รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนแกลง“วิทยสถาวร”
วันที่ 6 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายธนภูมิ  วงศ์เนียม
2. เด็กชายภานุพงศ์  เงางาม
 
1. นายกฤษฏฐากร  ราชบัณดิษฐ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายธนดล  ปั่นทรัพย์
2. เด็กชายอานุภาพ  ศรีสมบูรณ์
 
1. นางดวงนภา  ศรีพารา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญชอบ
2. เด็กหญิงนิลวรรณ  สุขสมจิตต์
3. เด็กหญิงพรนภา  เชาวนะพงษ์
4. เด็กชายอธินันท์  วงศ์พิทักษ์
5. เด็กหญิงอมรรัตน์  เทพวาที
 
1. นางสาวสุรธัส  เทียบเทียม
2. นางสาวภรณ์สุดา  นาดี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวกชกร  พุกดี
2. นายจิรภัทร  พูนสวัสดิ์พงศ์
3. นายนรุตม์  ตันเฮง
4. นางสาวพิริญา  เมธาวรากุล
5. นายไพรพฤกษ์  รัตนวิจิตร
 
1. นางสาวอัญชลี  ปีอาทิตย์
2. นายชวลิต  หวังวรวัฒนากุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงญานิกา  บำรุงกิจ
2. เด็กชายอภิศักดิ์  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวศรีสุดา  ฉลอง
2. นางเตือนใจ  สมคิด
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวณัฏฐณิชา  งามสม
2. นายวัฒนากร  ชิดเชื้อ
 
1. นางจันทร์ฉาย  ศรีขวัญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงกชนิภา  บุญพลอย
 
1. นายเอกพันธ์  แวงวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญธนภา  เกิดกอบเกียรติ
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงลิซ่า  แตงกลับ
 
1. นางสาวลัดดา  ปัญญาโพธิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวมัจฉา  มนัส
 
1. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายเลียง  คำคูณ
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวปวีณา  เบญจพรหม
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณภัทร  อาจหาญ
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายอนุพงศ์  ขาวล้ำเลิศ
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงทักขิณา  แซ่ตั๋น
2. เด็กหญิงพรพรรณ  ต้นตระกูล
 
1. นายอนนท์  จันทน์หอม
2. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายพชร  มีบุญ
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกริญญา  แวววับศรี
 
1. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกัญญาภัค  แสงมณี
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ขุนอินทอง
3. เด็กหญิงอัญชเกศ  ละความชั่ว
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
2. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกุณฑิรา  ลื่นลม
2. นางสาวปาริชาติ  วอนเมือง
3. นายภานุพงศ์  พืชพันธุ์
 
1. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
2. นายอนนท์  จันทน์หอม
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายฐนกฤตชพรรณ  อยู่บำรุง
 
1. นางสาวเปรมกมล  วิมลรวีวัฒน์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวมะลิวัลย์  ใจคง
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงศศิชา  ปันสอน
 
1. นายกายสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาววราภรณ์  หิรัญ
 
1. นางปวริศา  คำแหง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงญานิศา  ชัยงาม
 
1. นายกายสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  วรรณสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา  กองเกิด
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นายกฤษดา  ยางธิสาร
 
