หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-rbr2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวพิภาพร วงศ์ปัตตาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางชาลินี จันเจริญ โรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ
3. นางสาวนันทิยา คำแก้วโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
4. นางอัญชลี พานทองโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายมณเฑียร สุดฮะโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
6. นายวัลลภ อินทร์พรหมโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
7. นางสาวเสาวนี ศรีบรรพตโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายวัฒนชัย มีศิริโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
9. นางสาววันทนา เพ่งทิมโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
10. นางสาวนิตยา เมฆฉายโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
11. ว่าที่ร้อยตรีสุดใจ ชูศรีวาส โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวเกษณี ไทยจรรยาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายชัยรัตน์ เล็กพ่อโรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายทวนทอง วงศาโรจน์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาววิลาวัณย์ สัจจกุลโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ
5. นางอัญชลี ทองเหมือนโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวกรกนก วงศ์ทองโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กรรมการ
7. นายปริญญา กิจนิตย์ชีว์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
8. นางธนาพร สว่างอารมณ์ โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ
9. นายทัศนัย คำทมูลโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
10. นางสาวกาญจนา นิ่มนวลโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
11. นายธนกฤต แก้วคชชาโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายวีระ ฉายขจรเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดประธานกรรมการ
2. นายชานนท์ ทองขุนนาเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดกรรมการ
3. นางญาณิศา เจียมจำรัสโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
4. นายมานพ ศรัทธาผลโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
5. นายเอกราช ตาแก้วโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นายณัชธพงศ์ พวงงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
7. นายวิเชียร พึ่งวรโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
8. นางปุณิกา จุลรีญากาศโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
9. นางอารีรัตน์ บัวขาวโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
10. นายประจวบ ยงค์อำนวยโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
11. นางสาวสอิ้ง ผกาแก้วโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
12. นายเจษฎายุทธ บัวแพงโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
13. นางสำอางค์ ไพรวนารมณ์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายวีระ ฉายขจรเจ้าหน้าที่ลูกเสือจังหวัดประธานกรรมการ
2. นายพรชัย ชูแสงข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ สายะสิทธิ์โรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์ เต็มชื่นโรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นายสุรศักดิ์ ทิวากรโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นายมานพ พานทองโรงเรียนสุริยวงศ์กรรมการ
7. นางสาวสุนทรี ฉายขจรข้าราชการบำนาญกรรมการ
8. นางณีฬพัทฌ์ ตำนานจิตรโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
9. นายภูมิเกียรติ นิลภูมิโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
10. นายสุนทร ปานบุษราคัมโรงเรียนดรุณาราชบุรีกรรมการ
11. นายจิณณพัต พันธ์ยิ่งยกโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเบญจมาศ ทองอินทร์โรงเรียนแคทรายวิทยาประธานกรรมการ
2. นางอารีย์ บุญจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีย์ ทนคงโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางฐิติมา วิเศษศิริโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นายกรกิตติ วิสุทธิวรรณวุฒิโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
6. นางสาววลัยพรรณ ทองดอนเหมือนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
7. นางสุพัตรา ไชยยศโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
8. นางมนัสยา นภาผ่องโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางยุพา แก้วกองโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นางจงกลนี แย้มบางยางโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
4. นางภวิกา จันทร์เพชรโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาววิชญาพร อารมณ์โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางวัลภา บุญพัดส่งโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
7. นายสุภเวช ตรัยที่พึ่งโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
8. นางสายทิพย์ เกรียงวงศ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายเสฎฐวุฒิ แสนศรศรีโรงเรียนเทพินทร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน บุญพยุง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางดารารัตน์ เพิ่มโสภาโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางกาญจนา วนิชาชีวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางอุษา กองจินดาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางชนัญชิดา พลายแดงโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ เรืองจุ้ย โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นายประสาร สุวรรณฉวีโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางกาญจนา วนิชาชีวะโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ สีสายชล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นางอุษา กองจินดาโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัสสรณ์ จิณญภัทรพงศ์ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิตโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เพ็งเลา โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ทิพย์สรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ภิรมย์รักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กรรมการ
5. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกิจจชญา วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปาริฉัตร ช่อชิตโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงประธานกรรมการ
2. นายสามารถ เพ็งเลาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาววรรณิศา ทิพย์สรโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางสาวอรทัย ภิรมย์รักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
5. นางศุภรา มีเย็นโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
