รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายสมปอง  กลอนประดิษฐ
2. เด็กชายสุทิน  เทนา
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  สุขประเสริฐ
2. เด็กชายวีระพัฒนฺ์  แพงเที่ยง
 
1. นางสาวนนทวรรณ  ทองอร่าม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  สัญญานุรักษ์
2. เด็กชายฉัตรกมล  มนตรี
3. เด็กชายฐิติรัฐ  อุทัยนา
4. เด็กชายปุริศ   ประสพโชค
5. เด็กชายวีรภพ  กิตติศิลปสาร
 
1. นายสราวุธ  จุมจันทร์
2. นางสาวสุพัตรา  โคตะวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. นางสาวชิมาร่า  บาร์เด้น
2. นางสาวณัฐวรา  แก้วอุย
3. นายธีรชัย  ระวิวัฒน์
4. นายประวิทย์  วงษ์วรรณ
5. นางสาวรวิสรา  ชัยชมภู
 
1. นายกฤษฎา  อยู่ดี
2. นายสรายุทธ  ระดมกิจ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกษิดิศ  บุญเจริญ
2. เด็กหญิงพิรญาณ์  โพธิ์ดอกไม้
 
1. นางสุนทรี  วรรณเกษม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายดนุภพ  ดุษฎีเสนีย์
2. นางสาวนันทิยา  ศักดาณรงค์
 
1. นางสุนทรี  วรรณเกษม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  โตแทน
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวศิวพร  พวงทอง
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงบงกชพร  เจริญสวัสดิ์
 
1. นายชัยณรงค์  ฟักเขียว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวร้อยพร  ทรัพย์เย็น
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมจาริณีวิทยา 1. เด็กหญิงสุธิดา  ขยันกิจจำรูญ
 
1. นางสาวกัลยา  ดีรื่น
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 68 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  พฤฒิธนนนท์
 
1. นางบุศราพร  วิวัฒนาคม
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงสาริน  สุวรรณศรี
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกิตติพงษ์  ไชยคำหาญ
 
1. นางเสาวนีย์  เจริญรักษา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงครองขวัญ  ปูมี
2. เด็กหญิงพัชรภรณ์  สามงามยา
 
1. นายนิพนธ์  เก่งทวิการ
2. นางสาวสิริรัตน์  แป้นกลัด
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกิตติคุณ  กฤษณคุปต์
 
1. นายกิตติคุณ  ทองคำดี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกานต์ชนก  มีไปล่
 
1. นางสาวอภิรดี  วงษ์ทรัพย์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกุลนิดา  คงเปรม
2. เด็กชายทักษิน  ชื่นชม
3. เด็กชายวงศธร  กุลหงส์
 
1. นายสงกรานต์  กฤษณคุปต์
2. นางสมนึก  แสงอ่อน
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายติณณภพ  เมืองงาม
2. นายพชรเกียรติ  แก้วมณี
3. นางสาวสิริภัคนัช  วรวัฒน์วิชัย
 
1. นางกาญจนา  บุญประเสริฐ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายสุยุทธ  ตราบดี
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสรัล  น้อยประสิทธิ์
 
1. นางสาวสมควร  แผนคู้
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายกิตติภัฏ  เทพสวัสดิ์
 
1. นายสมพร  มาสุข
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายนพชัย   สว่างอารมณ์
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายธนวัต   รุ่งรส
 
1. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กชายอริยะ   แสนคำ
 
1. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัชชา   บัวกลิ่น
 
1. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮวดนาง
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  พักเนียม
 
1. นางสาวปิยนารถ  พักเนียม
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวพรชนิตว์   กันเจียก
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 77.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุธาพรต
 
1. นางสิรีพุมเรียง  เพียรจรัส
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวอรวรา   แก้วเกล้า
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายจักรภัทร  ปักษา
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สอสอาด
3. เด็กชายณัฐนนท์  ท้าวทัญ
4. เด็กหญิงทิพย์วดี  องอาจ
5. นางสาวธนารีย์  ธรรมมะ
6. นายธิติวุฒิ  สีลาเนียม
7. เด็กชายธีรชาติ  ชายสิงขรณ์
8. นายธีรวุฒิ  แดงอรุณ
9. เด็กชายนราธิป  สระทองเทียน
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  สาตร์เวช
11. เด็กหญิงศุภร  ถึงแสง
12. เด็กชายสุภัทรชัย  นามเตียน
13. เด็กหญิงสุภาณี  ยะถาคาร
14. เด็กหญิงอภิชญา  ทองดี
15. เด็กชายไชยวัฒน์  คงสุคนธ์
 
