รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. เด็กชายทักษิณ  สกุลเต็ม
2. เด็กชายอัครชัย  เภาทอง
 
1. นายจิรวัฒน์  จันทรัตทัต
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. เด็กชายนฤนาท  ฉายแก้ว
2. เด็กชายอำนาจ  วรรณกรี
 
1. นายสุคนธ์  ชาสิงห์แก้ว
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนฤวรรณ  เยี่ยมมิ่ง
2. เด็กหญิงปณิตา  ต้องสงค์
3. เด็กหญิงพรนภัส  แผวตะคุ
4. เด็กหญิงมัทนา  ธรรมศิริ
5. เด็กหญิงโมไนย  ภูศรี
 
1. นางสาวสายพิน  แก้วงามประเสริฐ
2. นางสาวสมจิต  ม่วงสวย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกฤติยา  กล้าสุนทร
2. นางสาวกานต์รชา  ทรดี
3. นางสาวธมนวรรณ  นาลัย
4. นางสาวพราวรวี  สถาพรวรศักดิ์
5. นางสาวภรณ์ชนก  เหล่ากสิการ
 
1. นายวัชรินทร์  สุวดินทร์กูร
2. นางสาวจุฑามาส  เชิญธงไชย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  สือออก
2. เด็กชายอวิรุทธ์  เชิดแสง
 
1. นางจรรยา  อริยาธนากูล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวสิริกาญจน์  กาญจนวิชานนท์
2. นายไอศูรย์  วงศ์ยศสิริโสภา
 
1. นายอิทธิพัทธ์  ศุภรัตนาวงศ์
2. นางสาวสุปราณี  สนองค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวชาลิสา  เกียรติศิริ
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายอานนท์  ปอนจับ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวธารทิพย์  อภิติวงศ์มานิต
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายธนภูมิ  บัวกลิ่น
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงวรรณพร  กลิ่นอุบล
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชนาธิป  ภู่เจริญ
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงศรีสุดา  สันติสุขโพธา
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวเทียนธารา  ธรรมสาลี
 
1. นายสุรชัย  ศาลา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพงศกร  ล่องลอย
2. เด็กชายศรายุทธ  ยอดประเสริฐ
 
1. นางเขมนิจ  ขจรธัญญพร
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายโสภณัฐ  สังพาลี
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายสุธิวัฒน์  ศรีสุข
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายจักรพงษ์  โชติชื่น
2. เด็กชายธนากร  ถานอาดนา
3. เด็กชายวีรพงศ์  ปานดำ
 
1. นายปราศรัย  ทูลยอดพันธุ์
2. นางสาวธนพร  เทพรักษา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายทิวา  วังมะนาว
2. นายธีรภัทร์  จันดาเปรม
3. นายวัฒนพงษ์  กงล้อม
 
1. นางฉัตรา  พันสมตน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวธารวลัย   ภู่ทับทิม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายปฐมพงค์  วงศ์จีน
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกาญจนา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายพีรวัฒน์  ศุภศิรตานนท์
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายสงกรานต์  พูนเกิด
 
1. นายวิเชียร  พึ่งวร
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 86.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงอภิชญา  สิงห์พิทักษ์
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 78.4 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเนกขัมวิทยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  โกสุม
 
1. นางแก้ววันนี  เมฆวิลัย
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวภาคินี  รุ่งสว่าง
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  พลบุญ
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงวาสิตา  เสาวดี
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ศรีโพธิ์เผือก
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นายศักดินา  มะลิซ้อน
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงพลอยงาม  รัตนภูมิ
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ทุนบุญ
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายธนพัฒน์  สุวรรณศรี
2. เด็กหญิงธิติยา  ณรงค์อินทร์
3. นางสาวนัฐพร  นารัย
4. เด็กชายบัณฑิต  ปิยะอรุณ
5. เด็กหญิงบุญรักษา  เสลานนท์
6. เด็กหญิงปาริชาติ  เพ่งผล
7. นายศักดินา  มะลิซ้อน
8. นางสาวเบญจรัตน์  จันทร์เที่ยง
 
