หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประธานจัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์ )
2 นายภิรมย์ ลี้กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ประธานคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา(ทัศนศิลป์ )
3 นางพรรณีย์ มาอ่อน รองผู้อำนวยการโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (ทัศนศิลป์ )
4 นางสาวลัดดา ปัญญาโพธิ์ ครู โรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
5 นายวรพจน์ กรณวงศ์ ครู โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
6 จ.ส.อ. สิทธิวัช บำรุงอินทร์ ครู โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
7 นางสาวน้ำฝน เจริญวัย นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
8 นางสาววาสนา เพ็ชรเรือง นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
9 นายอนุวัฒน์ นิลประพัฒน์ นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
10 นายเอกพันธ์ แวงวรรณ ครู โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
11 นายโกมล ชัยเจริญศิลป์ ครู โรงเรียนแกลง " วิทยสถาวร " กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา ( ทัศนศิลป์ )
12 นายวิชัย ยิ่งประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
13 นางชวนพิศ คาดสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา ประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา(ดนตรีไทย)
14 นางสาวอรชุมา วงศ์ช่าง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 นางนัจรินทร์ โอสถประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา รองประธานกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา(ดนตรีไทย)
16 นางสุดาวรรณ เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
17 นางสาวปารีวรรณ โคตรชมภู ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
18 นางสาวสุมาลี สมุห์นวล เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา(ดนตรีไทย)
19 นางสาวสุริยาพร พูนวิเชียร ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม เจ้าหน้าที่สารสนเทศคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
20 นางสาวขนิษฐา เมตตา เจ้าหน้าที่โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา(ดนตรีไทย)
21 นางสาวอาภาภรณ์ ชื่นมณี ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
22 นายอิศรา อิศรานุวัตร ครูโรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
23 นายรณภพ ตรึกหากิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
24 นายสถิตย์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
25 นางรัชนี หนูน้อย ครูโรงเรียนวังจันทร์วิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
26 นายบพิตร แสงรัตนชัย ครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
27 นางวิลาสินี อุดแก้ว ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
28 นางสาวพรทิพย์ ประทุมภา ครูโรงเรียนเขาชะเมาวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
29 นางจิราพร เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
30 นายสุชาติ คงสุข ครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
31 นางสาวรุจิรา ประพันธมิตร ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สารสนเทศคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
32 นางนฤมล ไกรพงษ์ ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
33 นายนพรัตน์ ทาตะภิรมย์ ครูโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
34 นายรณภพ ตรึกหากิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
35 นายสถิตย์ เบญจมาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
36 ม.ล.มารศรี ชาวสวนทิพย์ ครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
37 นายสรศักดิ์ บัวแย้ม ครูโรงเรียนห้วยยางศึกษา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
38 นายโปลิศ ดวงคำสวัสดิ์ ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
39 นางสาวรุจิรา ประพันธมิตร ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่สารสนเทศคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
40 นางปวริศา คำแหง ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
41 นางขมาพร ใจบุญ ครูโรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปศึกษา (นาฏศิลป์)
42 นายอัมพร อิสสรารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา ประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
43 นายมานพ สัตย์อุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
44 นายวิชิน รัตนคุณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
45 นายอุดร ขัดเกลา รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
46 นางสาวภัทร์สิริ ฟองสีถุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา รองประธานกรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
47 นายพีระ วงศ์คงดี ครูโรงเรียนเเกลง "วิทยสถาวร" กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
48 นางสาวอัมพร ยินสูตร ครูโรงเรียนสุนทรภู่พิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
49 ดร.สุขุม คำแหง ครูโรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
50 นางเอ็นดู วงศ์พยัคฆ์ ครูโรงเรียนวังจันทร์ กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
51 นางสาวใจภักดิ์ ไชยวัฒน์ ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
52 นางสาวปัทมา ภู่ระหงษ์ ครูโรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา กรรมการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)
53 นางเบญจพร สัยต์อุดม ครูโรงเรียนเเกลง "วิทยสถาวร" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(การงานอาชีพ)

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]