รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินเอี่ยม
2. เด็กหญิงวรพิชชา  ดวงทองคำ
 
1. นายสามารถ  หมื่นเจริญ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณภัทร  บุรารัตนวงศ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  ทรัพย์มี
 
1. นายนายชัชวาลย์   ใหม่สวัสดิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายจักรภัทร  มณีน้อย
2. เด็กชายจิรายุ  พรมไธสง
3. เด็กชายณัฐรุจา  เพ็ชรกิ่ง
4. เด็กชายภัทรพล  เมตตา
5. เด็กชายเจสซี่  เครเมอร์
 
1. นางสาวนางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
2. นางมลรัตน์  แสงกระจ่าง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกฤติน  ศิริมหา
2. นายณัฐชนน  เกียรติขจรพันธุ์
3. นายธนภูมิ  ยอแซฟ
4. นายวรเมธ  เซี่ยงม้า
5. นายศุภวิญช์  ทนศิริ
 
1. นางสาวเพ็ญรัตน์  เกษมจิตต์
2. นางสาวนิศาลัย  สงวนจิต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายกริษณุ  แซ่ตั่น
2. เด็กหญิงปรียานุช  สุทธิกรณ์
 
1. นางเบญจวรรณ  มาสมภพ
2. นางสาวณัฐวดี  หุมสิน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกานต์นิธิ  พุทธประวัติ
2. นางสาววรินทร  สามิภักดิ์
 
1. นางอรุณวดี  ทิพนาค
2. นางสาวกนกวรรณ  จันทร์เสน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงสิริกร  ฤกษ์เรืองฤทธิ์
 
1. นายวิสันต์   หมูสีโทน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวสุดารัตน์  สุวรรณพุ่ม
 
1. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงจันทราภิภัทร  พลเสน
 
1. นางสาวภัคเนตร  พุทธิโภคิน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพาขวัญ  ยุพิน
 
1. นายเอกพงษ์  ธนะศรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ทองบุ
 
1. นางประนมพร  สิทธิมังค์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. นางสาวอรนิดา  ญาติสังกัด
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายปริญญา  โยธี
 
1. นางสาวคงขวัญ   อ่วมบุญ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวจิรดา  โด่งดัง
 
1. นายจักรี  ถิ่นพุดซา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  หนองนงค์
2. เด็กหญิงณัฏฐพร  วงศ์จีนา
 
1. นายกำธร  ดิษธรรม
2. นางสาวสุวรรณา  แซ่อึ๊ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงอารียา  น้อยแก้ว
 
1. นางสิริพร  ศึกษากิจ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายธนวัฒน์  สุขประเสริฐ
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชลธิชา  คิดประดับ
2. เด็กหญิงอนุศรา  ศรีสวัสดิ์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  บุญยงค์
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
2. นางสาวนุชรัตน์  คุ้มครองทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวทิวาภรณ์   มาตขาว
2. นายวัทญญู   หวานล้ำ
3. นายโสภณ   ประสงค์นิจกิจ
 
1. นายสุวสันต์   มนตรี
2. นายวิสันต์  หมูสีโทน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายภาณุพงศ์  แสนวงศ์ใน
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรรักษา
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายทินพงษ์  นามสนิท
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวภัทรนันท์  ประสมกิจ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวณัฐนรี  จงจุดเทียน
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายพีระเดช  ละมัย
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวสาวิตรี  เวหนะรัตน์
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สายสุวรรณ
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวศศิประภา  กิจสำเร็จ
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พลอย  วรรณประเสริฐ
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงศุภนิดา  ตันติยานนท์
 
1. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  สระนาค
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวชุติมณฑน์  สระนาค
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงดวงเดือน  พัทยา
2. เด็กหญิงดารุณี  จันทรดร
3. นางสาวมุฑิตา  ภูวัน
4. เด็กชายวงศกร  สายเนตร
5. เด็กหญิงอภิรชา  ประเสริฐสังข์
6. นางสาวอภิสรา  สิงห์ดอนแก้ว
7. นางสาวอินธิรา  ด้วงมหาชัย
8. นางสาวอุษา  สระแก้ว
 