1. นายไสว  ขาวผ่อง
2. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกรกมล   ฮวดนาง
2. เด็กหญิงชลธิชา   อุ่นเรือน
3. นางสาวณัฐชา   คงเปรม
4. นายณัฐภูมิ   ผิวศิริ
5. นายนพชัย   สว่างอารมณ์
6. นางสาวพรชนิตว์   กันเจียก
7. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
8. เด็กหญิงมานิตา   นิตยธรรม
9. นายราชัย   ฉิมภาลี
10. นายวีรากร   อุทัยนา
11. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
12. นางสาวอรวรา   แก้วเกล้า
 
1. นายสุรินทร์  แก้วเกิด
2. นางสาวพรรณธิภา  เซี่ยงฉิน
3. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
4. นายหฤษฎ์  เตือนหทัย
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ศรีสวาท
2. เด็กชายณัชพล  สังขะนันท์
3. เด็กหญิงณัฐสุดา  จันทร์พิลา
4. เด็กหญิงปรียาพัชร  ปัญญาธีระ
5. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
6. เด็กหญิงสุพิชญนันทน์  พักเนียม
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
2. นายอนุสรณ์   ยอแซฟ
3. นางปัญจพร  ยอแซฟ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
2. นายคริสตมาส  ภูมิราช
3. นายวรินทร์  ธงชัย
4. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
5. นายสหฤทธิ์  อภิสุทธิศิลป์
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกอร  จำปาทอง
2. นางสาวกานต์ธิดา  ฉิมฉาย
3. นายก้องภพ  แก้วคำศรี
4. เด็กหญิงจันทราทิพย์  ทองทับ
5. นายจิราวัฒน์  จาระไน
6. นางสาวจุติมา  หงษ์คู
7. นางสาวชญานิศ  กุลมุต
8. นายธนกฤต  บัวเหนี่ยว
9. นายธนพล  แก้วพงัน
10. นางสาวธนัญญา  สมตน
11. เด็กหญิงบุญธิชา  มณีรัตน์
12. นางสาวพัณณิตา  บุศปพงศ์
13. นางสาวพิชญ์ลัดดา  อัครเศรษฐการ
14. นางสาวพิชญ์สินี  ซิ้มประเสริฐ
15. นายภวรัญช์  วิทยาคม
16. นายภัคพล  สอทอง
17. นางสาวภัสสร  แสนอุบล
18. เด็กชายรัฐโชติ  ขำพิทักษ์
19. นายวรันธร  เย็นเปิง
20. นายวุฒิชัย  ชูชาติ
21. นางสาวศิริลักษณ์  นิติชาญ
22. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศุภสุวรรณ
23. นายอธิศพัฒน์  ภักดิ์หิรัญโชติ
24. นางสาวอนันตา  วิชัยดิษฐ์
25. นางสาวอาทิตยา  พุฒน์กล่ำ
26. นางสาวเกวลี  น้ำใจสุข
27. เด็กหญิงเกษราภรณ์  วังวิจิตร
28. เด็กหญิงเขม  แสงสาครรัตนะ
29. นายเจษฎา  ปุ่นอุดม
30. นางสาวเรณุกา  สนพิพัฒน์
31. นายเอกกร  ปรีชาพานิช
 
1. นายอนุภาพ  วิยาภรณ์
2. นางสาวสิริรัตน์  ประพฤติกิจ
3. นายพรชัย  เชื้อสีหะรณชัย
4. นางสาววราสินี  พรมวัง
5. นางสาวพรสุดา  อบเชย
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์  แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุริยวงศ์ 1. เด็กชายภาสกร  กรุงทวี
 
1. นางศิรินญา  กตัญญตาพงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายอภิสิทธิ์  เมืองธรรม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  บดินทร์ทองเดชา
 
1. นายบุญชู  เจาทวิภาต
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงพรวนัช  ทองศาสตร์
 
1. นายมารุต  ยอแซฟ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฎฐณิชา  แสงนุ่ม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสิทธิชัย  น่วมเงิน
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายปณวัฒน์   แก้วมังกร
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวศิริลักษณ์  สมบัติธนกุล
 