1. นายอนุ  อ่อนกร
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายกฤต  แสงภารา
2. นางสาวณัฏฐิกา  วงศ์คช
3. เด็กหญิงณัฏฐ์นรี  วงษ์พงษ์
4. นางสาวณัฐชา  ค้ำชู
5. เด็กหญิงณิชา  ฐานโพธิ์
6. นางสาวน้ำเพชร  พงษ์พิทักษ์
7. เด็กหญิงปนัดดา  เล็กใจซื่อ
8. นางสาวพิมพ์ชนก  พรชัยกุล
9. นายสหรัฐ  กระจาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประชา  พรชัยกุล
2. นายไชยสิทธิ์  พุ่มสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกิตติธัช  เสมวิลัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เจริญสุข
3. เด็กชายทัศน์พล  วุฒิอรุณสิทธิ์
4. เด็กหญิงบุญสิตา  วิเชียรปัญญา
5. เด็กหญิงพชรพรรณ  อวยพร
6. เด็กหญิงภณิดา  ไชยคราม
7. เด็กชายศุภากร  ตรึกตรอง
8. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  วงศ์อยู่
9. เด็กหญิงสุชาดา  หาญกล้า
10. เด็กหญิงอภิญญา  ไกรบุตดา
11. เด็กชายอมฤท  ประดิษฐ์อาภา
12. นายอรรถชัย  ดีหมั่น
13. เด็กหญิงอัญชิสา  ทับทิม
14. เด็กชายเกียรติศักดิ์  นกน้อย
15. เด็กหญิงเบญจพรรณ  เที่ยงแท้
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
2. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
3. นางขมาพร  ใจบุญ
4. นายทศพร  พิทักษ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  เจริญพานิช
2. เด็กหญิงชนิตา  นิตย์วัน
3. เด็กชายฐิติพงศ์  มังษา
4. เด็กชายนที  มาตรวิเศษ
5. เด็กชายนัฐการณ์  อ่อนจันทร์
6. เด็กชายปรเมศร์  จะพูลทรัพย์
7. เด็กชายวรพล  นารี
8. เด็กชายวรภัทร  ถนอมวงศ์
9. นายวิทยา  กองเกิด
10. เด็กชายวีระพงษ์  มหัสกุล
11. เด็กชายศุภกิตติ์  เจริญสุข
12. เด็กชายสหทัศน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวิทยา  กองเกิด
2. นายวรพจน์  กรณวงศ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายธนวัฒน์  ปู่สุข
2. นายภคพล  ทำนาวาส
3. นายลัทธพล  ดาวงษ์
4. นายศรายุทธ์  ศิลประกอบ
5. นายสหัสวรรษ  ลิ้มเจริญพันธ์
6. นายอนุภาพ  ผ่ามวันญวน
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายตรีเพชร  คำหอมกุล
2. นายธนาชัย  วิเศษศรี
3. นายธีรภพ  รัตบุตร
4. นายพลาธิป  ตันประเสร็ฐ
 
1. นายกิตติ  วิริยะกิจ
2. นายทศพร  พิทักษ์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกมลพร  ใจเย็น
2. นางสาวกัลยรัตน์  เกลื้อนรัตน์
3. นายกิตติพันธุ์  ดวงแก้ว
4. เด็กหญิงขวัญฤทัย  กฤษณสุวรรณ
5. เด็กหญิงจิราพร  ภิญโญ
6. นายชนะสักก์  รื่นรมย์
7. นายณัฐกร  หมายแม่น
8. นางสาวทิพวรรณ  คงมนต์
9. เด็กหญิงธนาภรณ์  ผสมทรัพย์
10. นายธวัชชัย  ศรีสุธร
11. เด็กหญิงธัญชนก  มีผล
12. เด็กชายนันทวัฒน์  วงศ์ตรุษ
13. นายนันทะพงษ์  สุริยะก้านตรง
14. นางสาวนิธิกร  หร่ายรา
15. นางสาวประภัสสร  ภักดีงาม
16. นายพงศกร  โฉมศิริ
17. นายพันกร  กลิ่นเลิศ
18. เด็กหญิงพิมพิกา  มงคลหว้า
19. เด็กหญิงภรันดา  ศรีโพธิ์
20. นางสาวภัคจิรา  สอนเถื่อน
21. นางสาวภัทรพร  ชื่นจิรัฐติกาล
22. เด็กหญิงภัทราวดี  คีรีเขตต์
23. เด็กชายภาณุวัฒน์  โพธิ์ชัย
24. นางสาวมนทกานต์  นาคะโร
25. นางสาวมัทนี  เจือพงษ์
26. นายวรากร  แววดี
27. เด็กชายวายุ  ศิริมหา
28. นางสาววาสิตา  อุดม
29. นายศิริชัช  สุวรรณโชติ
30. เด็กชายศุภชัย  ประทุมกาญ
31. นายอภินันท์  โจนอ่างน้ำ
32. เด็กชายอาณาจักร  กสิกรรม
33. นายอาทิตย์  เนานอก
34. นายอิสระ  มั่งนิมิต
35. เด็กชายเกรียงศักดิ์  อุดคำ
36. นายเฉลิมวุฒ  คล้ายคลึง
37. นายเทพฤทธิ์  ยั่งยืน
38. นายเนติวุฒิ  ทับทิมหอม
39. เด็กหญิงเยาวเรศ  สมนึก
40. นายไพฑูรย์  จันโท
 
