หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายรัชชัยย์ ศรสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประทิพย์ คนทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายมงคล ชื่นชม ผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นางอุไรวรรณ ตำนานทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายสุรพล พึ่งธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายไตรสิทธิ์ สำเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
8 นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายสุรพล พรชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
10 นางสาวลัดดา ทองประจวบโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
11 นางอำนวยพร พลจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการอำนวยการ
12 นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายประทีป จำปาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางสาวจุฑามาศ เกิดแก้วฟ้า ผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นายวรากุล หงษ์เทียบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นายนิวัตร วงศ์วิลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายจรัญ สุขเสรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
18 นายสมยศ บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายพรรษกฤช เกตุรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคาวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายธำรง ศรีทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองโพวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายภูริวรรฒก์ แย้มสุคนธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายณรงค์ สุทธิวิรัช ผู้อำนวยการโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสรรเสริญ ขวัญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ คณะกรรมการอำนวยการ
24 นายเฉลา พวงมาลัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการอำนวยการ
25 นายสุรินทร์ สำลี ผู้อำนวยการโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายวรรณชัย รังษี ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
27 นายภัทร ผ่องราษี ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางจันทรา เรือนทองดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติการามวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายวินัย พุ่มบุญทริก ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี คณะกรรมการอำนวยการ
30 นางสาวเกศสุดา เนรมิตธนไพศาล ผู้อำนวยการโรงเรียนแคทรายวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางปัญจมาภรณ์ พุทธพรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพหักฯ คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายชวพล รวมทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนปากท่อพิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายชยณรงค์ พูลมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนช่องพรานวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายกฤษดา ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการอำนวยการ
36 นายสมพงษ์ ตำนานทอง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายปกรณ์ วงศ์สวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางกันยารัตน์ รัตนชงค์ ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางศุภร เสาวัง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
40 ว่าที่ ร.ต.วัฒนา ตรงเที่ยง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางสาวอารีย์ ทิมเมือง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
42 นางสาวพจนพร รุ่งทอง ศึกษานิเทศก์ สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
43 นายภูวนาถ คงประพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางฉัฐมา สินธุเสน นักวิชาการศึกษา สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
45 นางสาวกองแก้ว ม่วงเพ็ชร์ นักวิชาการศึกษา สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล นักวิชาการศึกษา สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
47 นางสาวสุนีย์ พูนพิทักษ์สกุล นักวิชาการศึกษา สพม. ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
48 นายธนู ไผ่ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางกรองทอง วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางชไมพร สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางนวลจันทร์ ลักษิตานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
52 นายธนู ไผ่ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
53 นางประนอม ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
54 นางสาวกัญญา เริ่มภักตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
55 นายตุ๋ย สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
56 นายกฤษดา ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน
57 นางสาวกนกพร พิริยวุฒิกรอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงาน
58 นางกรองทอง วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
59 นางชไมพร สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงาน
60 นายสมศักดิ์ ฉันทานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
61 นางอุไรวรรณ ตำนานทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
62 นายสุรพล พึ่งธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
63 นายสุรพล พึ่งธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
64 นายไตรสิทธิ์ สำเริง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
65 นางสาวกุลธิดา กลิ่นเฟื่อง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
66 นายกริชชัย เพียรดวงศรี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
67 นายชูศรี สุวรรณรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
68 นายกำธร ใช้พระคุณ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
69 นางสำอางค์ ไพรวนารมณ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
70 นางสาวกัลยารัตน์ สาตรจีนพงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
