รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 (ปทุมธานี กลุ่ม 2)
ระหว่าง วันที่ 15-16 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายมณฑลทร  แถวรัมย์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ปวะบุตร
 
1. นายธิติพงษ์  โกสุม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายถิรวัฒน์  วังสันติ
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สวยสอาด
 
1. นางสาวนาตยา  บุญส่ง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กหญิงกัลยกร  วารีปาน
2. เด็กชายธนโนดม  เรืองประชุม
3. เด็กชายปิยะรัตน์   ทางเรือ
4. เด็กชายศุภนันท์  กล่อมเกลี้ยง
5. เด็กหญิงเปมิศา  ไตรสุวรรณ์
 
1. นางสาวชมพูนุษ์  บุญทศ
2. นางสาวนุชจรินทร์  ยีรัมย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายกฤตชัย  ไชยพุฒ
2. นายณัฐนนท์  ถาวรธรรมฤทธิ์
3. นายณัฐพล  ทองประดู่
4. นางสาวนารีรัตน์  วัชราภิชาติ
5. นายวิชยุตม์  พรประเสริฐ
 
1. นางสาวอัญชลี  วิณวันก์
2. นางชนิชา  เฉิดจินดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายณัฐดนัย  ทัศนา
2. เด็กหญิงนิชาภา  ใจจักร์
 
1. นายนรินทร์  เทพศิริ
2. นางสาวบวรลักษณ์  กะการดี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายกิตติภพ  สมพืช
2. นางสาวทัชชา  สุทธิธรรมานันต์
 
1. นางวนิวรรณ  สุมาลา
2. นางกนกวรรณ  ศศิธร
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายชาคริต   คำสิริคุณากร
 
1. นายน้ำเพ็ขร  วุฒิอนันต์ชัย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชญานิน  จันทนะ
 
1. นายน้ำเพ็ชร  วุฒิอนันต์ชัย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงจรรยา  สีมาธรรมทาน
 
1. นายบุญเลิศ  อละสัตย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวเพ็ญศิริ   ตระกูลสุนทร
 
1. นางสาวชรัญญา   คงนาลึก
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญฤทธิ์
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวจันทมณี  จรรยา
 
1. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงสุนัทดา  ฉ่ำรัศมี
 
1. นายพรชัย  พิมพ์แดง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. นางสาวภาริดา  ลาภผลพูนทวี
 
1. นางสาวสมฤดี  ตราชู
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงนุชรินทร์  ศรีเครือแก้ว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พุ่มเรือง
 
1. นางสาวสุวรรณ์  หอมจันทร์
2. นางสาวนภาพร  จันทราช
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงกาญจนา  สุกแก้ว
 
1. นางสาวสมฤดี  ตราชู
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายเกรียงไกร  แสงศรี
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวชุติศรณ์  กระแสโท
2. เด็กหญิงญาณิศา  ผายรัศมี
3. นางสาวฑิฆัมพร  เกตุแก้ว
 
1. นายน้ำเพ็ชร  วุฒิอนันต์ชัย
2. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวณัฐธิดา  พรหมพิสิษฐ์
2. นางสาวปณิดา  เนยเที่ยง
3. นางสาวพรมธิดา  ศิริจรรยา
 
1. นายวิเทศ   โพธิ์ทอง
2. นายสงกรานต์  เอี่ยมรอด
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายวิศรุต  ภู่นาค
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐนนท์  ยาคำ
 
1. นายวิศรุต  ภู่นาค
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายสิทธิเดช  พัทธเสมา
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายนวกร  ดิษฐ์เทศ
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายนฤพล  สมฤทธิ์
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายยุรวัศวรรษ์  สิทธิศักดิ์
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
 
1. นางสาวศุภรัสมิ์  ทองทา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงเวธินี  หล้าพรหม
 
1. นางสาวโสภิตา  รัตนพันธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงไอริณ  พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวโสภิตา  รัตนพันธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายทศพล  พรหมแก้ว
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงรินรดา   คุชิตา
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวสลิลา  สิงห์แช่ม
 