1. นางสาวมะลิวัลย์  ขอบบัวคลี่
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงจิรายุ  รัตนวิจิตร
2. เด็กชายธนทัต  มานะอริยกุล
3. เด็กชายธนธรณ์  พ้นภัย
4. เด็กหญิงธนิดา  จันทโชติ
5. นางสาวธัญจิรา  พันธุ์แบ่งมี
6. เด็กชายธีรภัทร  ไกรสถิตย์
7. นายธีรยุทธ  นาคพิมาย
8. นายธูปทอง  วรเวช
9. เด็กหญิงนริศรา  วงษ์สูง
10. เด็กชายปิยวัช  ตุ้ยศักดา
11. เด็กหญิงพรเจริญ  อิสระ
12. เด็กชายรัตนภูมิ  แซ่ตั้น
13. เด็กหญิงลัดดาวัลย์  จันดีเลิศ
14. นางสาวสโรชินี  จันทร์เจริญ
15. นางสาวเยาว์ลักษณ์  เกษมพิณ
 
1. นางศศิธร  กองกาญจน๋
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษดา  บุตรรักษา
2. นางสาวจุฑารัตน์  บุญยนต์
3. นางสาวณัฐนรี  จงจุดเทียน
4. นายทินพงษ์  นามสนิท
5. นางสาวพรายรักษ์  เสมอญาติ
6. นายพีระเดช  ละมัย
7. นายภาณุพงศ์  แสนวงศ์ใน
8. เด็กชายภาณุวิชญ์  เนียมจันทร์
9. เด็กชายภูมินทร์  สงคราม
10. เด็กชายอนุรักษ์  อมรรัมย์
11. เด็กชายอานุภาพ  บุญบรรจง
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
2. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
3. นางสาวนุชสรา  โพธิ์พิทักษ์
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กชายกมลภพ  วงษ์ศรี
2. เด็กชายจักรพงษ์  อนากิจสกุล
3. เด็กหญิงจิราพร  พลสองสี
4. เด็กหญิงณัฐนิชา  จันทสิทธิ์
5. เด็กชายธนกฤต  สุภาพ
6. เด็กชายธนากรณ์  ธรรมศาสตร์
7. เด็กชายนพกร  แก่นจันทร์
8. เด็กหญิงนริศรา  สีสิ่ว
9. เด็กหญิงน้ำฝน  ชุมแผน
10. เด็กหญิงบัณฑิตา  ใจหาญ
11. เด็กหญิงบุษราคำ  คุณมี
12. เด็กชายปธานิน  ชะชม
13. เด็กหญิงปิยะพร  สุวรรณโชติ
14. เด็กชายพุฒิพงศ์  ศรีเกตุนิ่ม
15. เด็กชายภูริณัฐ  กลิ่นปาน
16. เด็กชายวาทิศ  ที่บ้านธาตุ
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  ระยับศรี
18. เด็กหญิงสุนิษา  อิ่มเขียว
19. เด็กหญิงสุนิสา   คำสี
20. เด็กชายอดิศร  ภูตน
21. เด็กชายอาชัญ  สมอาจ
 
1. นางสาวนฤมล  ณรงค์วิชัย
2. นายกรพัฒน์  เรียนเวช
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  กลางโนนงิ้ว
2. เด็กชายธนกร  เกาะกลาง
3. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
4. เด็กหญิงวิภาวี  บุญภา
5. เด็กชายวีราทร  คนดี
 
1. นายชูชัย  นาคปั้น
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัญสัมชัญระยอง 1. นายชญานนท์  พิณทอง
2. นายธนัช  เนตรสุวรรณ
3. นายธรา  หล่อวณิชย์
4. เด็กชายบรรณ  ชลชาติภิญโญ
5. นางสาวบุณยานุช  ศศิธนานันท์
6. นายศิวกร  ผุยมูลตรี
 