1. นายทศพร  พิทักษ์
2. นางขมาพร  ใจบุญ
3. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
4. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
5. นายประกิต  กัลปากรณ์ชัย
6. นายโกมล  ชัยเจริญศิลป์
7. นายอานนท์  จันทน์หอม
8. นายทศพร  พิทักษ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวจิราพัชร  พงศ์แพทย์
2. เด็กชายฉัตริน  ขันตี
3. นางสาวชลธิชา  แสนอุบล
4. นางสาวชุติมณฑน์  วงศ์กลิ่นกรุด
5. เด็กหญิงณรานี  หวานเสนาะ
6. เด็กชายทรงกลด  ขันนามศรี
7. เด็กชายธนธรณ์  สตภูมินทร์
8. เด็กชายธนธรณ์  อายุยืน
9. เด็กชายธนโชติ  เขียวบ้านใหม่
10. นายธีรภัทร  แก่นสาร
11. นายบัณฑิตชัย  คันโน่
12. นางสาวปลื้มกมล  นาวงศ์
13. เด็กหญิงพรกนก  พวงสงวนทอง
14. นางสาวพัชราภา  วงศ์จันทร์
15. นางสาวพัชราภา  ตรีศิลป
16. นางสาวภัทราพร  ภาโสภะ
17. เด็กชายภิญโญ  เมืองวงษ์
18. เด็กหญิงยุวดี  ละสา
19. นายวัชรินทร์  เทียมเท่าเกิด
20. นางสาววิจิตรา  งามสม
21. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โมหา
22. นางสาวสุกัญญา  ประกอบวัฒน์
23. นางสาวสุชาดา  ศิริธรรม
24. เด็กชายสุทธิพจน์  เจริญวงศ์
25. นางสาวสุรีรัตน์  อินกะมนต์
26. นางสาวหยกมณี  ฮดฤาชา
27. เด็กหญิงเก็จแก้ว  ใจดี
28. นางสาวเจนนิศา  เพิ่มพูน
29. นางสาวเฟื่องฟ้า  แช่มช้อย
30. เด็กหญิงเวณิกา  รักชาติ
31. นางสาวเสาวณีย์  อินทร์กับจันทร์
32. นายไอศวรรษ์  แท่งทอง
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
2. นายพงศภัค  กุสสลานุภาพ
3. นางสาวปัจฉิมา  ศรีคำเวียง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายศศธร  สิงห์โต
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายเรื่องศักดิ์  คำภิรมย์
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณกาญจ์  ธระสวัสดิ์
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวสุนันทา  แสงทอง
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายเกริกวุฒิ  ผ่องมณี
 
1. นางสาวพัชนี  ควรหา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  ไชยวรรณ
 
1. นายโอฬาร  พาชื่น
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวศิริลักษณ์  เค้นา
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กชายจิรายุส  จันทะเลิศ
 
1. นายกายสิทธิ์  โพธิ์ศรี
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นายอัสดร  แซ่แต้
 
1. นายสกนธ์  รอดใส
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงจอมขวัญ  ระวัง
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวภัคจิรา  สอนเถื่อน
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายกฤตภาส  สวัสดิภาพ
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายกษิดิ์เดช  โกเลียง
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงอภิชญา  บุญมา
 
1. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวสายพิณ  ศิลป์ชัย
 
1. นายมาโนช  บัวกลิ่น
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกมรวรรณ  คล้ายคลึง
2. นายจิรายุส  วงศ์คงดี
3. นางสาวชนัญชิดา  แวววับศรี
4. นายณัฐกร  หมายแม่น
5. นางสาวปัทมา  สีดำ
6. นายพันกร  กลิ่นเลิศ
7. นางสาววาสิตา  อุดม
8. นางสาววิมลสิริ  หมั่นสมัคร
9. นายศักดิ์สิทธิ์  หอมเกษร
10. นายเทพฤทธิ์  ยั่งยืน
 
1. นางขมาพร  ใจบุญ
2. นางสาวสมหญิง  ศรีรื่น
3. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนห้วยยางศึกษา 1. นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  เทพารักษ์
2. เด็กหญิงฐิติกา  บังเกิด
3. นางสาวฑิฆัมพร  ตั้งเจริญสุทธิชัย
4. เด็กหญิงภิรมย์รัตน์  วอนอก
5. เด็กหญิงศรัณยา  พรมจักร
6. เด็กหญิงศศิกานต์  แก้วปิ่นทอง
7. นายสุธี  หนาแน่น
8. นางสาวอรญา  ทองปลิว
 