1. นายกิตติภพ  ปักเชิญเชื้อ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายชยกร  นวสิทธ์
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายศณัฐพงษ์  ไตรพันธุ์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธันวา  ดวนสิงห์
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวสโรชา  ศาสนนันทน์
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายจิรเมธ  จันใด
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
3. นางสาวนฤมล  รอดสุด
4. นางสาวนุชชุรี  ศรีคำภา
5. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อินทรชิต
6. นายวรุตม์  เอกอรุณ
7. นางสาวศิริรัตน์  คำสอน
8. เด็กชายศิวกร  มานุมูดัด
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
2. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
3. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายขจรเกียรติ  ศรีวงษา
2. นายจิรายุทธ  ประสมสี
3. เด็กชายชยกร  นวสิทธิ์
4. นายชายใหญ่  นรากร
5. เด็กหญิงฑิดติญา  เทียมทัน
6. นางสาวนฤมล  รอดสุด
7. เด็กหญิงนวนันท์  บุญปก
8. เด็กหญิงพิชชาภา  พรแก้วพุฒตาล
9. นายรชดา  เดิมทำรัมย์
10. เด็กชายวุฒิชัย  จิววะสังข์
11. นายสิทธิเดช  พัทธเสมา
12. เด็กหญิงสุนิตา  ยวงเหมย
13. นางสาวสุรัสวดี  พรหมสุรินทร์
14. เด็กหญิงอัญนิพา  แย้มเกษ
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เลิศอำไพพร
 
1. นายปิติ  ขาวปลื้ม
2. นายวิศรุต  ภู่นาค
3. นายทศพล  เพียรดี
4. นายณิชาภัทร  อึ้งเหมอนันต์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายจิรายุทธ  ประสมสี
2. เด็กชายชยกร  นวสิทธิ์
3. นายชายใหญ่  นรากร
4. นายณัฐนนท์  ยาคำ
5. นายณัฐวุฒิ  ภู่อยู่
6. นายนฤพล  สมฤทธิ์
7. นายพันธกานต์  ขำวิจิราภรณ์
8. นายภัคภูดล  ยั่งยืน
9. นายรัชพล  พูลสวัสดิ๋
10. นางสาวสุนิตา  ยวงเหมย
11. นางสาวสโรชา  ศาสนนันทน์
12. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
 
1. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
2. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
3. นายวิศรุต  ภู่นาค
4. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกุลปรียา  อยู่วิจิตร
2. เด็กหญิงชนาพร  เขียวอ่อน
3. เด็กหญิงชนิสภรณ์  ประสาทเขตการ
4. นายชายใหญ่  นรากร
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญมาก
6. เด็กหญิงณัฐวรา  หาญณรงค์
7. เด็กหญิงณัฐสมา  ดิษผล
8. เด็กชายธันวา  ดวนสิงห์
9. เด็กหญิงธิษณามาดี  ฮวดขำ
10. เด็กหญิงนพวรรณ  เจริญรัตน์
11. นางสาวนุชชุรี  ศรีคำภา
12. เด็กหญิงปัณณพร  วิมลพิมพ์
13. นายพันธกานต์  ขำวิจิราภรณ์
14. เด็กหญิงพัสตราภรณ์  อินทรชิต
15. เด็กหญิงวรัญญา  เกตุชนก
16. เด็กชายศิวกร  มานุมูลัด
17. เด็กชายศุภวิชญ์  พิษาภาพ
18. นางสาวสกาวรัตน์  ถนอมทอง
19. เด็กหญิงสิริภาพร  พั่วทัด
20. เด็กหญิงสิริภาพรร  พั่วทัด
21. เด็กหญิงสุฌาดา  เดือนนวล
 
1. นายธนรัฐ  อยู่เจริญสุข
2. นายปราโมทย์  เที่ยงตรง
3. นายนัฐชา  โพธิ์ศรี
4. นางสาวศุภรัสมิ์  ทองทา
5. นายขจรศิษฐ์  ชุมพร
6. นายปิติ  ขาวปลื้ม
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. เด็กชายฐานทัพ  บุญเจริญ
2. เด็กชายทรงวิทย์  ตรีนุสนธิ์
3. เด็กชายนำทรัพย์  รุ่งรวีวงศ์
4. เด็กชายภูมรินทร์  สมวัตน์
 
1. นายพนม  สีปานาค
2. นายณธกร  แก้วโพนงาม
3. นายธีรพงษ์  นันตากาศ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรวรรณ  ชัยะเวฬุ
2. นายนภดล  พันธ์ทึก
3. นายยุทธศิลป์  เพียรภูเขา
4. นายรุจระวี  เรือนพิมพ์
5. นายวรรณกวี  บุญเพ็ง
6. นายสงกรานต์  คำปัน
 
1. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
2. นายธนศักดิ์  มหานิยม
3. นายจิระวุฒิ  คุณะดิลก
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิง ธัญญรัตน์   ปานทอง
2. นางสาว วรรณี  สุขประเสริฐศิลป์
3. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ศรีพุย
4. นางสาวชลธิชา  พุ่มวัฒน์
5. เด็กชายชลสิทธิ์  มะลิวัลย์
6. นายชาตโยดม   ศรีวิมล
7. นางสาวณัฎฐนิช  สุวรรณเพ็ญ
8. นายทักษ์ดนัย   ยนทะวงศ์
9. นายธงชัย  แก้วทอง
10. เด็กหญิงธนภรณ์  สุขมณี
11. นายธนภัทร   ภู่ใจเที่ยง
12. นางสาวธนสวรรณ  ศรีวรมณ์
13. นายธรรมมงคล  ลิขิตพรวงศ์
14. เด็กหญิงนารีรัตน์  สงสี
15. เด็กชายบริภัณฑ์   บุญเผือก
16. นางสาวปวีณพร  เส็งเส
17. นางสาวพนาวรรณ  ม่วงวงษ์
18. นางสาวพรทิพย์  ชวดนันท์
19. นายภคินทร์   มีเพียร
20. นายภัทรพล  ดลสอาด
21. เด็กหญิงภัสสร  จันทร์ศิริ
22. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ภมรภูเบศวร์
23. เด็กชายวรรธนะ  พร้อมสินทรัพย์
24. นายวสวัสดิ์  หาผล
25. นายวันทกานต์   เห็นศรี
26. เด็กหญิงวีรภัทรา  สีคำภา
27. เด็กชายวีรวัฒน์   เจริญรวยรื่น
28. นางสาวศศิธร   จันป๊อก
29. เด็กชายศุภวิชญ์  ภักดีบุรุษ
30. นางสาวศุลีพร   พิมพ์กลาง
31. เด็กหญิงษมาวรรณ  แก้วเขียว
32. นายสิทธิชาติ   อ่วมเจริญ
33. เด็กหญิงสุกัญญา  เงาภู่ทอง
34. นางสาวสุมิตรา  สุวรรณสนธ์
35. เด็กหญิงอัญชัน  บรูณาพางับ
36. นางสาวอโณทัย  วงษ์เกิด
37. นางสาวเดือนเพ็ญ  ตรีแก้ว
38. นายเอกชัย  แก้วทอง
39. นายไชยพฤกษ์   เทพสมุทร
40. นางสาวไอรดา  คงอนทร์
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
2. ว่าที่ร้อยตรีจรัส  ผิวดี
3. นางสาวณัฐฐ์ชุมา  ภู่มาลา
4. นางสาวกรองทอง  ธีระเนตร
5. นางสาวพรทิพย์พา  ปัญจะพรสุข
6. นางศรมณีย์  สุขสุมิตร
7. นายอนันต์  อ่อนนา
8. นายรัฐสิทธิ์  วงษ์จิ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.36 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นายนิรวิทย์  จันทร์รัก
 
1. นายนายสุริยะ  มะสีผา
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงสรินยา  แสงศรี
 
1. นายจิราวัฒนา  ศรีสว่าง
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นางสาวธิดารัตน์  แขนโคกกรวด
 
1. นายวชิรวิชญ์  ตีรณานุสิษฐ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายชลสิทธิ์  มะลิวัลย์
 
1. นายศุภฤกษ์  กำลังเดช
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมบัณฑิต 1. นายธนากรณ์  กองมะเริง
 
1. นายสุริยะ  มะสีผา
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงสงกรานต์  จอนเจ็ก
 
1. นางสาวสมฤดี  ตราชู
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาววาสนา  แสงวัฒนะ
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายชิษณุพงศ์  ปานอยู่
 
1. Mr.John Aaron   Maluntag Gatdula
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. นายอานนท์  จีบแก้ว
 
1. นายเมธี  แปนเมือง
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงอิศริญาภรณ์  ปรีชาเดช
 
1. นายณัฐพล  ศรีธงชาติ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นางสาวฐิตาพร  คูทองกุล
 
1. นายเทพฤทธิ์  พรประสิทธิ์
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายธนวัฒน์  มะรังศรี
 
1. นางสาววิจิตรา  จัดจอหอ
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศรังสิต 1. นายเจตพล  แสงทอง
 
