หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-rbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิภาพร วงษ์ปัตตาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา ประธานกรรมการ
2. นางชาลินี จันเจริญโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นางสาวนันทิยา พันธ์แก้ว โรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี พานทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายมณเฑียร สุดฮะโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
6. นายวัลลภ อินทร์พรหมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นางสาวเสาวนีย์ ศรีบรรพตโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัฒนชัย มีศิริโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
9. นางสาววันทนา เพ่งทิม โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวนิตยา เมฆฉายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาสโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษณี ไทยจรรยาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ เล็กพ่อโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายทวนทอง วงศาโรจน์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ สัจจกุลโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ
5. นางอัญชลี ทองเหมือนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรกนก วงศ์ทองโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กรรมการ
7. นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
8. นางธนาพร สว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ
9. นายทัศนะ คำทมูลโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
10. นางสาวกาญจนา นิ่มนวลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
11. นายธนกฤต แก้วคชชาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวสายพิณ แก้วงามประเสริฐโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายสุรเศรษฐ์ บุญเกตุโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
3. นายยุทธพล จันทร์ดีโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายสรายุทธ ชะเกตุโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณโรงเรียนโพหัก ฯกรรมการ
6. นายปริญญา แทวแดงโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
7. นายบุญเทอด อรมุตโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กรรมการ
8. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสษฏ์กรรมการ
9. นายกฤตยชญ์ พลไชยะโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
10. นายเดชา แสงเงินโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสายพิณ แก้วงามประเสริฐโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายสุรเศรษฐ์ บุญเกตุโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
3. นายยุทธพล จันทร์ดีโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายสรายุทธ ชะเกตุโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นายธนพันธ์ ฐิติวรณ์พรรณโรงเรียนโพหัก ฯกรรมการ
6. นายปริญญา แทวแดงโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
7. นายบุญเทอด อรมุตโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
8. นายณรงค์พนธ์ กรกฤตธนพนธ์โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสษฏ์กรรมการ
9. นายกฤตยชญ์ พลไชยะโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
10. นายเดชา แสงเงินโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางอัมพา เพ็ชรนิธิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คำเปรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีประธานกรรมการ
3. นางเชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางจรรยา อาริยาธนากุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวมาติกา ถินกระโทกโรงเรียนโพหักฯ กรรมการ
6. นางสินีนาฏ พัดทองโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
7. นางจำนง กระต่ายทองโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
8. นางขวัญเรือน หมีไพรโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสษฏ์กรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ แซ่ลิ้มโรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวจารุณี ธรรมพุฒโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
11. นายบรรจง เพนเทศโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
12. นางสาวธัญประภา เทศแย้มโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอัมพา เพ็ชรนิธิโรงเรียนท่ามะขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงษ์ คำเปรมโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีประธานกรรมการ
3. นางเชาวลา สุภชัยพานิชพงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางจรรยา อาริยาธนากุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวมาติกา ถินกระโทกโรงเรียนโพหัก ฯกรรมการ
6. นางสินีนาฏ พัดทองโรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
7. นางจำนง กระต่ายทองโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
8. นายขวัญเรือน หมีไพรโรงเรียนคุรุราษฏร์รังสษฏ์กรรมการ
9. นางสาวกนกวรรณ แซ่ลิ้มโรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวจารุณี ธรรมพุฒโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
11. นายบรรจง เพนเทศโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
12. นางสาวธัญประภา เทศแย้มโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรชัย ศาลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธ์ โรจนวิทย์ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักพรรดิ์ สวัสดีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นายณรงค์ เพิ่มขรัวจำโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุรชัย ศาลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นายเอกสิทธ์ โรจนวิทย์ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
3. นายจักพรรดิ์ สวัสดีโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นายณรงค์ เพิ่มขรัวจำโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายปราศรัย ทูลยอดพันธุ์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีกิจ แสงรุ่งเรื่องโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางบุศราพร วิวัฒนาคม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ โพธิ์มีโรงเรียนโพหัก”วงศ์สมบูรณราษฎร์อุปถัมภ์”กรรมการ
5. นายพรพจน์ ภูสีโรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายปราศรัย ทูลยอดพันธุ์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายวีกิจ แสงรุ่งเรื่องโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางบุศราพร วิวัฒนาคม โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายปิยะพงษ์ โพธิ์มีโรงเรียนโพหัก”วงศ์สมบูรณราษฎร์อุปถัมภ์”กรรมการ
5. นายพรพจน์ ภูสีโรงเรียนธีรศาสตร์กรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางเสาวนีย์ เจริญรักษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นางสาวธนพร เทพรักษาโรงเรียนรัตนราษฏร์บำรุงกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่มโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ดีรื่น โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางเสาวนีย์ เจริญรักษาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นางสาวธนพร เทพรักษาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นายทวีศักดิ์ ช่อกระทุ่มโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นางสาวกัลยา ดีรื่น โรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุชาดา เหลืองกานนท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายนพชาติ แสงอุทัยโรงเรียนวัดสันติการามฯกรรมการ
3. นางสุภลัคน์ เปรมยิ่งโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ รุ่งสว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางประไพศรี งามยิ่งยวดโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุชาดา เหลืองกานนท์โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายนพชาติ แสงอุทัยโรงเรียนวัดสันติการามฯกรรมการ
3. นางศุภลัคน์ เปรมยิ่งโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
4. นายสมบัติ รุ่งสว่างโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางประไพศรี งามยิ่งยวดโรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางกุลธิดา เกตุรามฤทธิ์โรงเรียนท่ามะขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางลำเพียร สีสำลีโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