71 นางสมหมาย หงษ์เทียบ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นางรัชฎาภรณ์ คาวีรัตน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางสาวสมหวัง สุดพวง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสาววิศนี ใจฉกาจ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางสาวพัชรีพร มานะงาม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นางสาวธนัญญา เอมบำรุง นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นายประวิทย์ อ้อยเธียรชัย ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นายสรรเพชญ ขุนนุช ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางอัญชลี พานทอง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นางสาวพิชามญช์ เหมือนจินดา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางสาวเกศินี เตือนอุดมศีล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นางสาวจุฑามาศ พรมฟ้า ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นางสาวดวงพร สาลีติด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นางสาวดวงพร สาลีติด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นางสาวศรีรัตน์ เวชตรียานนท์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางสาวสุธาทิพย์ ญาติมาก ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นางสาวพิทยาภรณ์ สิรวณิชย์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
89 นางสาวนฤมล วิบูลย์สุข ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
90 นางเพ็ญพรรณ จงจุดเทียน ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
91 นางสาวศิริลักษณ์ หนองเส ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
92 นางพเยาว์ บุญช่วย ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
93 นางสาวปาณิศา กันสา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
94 นางสาวปาณิศา กันสา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
95 นางสาวพัชรี จิตรสุทัศน์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
96 นางสาวพิมพา ชัยมา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
97 นายนิมิต สายสิทธิ์ ครู โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการดำเนินงาน
98 นายนรินทร์ ศรีดารา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
99 นายอำพร มิตรธรรมศิริ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
100 นายปรีชา กลิ่นหวล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
101 นายสาธิต ลิ้มชื่น ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
102 นางวรรณงาม อนันตชินะ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
103 นางพรวรินทร์ สำเริง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
104 นางกชมล ศรีณรงค์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายเอนก ศิลปไชย ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายเจริญ ดีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
107 นางสาวกิจจชญา วรภักดี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
108 นายกันตรัตน์ อรรคอุดม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางอารีย์ เพลินจิตต์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
110 นางวราภรณ์ กันทะพะเยา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
111 นายปรีชา เล่นวารี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
112 นางสาวแสงเดือน บุญพยุง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
113 นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
114 นางนิตยา ลิ้มติ้ว ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
115 นายสุพงษ์ อัศวรัตน์ นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
116 นางสาวทศพร ทองมา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
117 นายประเดิม วารีนิล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
118 นายศุภชัย เปล่งความดี พนักงานธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
119 นายเอกชัย เทียนน้อย พนักงานธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
120 นางสาวชนิศากานต์ ไทยภักดี พนักงานธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
121 นางวันธนา มีเต็ม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
122 นางสาวจงลักษณ์ จันทร์แพง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
123 นางสมใจ ดอกพรม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
124 นางสาวพรศรี บุญญาสถิตสถาพร ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
125 นางปณิตา กิตติภรณ์กุล ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
126 นางสาวเสาวณีย์ เก่งตรง ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
127 นางรัชฎาวรรณ คูฮุด ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
128 นางสาวมนัสวีร์ บูรณาพา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
129 นางสาวประติมาพร คงยิ่ง พนักงานธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
130 นายวิชัย เจริญศรี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
131 นายสมชาย วิภาสกตัญญู ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
132 นายกิตติคุณ ทองคำดี ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
133 นายกมล ดอกพรม ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
134 นางสาวนงนุช จันทรสุข ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
135 นางวรรณี อินทร์รจนา ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
136 นางสาวปาริฉัตร ธิติธรรม พนักงานธุรการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
137 นางสาวพรชนก เกษมสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
138 นายวิชัย วัดปาน ครู โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
139 นางนิศารัตน์ อรัญญาวัฒน์ นักวิชาการเงินและบัญชี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการดำเนินงาน
140 นางผกาพันธ์ ศรีวรขันธ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
141 นางจีรภา แสงแก้ว ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
142 นางพวงทอง แก่นนาคำ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
143 นางเพ็ญฤดี สุวรรณประภา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
144 นางจุฬารัตน์ เทียมเมือง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์)
145 นายตุ๋ย สมศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายสถานที่)
146 นางสุวดี คนชอบ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายสถานที่)
147 นางทัศนา นิลฟู ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายสถานที่)