1. นายเทพฤทธิ์  พรประสิทธิ์
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงศิริยากร  รมณีย์
 
1. นายธีรัตม์  สุขสะอาด
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวพิมพ์พร  นิ่มนวล
 
1. นายนิติกร  สมจิตร
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจิรัศยา  ธาดาประดับสกุล
2. เด็กชายฉัตรมงคล  ไชยศรี
3. เด็กหญิงชญากาน  ชัยวิเศษ
4. เด็กชายญาณเดช  คชพันธ์
5. เด็กหญิงณัฏฐกันย์  กาวิชัย
6. นางสาวณัฐนิชา   ผุยพรหม
7. เด็กหญิงธนพร  เกียรติกูล
8. เด็กชายธัชภูมิ  ธรรมบำรุง
9. นางสาวนิภาดา  เกิดวงษ์
10. เด็กหญิงปนัดดา  เกียรติกูล
11. เด็กหญิงปภาณิน  เถื่อนเมือง
12. เด็กหญิงปภานัน  เถื่อนเมือง
13. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรชิต
14. เด็กชายพิทยุตม์  บุตรละคร
15. เด็กหญิงพิมพ์พัชชดา  วรเดชาพัฒน์
16. เด็กชายพีรภาส  รอดภัย
17. เด็กชายภรัณยู  ถาวร
18. เด็กหญิงภัคจิรา  จงเกษมธรรม
19. เด็กหญิงมนสิกานต์  ฉิมพัด
20. เด็กชายยุทธกรณ์  ภัยหน่าย
21. เด็กหญิงรชยา  สระกิจ
22. เด็กชายรพีภัทร  เมนทะราช
23. เด็กหญิงลลิตภัทร  แสงจันทร์
24. เด็กหญิงลออศิริ  แจ้งเนตร
25. นางสาววิภาดา  แสงโสด
26. เด็กชายศิระ  แย้มบาล
27. เด็กหญิงศิริรัตน์  จิตรจารุ
28. เด็กชายศุภกร  เทศขันธ์
29. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีกิตติวัฒน์
30. เด็กหญิงสุภาวิณี  พุ่มศิริ
31. เด็กหญิงสุวรรณา  โครตสวัสดิ์
32. นางสาวอติกานต์  ใจมูลมัง
33. เด็กหญิงอัญชิสา  เอี่ยมสวัสดิ์
34. เด็กหญิงอิสริยา  ดิษฐปาน
 
1. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
2. นายกิตติ์พินิฐ  กรวรรณ์ดี
3. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
4. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
5. นางสุชาดา  พลสูงเนิน
6. นายธีรัตม์  สุขสะอาด
7. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกรณัฐ  ผิวงาม
2. นายกรวีร์  ศักดิ์สิทธิ์สกุล
3. นายคณพัฒน์  รอไกรเพชร
4. นายคุณากร  น้อยอุดม
5. นางสาวชนิตา  คุ้มปริยัติ
6. นายณัฐนนท์กฤช  ทองธิว
7. นายณัฐพงษ์  ศิลปกูล
8. นายณัฐวุฒิ  รัตนเสวก
9. นายตฤณณ์  ไตรลักษณ์
10. นายธีร์จุฑา  ศรีหล้า
11. นางสาวนัทสึ  ไซโต้
12. นายนันทวัช  ปั้นพุ่มโพธิ์
13. นางสาวปนิธิกาญจน์  นิธิภาสุรวดี
14. นางสาวพลอยไพลิน  มหาพรหม
15. นายพิชัย  อารมณ์ชื่น
16. นายภัคภูดล  ยั่งยืน
17. นางสาวมุทิตา  ศรีธูป
18. นายวรชิต  นวนฝ้าย
19. นายวรภัทร  แสงพิรุณ
20. นางสาววัชรีพร  คงสมเพชร
21. นางสาวศุภษา  กัปปิยภัณฑ์
22. นายสหรัตน์  สืบประวัติ
23. นางสาวสุชานุช  อังสวานนท์
24. นางสาวสุพรรษา  เกียรติกูล
25. นางสาวสุภาณี  จีนเหรียญ
26. นายสุรเกียรติ  สอนศรี
27. นางสาวอนันตญา  น้อยคำ
28. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
29. นางสาวเพลงดาว  มงคลเสริม
30. นายเมธา  เครือเช้า
 