1. นายกฤช  ศิลปชัย
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายจตุพล  ภู่คล้าย
2. เด็กชายจักรกฤษณ์  ชายทวีป
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  ชัยยะ
4. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชุมจันทร์
5. นายจีระศักดิ์  คชกูล
6. เด็กหญิงฉันทนา  ม่วงมั่งคั่ง
7. นายฉันท์ทัต  วงศ์ไชย
8. เด็กหญิงชรีรัตน์  ชันณะสา
9. เด็กหญิงชุตินันท์  วรวงษ์
10. เด็กชายณัฐกิตต์  ปฐมพจน์
11. เด็กหญิงณัฐณิชา  วันยาเล
12. นายณัฐนัย  สุตะโท
13. นางสาวดวงใจ  ไชยพรม
14. เด็กหญิงทิพย์พาภรณ์  ศรีสว่าง
15. นายธนชิต  ทองดี
16. เด็กชายธนธรณ์  แซ่โก
17. เด็กหญิงธนวรรณ  สุขุม
18. นายธนัตถ์  แก้วเนตร
19. เด็กชายธนากร  บรรจงนอก
20. เด็กชายธิติ  เนา
21. เด็กชายนวมินทร์  เขตสมุทร
22. เด็กหญิงนันทพร  วงษ์สูง
23. เด็กหญิงนันทิตา  ประสาทาสูง
24. เด็กหญิงนิภาพร  ผสมการ
25. เด็กหญิงบวรลักษณ์  ศิริสมบัติ
26. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิทธิการ
27. นายปิยะภัทร  มณีอมร
28. เด็กหญิงมาริสา  คงมัน
29. เด็กหญิงลัคนา  กรุณา
30. เด็กหญิงวรรณกานต์  เหมือนขาว
31. เด็กชายวุฒิภัทร  เพ็ชรบดี
32. เด็กหญิงศศิวิมล  จันทร์บัว
33. เด็กหญิงศิรปภา  นิลเสถียร
34. นายสมศักดิ์  บุญเสริม
35. เด็กชายสรวิศ  กวางประเสริฐ
36. นางสาวสุจิตรา  ชาภิรมย์
37. นางสาวอริศรา  สมนึก
38. เด็กหญิงเจนจิรา  วิจิตขจี
39. เด็กชายเจนวิทย์  ดำดี
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ซอเฮง
 
1. นายนพดล  กิมกัว
2. นายโกวิท  ขนาดแข็ง
3. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
4. นางสาวจุรีวรรณ  สันขาว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายพงศกรณ์  รูปเรียบ
 
1. นางสาวน้ำเพ็ชร์  วีระพันธ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายชนะชัย  คุณศักดิ์
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมปัญญา
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายวัชรวี  เชื้อชูชาติ
 
1. นายพรเทพ  เพิ่มสมบัติ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายธนพนธ์  หะซัน
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กล่อมปัญญา
 
1. นายนพดล  กิมกัว
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวเบญจวีร์  พืชพันธุ์
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายปริญญา  บุญมั่น
 
1. นายพรชัย  จันทร์พัฒนพงศ์
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายชลนิภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกชมน  ศิริพัฒน์
 
1. นายกุลธีร์  ศรัณยุตม์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นางสาวศศิธร  คุ้มทรัพย์
 
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กชายวรกานต์  ไชยคุณ
 
1. นายธงไท  จันเต
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายชลนิภัทร  จตุพรโภคา
 
1. นายชัยวัฒน์  หวานจิตร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนศรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวพรณภัช  สายพานทอง
 
1. นางสาวสาวิตรี  รุ่งศิริ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศรีสิงห์ดอน
2. เด็กหญิงขนิษฐา  วงษ์ศรี
3. เด็กหญิงจันทมณี  ทิพย์จันทร์
4. เด็กหญิงจิรายุ  ประสิทธิ์แพทย์
5. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  โพธิ์แก้ว
6. เด็กชายชนัญชิตา  แดงโชติ
7. เด็กชายชัชวาลย์  วงษ์มนัส
8. เด็กชายชานน  งามสุวรรณ
9. เด็กชายณฐยศ  ชุ่มชื่น
10. เด็กชายณภัทร  เสตะพงษ์สัตย์
11. เด็กหญิงณัฐธิดา  จำปาทอง
12. เด็กชายณัฐรินทร์  แก้วมณี
13. เด็กหญิงธัญพิชชา  ภิรมย์มา
14. เด็กชายธีรพนธ์  พนาวาส
15. เด็กหญิงนวพร  บุญก่อเกื้อ
16. เด็กหญิงนิรมล  มงคลไทร
17. เด็กชายปิยภูมิ  กระจาย
18. เด็กชายพีรพัฒน์  ชั้นกลาง
19. เด็กชายภราภร  ภู่ระย้า
20. เด็กชายภัทรพงศ์  คชรินทร์
21. เด็กชายภัทรพล  ศรสุริยา
22. เด็กชายภูมิพัฒน์  ภูมิพาณิชย์
23. เด็กชายภูริวัชญ์  บุญสุทธิ
24. เด็กหญิงมุทิตา  ทรัพย์บวร
25. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  อินศิริ
26. เด็กหญิงรินรวีณ์  แก้วมณี
27. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  บัวเทพ
28. เด็กหญิงวชิรญาณ์  วรรณศรี
29. เด็กหญิงวรรณกนก  เดชคุ้ม
30. เด็กชายวีรภัทร  บรรจงจิตร
31. เด็กชายสหรัฐ  กุลสุทธิ์
32. เด็กชายอดิเทพ  ลี้รัตนา
33. เด็กชายอภิวิชญ์   จันทร์พิทักษ์
34. เด็กชายอรรถโกวิท  กลิ่นขจร
35. เด็กหญิงอัจฉรา  ฉายทอง
36. เด็กหญิงอารดา  สุวรรณพิจิตร
37. เด็กชายเอกปวุฒิ  ยังสุข
 