6. นางสาวกิจจชญา วรภักดีโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางกาญจนา ตันสมศักดิ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมถวิล นาคนาคาโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางพวงแก้ว กิ่งแก้วโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางอมรรัตน์ ทิมจิตรโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นายวรพจน์ มุสิกวัตรโรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
6. นางนวพร บุญวรรณะพรโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
7. นางอัฏฐพร รัตนอุดมโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
8. นายปรีชา กลิ่นหวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
9. นางสาวราตรี ภูริปัญโยโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายไตรรงค์ โต้ตอบโรงเรียนปากท่อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวีระพจน์ รัตนรัตน์โรงเรียนดรุณาราชบุรี กรรมการ
3. นายธีรศานต์ ศิริพจนาวรรณ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายกฤษณะ แก่นไร่โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
5. นายทวี ไท้สุนโรงเรียนท่ามะขามวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางวัฒนา โซเซ็งโรงเรียนนารีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริอร บุญมาโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางประไพ ขาวฉวีรัตนชาติโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นางกฤตยา บุญเชิดชูโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวไปรมา ธรรมกิจวัฒน์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นายจงรัก เมฆพันธ์ โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กรรมการ
7. นางจิราภรณ์ จันทร์สว่างโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายวิก รักถิ่น โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางจินดาพร กลิ่นหวลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวอิงอร ตันวานิชกุลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายอดิศร ภัคชลินท์โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวปฐมาภรณ์ โพธิ์กลัดโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
6. นางประมวลศรี สิทธิสาตร์โรงเรียนหนองโพวิทยากรรมการ
7. นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายเมกทัศน์ ศรีคงอยู่โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี ประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภางค์ สุกใสโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายปัญญา เกตตะรังศรีโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ พลอยงามโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางสุวรรณา จิตต์ปลื้มโรงเรียนบางแพปฐมพิทยากรรมการ
6. นายสุธารัตน์ จำปาทิพย์โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางศุภวรรณ ศรีประทุมโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ประธานกรรมการ
2. นายกำธร ใช้พระคุณโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นายอัมพร ชมเด็จโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นายณัฐภณ หรรษกรคณโชคโรงเรียนนารีวิทยา กรรมการ
5. นางสาวสุพิชชา ตันติธีระศักดิ์โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
6. นายสมทบ ชมสุขโรงเรียนสวนผึ้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางศรีสมวงษ์ สุขคันธรักษ์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
4. นายธนกร เพ็ญพิบูลรัตนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
5. นางสาวปรัชญา ฉายสุวรรณ์โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายประมวล เรืองกฤษโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางอาริยา พัวไพบูลย์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
3. นายธนกร เพ็ญพิบูลรัตนาโรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
4. นางสาวสุทิสา สุธาบูรณ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์ ศีลแดนจันทร์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายนพพล ทองดีโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสรายุทธ ระดมกิจโรงเรียนดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษากรรมการ
3. นายสุรชัย สงวนไวพานิชกุลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวณภาภัช ปลื้มบำเรอโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ
5. นางเพ็ญนภัส หีบท่าไม้โรงเรียนช่องพรานวิทยา กรรมการ
6. นายวีระศักดิ์ ทองดอนน้อยโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ขวาไทยโรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
3. นางสาวปราณี มะหิงษาโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย หีบท่าไม้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ เตวิยะโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยา กรรมการ
5. นายเอนก ศิลปไชยโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นายศล เอกจิต โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ
7. นายรังสรรค์ เนตรวิจิตรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. จ.ส.อ.มงคล มาระเนตร์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นายอภิชัย หีบท่าไม้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
3. นายวัชรพันธ์ เตวิยะโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์กรรมการ
4. นายวิชัย เสลาหอมโรงเรียนบ้านคาวิทยากรรมการ
5. นายเอนก ศิลปไชย โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
6. นายศล เอกจิต โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นายรังสรรค์ เนตรวิจิตรโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ ทองใยโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา จันทร์นิยมโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ บุญมาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาววีณา กลอยกล่อมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญศรี จันหอม โรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นายสิรภพ ทองใยโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
3. นายมงคล นันยาโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสุกัญญา แย้มสุคนธ์โรงเรียนแคทรายวิทยากรรมการ
5. นายปรีชา จันทร์นิยมโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
6. นางสาวศิริวรรณ บุญมา โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางสาววีณา กลอยกล่อมโรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริโรงเรียนบางแพปฐมวิทยากรรมการ
3. นางสาวสุพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธิดา ศรีวรกุล โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ครุธงามโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางศิริวรรณ มิตรธรรมศิริโรงเรียนบางแพปฐมวิทยา ประธานกรรมการ
2. นางชูศรี สุวรรณรัตน์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางสาวสุพิศ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