148 นางประนอม ศรีทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน)
149 นายจรูญ มณีงาม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน)
150 นางวราภรณ์ ลิมป์ปิยพันธ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน)
151 นางกรองทอง วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน)
152 นางชไมพร สวัสดิ์รักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน)
153 นางสาวชุลีพร ศรีสิริวิบูลย์ชัย เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายการเงิน)
154 นายภัทรชนนท์ ปิยะคำ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา)
155 นางสาวกมลทิพย์ เอี่ยมอินทร์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา)
156 นางจารุณี อนันตริยกุล ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ)
157 นางชไมพร สวัสดิรักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ)
158 นางสาวสุธิดา สายบัว ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ)
159 นายณัฐวุฒิ ผลเจริญ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ)
160 นางสาวกฤติยา ธนชัยศิริสกุล ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ)
161 นายภูริชญา ไผ่ทอง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ)
162 นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายกรอกข้อมูลผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตรคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ)
163 นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล)
164 นายสถิตย์ เงินเจือทอง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล)
165 นางสาวอรประภา เวชสุวรรณ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายพยาบาล)
166 นางกรองทอง วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง)
167 นายจีระศักดิ์ เอี่ยมอุ้ย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง)
168 นางนิชาภา อธชลินทร ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง)
169 นางสาวศิรินทร บุญสู ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง)
170 นางสาวเพ็ญประภา ฤทธิรงค์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง)
171 นางสาวนิสา มีคุณสุต เจ้าหน้าที่โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง)
172 นางวิภารัตน์ เหลืองอภิชาติ แม่บ้านโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติงานฯ (คณะกรรมการฝ่ายอาหารและอาหารว่าง)
173 นายกฤษฏา ทองแย้ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
174 นางสาวคะนึงนิจ รอดสนใจ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
175 นายอาคม สมพามา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
176 นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
177 นางสาวอุษา ยังผึ้ง ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
178 นางสาวสุวรรณา โฆสิตาภา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
179 นางสาวราภรณ์ วรรธนะฐิติกุล ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
180 นางอุษา เพิ่มสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
181 นายเอกภูมิ ชูนิตย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
182 นางสาวเขมณัฐ มีโสภา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
183 นางสาวกัณฐมณี แกรอด ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
184 นายสุริยะ โพธิ์ไทร ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
185 นายพีระพงษ์ เพชรงาม ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
186 นางสาวภาณี คูสุวรรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
187 นางกุลนันท์ รวมทรัพย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม)
188 นายสราวุฒิ ทาแก้ว ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ภาพยนตร์สั้น)
189 นางสาวพรสุรีย์ พงษ์เศวต ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ภาพยนตร์สั้น)
190 นางสมยา ทาเกตุ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ภาพยนตร์สั้น)
191 นายเอกภูมิ ชูนิตย์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ภาพยนตร์สั้น)
192 นายอาคม สมพามา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ภาพยนตร์สั้น)
193 นายประสิทธิ์ แสงสุขศรี ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
194 นายสาวิตร อรรถมานะ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
195 นางสินารา ตระกูลโชคดี ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
196 นางวิยะดา ฟองน้ำ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
197 นางชุติมา ปานบุษราคัม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
198 นางสุจินต์ เทพวงษ์ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
199 นางสมัญญา เกิดผล ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
200 นางสาวอุไรวรรณ เชื้อสมบูรณ์ ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
201 นางสาวเขมณัฐ มีโสภา ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (มารยาทไทย)
202 นางเขมนิจ ขจรธัญญพร ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
203 นายสมบัติ รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
204 นายสุรชัย สร้อยทอง ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
205 นางเสาวนีย์ เจริญรักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
206 นายวุฒิพร จันทร์เจิม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
207 นายชานนท์ ลิ้มศรีอุทัย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
208 นายวีกิจ แสงรุ่งเรื่อง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
209 นางสุชาดา เหลืองกานนท์ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
210 นายกิตติคุณ ทองคำดี ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
211 นายสะอาด สุวรรณสิทธิ์ ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
212 นายทัศนัย จิตพัฒนกุล ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
213 นายปราศรัย ทูลยอดพันธุ์ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
214 นางสาวธนพร เทพรักษา ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
215 นายจักรพรรดิ สวัสดี ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
216 นายอดิศร นิยมรัตน์ ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
217 นายนันทนัท ทรัพย์ประเสริฐ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
