หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ เรียนร่วม - ภาษาไทย เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 63 59 95.16% 3 4.84% 0 0% 0 0% 62
2 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 52 39 78% 9 18% 2 4% 0 0% 50
3 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 32 18 62.07% 6 20.69% 5 17.24% 0 0% 29
4 โรงเรียนนารีวิทยา 28 18 66.67% 6 22.22% 3 11.11% 0 0% 27
5 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 28 18 69.23% 2 7.69% 6 23.08% 0 0% 26
6 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 36 17 58.62% 6 20.69% 5 17.24% 1 3.45% 29
7 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 18 13 76.47% 3 17.65% 1 5.88% 0 0% 17
8 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 18 8 72.73% 2 18.18% 1 9.09% 0 0% 11
9 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 20 7 41.18% 7 41.18% 2 11.76% 1 5.88% 17
10 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 14 7 50% 4 28.57% 3 21.43% 0 0% 14
11 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 15 6 54.55% 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 11
12 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 15 6 42.86% 2 14.29% 4 28.57% 2 14.29% 14
13 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 16 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
14 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 11 5 50% 2 20% 1 10% 2 20% 10
15 โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา 14 4 36.36% 7 63.64% 0 0% 0 0% 11
16 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 11 4 36.36% 5 45.45% 2 18.18% 0 0% 11
17 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 5 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
18 โรงเรียนสุริยวงศ์ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
19 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
20 โรงเรียนแคทรายวิทยา 8 0 0% 4 50% 4 50% 0 0% 8
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.081-0190741 E-mail: kae0990@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]