1. นายศุภมิตร  เจตน์จำลอง
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายคุณากร  สอนดา
2. เด็กหญิงณิชนันท์  ฉายปุริยานนท์
3. เด็กชายธนภัทร  จายะพันธุ์
4. นางสาวธัญญารัตน์  ธำรงโชติ
5. เด็กชายปฐมพงค์  วงศ์จีน
6. นางสาวพนิดา  ใยเมือง
7. เด็กหญิงพลอยงาม  รัตนภูมิ
8. นางสาววิภารัตน์  เฉานา
9. เด็กหญิงศศิธร  กล้วยเครือ
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ  บุญวรณะ
11. เด็กชายศุภชีพ  ทองแสง
12. นางสาวสุมิตรา  เปลี่ยนชู
13. เด็กชายสุรเกียรติ  สุขหอม
14. เด็กหญิงอินทิรา  วรรณฤกษ์งาม
15. นางสาวอุษณา  โชติชื่น
 
1. นายสมพล  แจ้งจรัส
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายจิตรทิวัส  เหี้ยมหาญ
2. เด็กชายชนะพล  ควนสุวรรณ
3. เด็กชายชัชวาลย์  นำช้าง
4. เด็กชายธีรธร  พลบูรณ์
5. เด็กชายหัสวรรษ  ตันศิวรัตน์
6. เด็กหญิงอภิญญา  จีนงาม
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายกฤดิรัฐ  วรลาภมงคล
2. นายธนพล  อนุชา
3. นายพรรณรัตน์  ฤทธิ์ล้ำเลิศ
4. นายพิสิษฐ์  ใจเด็ด
5. นายวรรธนะ  ชูอินทร์
6. นายวัชระ  สุวรรณประเสริฐ
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายกิตติวัฒน์  เสริมสิน
2. นางสาวกุลภรณ์  ชาญสุทธิกนก
3. นางสาวขวัญพิชา  วรศรัญยู
4. นายขัตติยะ  ทองน้อย
5. นางสาวจิราภรณ์  เลี่ยนเตี๊ยะ
6. นายชลชาติ  พูลนาคู
7. เด็กชายชินวัตร  ประชาตี
8. นายณัฐดนัย  ศรีพนม
9. เด็กชายทวีศักดิ์  บวรโรจน์พงศ์
10. เด็กชายทศพร  อิ่มบุญ
11. นางสาวทิพวัลย์  ภู่ระหงษ์
12. นายธนานพ  แซ่โง้ว
13. นางสาวธิดารัตน์  ถ้อยทัด
14. เด็กชายธีรภัทร์  แซ่หลี
15. นายนพรัตน์  คงศิริ
16. นางสาวนัฐริณีย์  พันแจ่ม
17. นายบารมี  เตชะอุดมศักดิ์
18. นายปฏิวัติ  ชาวเกาะ
19. นางสาวภัชรียา  แสงทอง
20. เด็กชายภานุสรณ์  คงเสือ
21. นางสาวรุจิรา  ยศศักดิ์
22. นางสาววนารินทร์  พึ่งแก้ว
23. นางสาววนิดา  มาตรา
24. นางสาววรัชยา  เอี่ยมสุองค์
25. เด็กชายวิทยา  เฮ็งเส็ง
26. นายศรัณย์  แก้วชัง
27. นางสาวศศิประภา  เทียนเล็ก
28. นายสิทธิชัย  เกตุหลิม
29. นางสาวสุจิตรา  อินทร์เพ็ญ
30. เด็กหญิงสุธิตา  ทะประสพ
31. นางสาวสุวพัชร  พานพ่วง
32. นายสุวัจน์  พันธ์รอด
33. นายอดิศร  ก่อนกำเนิด
34. เด็กชายอภิชาติ  บุญฤกษ์
35. นายอมรเทพ  แข็งขัน
36. เด็กชายอุ้มบุญ  ทับทิม
37. นายเฉลิมสินธุ์  บุญฤกษ์
38. เด็กชายเทวนาถ  ภายใน
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
2. นางสาวจิราภรณ์  ธนะโพธา
3. นางสาวรัชนีวรรณ  มั่นใจ
4. นางสาวไอลดา  ขุนณรงค์
5. นางสาวปีติชา  จันทบูรณ์
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นายเดชาพล  โพธิ์มี
 
1. นายปรีชา  ออกกิจวัตร
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นายศุภกร  ชูเลิศ
 
1. นายยุคล  เกิดสุข
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงโกมลลดา  สมีรักษ์
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาววลีพร  กิจเมฆ
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. นายปรเมศวร์  บัวแตง
 
1. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นายยุทธวิชัย  วิชัยยุทธ
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงโกมลลดา  สมีรักษ์
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. นางสาวกมลชนก  สาลี
 
1. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรักษ์
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายมิเหง่อู  -
 
1. นางสาวกานดา  อินทรวงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายพุทธมาศ  รักหาญ
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดำเนินวิทยา 1. เด็กหญิงตวงรัตน์  อยู่ดี
 
1. นางกุสุมา  เจาทวิภาต
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นางสาวอัครมิ์สรี  สุขเอี่ยม
 
1. นายกฤษณ์  ภูริเทเวศร์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วรรณฤกษ์งาม
 
1. นายวินิจ  อินทร์พรหม
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายทัศนชัย  อยู่โต
 
1. นายอภิชาต  จันทร์เพ็ง
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงสุพิชชา  เปลี่ยนบำรุง
 
1. นางสาวมณฑลีวรรณ  ศรีจันทร์
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองโพวิทยา 1. นางสาวปัทมา  พรหมมา
 
1. นางธิดา  ทิพย์สุข
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจักกฤษณ์  ระวังงาน
2. เด็กหญิงจีราพร  เหมือนซัน
3. เด็กชายชิตพล  พิศลืม
4. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ซังตู
5. เด็กชายตุลธร  จิตสุภาพ
6. เด็กชายพงศ์ธร  คล่องแคล่ว
7. เด็กหญิงสุวดี  บุตรดี
8. เด็กหญิงอภิชญา  ทองสิทธิ์
 
1. นางสาวดุษฎี  ซังตู
2. นายสมภพ  สมบูรณ์
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิรวรรณ  หลำเพิกสืบ
2. นางสาวทัศสุวรรณ  เสนาธรรม
3. นางสาวนฤมล  ยิ้มถิ่น
4. นางสาวปาริชาติ  เข้มแข็ง
5. นางสาวพิมพา  ดิษฐกว้าง
6. นางสาววราภัส  ทุมจิ๋ว
 
1. นางวัฒนีย์  ศิริเอก
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  วงค์แป้น
2. เด็กหญิงณัฐกมล  อินทแสน
3. เด็กหญิงพิมพ์ทิพย์  เยาวะพิน
4. เด็กหญิงสุกฤตา  ทองมูล
5. เด็กหญิงสุพรรษา  กลิ่นฟู
6. เด็กหญิงอัญมณี  ริ้วสุวรรณ
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวปรีดาภรณ์  เกาสังข์
2. นางสาวปิยธิดา  อรชร
3. นางสาวสริญตา  ชานุ
4. นางสาวเนตรชนก  เนตรวงค์
5. นางสาวเสาวรส  จิตอิ้ง
6. นางสาวโยธกา  แก้วตา
 
1. นางเรียงสา  ทองสมนึก
2. นางอุบล  ลิมทโรภาส
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานดารัตน์  วงค์แป้น
2. เด็กหญิงนัทธกุล  ประทุมเมธา
3. เด็กหญิงปาณิสรา  นิ่มนวล
4. เด็กหญิงมนัสนันท์  ยืนนาน
5. เด็กหญิงมนัสวันท์  ยืนนาน
6. เด็กหญิงวิลาสินี  มุขยพาณิชย์
7. เด็กหญิงสุกฤตา  ทองมูล
8. เด็กหญิงอารียา  เจนจิตต์
 
1. นางปฏิมา  ชนินทร์เศรษฐ์
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายจรัญ  คลังนาค
2. เด็กชายจิรวัฒน์  เส็งใหญ่
3. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานทอง
4. เด็กชายธาดา  คล้ายแดง
5. เด็กชายบดินทร์  รักชื่น
6. เด็กชายวัฒนะ  สัสดี
7. เด็กชายศรายุทธ  โพธิ์เงิน
8. เด็กชายเกษมสันต์  ศิริเรือง
 
1. นายวัชระ  อรุณสิงครัตน์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นายกานต์  คนใหญ่
2. นายธวัชชัย  ทรงบุญรอด
3. นายพิทักษ์  อึ้งจิ๋ว
4. นายสุเมธ  เนตรพรม
5. นายอนุวัต  พุทธา
6. นายอรรคพล  สวัสดิ์รักษา
 
