หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ryg1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุกฤตาพร วัดวังโรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวราภรณ์ อาจพงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นายอรรถพล วงศ์บุปผาโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุดารัตน์ อังกาบโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
5. นางณัฐวดี หุมสินโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายบัญชา โมทองโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญรัตน์ เกษมจิตต์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายปณวัตร หาญณรงค์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
4. นางสาวมลทิพย์ ทองสุขโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายปิยพัทธ์ บุญประกอบโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตต์นิษฐ์ทิชา สาครพานิชโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สกุลรักษาโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางภาวินี ไชยขันธุ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
4. นางณิชาพร เมืองศิริโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
5. นางอุ้มพร ทองดีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางอรุณวดี ทิพนาคโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวอรพิน ปุญวัฒโฑโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางนาทนภา แสนศิริโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นางพรรณี ลาภเวทีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นางเบญจวรรณ มาสมภพโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายจักกรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวถมทอง อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวงแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
8. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายจักกรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวถมทอง อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
8. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายจักกรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวถมทอง อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
8. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายจักกรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวถมทอง อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
8. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายจักกรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวถมทอง อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายจักกรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวถมทอง อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
8. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายกวี รอนกระโทกโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯระยองกรรมการ
3. นายชูชีพ ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
4. นายจักกรี ถิ่นพุดซาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางสาวถมทอง อดทนโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
6. นางสาวคงขวัญ อ่วมบุญโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
7. นางสาวภัคเนตร พุทธิโภคินโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
8. นางสิริพร ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายกิจจา เศรษฐะทัตต์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางประณมพร สิทธิมังค์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายพรชัย จันทร์พัฒนพงศ์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
4. นายกำธร ดิษฐ์ธรรมโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการ
5. นายรพีภพ ใบเจริญโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
6. นายคุณากร ภู่ประจำศิลป์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
7. นายวิสันต์ หมูสีโทนโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
8. นายปรีชาพล ทองภู่โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
9. นางสาวนุชรัตน์ คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรประภา โคกโพธิ์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส แปนใจโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ มหาจักษ์โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ บรรจงจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยองประธานกรรมการ
2. นางสาวชิตชไม รักษากิจโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวเกศวิมล พลโสดาโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจำเรียง สดใสโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นายธนงศักดิ์ มะลิลาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ํากรรมการ
3. นางสาวสุชวดี เจริญวงศ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสมศิริ กันหารินทร์โรงเรียนกวงฮั้วประธานกรรมการ
2. นางพัชรินทร์ สวนใต้โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายเกษมสันต์ โสวรรณะโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุมัทนา อ่องจำปาโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมประธานกรรมการ
2. นายอำนวย มณีวงษ์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายอรุณ คชพลายโรงเรียนเซนต์โยเซฟระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวอทิตยา เทียนอำไพโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายลิขสิทธิ์ื์ สวนจันทร์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางฐิรวรรณ ถาวรรัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
4. นายกัณชัย จอมทะรักษ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
5. นายนิธิพัฒน์ เพชรช้างโรงเรียนอุดมวิทยานุกูลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายชวนันท์ แสนแทนโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายแมนสรวง เมนะเนตรโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายธรรมรัตน์ ธรรมขันธ์โรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณี บุญวงค์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายโกศล ป้องกันโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาววราลักษณ์ พงษ์พันธ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
4. นายฐิติพงศ์ หงษ์น้อยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
5. นางจุฑามาศ วิสิฐธนาเดชน์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวกาญจนา เกตุรามฤทธิ์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ําประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ อัมฤทธิ์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางสาวโสมวรรณ พันธุ์สกุลโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นางสุวภาพ เวชสุทัศน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
