หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-ryg2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางปิ่นกมล เกิดโพธิ์ชาโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวปัทมาพร ณ น่านโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาววิกัติรัชต์ แก้วอามาตย์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายภาณุพงศ์ ลาภเกินโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวปราณี เพ็ชรนอกโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นายกฤษฏฐากร ราชบัณดิษฐ์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นางสาวทิตยา สลินโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวพัชรินทร์ กงประโคนโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ธวัช เตชะประภาสวัสดิ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายพร้อมกูรณ์ อนิสสิตโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวขนิษฐา เท้าไม้สนโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์นัฐฐา เจริญเมืองโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางสาวอรพรรณ ฉันทานุมัติโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
6. นางสาวประภัสสร ทองแสงโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
7. นายกฤษฏฐากร ราชบัณดิษฐ์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
8. นายอนุชา โสลำภาโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
9. นางสาวขนิษฐา ไวนุแก้วโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายกิตติ วิริยะกิจโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุบลวรรณ ประจงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายยอดหทัย รีศรีคำโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาวพนิดา โสดสงค์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรธัส เทียบเทียมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาววิภาพร ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ปีอาทิตย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวภรณ์สุดา นาดีโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นายสุชาติ คงสุขโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายภัทรวุฒิ กันศิริโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจิราภรณ์ สิงหเลิศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายโอบบุญ ผิวหอมโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาววิไล จรุงพันธ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวศรีสุดา ฉลองโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางจันทร์ฉาย ศรีขวัญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงเดือน รอดมณีโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นางสาวรัชนีวรรณ ชูศรีจันทร์โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวรัตนา เกลี้ยกล่อมโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางอังคณา อินทรเพชรโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "ประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "ประธานกรรมการ
2. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "ประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายธนิต มัชฌิมาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "ประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายธนิต มัชฌิมาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายโกมล ชัยเจริญศิลป์โรงเรียนแกลง" วิทยสถาวร "กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายเสถียรพงษ์ ชูสายโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นายประกิต กัลปากรณ์ชัยโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
2. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวรพจน์ กรณวงศ์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายอนนท์ จันทน์หอมโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
4. นายธนิต มัชฌิมาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายประกิต กัลปากรณ์ชัยโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. จ.ส.อ.สิทธิวัช บำรุงอินทร์โรงเรียนรุ่งนภาพิทยากรรมการ
3. นายเอกพันธ์ แวงวรรณโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
4. นายธนิต มัชฌิมาโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นายประกิต กัลปากรณ์ชัยโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สอนกลางมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพงศธร สุธรรมมหาวิทยาลัยบูรพาประธานกรรมการ
2. นางสาวชลกานต์ สอนกลางโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายวิทยา กองเกิดโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางปวริศา คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายรัฐศักดิ์ เครือวัลย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปัจฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นายสรศักดิ์ บัวแย้มโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวปฉิมา ศรีคำเวียงโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางขมาพร ใจบุญโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางสาววันวิสาข์ ชิดเชื้อโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณีโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายมาโนช ครอบครองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายสมชาติ เครือวัลย์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีวัฒน์ เบญจมาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นายอิศรา อิศรานุวัตรโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณีโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายมาโนช ครอบครองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นายสมชาติ เครือวัลย์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นายเดชอุดม แก้วประเสริฐโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นายทวีวัฒน์ เบญจมาศโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นายอิศรา อิศรานุวัตรโรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตานัน ชุมเกษียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานิตย์ นาคศิริโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ดาวธงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางอารี รีรุ่งเรืองโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกันยารัตน์ ศรีเนตรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางอุษา อังศุพฤกษ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสัจจา ช่างต่อโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสิตานัน ชุมเกษียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
3. นางฐานิตย์ นาคศิริโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวปราณี ขันทีโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
5. นางอารี รีรุ่งเรืองโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกันยารัตน์ ศรีเนตรโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางอุษา อังศุพฤกษ์โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
5. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
6. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
5. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
3. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
4. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
6. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
7. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
8. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
9. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
11. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
13. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
14. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
15. นายอิทธิพงษ์ เอกวงษาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
16. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
18. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
19. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
20. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
21. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
22. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
23. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
24. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
25. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
26. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
27. นายสุชาติ คงสุขโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
28. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายคมกริช ซ้อนบุญโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นายศมานนท์ ปาลสุทธิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นายอณัติ แสนบุตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
6. นางสาวนันทนา ดอกไม้โรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
7. นางน้อมจิต หิรัญรัตน์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
8. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
9. นายราชัย แก้วยศโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
10. นายทรงชัย เย็นสนานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
11. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
12. นายประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
13. นางสาวสันทนี ธรรมสุนทรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
14. นายอาทิตย์ ศิริจันทร์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
15. นายอิทธิพงษ์ เอกวงษาโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
16. นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียรโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
17. นางสาวเยาวภา เอี่ยมกำแพงโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
18. นายศักดิ์ดา สุภาพโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
19. นางสาววนิดา เนติพัฒน์โรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
20. นางสาวมัสยา ลืนภูเขียวโรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
21. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
22. นางสาวสมประสงค์ ถาวรศิริโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
23. นางเยาวลักษณ์ ปรุงแต่งกิจโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
24. นางวัฒนา สรรเสริญโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
25. นายบุญส่ง พุ่มบานโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
26. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
27. นายสุชาติ คงสุขโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
28. นางสาวทัศนีย์ อภิญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวอภันตรี ฉลองโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกรัฐ เอมเจริญโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวประภาพร ปลายเนินโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
5. นางสาวมาณี คุสิตาโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
6. นายเลิศพงษ์ รื่นรมย์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายพีระ วงศ์วงดีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรวิมล ไชยริปูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายพีระ วงศ์วงดีโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางชนันดา นิสัยมั่นโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
3. นายนพพร นามสว่างโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาววรรวิมล ไชยริปูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย งามสามโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางชบา เมืองคำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์โรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายเพทาย อรัญวงศ์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพิชัย งามสามโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นางสาววรรณ์ณิภา สมุทรสินธุ์โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
5. นางชบา เมืองคำโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวกรองทิพย์ เพียงพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการ
4. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษาประธานกรรมการ
2. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อรัญวงศ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสมศักดิ์ สิทธิปาลวัฒน์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นายสุขุม คำแหงโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการ
3. นายปราโมทย์ อรัญวงศ์โรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการ
4. นายอัครพงศ์ สุจริตโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางศศธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางศศธร ทองจันทร์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุจิตรา ศรีจันทร์โรงเรียนเขาชะเมาวิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑามณีสิน สนิทพิทักษ์สินธุโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสาวกรองทิพย์ เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพงศ์ ศิริสวัสดิ์โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวอัมพร ยินสูตรโรงเรียนสุนทรภู่พิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวอัจฉนา มุลิโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑารัตน์ เบญจามฤตโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"กรรมการ
3. นางสาวพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉนา มุลิโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เบญจมามฤตโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร"กรรมการ
4. นางสาวพัชราภา แน่นนันท์โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนันทนา เพียรพิจิตรโรงเรียนวังจันทร์วิทยากรรมการ
3. นางภัทรนิดา แสงรัตน์โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจพร สัตย์อุดมโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร"ประธานกรรมการ
2. นางสาวสมปอง พรามเอกโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยากรรมการ
3. นายเดชา โพนทองโรงเรียนห้วยยางศึกษากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]