1. นายสุรศักดิ์  ทิวากร
2. นายมีชัย  เกตุมณี
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อุ่มเอิบ
2. เด็กหญิงเกตน์สิรี  ปินเปี้ย
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ผิวขาว
 
1. นางสาวสายฝน  เกิดสุข
2. นางนุชจิรา  มหาพัฒนไทย
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. นางสาวฉัตรแก้ว  ว่องไวธีรวิทย์
2. นางสาววลัยลักษณ์  แสงดี
3. นางสาววารินทร์  เจียมกุล
 
1. นางสุนีรัตน์  พ่วงเกิด
2. นางหนึ่งน้อง  หุ่นนอก
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  อนุกูล
2. เด็กชายณัฐสรณ์  สืบวงษ์
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นางสาวแว่นฟ้า  ภู่ระหงษ์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงนิศารัตน์  เจริญจิตร
2. เด็กหญิงวิสสุตา  ชะวรรณ์
 
1. นางสาวศิริอร  บุญมา
2. นางสาวสุพิชชา  ตันติธีระศักดิ์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายธัญเทพ  ทิมอรรถ
2. นายปฏิภาณ  พันศรี
 
1. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธนภัทร  พุทธรักษา
2. เด็กชายธรณัส  มหาบัณฑิต
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายชานนท์  ปาณรงค์
2. นายนิตินนท์  เพ็งเลา
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงศรีสุดา  เมืองประเทศ
2. นางสาวเกษมณี  อยู่ดี
 
1. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กชายภิญโญ  ศรีทองสุข
2. เด็กชายวัชรพล  รสใจ
 
1. นายวรพงษ์  พลายเผือก
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กชายนิกร  ชั้นทองคำ
2. เด็กชายวรันธร  ชั่งกุล
 
1. นางสาวรัชภาวัลย์  ชูนาค
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวญาณตา  สมาภาคย์
2. นางสาวอรวรรณ  อินทรสุวรรณ์
 
1. นายไพฑูรย์  เรืองจุ้ย
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายปิ่นพงศ์  พุทธไพบูลย์
2. นายวราณัฐ  สุทธิการณ์
 
1. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายณรงค์ฤทธิ์  ท่าไว
2. นายภาคิน  ดีศรี
 
1. นายอัมพร  ชมเด็จ
2. นายสามารถ  เพ็งเลา
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงธนัชชา  เงินโสภา
2. เด็กหญิงปณิดา  แก้วกุศลบารมี
3. เด็กหญิงเมธิรา  นิ่มอิ่ม
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นางสาวกนกพร  ยาดอว์
2. นางสาวชลัญญา  แซ่เฮง
3. นางสาวภาวิณี  บัวเจก
 
1. นายสามารถ  เพ็งเลา
2. นายเมกทัศน์  ศรีคงอยู่
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง 1. นายถิรทิพย์  จุ้ยทองคำ
2. นายธนัญชัย  เจริญอภิศักดิ์
 
1. นางสาวปาริฉัตร  ช่อชิต
2. นางสาวนัทดาว  ภูฆัง
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 82.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กชายธนกฤต  คล้ายเครือ
2. เด็กชายนิรมิต  ทำวัดไทร
3. เด็กชายพรชัย  สุวรรณวิจิตร
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. นายศิริชัย  แย้มเกตุ
2. นายสาฑิต  จันทร์ทอง
3. นายหงษ์ชนะ  ศรีหงษ์
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
2. นางสาวสมถวิล  นาคนาคา
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี 1. เด็กหญิงนภสร  สุวรรณหงส์
2. เด็กหญิงมะลิ  วงค์ยะรา
3. นางสาวอภิญญา  โพธิ์ศรีเรือง
 
1. นายสมชาย  ขวาไทย
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงวรรณนิดา   หงษ์สนิท
2. เด็กหญิงสิชล  จงเจริญ
3. เด็กหญิงแกล้วกล้า  ศรีราจันทร์
 
1. จ.ส.อ.มงคล  มาระเนตร์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นายนฤเบศน์  มุณี
2. นายศตวรรษ  มั่งมี
3. นางสาวสวัลภา  ตรงคมาลี
 
1. นางวรรณีย์  กิตติอุดมเดช
2. นางสิริพร  ขจรผล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนช่องพรานวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  มาเวหา
2. เด็กชายลิขิต  หมื่อนแผลง
3. เด็กชายสุวัชชัย  ไข่นิล
 