1. นางสาวเขมนิจ  รัตนเดชาภิวัฒน์
2. นายกิตติ์พินิฐ   กรวรรณ์ดี
3. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
4. นายธราพงศ์  พรหมแจ้ง
5. นางสุชาดา  พลสูงเนิน
6. นายธีรัตม์  สุขสะอาด
7. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงกัญชุดา  เลิศภักดีบวร
2. เด็กชายทองเทพ  สีระบุตร
3. เด็กชายธนายุทธ  เชาว์ดี
4. เด็กหญิงพงศ์นภา  สุวรรณาภา
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ภูษาทอง
6. เด็กชายภูมิไผท  ปี่ทอง
7. เด็กหญิงลลิตวดี  คามะวาสีกุล
8. เด็กหญิงสุภาวดี  ชาติชำนิ
9. เด็กชายอรรถสิทธิ์  อุไรงาม
10. เด็กชายโสภณวิชญ์  กันตนานุวงศ์
 
1. นางอินทิรา  บำรุงตน
2. นายพงศกร  ซ่องสกุล
3. นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายจีระพล  แซ่ตั้ง
2. นายฐิติวัฒน์  ปราเปรม
3. นายณัฐวุฒิ  เงาะด่วน
4. นายประจักษ์  บุญเปี่ยม
5. นางสาวพิมพ์ชนก  ตุธิรัตน์
6. นางสาวรวิภา  เกษสาคร
7. นางสาววาสนา  ตรินันท์
8. นางสาวศิริลักษณ์  จันทร์สุกรี
9. นางสาวสุนิตา  ชื่นแดง
10. นายโรม  แหลมกี่ก่ำ
 
1. นางอินทิรา  บำรุงตน
2. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
3. นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  รอดทรัพย์
2. นางสาวณัฐณิชา  จิตรสมบูรณ์
3. นางสาวนิติยาภรณ์  ปานพรม
4. นางสาวรุจิเรข  คงดี
5. นางสาววิไลลักษณ์  สิ้วอินทร์
6. นางสาวเนตรชนก  แซ่คู
 
1. นางอินทิรา  บำรุงตน
2. นางกชนิกา  พลจันทึก
3. นายพงศกร  ซ่องสกุล
4. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
 
68 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงชนะสุกานต์   สุทธิชาติ
2. เด็กหญิงชนัญธิดา   งามพิรุณตระกูล
3. เด็กหญิงชนากานต์   พานิชวัฒน์
4. เด็กหญิงฐิติยา   ปฐมกุลวัฒน์
5. เด็กหญิงนิธิพร   นันทนิธิกุล
6. เด็กหญิงศิวมล   ตั้งบุญสุข
7. เด็กหญิงสุกฤตา   เสาะทอง
8. เด็กหญิงอาทิตยา   พยัคมาก
 
1. นางเสาวณีย์  เพียซ้าย
2. นางสาวกฤตติยา  สุวรรณชล
 
69 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกวิสรา  มาเสนาะ
2. นางสาวณัฐชยา  ถนอมธนสมบัติ
3. นางสาวณิชากร  แสงศศิธร
4. นางสาวรับขวัญ  ไพรรุ่งเรือง
5. นางสาวหทัยรัตน์  กุดจอมศรี
6. นางสาวอลิสา  ทองจันทร์
 
1. นางอินทิรา   บำรุงตน
2. นางกชนิกา  พลจันทึก
3. นายพงศกร  ซ่องสกุล
4. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
 
70 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 77.65 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกนกพร  เทศนา
2. นางสาวกนกวรรณ  สุธรรมา
3. นางสาวกนกวรรณ  สอนประดิษฐ์
4. นางสาวชนัญญา  ทองพิลา
5. นายณัฐภาค  คำดวง
6. นางสาวนิศากร  กลิ่นลำดวน
7. นางสาวปภิชญา  ธนาจรัลพร
8. นางสาวปวริศา  สมุยน้อย
9. นางสาวพิชญ์  สุบงกฏ
10. นางสาวพิสินี  เนตรทิพย์
11. นางสาววิภาวรรณ  บำเพ็ญศรี
12. นางสาวสิริวิมล  อ่ำพัฒน์
13. นายสืบสกุล  สวนจิตร
14. นายสุรสีห์  วงศ์งาม
15. นางสาวอินทร์ธิดา  บุญทวี
16. นางสาวเจนนิสา  เชื้อสวัสดิ์
 