1. นางสาวยุพิน  คำชื่น
2. นายเมธรัตน์   วาจาลชน
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกรรณิการ์  ทองทัพจันทร์
2. นางสาวจารุวรรณ  ทองคำ
3. นางสาวจารุวรรณ  โพธิ์เอี่ยมเล็ก
4. นางสาวจินห์จุฑา  ดำรงวิริยะทรัพย์
5. นายจิรายุทธ  เกียรติชัยพงศ์
6. นายชยพล  รัตนวโรภาส
7. นายณรงค์ศักดิ์  มะธิปิไข
8. นางสาวถนอมณัฐ  ไชยชนะ
9. นายทวีชัย  องอาจ
10. นายทัชพงษ์  นัดกิ่ง
11. นายธนพล  ตันสงวน
12. นางสาวธัญกร  จังอินทร์
13. นางสาวนิภาพร  ป้อมปราณี
14. นายปัญจพล  วงศ์โคคุ้ม
15. นางสาวพราวนภา  พรหมรักษา
16. นางสาวพัชรมณฑ์  พิมพาพร
17. นางสาวพัชรี  ศิริโท
18. นายพีรพัฒน์  ฝอยทอง
19. นายมงคลนิมิตร  แก้วยัง
20. นางสาวมณทกานต์  สิงห์ขอนอาต
21. นางสาวมินตรา  ทองฉาย
22. นายวัชรพงศ์  บุญโสม
23. นายศราวุธ  วิชาจาร
24. นายสิทธิชัย  ต่วนสูงเนิน
25. นางสาวสุนิสา  ศิริวงษ์
26. นายสุบรรพจน์  มาระพันธุ์
27. นายสุพิบูรณ์  รักแจ้ง
28. นางสาวอภิชญา  สุนันท์
29. นางสาวเกตุนรีรัตน์  คำแมน
30. นางสาวเกวลิน  งามระเบียบ
31. นายเอกพจน์  บรรพัฒน์
32. นายเอกวิทย์  วิชาจาร
33. นางสาวแพรพลอย  เภตรา
34. นายไพรัตน์  ทำมีด
 
1. นางนงนภัส  ไชยชนะ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.6 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กชายนฤสรณ์  ชัชวาลย์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  สีนอก
3. เด็กหญิงรัตนาวดี  ศรีบุญเรีอง
4. เด็กหญิงวิชญาดา  สุขกะจะ
5. เด็กชายวีรากร  ศรีจันทร์โฉม
6. เด็กชายสนธยา  ปกิลาโพ
7. เด็กหญิงสุมินตรา  แสวงสวัสดิ์
8. เด็กชายอภิชาติ  ชุ่มเกลี้ยง
 
1. นางสาวกุสุมา  สุนทรวิภาค
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายจิรภัทร  หงส์กลาย
2. นายทศพล  เหลี่ยมศิริ
3. นายธนดล  นิสัยมั่น
4. นางสาวธนพร  ใหม่ปิยะ
5. นางสาวนันทิยา  แนวตัน
6. นายปฏิภาณ  เพ็ชรฉกรรจ์
7. นางสาวปารณีย์  สีสวาท
8. นางสาวศรสวรรค์  นิลบรรจง
9. นางสาวอภิญญา  ตราตรี
10. นายอานนท์  วงษ์ต๊ะ
 
1. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
2. นางสาวมลฤดี  สวนดี
3. นางสาวเบญจมาศ  วงศ์พิทักษ์
 