3. นายนันทนัท ทรัพย์ประเสริฐโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
4. นางฉัตรา พันสมตนโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์กรรมการ
5. นางเขมนิจ ขจรธัญญพรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายทัศนัย จิตพัฒนกุลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ ทองคำดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
3. นายสุรชัย สร้อยทองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายอารมณ์ อินทรประเสริฐโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นายวุฒิพร จันทร์เจิม โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายทัศนัย จิตพัฒนกุลโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานกรรมการ
2. นายกิตติคุณ ทองคำดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
3. นายสุรชัย สร้อยทองโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายอารมณ์ อินทรประเสริฐโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นายวุฒิพร จันทร์เจิมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร นิยมรัตน์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชานนท์ ลิ้มศรีอุทัยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสัญญา รุ่งเรืองโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกาญนา บุญประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ประธานกรรมการ
2. นายอดิศร นิยมรัตน์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายชานนท์ ลิ้มศรีอุทัยโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายสัญญา รุ่งเรืองโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางกาญนา บุญประเสริฐโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
5. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
5. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
5. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
5. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้วโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นางสาวสมควร แผนคู้โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
4. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
4. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
4. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดช่องลม)กรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายไสว ขาวผ่องโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์กรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัสโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิด โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี นิลเจียรนัยโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวพัชรี นิลเจียรนัยโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
3. นางสาวปรียาดา ลิ้มละไมโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมป์กรรมการ
5. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายศุภมิตร เจตน์จำลองโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่อง โรงเรียนคุรุราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นางสาวปรียาดา ลิ้มละไมโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
4. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมป์กรรมการ
5. นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นางสาวสุดารัตน์ ศรีโพธิ์เผือก โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
3. นายไสว ขาวผ่อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
4. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี กรรมการ
5. นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมป์กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุรินทร์ แก้วเกิดโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นางสาวปรียาดา ลิ้มละไมโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
4. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ ( วัดช่องลม)กรรมการ
5. นายไสว ขาวผ่อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายณัฐพล หมายสุขโรงเรียนธรรมจารินีวิทยากรรมการ
4. นายสุขโช เผยเผ่าเย็นโรงเรียนเทศบาล ๒ ( วัดช่องลม)กรรมการ
5. นายไสว ขาวผ่อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายสมพล แจ้งจรัสโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายไสว ขาวผ่อง โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ กรรมการ
3. นายสำราญ แก้วเกิดโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโนโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
5. นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายกมล ทองดอนตัน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชี โรงเรียนวัดสันติการาม ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาวิตร ทองพรหม โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายกมล ทองดอนตัน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชี โรงเรียนวัดสันติการาม ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาวิตร ทองพรหม โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายกมล ทองดอนตัน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชี โรงเรียนวัดสันติการาม ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาวิตร ทองพรหม โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายกมล ทองดอนตัน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชี โรงเรียนวัดสันติการาม ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาวิตร ทองพรหม โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานะ ระหว่างบ้าน โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายชุมพล คชสังข์สีห์ โรงเรียนครุราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ออกกิจวัตร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายคชภัค สถิตย์ธฤดี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชาย ชูเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายพินิจ ทองเสริม โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นายมานะ ระหว่างบ้าน โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายชุมพล คชสังข์สีห์ โรงเรียนครุราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ออกกิจวัตร โรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายคชภัค สถิตย์ธฤดี โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นายชาย ชูเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมานิต แก้วคง โรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญชู เจาทวิภาค โรงเรียนครุราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมป์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
2. นายรัฐธีระ โตสัจจวงศ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมานิต แก้วคง โรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญชู เจาทวิภาค โรงเรียนครุราษฏร์รังสฤษฎ์กรรมการ
3. นายโกวิทย์ วงษ์ขันธ์ โรงเรียนรัฐราษฏร์อุปถัมป์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายไพศาล กาญจนวงศ์โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
2. นายรัฐธีระ โตสัจจวงศ์ โรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานุภาพ วิยาภรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชย โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหม โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานุภาพ วิยาภรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชย โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหม โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายอานุภาพ วิยาภรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายปกิจ เหมือนจันทร์เชย โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหม โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอานุภาพ วิยาภรณ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นายจิรพิพรรธ ธรรมแท้ โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
3. นายปกิจ อินทร์พรหม โรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายกฤษณ์ ภูวิเทเวศร์ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายนิพนธ์ ปุสสวงษ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
3. นายวินิจ อินทร์พรหม โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายกมล ทองดอนตัน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชี โรงเรียนวัดสันติการาม ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาวิตร ทองพรหม โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายกมล ทองดอนตัน โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นายทศพร เจนบาญชี โรงเรียนวัดสันติการาม ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