1. นางกชนิกา  พลจันทึก
2. นางอินทิรา  บำรุงตน
3. นายพงศกร  ซ่องสกุล
4. นางสาวสุพัชชา  แซ่ฟู
5. นางสาวนิธิวรรณ  คงยิ่ง
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 47.31 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนันท์  ฉายแสง
2. เด็กชายธนวินท์  ฐานันดร
3. เด็กชายสยามรัฐ  ทองรุ่งงาม
4. เด็กชายอโนชา  บัวตูม
 
1. นายทำเนียบ  สุขขี
2. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กหญิงกชวรรณ  ศรีสร้อย
2. นายกรณัฐ  ผิวงาม
3. นายจิรัฎฐ์  แป้นทอง
4. นายจิรายุทธ  ประสมสี
5. นายชายใหญ่  นรากร
6. นายณัฐนนท์  ยาคำ
7. นายณัฐวุฒิ  ภู่อยู่
8. เด็กชายทักษิณ  ใจบรรจง
9. นายธนายุทธ  กาญจนานุช
10. นายนฤพล  สมฤทธิ์
11. นางสาวนลินทิพย์  พันชน
12. เด็กหญิงนารีรัตน์  ราหุละ
13. เด็กหญิงนารีรัตน์  ราหุละ
14. เด็กหญิงประติมากร  คงรอด
15. นางสาวพรพิมล  จุนอุทัย
16. นายพันธกานต์  ขำวิจิตราภรณ์
17. เด็กหญิงภควดี  วิลัยเสนาะ
18. นายยุรวัศรรษ์  สิทธิศักดิ์
19. นายวันชัย  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
20. นายสิทธิเดช  พัทธเสมา
21. นางสาวสิรีธร  กลิ่นจำปา
22. นางสาวสุจิตรา  มุทนาเวช
23. นายอดิศร  คุณประทุม
24. นางสาวอภิสรา  สงฆ์โต
25. นางสาวอารีรัตน์  พิมพ์วัฒน์
26. นายอิสริยะ  ไชยมนตรี
 
1. นายขจรศิษฎ์  ชุมพร
2. นายวิศรุต  ภู่นาค
3. นายทศพล  เพียรดี
4. นายศักดิพจน์  วุฒิหทัยโชติ
5. นางสาวฐนชม  พันธ์บุญมี
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายกฤษฎา  ปราณี
2. เด็กชายตรีวุธ  บุญรอด
3. เด็กชายธวัชชัย  นิ่มมาก
4. เด็กชายธีรไนย  อิ่มสำราญ
5. เด็กชายพุทธกัลป์  ม่วงน้อยเจริญ
6. เด็กชายเกรียงไกร  สิงห์งาม
7. เด็กชายเจษฎา  แซ่ลี้
8. เด็กชายเมษา  ศรีโมลา
 
1. นายกำพล  ซอสูงเนิน
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงชนิสรา  มหาชนก
2. เด็กหญิงฐิติพร  แก้วเกล็ด
3. นางสาวนภสร  สฐมานนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธิดารัตน์  บุญล้อม
2. นางสาววิไลวรรณ  ไชยสงคราม
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณัฐริการ์  แก้วเทพ
2. นายธนธรณ์  สมันเลาะ
3. นายสหรัฐ  แดงชาติ
 
1. นางสาวรัตนา  สืบสาย
2. นางสาวพิมวดี   สมสุวรรณ์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โกษะ
2. เด็กหญิงลีณภิศกฤตา  กุฎีรัตน์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  สุขหน้าไม้
2. นางสาวพลอยไพลิน  คำไทย
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กหญิงกมลาลักษณ์   เลิศศรีวัฒนกุล
2. เด็กหญิงโยษิตา    แย้มนวล
 
1. นางสาวปาณิสรา   สิงหพงษ์
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจุฬาภัทร  คำรศ
2. นางสาววิภาดา  แสนบุตร
 
1. นางสาวสมบูรณ์  หงส์สุนันท์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยคาม
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพงศกานต์  ตรีชินะพงศ์
2. เด็กชายพิรชัช  ยุทธสิงห์
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายกฤษณะ  ล้อมพิมาย
2. นายภูบดินทร์  นิยมญาติ
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาวอนัญญา  เทศทอง
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  สั่งสอน
2. เด็กหญิงศิริญา  ผิวบาง
 
1. นางสาวพรจันทร์  สอนนุช
2. นางสาววิลัยพร  วงษ์เชียงเพ็ง
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายพีรติ  จุติเสถียรกุล
2. เด็กชายอาณกร  อิงคะวณิช
 