63 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 73.2 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. เด็กหญิงจันทรวรรณ  ขาวสอาด
2. เด็กหญิงผกามาศ    ปิงสุแสน
3. เด็กหญิงยุวดี   กรุณา
4. เด็กหญิงสุพิชญา    อุปมา
5. เด็กหญิงอรอนงค์   บัวบาน
6. เด็กหญิงเบญจมาศ    ผาติเสนะ
 
1. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
2. นางสาวจุรีวรรณ  สันขาว
 
64 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกวรรณ  มั่นมาก
2. นางสาวจิตรามาศ  มะหะหมัด
3. นางสาวตรีรัตน์  แวววับ
4. นางสาวนฤมล  อำพันเรือง
5. นางสาวนิศารัตน์  เฟื่องฟูรัตน์
6. นางสาวสุจิตรา  เครือช้าง
 
1. นางสาวจุรีวรรณ  สันขาว
2. นายณัฐพล  โหมดบำรุง
 
65 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงชานิตา   สอนประไพ
2. เด็กหญิงทิพย์พญา  สุวรรณวงศ์
3. เด็กหญิงธนัญชนก  บุตรศรี
4. เด็กหญิงนัทกานต์  บุญโกสุมภ์
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  ศรีทอง
6. เด็กหญิงวรินทิรา  ทองปรุง
7. เด็กหญิงศศิกานต์  จันทร์อารักษ์
8. เด็กหญิงอสมาภรณ์  สุจริต
 
1. นางสาวชัญญารักษ์  นาคปั้น
2. นางสุภา  ใยไพโรจน์
3. นางสาวมลฤดี  สวนดี
4. นางสาวเบญจมาศ  วงษ์พิทักษ์
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวกานต์สินี  คุ้มเดช
2. นายจารุวัฒน์  สงอาจินต์
3. นายจารุวิทย์  สงอาจินต์
4. นายณัฐพล  นพเกียรติ
5. นายณัฐภัทร  สอสูงเนิน
6. นางสาวธัญญรัตน์  วงค์นาชาติ
7. นายธิติวุฒิ  สุทธิเดชานัย
8. นายธีทัต  ศรัทธาผล
9. นางสาวนฤมน  หนูแก้ว
10. นางสาวพรรณิกา  หอมเย็น
11. นางสาวระพีพรรณ  สุริยานนท์
12. นายวิสุทธิ์  วิเศษเธียรกุล
13. นายศิริยุทธ  ธรรมอมรสิน
14. นางสาวสุภาพร  อ่อนลมัย
15. นางสาวอรอุษา  พูลศิริคช
16. นางสาวเบญจลักษณ์  ทิศา
 
1. นายสมศักดิ์  ทองปาน
2. นางสาวสุมาลี  จันทร์ใหม่
3. นายกวี  รอนกระโทก
 
67 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กชายจิรภัทร  พิลาทอง
3. เด็กชายณัฏฐชัย  สลีอ่อน
4. เด็กชายณัฐวัตน์  งามลี
5. เด็กหญิงทิพย์รัตน์  ปราชเปรื่อง
6. เด็กชายธนวดล  เมฆสูงเนิน
7. เด็กชายวรพงษ์  สุระเสน
8. เด็กชายโชคทวี  จุลจาจันทร์
 
1. นายนิติกร  ประเสริฐ
2. นางสาวจริญญา  สิทธิวุฒิ
3. นางวรรณวิภา  เทียนทอง
 
68 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจิดาภา  แม้นมินทร์
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ยงรัมย์
3. เด็กหญิงศุทธินี  ถี่ถ้วน
 
1. นางสาวนวมน  เจริญขำ
2. นางสาวปภาวรินทร์  รัตน์วิเศษฤทธิ์
 
69 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวณัฐนรี  สิทธิโชค
2. นางสาวณิชา  ไชยจันทร์ดี
3. นายวุฒินันท์  แก้วจรรยา
 
1. นายเทวา  ชื่นชู
2. นางพรรณทิพย์  ศรีประเสริฐ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  พันธ์เจริญ
2. เด็กชายอภิศิลป์  สินทร
 
1. นางสาวศิรประภา   โคกโพธิ์
2. นางอัมพร  โพธิ์ขาว
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายภูดิส  พรหมรักษา
2. เด็กชายวีรชิทธิ์  พนาสิทธิ์
 
1. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
2. นายนที  ทวีโรจน์สุพล
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  พุ่มศิริ
2. นายพานุศิลป์  สินทร
 
1. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
2. นางสาวศิรประภา  โคกโพธิ์
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายธนาธิป  พุ่มเมฆ
2. เด็กชายอานุภาพ  พรมวงค์
 
1. นางสาวศิรประภา   โคกโพธิ์
2. นางอำพัน  สัจกุลชัยเลิศ
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. นายพิเชฐพงษ์  ทอจะโป๊ะ
2. นายอนุชา  เซนซิว
 
1. นางพัชรินทร์  สวนใต้
2. นายอำนวย  มณีวงษ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุดมวิทยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  แก้วประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ครองเมืองแสน
 
1. นายนิธิพัฒน์  เพชรช้าง
2. นางปาริชาติ  ไชยรักษา
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. เด็กหญิงนิศรา  เต็มวุฒิ
2. เด็กหญิงภาวินี  มุขพรหม
 
1. นายธรรมรัตน์  ธรรมขันธ์
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายอาชัญ   หาญคำภา
2. เด็กหญิงเนติยา  ไตรราช
 
1. นางอำพร  โพธิ์ขาว
2. นางสาวเกศวิมล  พลโสดา
 
78 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นายทศพล  ชัยจิตต์
2. นางสาวศิรดา  ขจรกลิ่นมาลา
 
1. นางปุณยนุช  ศรีโสภา
2. นายธนงศักดิ์  มะลิลา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นายภูวนัตถ์  จันทร์ศิริ
2. นางสาวเพ็ญสุดา  ลาดหนองขุ่น
 
1. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายกิตติณัฐ  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาวพัณณ์นิษา  จิตรวิโรจน์
 
1. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
2. นายชนารัตน์  คำอ่อน
 
81 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกุลวนิดา  เคนวัง
2. เด็กหญิงธรรณชนก  ทรงชัย
3. นายพรพิพัฒน์  ทำพันธ์
 
1. นายสุชาติ  รุ่งวิชาวิวัฒน์
 
82 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นางสาวณัฐณิชา   เรืองอุไร
2. นางสาวปลิดา  สูงสนิท
3. นางสาวศุจีวรรณ   พุทธรักษา
 
1. นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายณัฐนัย  ใจใส
2. นางสาวเจนจิรา  ติลลักษณ์
 
1. นายณัฐพงศ์  ประพันธ์
2. นางสาวภารดี  จุลเพ็ญ
 
84 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุลวิทยา 1. เด็กชายตนุภัทร  ช่วงโชติ
2. เด็กชายบัณฑิต  บุญช่วย
3. เด็กชายพันธวัช  ไทยเจริญ
 
1. นางอัมพร  สนองจิตเจริญ
2. นางอาภาพร  วรรณสุทธิ์
 
85 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นายณัฐพล  จัตวาภักดี
2. นายธเนศ  อ้นถาวร
3. นายอภิชัย  บรรเทิงสุข
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ณ รังษี
 
86 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 74 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดป่าประดู่ 1. เด็กหญิงชญาดา  หวานระรื่น
2. เด็กหญิงบุญสิตา  มะลิแย้ม
3. เด็กหญิงสิริปัญญาภรณ์  สมมโนนัย
 
1. นายวิริยะ  โกษิต
2. นางสาวปัณรสี  ภิญโญ
 
87 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายกรวิชญ์  ชมภูนุช
2. นางสาวพิชชานันท์  จิราษฎ์
3. นางสาวสุภาวดี  ไพรพฤกษ์
 
1. นายศุภกิจ  บรรจงจิต
2. นางสาวชนาธิป  ปะทะดวง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายกฤษฏา  ไชยณรงค์
2. นายนววุฒิ  มหาเขตร์
3. นายสหัสวรรษ  จันทรวารี
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นายธนวัฒน์  ศรีเนตร
2. นางสาวสิริยาพร  ทองไชย
3. นายเกียรติยศ  พุ่มพวง
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  เวหนะรัตน์
2. นางสาวฐิตติยาภรณ์  สัตย์ตั้ง
3. เด็กชายพงศกร  รักษาวงศ์
 