5. นางอำพร โพธิ์ขาวโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายธีระวุฒิ ไชยสมบัติโรงเรียนนิคมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวัลลภ พงษ์ศิลาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี บุญยิ่งเรืองรองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายคำรบ อุ่นคำโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นายนที ทวีโรจน์สุพลโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายสุชาติ รุ่งวิชาวิวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายภัทราวดี สนั่นเอื้อโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ําประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิรักษ์ ถมยาศิริกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ ประพันธ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรียานุช อาจอำนวยโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
2. นางปาลีรัฐ มานะเลิศโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นางสาวชนาธิป ปะทะดวงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสมจินตนา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุดา คำดีโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นายปริวรรษ วงค์แสงคำโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตเจริญโรงเรียนบ้านฉางกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาวเสาวลักษณ์ ณ รังษีโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
2. นางสาวจิรัตติกาญจน์ สุรีวรานนท์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการ
3. นางอัมพร สนองจิตเจริญโรงเรียนบ้านฉางกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายธารวิชญ์ กิตติสุนทโรภาศโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นายทีปกร แสงอินทร์โรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายฑิภวัฒน รังสิวรารักษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลภัสภาส์ หิรินทรานุกูลโรงเรียนมัธยมตากสินกรรมการ
3. นางสาวสาวินี บุญช่วยเหลือโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมาโนช วรเวชโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมยศ อึ้งเกลี้ยงโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายกิตติพงษ์ คำประสิทธิ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพงษ์ศักดิ์ วนิชรัตน์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
2. นายสมภพ คงสถิตย์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางมลิวัลย์ สินรัตน์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายวีรศิลป์ นิลเศรษฐ์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
2. นายพีระ อานมณีโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นางสาวธัญวรัตน์ บุญสอนโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายชูศักดิ์ อริยเกศมงคลโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบญส่ง วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ บุญชูโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสดุดี เทพศาสตราโรงเรียนอรวินวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ วงค์ชโยประสิทธ์โรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางนงเยาว์ ยิ่งกว่าชาติโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางนงลักษณ์ กำมหาวงษ์โรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวศิวพร สีหาแสนโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายทรงเดช เนินอุไรโรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวญาณทิพย์ พนายิ่งไพศาลโรงเรียนมัธยมตากสินระยองกรรมการ
3. นายเทวัญ นราธาวาโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ราชวัฒน์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายศิริพงษ์ เงินบุคคลโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการ
3. นายระพีพัฒน์ เกลี้ยงพร้อมโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสำเนียง เจริญกิจโรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นายจรัญพัฒน์ ศึกษากิจโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการ
3. นางสุวดี ปานเงินโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
4. นายศุภกิจ บรรจงจิตต์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
5. นางสาวสุวรรณา แซ่อึ้งโรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางจงใจ แสงกระจ่างโรงเรียนเพรักษมาตาวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎีภรณ์ พิมพ์น้อยโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการ
3. นายภัควัฒน์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
4. นายธีระชัย ชุ่มชื่นโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
5. นางสาวอรอุมา ช่างปรุงโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิรมล วารีรัตน์โรจน์โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำประธานกรรมการ
2. นางไพบูรณ์ วิเชียรรัตน์โรงเรียนวัดป่าประดู่กรรมการ
3. นางสาวสุวาลี ลีลาวานิชกิจโรงเรียนบ้านค่ายกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนาตยา ล้อมวงษ์โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ เป็นธรรมโรงเรียนระยองวิทยาคมกรรมการ
3. นางวิไลรัตน์ ลีลาคหกิจโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพรรณี กรุณานนท์โรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางสาวดุษฎี สุประดิษฐโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นายพลพจน์ ชูเชิดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวภคภัทร อิทธิศุภกุลโรงเรียนวัดป่าประดู่ประธานกรรมการ
2. นางปารณีย์ บุญจริงโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาวพรภิญญา นาพรมโรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนิภาวรรณ แสงศรีศิลป์โรงเรียนระยองวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวภัสสร จันทร์รุ่งอุทัยโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำกรรมการ
3. นางสาววิภาวดี ป้อมสันเทียะโรงเรียนนครระยองวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมนึก คุ้มครองทรัพย์โรงเรียนบ้านค่ายประธานกรรมการ
2. นางสุชาดา ศรัทธาผลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยองกรรมการ
3. นายพลพจน์ ชูเชิดโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา วิมลรัตน์โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนิภาภรณ์ พิชิตโรงเรียนนิคมวิทยากรรมการ
3. นางสาวเพชรรัตน์ ไชยชาญรมย์โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นายอุทัย เปี่ยมพงษ์สานต์ศิลปินดีเด่นจังหวัดระยอง ฯประธานกรรมการ
2. นางกองชุน ศรีบุรินทร์โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เกื้อกูลราษฎร์โรงเรียนเซนต์โยเซฟระองกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]