3. นายสาวิตร ทองพรหม โรงเรียนนารีวิทยากรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ รัตนภูมิโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ รัตนภูมิโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวกนกอร สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
4. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ซังตูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง”สามัคคีคุณูปถัมภ์” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกอร สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
4. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ซังตูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง”สามัคคีคุณูปถัมภ์” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ รัตนภูมิโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกนกอร สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
2. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
3. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
4. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
5. นางสาวดุษฎี ซังตูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง”สามัคคีคุณูปถัมภ์” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ รัตนภูมิโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกนกอร สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
7. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
9. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ซังตูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง”สามัคคีคุณูปถัมภ์” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริรัตน์ ประพฤติกิจโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา พรมสันโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางจงรักษ์ ปิ่นกระจายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
5. นายศรายุทธ รัตนภูมิโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกนกอร สว่างศรีโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
7. นางปฏิมา ชนินทร์เศรษฐ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางแก้ววันนี เมฆวิลัยโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
9. นางวัฒนีย์ ศิริเอกโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ กรรมการ
10. นางสาวดุษฎี ซังตูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง”สามัคคีคุณูปถัมภ์” กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระ ฉายขจรเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ ทองขุนนาเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดกรรมการ
3. นางญาณิศา เจียมจำรัสโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
4. นายมานพ ศรัทธาผลโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
5. นายณัชธพงศ์ พวงงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
6. นางปุณิกา จุลรีญากาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
7. นางอารีรัตน์ บัวขาวโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
8. นายประจวบ ยงค์อำนวยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
9. นางสาวสอิ้ง ผกาแก้วโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
10. นายเจษฎายุทธ บัวแพงโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
11. นายวสันต์ องอาจเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดกรรมการ
12. นางสำอางค์ ไพรวนารมณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย ชูแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นายพงษ์ศักดิ์ สายะสิทธิ์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์ เต็มชื่นโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายสุรศักดิ์ ทิวากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นายมานพ พานทองโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
6. นางสาวสุนทรี ฉายขจรข้าราชการบำนาญกรรมการ
7. นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
8. นายภูมิเกียรติ นิลภูมิโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
9. นายสุนทร ปานบุษราคัมโรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการ
10. นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยกโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ ทองอินทรโรงเรียนแคทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ บุญจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ ทนคงโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางธิติมา วิเศษศิริโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นายกรกิตติ วิสุทธิวรรณวุฒิโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
6. นางสาววลัยพรรณ ทองดอนเหมือนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
7. นางสุพัตรา ไชยยศโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
8. นางมนัสยา นภาผ่องโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางยุพา แก้วกองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี แย้มบางยางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางภวิกา จันทร์เพชรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิชญาพร อารมณ์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางวัลภา บุญพัดส่งโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
7. นายสุภเวช ตรัยที่พึ่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
8. นางสายทิพย์ เกรียงวงค์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
2. นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บุญพยุงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางดารารัตน์ เพิ่มโสภาโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางกาญจนา วนิชาชีวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางอุษา กองจินดาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางกาญจนา วนิชาชีวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางอุษา กองจินดาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิตโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ทิพย์สรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ภิรมย์รักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกิจจชญา วรภักดี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิตโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ทิพย์สรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ภิรมย์รักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกิจจชญา วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ตันสมศักดิ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิล นาคนาคาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางพวงแก้ว กิ่งแก้วโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวรพจน์ มุสิกวัตรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
5. นางนวพร บุญวรรณะพรโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นายปรีชา กลิ่นหวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
7. นางสาวราตรี ภูริปัญโยโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ โต้ตอบโรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายกฤษณะ แก่นไร่ โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
4. นายทวี ไท้สุนโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โซเซ็งโรงเรียนนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริอร บุญมา โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางประไพ ขาวฉวีรัตนชาติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกฤตยา บุญเชิดชู โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นายจงรัก เมฆพันธ์โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กรรมการ
7. นางจิราภรณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิก รักถิ่นโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร กลิ่นหวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวอิงอร ตันวานิชกุลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอดิศร ภัคชลินท์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางประมวลศรี สิทธิสาตร์โรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
6. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภางค์ สุกใสโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายปัญญา เกตตะรังศรีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ พลอยงามโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสุวรรณา จิตต์ปลื้มโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
6. นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศุภวรรณ ศรีประทุมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ใช้พระคุณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นายณัฐภณ หรรษกรคณโชคโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นายสมทบ ชมสุขโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางศรีสมวงษ์ ศรีสมวงษ์ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธนกร เพ็ญพิบูลรัตนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปรัชญา ฉายสุวรรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการราชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประมวล เรืองกฤษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางอาริยา พัวไพบูลย์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธนกร เพ็ญพิบูลรัตนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพพล ทองดีโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ ระดมกิจโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
3. นายสุรชัย สงวนไวพานิชกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวณภาภัช ปลื้มบำเรอโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
6. นายธนสาร รุจิราโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขวาไทย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวปราณี มะหิงษา โรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย หีบท่าไม้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ เตวิยะโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศิลปไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นายศล เอกจิตโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ เนตรวิจิตรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย หีบท่าไม้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ เตวิยะโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายเอนก ศิลปไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ
6. นายศล เอกจิตโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ เนตรวิจิตร โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายสิรภพ ทองใยโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
2. นายมงคล นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา จันทร์นิยมโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญมาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาววีณา กลอยกล่อมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายสิรภพ ทองใยโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
2. นายมงคล นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
4. นายปรีชา จันทร์นิยมโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวศิริวรรณ บุญมาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาววีณา กลอยกล่อม โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา กรรมการ
3. นางสาวสุพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธิดา ศรีวรกุลโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ครุธงามโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธิดา ศรีวรกุล โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ครุธงามโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ รัตนมุงโรงเรียนบางแพปฐมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ชาสิงห์แก้วโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางบุญนาค จันทร์เพชรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาพรรณ ตุลสุขโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
8. นายสนิท อัมพรพิทักษ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ รัตนมุงโรงเรียนบางแพปฐมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ชาสิงห์แก้วโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางบุญนาค จันทร์เพชรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาพรรณ ตุลสุขโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
8. นายสนิท อัมพรพิทักษ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางภัคพิมล มาศภากรโรงเรียนท่ามะขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ จิตรปลื้มโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นายเจริญ ดีสวัสดิ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นายปรีชา กลิ่นอุบลโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำลอง อ่องวงศ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นายสมพิท มั่นคง โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีธกร ยิ้มแต้โรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
8. นายอดิเรก กวางคีรีโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสริรญา จันทร์มูลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางกรกฏ กลิ่นอุบลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชัยทัด สุขสมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ กรรมการ
4. นายประภักร์ วรสหวัฒน์โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
5. นางมารยาท อ่องวงศ์โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางบุญชู สังวาลวงศ์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
7. นายประเทือง ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ มาลีพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายกันตรัตน์ อรรคอุดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางปรานอม สิทธิสารโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพเยาว์ มโนรมณ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกชมล ศรีณรงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ มาลีพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม กรรมการ
3. นางปรานอม สิทธิสาร โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพเยาว์ มโนรมณ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณงาม อนันตชินะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางยินดี วิสารทะ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางศุภานุช ทองเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ กรรมการ
5. นางพัชรา แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
6. นางกฤตินี จันทมาลาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางยินดี วิสารทะ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางวรรณงาม อนันตชินะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางศุภานุช ทองเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางพัชรา แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
6. นางกฤตินี จันทมาลาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรวรินทร์ สำเริงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางปวีณพร สุขประพันธ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางประภานิช บุนนาคโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นางชไมพร ผลพรไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประภานิช บุนนาคโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางปวีณพร สุขประพันธ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางนิตยา ลิ้มติ้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางชไมพร ผลพรไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ ศรีดาราโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ทองแท้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
5. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ ศรีดาราโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
4. นางทิพวรรณ ทองแท้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ
5. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
2. นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวแสงเดือน บุญพยุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางดารารัตน์ เพิ่มโสภาโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ

นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.081-0190741 E-mail: kae0990@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]