1. นางปิยนช  ภูมิวัลย์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวพิตรานันท์  ชีวประเสริฐ
2. นางสาวภัคจิรา  บุญธรรม
3. นางสาววริศรา  มูลทอง
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธ์ุพร
2. นายสันติ  ศรีเดช
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. เด็กหญิงจริยา  เปาริก
2. เด็กหญิงธันยาภรณ์  เทศทอง
3. เด็กชายภูริณัฐ  วังทะพันธ์
4. เด็กหญิงวลัยพร  เสนาะคำ
5. เด็กหญิงสุดารัตน์  ใจหงษ์
6. เด็กหญิงอริศรา  แก้วไตรรัตน์
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพรักษมาตาวิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  ทองประดิษฐ์
2. นางสาวจิราวรรณ  ดิสา
3. นางสาวฐิตาภา  หิรัญมาศ
4. นางสาวทัศน์  แก้วจันทร์
5. นางสาวทิพย์  แก้วจันทร์
6. นางสาวมิ้นทิรา  แทนชัยภูมิ
 
1. นางกองชุน  ศรีบุรินทร์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านค่าย 1. นางสาวกนกวรรณ  อัมพรมหา
2. นางสาวปิยมน  สายพฤกษ์
3. นางสาวพรสหัสวรรษ  แสงรัตน์
 
1. นางอุทัยวรรณ  อินศิริ
2. นางสาวนิตยา  เรืองหอม
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวกชกร  อ่อนละมูล
2. นางสาวธิดารัตน์  บุญคง
3. นางสาวอรนิติ  ขจรธีรสกุล
 
1. นางธัญวรัตน์  บุญสอน
2. นางสาวปรียานุช  อาจอำนวย
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกวิสรา  มีประโคน
2. เด็กชายทนงศักดิ์   คะอังกุ
3. เด็กชายศตวรรษ  พรมวงษ์
 
1. นางสาวสุวรรณา  แซ่อึ๊ง
2. นายกำธร  ดิษธรรม
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมวิทยา 1. นางสาวนิภา  องอาจ
2. นางสาวรักษิณา  ฟักพับ
3. นางสาวรัตนา  ป้องกัน
 
1. นายธีรชัย  ชุ่มชื่น
2. นายธีระวุฒิ  ไชยสมบัติ
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงพรรณธิพร  บัวนาค
3. เด็กหญิงศิรประภา  สุทธิดี
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นางสาวกิตติยา  เหมือดขุนทด
2. นางสาวณัฐกมล  คำสอน
3. นางสาวณัฐทิมา  อันทะบาล
 
1. นางสาวศิวพร  สีหาแสน
2. นางสาวเพชรรัตน์   ไชยชาญรมย์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม 1. เด็กหญิงปันธิตา  เปรมชาติ
2. เด็กหญิงศุภลักษณ์  อุ่นเรือง
3. เด็กหญิงสุธินันท์  อินภูวา
 
1. นางสาวพรภิญญา  นาพรม
2. นางเยาวลักษณ์  มหาจักษ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวชญานิศ  ศิริคำ
2. นางสาวณิชารีย์  ปิ่นแก้ว
3. นางสาวสุรินันท์  ชาวราษฏร์
 
1. นางสาวปรียา  เนียมทับทิม
2. นางสาวญานทิพย์  พนายิ่งไพศาล
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กหญิงชนิตา  เป็นธรรม
2. เด็กหญิงชมพูนุช  สมบุญยอด
3. เด็กหญิงภัทราพร  คำมั่น
 
1. นางสาวปรียา  เนียมทับทิม
2. นายทิตพล  แย้มชุติ
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร 1. นายณรงค์ชัย  ช่วยแสง
2. นางสาวนาตยา  จรุงพัฒนานนท์
3. นางสาวสิริลักษณ์  แสงสุวรรณ
 
1. นายพลพจน์  ชูเชิด
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายพรลภัส  ล้นเหลือ
2. เด็กหญิงวิภากุล  บุญประเสริฐ
3. เด็กหญิงโชติดา  เนียมนาค
 
1. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธุ์พร
2. นางสาววราภรณ์  วงค์ชโยประสิทธิ์
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวนพวรรณ  อิสมาแอล
2. นางสาวอสมาภรณ์  มีลาภ
3. นางสาวอันทิรา  บุญช่วยเหลือ
 
1. นางสาววราภรณ์  วงค์ชโยประสิทธิ์
2. นางสาวพัฒิยา  โชติศรีพันธ์ุพร