดชยางกรู โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสลิมา ปานงามโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
5. นางสาวพัชรี เที่ยงไธสงโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวบุศรา สุภาภัทรานนท์ โรงเรียนชุมชนบึงบากรรมการ
7. นางสาวณฐพร ชำนิโรงเรียนวัดทศทิศกรรมการ
8. นางนวลพรรณ สังข์เงินโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นายวรวุฒิ จันทร์ขอนแก่นโรงเรียนศรีจิตรากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการาม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภัทร์ พลดรโรงเรียนเทพศิรินทร์คอลงสิบสาม ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุมนา แสงโสด โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี พิมพิสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
11. นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภัทร์ พลดร โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
5. นางสาวสุมนา แสงโสด โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลาง โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี พิมพิสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
11. นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายมานพ พุ่มเกษม โรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชาภัทร์ พลดร โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานีรองประธานกรรมการ
3. นางอารีย์ หอมทองโรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววันเพ็ญ ภู่มาลาโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
5. นางสาวสุมนา แสงโสดโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
6. นางสาวประวีณา โภควณิชโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นายนิรัน นิลทองหลางโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
8. นางสาวพรพชร ยอดวันโรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
9. นายวิวัฒน์ บดีรัฐโรงเรียนวัดแสงสรรค์กรรมการ
10. นางสาวเปรมฤดี พิมพิสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
11. นางกนกวรรณ แสนจำหน่าย โรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุพันธ์โรงเรียนสหราษร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีวิไลลักษณ์ ปลอดขาว โรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
5. นางศิริมา สุขเสดาะโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
6. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี พิมพิสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางสาวนิภา ศิริจรโรงเรียนวัดอัยยิการามประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีสุพันธ์โรงเรียนสหราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจันทรา แก่นจันทร์โรงเรียนวัดอัยยิการามกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ศิลป์ เสริมวิฑูรย์ โรงเรียนวัดทุ่งหลวงกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีวิไลลักษณ์ ปลอดขาว โรงเรียนบ้านไสขรบกรรมการ
6. นางศิริมา สุขเสดาะโรงเรียนโพสพผลเจริญกรรมการ
7. นางสาวเปรมฤดี พิมพิสารโรงเรียนหนองเสือวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]