218 นายพรพจน์ ภูสี ครูโรงเรียนธีรศาสตร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
219 นายสัญญา รุ่งเรือง ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
220 นายอารมณ์ อินทรประเสริฐ ครูโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
221 นายนพชาติ แสงอุทัย ครูโรงเรียนวัดสันติการามฯ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
222 นางประไพศรี งามยิ่งยวด ครูโรงเรียนแคทรายวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
223 นางกุลธิดา เกตุรามฤทธิ์ ครูโรงเรียนท่ามะขามวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
224 นางลำเพียร สีสำลี ครูโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
225 นางฉัตรา พันสมตน ครูโรงเรียนวัดบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
226 นางสาวกัลยา ดีรื่น ครูโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
227 นางสุภลัคน์ เปรมยิ่ง ครูโรงเรียนช่องพรานวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
228 นายสมประสงค์ เพิ่มสุวรรณ ครูโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
229 นายณรงค์ เพิ่มขรัวจำ ครูโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
230 นายสุรชัย ศาลา ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
231 นางสาวสุดารัตน์ ศรีโพธิ์เผือก ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
232 นายสุรินทร์ แก้วเกิด ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
233 นายสมพล แจ้งจรัส ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
234 นายศุภมิตร เจตน์จำลอง ครูโรงเรียนบ้านโป่งสามัคคีคุณูปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
235 นายสำราญ แก้วเกิด ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
236 นายไสว ขาวผ่อง ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฎ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
237 นายวิบูรณ์ โดดเจ็ดริ้ว ครูโรงเรียนสายธรรมจันทร์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
238 นางสาวสมควร แผนคู้ ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
239 นางจุฑามาศ อวิคุณประเสริฐ ครูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
240 นายณัฐพล หมายสุข ครูโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
241 นางสาวพัชรี นิลเจียรนัย ครูโรงเรียนนารีวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
242 นายสุขโช เผยเผ่าเย็น ครูโรงเรียนเทศบาล ๒ ( วัดช่องลม) คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
243 นางสาวปรียาดา ลิ้มละไม ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
244 นางสิริพุมเรียง เพียรจรัส ครูโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
245 นายพรชัย เชื้อสีหะรณชัย ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
246 นายวิเชียร พึ่งวร ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
247 นางสาวสิริวรรณ ปินะกาโน ครูโรงเรียนบางแพปฐมพิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านดนตรีไทย)
248 นางเรียงสา ทองสมนึก ครูโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
249 นางสาวศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
250 นางสาวศรัญญา พรมสัน ครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
251 นางสาวสิริรัตน์ ประพฤติกิจ ครูโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
252 นางสาวสุภาภรณ์ หนูฤทธิ์ ครูโรงเรียนบ้านคาวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
253 นางสาวดุษฎี ซังตู ครูโรงเรียนวัดบ้านโป่ง”สามัคคีคุณูปถัมภ์” คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
254 นางแก้ววันนี เมฆวิลัย ครูโรงเรียนเนกขัมวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
255 นางวัฒนีย์ ศิริเอก ครูโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
256 นางจงรักษ์ ปิ่นกระจาย ครูโรงเรียนนารีวิทยา คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
257 นายศรายุทธ รัตนภูมิ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการประสานงานการประกวดแข่งขัน (ด้านนาฏศิลป์)
258 นางเสาวนีย์ เจริญรักษา ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
259 นายวุฒิพร จันทร์เจิม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
260 นายชานนท์ ลิ้มศรีอุทัย ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
261 นายวีกิจ แสงรุ่งเรื่อง ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
262 นางสาวนรีการต์ จับจุ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
263 นางสาวนิรชา ร้าแรง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
264 นางสาววิภาวรรณ อิ่มจิตร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
265 นางสาวกมลชนก กลิ่นหอม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
266 นางสาวนพมาศ คงนิล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
267 นางสาวธิดา สุดจิตร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
268 นางสาวอัมภัสรา พกภูษา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
269 นางสาวกนกลักษณ์ นวมนา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
270 นางสาวปิยนันท์ แฟงมา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
271 นางสาวภัทรวรรณ สมค้า นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
272 นางสาวสมจัย สมงาม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
273 นางสาวสุพิการ์ เอี่ยมดิ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
274 นางสาวเอกอักษร ยอดพิกุล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
275 นางสาวจิราพร เทียมท่าเกิด นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
276 นางสาวกัญญนันท์ โชติอธิพงศ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
277 นางสาวชุติมา ชุมทอง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
278 นางสาวณัฐธิดา ปิติชนกนันท์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
279 นางสาวณัฐิกา เกิดพร้อมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
280 นางสาวศศิธร พจน์ฉายศิริ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
281 นางสาวสมิตา คำสีแก้ว นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
282 นายนภดล ศิริเอก นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
283 นางสาวมุทิตา คำพรอัครา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
