หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 003 โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 28 81 43
2 007 โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 32 71 50
3 015 โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 20 67 30
4 016 โรงเรียนบ้านคาวิทยา 11 32 21
5 018 โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 16 33 16
6 020 โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 14 37 22
7 021 โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 52 188 72
8 022 โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 18 40 22
9 023 โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 15 65 29
10 017 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 63 179 82
11 004 โรงเรียนแคทรายวิทยา 8 11 11
12 025 โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 15 27 22
13 001 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 5 15 10
14 002 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์โยธินวิทยา 0 0 0
15 005 โรงเรียนดรุณาราชบุรี 36 74 57
16 006 โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 18 41 29
17 013 โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา 14 18 14
18 014 โรงเรียนนารีวิทยา 28 64 38
19 019 โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 11 22 18
20 024 โรงเรียนสุริยวงศ์ 3 5 4
21 008 โรงเรียนเทศบาล 1 (วัดสัตตนารถปริวัตร) 0 0 0
22 009 โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) 0 0 0
23 010 โรงเรียนเทศบาล 3 (เทศบาลสงเคราะห์) 3 5 5
24 011 โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมหาธาตุวรวิหาร) 0 0 0
25 012 โรงเรียนเทศบาล5 (พหลโยธินรามินทรภักดี) 0 0 0
รวม 410 1075 595
1670

นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.081-0190741 E-mail: kae0990@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]