1. นางสาวจิตราภรณ์  กอบแก้ว
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  อ่อนละมูล
2. เด็กหญิงคีตศิลป์  พึ่งธงไทย
3. เด็กหญิงชมพูนุช  ส่งเจริญทรัพย์
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ดอนไพรนุช
5. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ชูทอง
6. เด็กหญิงณัฐวรรณ  พรมฟ้า
7. เด็กหญิงธนพร  ทวีศิริเวทย์
8. เด็กหญิงธนิดา  เทียมเมือง
9. เด็กหญิงธัญจิรา  คำแหง
10. เด็กหญิงนิธิพร  เชื้อสีเป้ง
11. เด็กหญิงปริญญาดา  ย้อยแย้ม
12. เด็กหญิงปัทมวรรณ  เจริญทรัพย์
13. เด็กหญิงปิยธิดา  สำเริงราช
14. เด็กหญิงปิยพร  ชาติคมขำ
15. เด็กหญิงพชรพร  อ่อนแก้ว
16. เด็กหญิงพรชิตา  อาจยุทธ
17. เด็กหญิงพัชรพร  ไทยประเสริฐ
18. เด็กหญิงพัชริดา  บุญประสิทธิ์
19. เด็กหญิงภัทรวดี  บุญราช
20. เด็กหญิงรัฐลิณี  เนตรน้อย
21. เด็กหญิงรุ่งรวี  สากลแม้น
22. เด็กหญิงวนิดา  แก้วมุกดา
23. เด็กหญิงวรรณวิษา  พงษ์ภักดีสกุล
24. เด็กหญิงวริศรา  ชมชื่น
25. เด็กหญิงวิไล  บุญชา
26. เด็กหญิงศิริวรรณ  แก้วพร้อมตรึก
27. เด็กหญิงสุภาวดี  แก่นเดียว
28. เด็กหญิงหทัยภัทร  พจนารถ
29. เด็กหญิงอรปรียา  พรมจรรย์
30. เด็กหญิงอารียา  เขียวมา
31. เด็กหญิงโยษิตา  เกตุเต็ม
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกวรรณ  พึ่งเสนาะ
2. นางสาวกริชภัค  เอื้อประเสริฐ
3. นางสาวกิรณา  ทองจำรูญ
4. นางสาวกุลธิดา  ทองสุริเดช
5. นางสาวกุลยา  กระแสร์ยศ
6. นางสาวจุไรรัตน์  คุ้มนาน
7. นางสาวชลธิรศน์  เกตุแก้ว
8. นางสาวชัญภิญญา  ธัชอัศวกุล
9. นางสาวณภัค  ศรีเจริญ
10. นางสาวณัฐชยา  ไทยเจียมอารีย์
11. นางสาวณิชกานต์  บุญถนอม
12. นางสาวณิชานันท์  โรจนสิทธางกูร
13. นางสาวนงคราญ  จุ่นอ้น
14. นางสาวนฤมล  สังข์ชู
15. นางสาวนวพร  ดวงเกื้อ
16. นางสาวนัฐกานต์  พวงบุปผา
17. นางสาวนัทธนุต  สร้อยทอง
18. นางสาวนางสาวเสาวภา  ปีเปลม
19. นางสาวนิชาภา  คงสุวรรณ
20. นางสาวปพิชญา  รักเกาะ
21. นางสาวปภาวดี  โพธิ์พุทธประสิทธิ์
22. นางสาวปรียาภรณ์  แสงจันทร์
23. นางสาวฝนทิพย์  เชื้อสง่า
24. นางสาวพรพิมล  นาคสังข์
25. นางสาวพลอยไพลิน  ฤทธิ์มหา
26. นางสาวพิมพ์พรรณ  ทัศน์พิทักษ์
27. นางสาวภัคจิรา  มาบางยาง
28. นางสาวรุจิภา  เสียงเพราะ
29. นางสาววัสสิกา  เอียดบัว
30. นางสาววิภาวรรณ  พจน์ชัยจงดี
31. นางสาวศุภกานต์  โกพัตตา
32. นางสาวสุกัญญา  นิลวงศ์
33. นายสุพรชัย  บดีรัฐ
34. นางสาวสุพัตทา  เศรษฐี
35. นางสาวสุพิชฌาย์  วิฑิตอมรเวท
36. นางสาวอภิษฎา  หมื่นชำนาญ
37. นางสาวอริศรา  เลียนกิจพาณิชย์
38. นางสาวอาภัสรา  จ่าเมือง
39. นางสาวเจนจิรา  บุญรักษา
40. นางสาวโสภิสา  สุขไพศาลกุลภัทร
 