4. นางสุธิดา ศรีวรกุล โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
5. นางสาวไพรวรรณ คำแย้มโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางสาวอัญชลี ครุธงามโรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายจตุรงค์ รัตนมุงโรงเรียนบางแพปฐมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ชาสิงห์แก้วโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางบุญนาค หอมไม่รู้วายโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาพรรณ ตุลสุขโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ กรรมการ
8. นายสนิท อัมพรพิทักษ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายจตุรงค์ รัตนมุงโรงเรียนบางแพปฐมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุคนธ์ ชาสิงห์แก้วโรงเรียนช่องพรานวิทยากรรมการ
3. นางบุญนาค หอมไม่รู้วายโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นายชาญยุทธ บุญมีพิพิธโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นายจำนงค์ คล้ายเครือโรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคมกรรมการ
6. นางประภาพรรณ ตุลสุขโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
7. นางวริษฐา เอี่ยมอินทร์โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์กรรมการ
8. นายสนิท อัมพรพิทักษ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางภัคพิมล มาศภากรโรงเรียนท่ามะขามวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภาพ จิตรปลื้มโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นายเจริญ ดีสวัสดิ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นายปรีชา กลิ่นอุบลโรงเรียนปากท่อพิทยาคมกรรมการ
5. นายจำลอง อ่องวงศ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นายสมพิท มั่นคงโรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีธกร ยิ้มแต้โรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
8. นายอดิเรก กวางคีรี โรงเรียนโพหัก "วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์"กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสริรญา จันทร์มูลโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางกรกฏ กลิ่นอุบลโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชัยทัด สุขสมโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ กรรมการ
4. นายประภักร์ วรสหวัฒน์โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคมกรรมการ
5. นางมารยาท อ่องวงศ์ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
6. นางบุญชู สังวาลวงศ์โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
7. นายประเทือง ใบเนียมโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพัทธนันท์ มาลีพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม ประธานกรรมการ
2. นายกันตรัตน์ อรรคอุดมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางปรานอม สิทธิสารโรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย กรรมการ
5. นางพเยาว์ มโนรมณ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอรอุสา อินอ่อนโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางกชมล ศรีณรงค์โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางพัทธนันท์ มาลีพันธ์โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางปรานอม สิทธิสาร โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวภัทรมน แก้วพร้อมฤกษ์ โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางพเยาว์ มโนรมณ์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
6. นางอรอุสา อินอ่อนโรงเรียนเทพินทร์พิทยากรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางวรรณงาม อนันตชินะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางยินดี วิสาธทะ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมกรรมการ
3. นางศุภานุช ทองเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตร โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางพัชรา แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
6. นางกฤตินี จันทมาลาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ กรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางยินดี วิสาธทะโรงเรียนมัธยมวัดดอนตูมประธานกรรมการ
2. นางวรรณงาม อนันตชินะโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
3. นางศุภานุช ทองเจริญโรงเรียนนารีวิทยากรรมการ
4. นางสาวสมศรี ตุ่นจิตรโรงเรียนประสาทรัฐประชากิจกรรมการ
5. นางพัชรา แย้มกาญจนวัฒน์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ราชบุรีกรรมการ
6. นางกฤตินี จันทมาลาโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางพรวรินทร์ สำเริงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีประธานกรรมการ
2. นางปวีณพร สุขประพันโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางประภานิช บุนนาค โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ กรรมการ
5. นางชไมพร ผลพรไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางประภานิช บุนนาคโรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ ประธานกรรมการ
2. นางปวีณพร สุขประพันโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางนิตยา ลิ้มติ้วโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
4. นางสาวปิยะวดี ประยูรเทพโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางชไมพร ผลพรไพบูลย์โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุงกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี จันหอมโรงเรียนสายธรรมจันทร์ประธานกรรมการ
2. นางประเทือง ชัยณราโรงเรียนโสภณศิริราษฎร์ กรรมการ
3. นางทิพวรรณ ทองแท้ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
4. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยา กรรมการ
5. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดช โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางลักขณา ด้วงปรึกษาโรงเรียนสวนผึ้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญศรี จันหอม โรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางประเทือง ชัยณรา โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์กรรมการ
4. นางทิพวรรณ ทองแท้โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์กรรมการ
5. นางวรรณีย์ กิตติอุดมเดชโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายเสฎฐวุฒิ แสนศรศรีโรงเรียนเทพินทร์พิทยาประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ วิมลประเสริฐโรงเรียนสายธรรมจันทร์กรรมการ
3. นางสาวแว่นฟ้า ภู่ระหงษ์โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนีกรรมการ
4. นางสาวแสงเดือน บุญพยุงโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรีกรรมการ
5. นางดารารัตน์ เพิ่มโสภาโรงเรียนเนกขัมวิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นางสาววิยะดา นุ่มวัฒนะ โทร.0810190741
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]