1. นายเชาวลักษณ์  ชาวงษ์
2. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายปฏิภาณ  บุญสิมมา
2. เด็กหญิงยศวดี  มีแก้ว
 
1. นางสาวจารุภา  ไชยนุรักษ์
2. นางสาววิมลรัตน์  ชื่นอารมณ์
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. นายธนบูรณ์  บุญพระสงฆ์
2. นายพงษ์สิทธิ์  แซ่อึ้ง
 
1. นางภูริตา  เบาเนิด
2. นางสาวปุณยนุช  บุญเลิศ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาววิจิตรา   ฮานาฟี
2. นางสาวสริตา   เจริญศักดิ์
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นายอัฐธิวรรตน์  ใจจง
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายกษิด์เดช   กรสังข์
2. นายณัฐพล   ฉสกุลปัญโญ
 
1. นางสาวมนัสวีน์   อุดม
2. นายประสพ  อ่อนดี
 
87 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กหญิงชลบงกช  ฉาไธสง
2. เด็กหญิงญาณิศา  อยู่ภักดี
3. เด็กหญิงรัตติยา  หินสูงเนิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  ศรีชุมภู
2. นางสาวพันตรี  เหล่าภูทอง
 
88 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายนพณัฐ  แตงอ่อน
2. นายวิศรุต  ใจแปง
3. นายสุธีวัฒน์  เสือคุ่ย
 
1. นายศิรมณ์  เสถียรรัมย์
2. นายภาสกร  ภาคอัต
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวณัฐฌา  ชลคีรี
2. นายภวัต  เทพรัตนวิชัย
 
1. นางสาวเบญจพร  รอดแก้ว
2. นางสาวเกศสุรางค์  วัฒนตระการ
 
90 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขียนเขต 1. เด็กชายพชรพล  วรรณศรี
2. เด็กชายวชิรวินท์   บุนนาค
3. เด็กชายวันสว่าง  มิอุบล
 
1. นางวนิดา  หวังวิวัฒนา
2. นางสาวชนม์ณกานต์   ธนัชสมวรรณ์
 
91 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นายชฤทธิพร  แช่มเจริญพร
2. นายณัฏฐ์  ทองศรี
3. นายภาณุพงศ์  เปลี่ยนโมฬี
 
1. นางสาวปาณิสรา  สิงหพงษ์
2. นายไชยเดช  นูนคาน
 
92 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  นราโต
2. เด็กหญิงน้ำพุ  กันศิริ
3. เด็กหญิงวนิดา  แช่มช้อย
 
1. นางขวัญชีวิต  นุชบัว
2. นางสาวปทุมมา  แสงรักษ์
 
93 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นายพงศ์ภัค  บุญกว้าง
2. นางสาวพิมพ์ลภัส  สุขบรรจง
3. นายศิวนาถ  มั่งมีสิน
 
1. นางวันเพ็ญ  เขียนเอี่ยม
2. นายอภิสิทธิ์  บุตรน้ำเพ็ชร
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายกฤตยช  สุขุมารมย์
2. เด็กชายนิรุทธิ์  พุธทอง
3. เด็กชายโยธกานต์  มาลัย
 
1. นายเชาวรินทร์  ชินราษฎร์
2. นายทวีป  ไพเราะ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นายฉัตรมงคล  ปุ่นเอม
2. นายณัฐวัฒน์  อินแสงจันทร์
3. นายอดิศักดิ์  ฮามวัน
 
1. นางสิริลักษณ์  งามลักษณ์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี 1. เด็กชายธงชัย  นามกร
2. เด็กชายนพสิทธิ์  แจ้งสว่าง
3. เด็กชายปรเมษฐ์  ชาวโพงพวง
 
1. นางภูริตา  เบาเนิด
2. นางจีระนันท์  ช่วยด้วง
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณัฐณิชา  สังข์พิชัย
2. นางสาววรรณธิดา  ศรีมงคล
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โชดวันพานิช
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงกษิรา  พองผลา
2. เด็กหญิงณัฐกาณจน์  ลีศรี
3. เด็กหญิงปนัดดา  ปานทอง
4. เด็กหญิงวิทิตา  ป้องคำมี
5. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เพ็ชรผึ้ง
6. เด็กชายศุภณัฐ  อินทร์พันงาม
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นายชานนท์  แสงโสด
3. นางสาวพรรณี  นาคสอิ้งศาสน์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวจีรวรรณ  บุญเคลือบ
2. นางสาวผไทมาศ  ทำหินกอง
3. นางสาวภัทราดา  สุดดี
4. นางสาววชิรญา  เนตรสุวรรณ
5. นางสาวอภิญญา  อ่อนนิ่ม
6. นางสาวเกศริน  หีบโอสถ
 
1. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
2. นายชานนท์  แสงโสด
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ชัยคาม
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายพิชัย  เพิ่มสุข
2. เด็กหญิงเกศินี  จุ้ยศรีแก้ว
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  สินแก้ว
 
1. นางสาวภัคปภา  บัญญัติ
2. นางวรรณา  จันทร์รักษา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. นางสาวปณัชฌา  มาสอน
2. นางสาวพรรณฑริกา  เสมา
3. นายอานนท์  เนียมปาน
 
1. นางรัศมี  วงษ์เฉลิม
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวธนาภรณ์  สอนทะโชติ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เปสูงเนิน
3. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีพุทโธ
 
1. นางสาววาสนา  กระแสร์
2. นายชานนท์  แสงโสด
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นายกัตติกมาส  คุ้มเมือง
2. นายนครินทร์  ฉันทะโส
3. นายพฤกษ์  บุบผะเรณู
 
1. นายคงเดช  จุณณะปิยะ
2. นางพงศ์ลดา  เดชพงษ์
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  แสงฟ้า
2. เด็กหญิงธัญเรศ  บุญสลับ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  แสงจันทร์เทศ
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางสุชญา  ควรพันธุ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวชีวนุช  อินทรักษ์
2. นางสาวฐิติรัตน์  เฉลยภพ
3. นางสาวดุษฎี  ดวงรัตน์
 
1. นางอุไร  หวายบุตร
2. นายภาณุมาศ  คงสุวรรณ์
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กชายจุลดิษฐ์  อรัญสาร
2. เด็กหญิงนิสรีน  มินสุวรรณ
3. เด็กหญิงเกวลิน  ยาหยี
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ   แสงสุริโยทัย
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวพรศิริ  ภิชัย
2. นางสาววราพร  แตงอ่อน
3. นางสาวสุนิสา  แตงบุตร
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงฉัตรชริดา  เกื้อกูล
2. เด็กชายฐิติวุฒิ  ถิ่นโสภณ
3. เด็กหญิงปณิธาน  สมภักดี
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 91.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. นางสาวกาญจนา  สัตย์ธรรม
2. นางสาวบุษราคัม  สีเป้ง
3. นางสาวลักขณา  ศรีกาญจนา
 
1. นางอนงค์  มีปัญญา
2. นางอินธุกาญ  แสงสุริโยทัย
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กหญิงทัศนพรรณ  ฉั่วศรีสกุล
2. เด็กหญิงนภารัตน์  พวงมาลัย
3. เด็กหญิงแพรนรินทร์  สิทธิรส
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางวิไลพร  รื่นสุข
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวณัฐชา  ด้วงนิล
2. นางสาวพรพิมล  แก่สีโลหิต
3. นายวุฒิพงษ์  ชมชู
 
1. นางสาวสมบัติ  สังวาลย์สวย
2. นางนาถฤดี  ศิริเพ็ง
 
112 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. เด็กชายชินทสิษฐ์  สวนบำรุงจินสิน
2. เด็กชายภูมินทร์  จีนขี
3. เด็กชายศุภวิทย์  จันทะสอ
 
1. นางสาวอำพันธ์  สุดใจ
2. นางกนกวรรณ  แสนจำหน่าย
 
113 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพงศ์พล  โรจนอดิศร
 
1. นายเฉลิมพล  โป๊ะบุญชื่น
 
114 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายเฉลิมพล  โป๊ะบุญชื่น
 
115 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  คำภีลานนท์
 
1. นางจงกลนี  ธรรมบำรุง
 
116 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 96.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  หิมพาน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
117 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายเกรียงไกร  ศรีทองอินทร์
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
 
118 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1. เด็กหญิงพุทธรักษา  คำภีลานนท์
2. เด็กชายสมโชค  ไล้ฉิม
 
1. นางสาวมยุรา  ฉิมพาลี
 
119 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นายวรปรัชญ์  มังสา
2. นายวิชิต  ศรีน้อยอ่อน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค
2. นางสาวเปรมฤดี  พิมพิสาร