1. นายชรินทร์  ศรีมงคล
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  สุกใส
2. เด็กหญิงฐิติมา  สวนพฤกษา
3. นายธีภพ  จ่ารุ่ง
4. เด็กหญิงนริศรา  นิยมญาติ
5. เด็กชายพีรยุทธ  เรือนใจดี
6. นางสาวมะลิวัลย์  เชิงไชย
7. เด็กชายรัชฎา  ทองมอญ
8. นายสุธี  อ่อนสีดา
9. เด็กชายอนิรุติ  ท้าวปูตา
10. นางสาวอโรชา  บุญเลิศ
 
1. นางสาวรพัทรดา  ผลเอนก
2. นางสาวกาญจนา  เอ็นทู้
3. นายกฤษฎา  สุขสม
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกมลจิตต์  เชิงทวี
2. นายกิตติศักดิ์  จิวมงคลชัย
3. นายชนน  เจริญช้าง
4. นายธีรเดช  เพ็ญสุขใจ
5. นางสาวปาณิดา  แพทย์ประสิทธิ์
6. นายมนตรี  ทองอินทร์
7. นางสาวรวีณัฏฐ์  สุทธิศักดิ์
8. นายวันชนะ  ปูรณวัฒนกุล
9. นางสาวศิริวรรณ  ช้างศาสตร์
10. นางสาวอารีรัตน์  ประเทืองผล
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร   หว่านพืช
2. นางสาวณัฐฌา   จุลวรรคนานนท์
3. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
4. นางสาวภัทราพร  ค้นหาสุข
5. นางสาวศิวพร   ยิ้มแต้
6. นางสาวศุภชุดา  กิมพิทักษ์
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา   จงดี
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงชนัดดา   คุ้มวงษ์
2. เด็กหญิงชลธิชา   เหลือล้น
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์   เปาวศาสตร์
4. เด็กหญิงพัชรภรณ์   ชูเลิศ
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา   พุทธบัวงาม
6. เด็กหญิงสรชา   เอกัง
7. เด็กหญิงอนรรฆพร   ชื่นอู่ทรัพย์
8. เด็กหญิงเจนจิรา   กล่อมเกลี้ยง
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
3. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
4. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
5. นางสาวภัทราพร   ค้นหาสุข
6. นางสาวศิวพร  ยิ้มแต้
7. นางสาวศุภชุดา   กิมพิทักษ์
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
2. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกรณิศ  เภาพูล
2. เด็กหญิงตะวันวาท  มูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  ชูระเชตุ
4. เด็กหญิงปนัสญา  เพ็ชรน้อย
5. เด็กหญิงพนิดา  ฮะบุญมี
6. เด็กหญิงสุจิรนันท์  ชาตินุช
7. เด็กหญิงอภิชญา  ศุภประทุม
8. เด็กหญิงอินทิรา  แสงจันทร์
 
1. นางสาวศรัญญา  พรมสัน
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวกันยารัตน์  พลแสน
2. นางสาวชนิตา  ทองอำไพ
3. นางสาวนิรมล  หัตถกรรม
4. นางสาวปราญชลี  ฤทธิ์แรงกล้า
5. นางสาวปวรวรรณ  ดอกพรม
6. นางสาวภัทรวรรณ  ธีระวัฒน์
7. นางสาวรวีณัฏฐ์  สุทธิศักดิ์
8. นางสาววนัฐดา  คำพริ้ง
9. นางสาววรรณพร  จันทรจรูญ
10. นางสาววศินี  ตั้งประเสริฐ
11. นางสาวศิริรัตน์  ทรงเจริญ
12. นางสาวอารีรัตน์  ประเทืองผล
 
1. นางบังเอิญ  อินทรักษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายคณธร  อ้องาม
2. นายคาเชน  วิเศษโยธา
3. นายนพดล  เชียงกา
4. นางสาวหทัยรัตน์  นกขุนทอง
5. นางสาวหัทยา  นกขุนทอง
 
1. นางสาวปรานอม  แสงนิล
2. นางสาวดาวเรือง  ศิลทอง
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายญาโณทัย  เอกะโยธิน
2. เด็กชายณัฐชนนท์  จันทร์แพง
3. เด็กชายทักษ์ดนัย  ทวีรัตน์
4. เด็กชายธรรมสรณ์  ละชั่ว
5. เด็กหญิงพรรษชล  เจริญเปลี่ยน
6. เด็กชายภาสวีร์  วรรณวิไลย
7. เด็กชายภูไท  ทับมณี
8. เด็กชายรวีโรจน์  จงเจริญชัยสกุล
 
1. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
2. นายพินิจ  ทองเสริม
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายชยพล  จันทา
2. นายณฐกร  เอี่ยมชัย
3. นายธีระบุศย์  บุตรขุน
4. นายบริบูรณ์  พลจันทร์
5. นายสิทธิเดช  เต็มสวาท
6. นายเชาวน์วัฒน์  วัฒนาสุข
 
1. นางสำอางค์  ไพรวนารมณ์
2. นายจิณณพัต  พันธ์ยิ่งยก
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. เด็กหญิงกันธิกา  ยอดแก้ว
2. เด็กหญิงศรัณยา  พลับอิน
3. เด็กหญิงโศจิรัตน์  แก้วเจริญ
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวณัฐริกา  อินทปัทม์
2. นางสาวภัทรวดี  กิจธรรม
3. นางสาวมานิตา  ผดุงชุติไชย
 
1. นางวัลภา  บุญพัดส่ง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายตฤษนันท์  โสมาเกตุ
2. เด็กชายสันติภาพ  ไพบูลย์วศิน
 
1. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
2. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายจิรายุทธ  มะเอียง
2. เด็กชายชาคริต  กาญจนกิตติไพศาล
 
1. นายประสาร  สุวรรณฉวี
2. นายกฤษณพงษ์  สิขัณฑกสมิต
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชญาภา  ไกลถิ่น
2. นายชัยภัทร  ไกลถิ่น
 
1. นางกาญจนา  วนิชาชีวะ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงชนัญญา  รัชตรุ่งโรจน์กุล
2. นายธนพร  สมบูรณ์แก้ว
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นางสาวแสงเดือน  บุญพยุง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวนรรธมน  จันทร์ทองอิน
2. นายปฏิญญา  ตันฑวิวัฒน์
 
1. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
2. นางสาววรรณิศา  ทิพย์สร
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกรกช  อมรประภากรณ์
2. เด็กชายณัฐดนัย   บุญรักษา
 
1. นางกาญจนา  ตันสมศักดิ์
2. นางสาวกุลสิริณัฐ์  วงศ์สุขจิตร
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  เจริญสินชัย
2. เด็กชายสุทธิพร  แจ่มจันทร์
 
1. นายไตรรงค์  โต้ตอบ
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพฤทธพล  จั่นเพ็ชร์
2. เด็กหญิงพัชรภา  ไชยวิทย์วิวัฒน์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิดาภา  ศรีประไพ
2. นางสาวนคนันทินี  จุลกศิลป์
 
1. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
2. นางสาวไปรมา  ธรรมกิจวัฒน์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นายวัชรพล  ขำสุวรรณ
2. นางสาวอันดามัน  เสนาธรรม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  พลอยงาม
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายจณัฐ  แตระกุล
2. เด็กชายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
 
1. นายกำธร  ใช้พระคุณ
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  คำเด่นเหล็ก
2. เด็กชายธนกฤต  มีแย้ม
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มีบำรุง
 
1. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
2. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
 
80 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวธัญสุดา  แฉล้มนงนุช
2. นางสาวสุทธิกานต์  สวนแก้ว
3. นางสาวอภิชญา  สังขกุล
 
1. นางสาวอิงอร  ตันวานิชกุล
2. นางสาวอรทัย  ภิรมย์รักษ์
 
81 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายวรากรณ์  แพงเที่ยง
2. นายสุรชัย  พวงทอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  แฉล้มนงนุช
2. นายนพพล  ทองดี
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94.89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 1. เด็กหญิงปิยวรรณ  สายบัว
2. เด็กหญิงสิริกันยา  บุญประสม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  รสชุ่ม
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายณรงค์  ลาวเวียง
2. นายธรรมนูญ  สีใส
3. นายปรมินทร์  พันธ์คำพา
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ขุนไชย
2. เด็กหญิงปรารถนา  เอียงสวาท
3. เด็กหญิงอรยา  โสภา
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายธีรศักดิ์  บัวดี
2. นายนิพันธุ์  สถิตย์ทรัพย์
3. นายไตรภพ  หอมกลิ่น
 