284 นางสาวสมิตา พลอยเรียง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
285 นางสาวเกมส์ คำพูน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
286 นางสาวประทุมทิพย์ พงษ์ทอง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
287 นางสาวศิริมาส ฉิมพลี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
288 นายวรเทพ ฤกษ์ดี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
289 นางสาวศิรดา มิตรนิโยดม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
290 นางสาวสุพิชฌาย์ วิฑิตอมรเวท นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
291 นางสาวโสภิสา สุขไพศาลกุลภัทร นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
292 นางสาวกรกนก ทองงาม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
293 นางสาวเสาวนิตย์ สมบูรณ์จิตฤดี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
294 นางสาวหฤดี อ่อนละมูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
295 นางสาวปพิชญา รักเกาะ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
296 นางสาวจันทร์รัตน์ แสงทอง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
297 นางสาวกนกกาญจน์ บุญเกิด นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
298 นางสาวรัชฎาภรณ์ เนาวสุวรรณ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
299 นางสาวอทิตยา ขวัญธำรง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
300 นางสาวนรรธมน จันทร์ทองอิน นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
301 นางสาวจันทรัตน์ รอดผล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
302 นางสาวสายรุ้ง ทิพย์วรรณ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
303 นางสาวสุชาดา จิตฉวี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านทัศนศิลป์)
304 นายสุรินทร์ แก้วเกิด ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
305 นางสาวพรรณธิภา เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
306 นายอนันต์ อโนพันธ์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
307 เด็กหญิงศุภสุตา ทับทอง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
308 เด็กหญิงรัชนี สุขสว่าง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
309 เด็กหญิงธนาภรณ์ ม่วงงาม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
310 เด็กหญิงธนาภา ม่วงงาม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
311 เด็กหญิงธันวรินทร์ จงจิตต์โพธา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ดนตรีไทย)
312 นายอภิชาต จันทร์เพ็ง ครูเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
313 นายชรินทร์ ศรีมงคล ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
314 นายวิโรจน์ น้อยหา นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
315 นายศุภวัฒน์ สนิทนาน นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
316 นายธนากร เพชร์เกิด นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
317 เด็กชายพรชัย คำมี นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
318 เด็กชายภราดร จันทร์ใหญ่ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
319 เด็กชายเจษฎา จันทร์ใหญ่ นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
320 เด็กชายพัทธนันท์ เนตรสน นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
321 เด็กหญิงไพลิน สาระพิมพา นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
322 เด็กหญิงบุปผา ศรีมงคล นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
323 เด็กหญิงประภาศิริ แตงโม นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
324 เด็กหญิงธัญชนก เก้าเอี้ยน นักเรียนโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
325 นางสาวญาณิษา สายหมี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
326 นางสาวจันทกานต์ โสมนัส นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
327 นางสาวนพมาศ เสลานนท์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
328 นางสาวกริชภัค เอื้อประเสริฐ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
329 นางสาวเขมจิรา วิชูชุลี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
330 นางสาวนภาพร สุวรรณคช นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
331 นางสาวมุทิตา สุขบาง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
332 นางสาวพัชริดา เจริญผา นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
333 นางสาวภาวิตา บุตรหงษ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
334 นางสาวดารณี ภู่เด่นดวง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
335 นายกิตพัฒน์ มากด่านกลาง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
336 นายพีรพัฒน์ สว่างวรารี นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
337 นายพีรวุฒิ อินเรียง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
338 นายพุฒิพงษ์ เฉลิมศรีเมือง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
339 นางสาวต้องตา พุ่มเกษม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
340 นายจิรากร สินเจริญ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
341 นางสาวรมชลีย์ เปี้ยะภิรมณ์ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
342 นางสาวธนิชา เฉลิมพล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
343 นายอนันตไชย อัคทินากูล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
344 นายภานุ หลอดทองแดง นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (ด้านดนตรีสากล)
345 นายศรายุทธ รัตนภูมิ ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
346 นางสาวศิริลักษณ์ แก้ววงษ์ล้อม ครูโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
347 นายอาทร ศรีมงคล นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
348 นายสิรวิชญ์ สีทัพ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
349 นางสาวรัชนี ทิพย์วรรณ นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
350 นางสาววรัญญา ศรเฉลิม นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (นาฏศิลป์)
351 นางสาวสุภาพร พ่วงบุญมาก นักเรียนโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ คณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน (นาฏศิลป์)

นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.081-0190741 E-mail: kae0990@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]