1. นายอำนาจ  ทวีศรี
2. นายปรีชา  จันทร์นิยม
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม 1. นางสาวบุษบา  มงคลศรี
2. นายพุทธิพงษ์  ประทุมมา
3. นายโชคชัย  โง้วไพศาล
 
1. นายสราวุธ  พลับลัดโพธิ์
2. นายจำนงค์  คล้ายเครือ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวชุติมาภรณ์  จันทนะโสตถิ์
2. นางสาวปนัดดา  ชัยพรวัฒนา
3. นางสาวศิริพร  อ้นวงษา
4. นางสาวศิริมาศ  สุขสอาด
5. นางสาวอนินนิตา  อ้นวงษา
6. นางสาวเมธินี  ขวัญเต่า
 
1. นางสิริพร  ขจรผล
2. นางวรรณีย์  กิตติอุดมเดช
3. นางเพ็ญศรี  จันหอม
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  หยดหยาด
2. เด็กหญิงศศิกาญดา  ชีใหม่
3. เด็กหญิงหทัยชนก  คุ้มฮะ
 
1. นายประเทือง  ใบเนียม
2. นายชัยนันท์  ใบเนียม
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวกัญยารัตน์  เกิดขำ
2. นางสาวจันทิมา  ปัญโญทิพย์
3. นางสาวอรวรรณ  พักเพียรดี
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  อาจสงคราม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายนาคินทร์  ตัมเต็มทรัพย์
2. เด็กหญิงสาว  ราศี
3. เด็กหญิงอุ้มรัตน์  สังกะระณี
 
1. นางภัคพิมล  มาศภากร
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 1. นางสาวจุฑาทิพย์  เจนจบเขต
2. นางสาวนารีรัตน์  คงสุข
3. นางสาวภัทราวรรณ  อึ๊งโพธิ์
 
1. นายประเทือง  ใบเนียม
2. นางวรรณีย์  กิตติอุดมเดช
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. เด็กหญิงชโลธร  เกิดช้าง
2. นางสาวปิยภัทร  งามขำ
3. นางสาวพีรพัฒน์  กวยเนียม
 
1. นายจตุรงค์  รัตนมุง
2. นางนงนุช  รัตนมุง
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา 1. นางสาวรพีพรรณ  มั่นแร่
2. นางสาวสุธาทิพย์  พระจันทร์
3. นางสาวอนัญญา  แสงอรุณ
 
1. นางนงนุช  รัตนมุง
2. นางศศพร  ิอาจสงคราม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. เด็กหญิงญานีย์  พลไพโรจน์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  พรมมา
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สะท้านบัว
 
1. นางยินดี  วิสารทะ
2. นางพัทธนันท์  มาลีพันธ์
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 1. นางสาวจุฑามาศ  พลเขตร
2. นางสาวปริญา  ฟามฟู่
3. นางสาวพิชญา  แก้วจีน
 
1. นางพัทธนันท์  มาลีพันธ์
2. นางยินดี  วิสารทะ
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ 1. นางสาวนภาพร  ประทุมจันดี
2. นายหัถชัย  ยี่หว่า
3. นางสาวแสงเทียน  สมถนอม
 
1. นางสาวสมศรี  ตุ่นจิตร
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง "สามัคคีคุณูปถัมภ์" 1. เด็กหญิงธาดานี  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงวีรปรียา  สุขสม
3. เด็กชายอนุวัฒน์  ไพรสน
 
1. นางสาวจรรยา  คงเนียม
2. นางศรีทอง  เจตสตาคม
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดไทรราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิรพัส  เสนาธรรม
2. นางสาวจิราเจต  สังขพัน
3. นางสาวสุดารัตน์  บังวัด
 
1. นางอุราลักษณ์  พระเดโช
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กหญิงอภิศรี  ตาละคำ
 
1. นางลำเพียร  สีสำลี
 
101 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายวุฒิกร  มณี
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
102 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  พุ่มฉายา
 
1. นางกุลธิดา  เกตุรามฤทธิ์
 
103 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงมนต์ณัช  แสงสว่าง
 
1. นางสาวศิริจิต  ทองอร่าม
 
104 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  สวัสดี
2. เด็กชายพีรพล   ทองกัญญา
 
1. นางชนัญชิดา  พลายแดง
2. นายนพดล  แสงสิน