1. นายมงคล  นันยา
2. นางพิศมัย  นันยา
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคาวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  ถิ่นจีนวงษ์
2. เด็กหญิงจารุนันท์  สุริโย
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  จันเจริญ
4. เด็กหญิงณัฐริกา  สังข์แก้ว
5. เด็กหญิงธันย์ชนก  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  สุขเฉลิม
 
1. นางสาวสมฤดี  ยอดเจริญชัย
2. นางอัญชลี  เลิศพานิช
3. นางชาลินี  จันเจริญ
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณาราชบุรี 1. นางสาวกชกร  ทองจันทร์
2. นางสาวกัญญา  สุทธินันศิริ
3. นางสาวชลดา  ทองมี
4. นางสาวธัญญารัตน์  จาอ่อน
5. นางสาวสุกัญญา  พวงกิ๊จ
6. นางสาวเกศราพร  ศรีขจรจิต
 
1. นางสาวนลินี  สำเริง
2. นางสุมารยาท  จันทรวงศ์
3. นางสาวสุจิตรา   ปัญญาวรพงศ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายกนต์ธร  แสสลับ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สิงห์โต
3. เด็กหญิงภวัลรัตน์  ชนะสัตรู
 
1. นางชูศรี  สุวรรณรัตน์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายพิพัฒน์  คำคลี
2. นางสาวสายสุนีย์  มังสา
3. นางสาวเจนจิรา  ยางทัด
 
1. นางสาวปรานอม  แสงนิล
2. นางสาวดาวเรือง  ศิลทอง
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กชายภูบดินทร์  สูงกิจบูลย์
2. เด็กหญิงศรัณยา  สุวรรณสิทธิ์
3. เด็กหญิงเฉลิมพร  เยือกเย็น
 
1. นางมารยาท  อ่องวงศ์
2. นายจำลอง  อ่องวงศ์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวธนิษฐา  กล้าผจญ
2. นายมงคล  กลัดแก้ว
3. นางสาวศุจินธรา  ทัพโพธิ์
 
1. นางมารยาท  อ่องวงศ์
2. นายจำลอง  อ่องวงศ์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฬามณี  อบเชย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  คุ้มสิน
3. เด็กชายพีรพงษ์  เจริญวงษา
 
1. นางกรกฎ  กลิ่นอุบล
2. นางมัทนี  จตุปาริสุทธิศีล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวทิพกฤตา  มณีรัตน์
2. นางสาวภัคจิรา  สิงขะสะ
3. นางสาวอารียา  สุวรรณประภา
 
1. นางเจียรนัย  อยู่บรรยงค์
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี 1. เด็กหญิงอรปรียา  มีนาท
2. เด็กหญิงอาทิตยา  ทรายทอง
3. เด็กหญิงอินทุอร  อินทนา
 
1. นางอำพัน  อากาศเหลือง
2. นางนิตยา  วงษ์คำหาญ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวิทยา 1. นางสาวกุลธิดา  รัชตโพธิกุล
2. นางสาวธนวัน  เกตุไชโย
3. นางสาวมณฑกาญจน์  ใหญ่นอก
 
1. นางเจียรนัย  อยู่บรรยงค์
2. นางศุภานุช  ทองเจริญ
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. เด็กหญิงกุลิสรา  เจียมประจบ
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คำบอน
3. เด็กหญิงทิพรัตน์  อันสะโก
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวปริชญา  บานบุรี
2. นางสาวปริชมน  บานบุรี
3. นางสาววรรณพร  บุสละ
 
1. นางสาวปิยะวดี  ประยูรเทพ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ บรูณวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  ยังวัฒนา
2. เด็กหญิงยุพดี  กันตานนท์
3. เด็กชายวิทวัส  อินหอม
 
1. นางสาวจิตสุภางค์  ชมใจเลิศ
2. นางกาญจนา  จันทรดาสุข
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา 1. นางสาวปัทมา  เต้าทอง
2. นางสาวลูกเต๋า  คำมี
3. นายเฉลิม  ประสพโชค
 
1. นางลักขณา  ด้วงปรึกษา
2. นางผ่องศรี  ฤทธิ์เดช
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นางสาวอมินตา  เนยเขียว
 
1. นางประเทือง  ชัยณรา
 
102 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ 1. นายณัชพล  ดอกพฤกษี
2. นายวงศกร  ดอกพฤกษี
 
1. นางสาววิไลรัตน์  วรรณวิไลย
2. นายปานคำ  ป้องกัน