1. นายสรศักดิ์  บัวแย้ม
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  ทิพย์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  ยั่งยืน
3. เด็กหญิงปณิดา   ดีประเสริฐ
4. เด็กหญิงลภัสสิรี  หาดพิไชย
5. เด็กหญิงศิรประภา  ชนะหวังโชคชัย
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สุวรรณวงษ์
7. เด็กหญิงอัญธิดา  คล้ายคลึง
 
1. นางปวริศา  คำแหง
2. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
3. นายสกนธ์  รอดใส
4. นางสาวขนิษฐา  ไวนุแก้ว
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เหรียญทอง
2. เด็กชายพีรพัฒน์  งามคณะ
3. เด็กชายรชานนท์  กล่ำป่วน
4. เด็กชายรณภพ  ตรึกตรอง
5. เด็กชายรังสรรค์  ยอดพิมาย
6. เด็กชายวงศกร  ยมจินดา
7. เด็กชายวรชิต  สุวรรณโชติ
8. เด็กชายสุรเชษฐ์  เจริญผล
 
1. นายเดชอุดม  แก้วประเสริฐ
2. นายนพพร  นามสว่าง
3. นายโสภณ  วงษ์คงดี
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นายกฤษฎา  สุขบำรุง
2. นายธรรมสรณ์  สุพรรณวงศ์
3. นายพีรพล  เชียงทอง
4. นายวิรุณ  สารสะ
5. นายเจษฎา  นึกแจ้ง
6. นายเอนก  สัมมะจารินทร์
 
1. นางสาวอาภาภรณ์  ชื่นมณี
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนวรัตน์  อายุยืน
3. นางสาวศิริธร  พลเยี่ยม
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณัฐวิทย์  คงคะคิด
2. เด็กหญิงปาลิตา  เจือจุน
3. เด็กหญิงศศิธร  พูลเปี่ยม
 
1. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพรทิพย์  ศรีนาค
2. นางสาวพลอยไพลิน  พรมหญ้าคา
3. นางสาวฟ้าสวย  งามกมล
 
1. นางอุษา  อังศุพฤกษ์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงธฤษวรรณ  เรืองหอม
2. เด็กชายอนุชา  ภาษาชิฏิ
 
1. นางสาวสมประสงค์  ถาวรศิริ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายธนกฤต  สราญลักษณ์
2. เด็กชายวโรดม  ประสานทองคำ
 
1. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายสุทธิสาร  แสงสว่าง
2. นางสาวอินทิรา  ถึงวงค์
 
1. นางสาวสันทนี  ธรรมสุนทร
2. นางสาวประภาพร  ปลายเนิน
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายณัฐกุล  สุพรรณวงศ์
2. เด็กชายน่านฟ้า  เกตุวิเชียร
 
1. นายทรงชัย  เย็นสนาน
2. นายประยุทธ์  ไทรย้อยสกุลเลิศ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายจักรพงค์  ปัญญายิ่ง
2. นายประสิทธิ์  สมนึก
 
1. นางสาวนันทนา  ดอกไม้
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวจิตติมา  ค้ำจุน
2. นางสาวณิชาภา  ศักดาเพชรศิริ
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายนิวิฒน์  เจริญรื่น
2. นายสิทธิพงษ์  สิงห์ทอง
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นายราชัย  แก้วยศ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงพรลภัส  เกิดศักดิ์สิทธิ์
2. เด็กหญิงสิริกานดา  ใจผ่อง
 
1. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
2. นายอิทธิพงษ์  เอกวงษา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นางสาวนุชวรา  วรรณกี้
2. นางสาวสุพพัตรา  สนบ้านเกาะ
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวพรชิตา  รื่นรมย์
2. นางสาววรรณกานต์  จักรวาฬนรสิงห์
 
1. นางสาวทัศนีย์  อภิญ
2. นายบุญส่ง  พุ่มบาน
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ   วิรุณพันธ์
2. นายพิพัฒน์  ประสงค์รัตน์
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นางสาวอภันตรี  ฉลอง
 
67 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายชัยวุฒิ  ไกรวาส
2. นายภูมิรพี  บุญสว่าง
3. นางสาวอังคณา  แต้มพงษ์
 
1. นางสาวประภาพร  ปลายเนิน
2. นางสาวสันทนี  ธรรมสุนทร
 
68 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ชมภู่
2. นายรัชชานนท์  ชุ่มบุญยืนยง
3. นายวันดี  ศรีเพ็ญรัก
 
1. นางสาวมาณี  คุสิตา
2. นายศุภโชค  พรชัยกุล
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายทศพร   ยั่งยืน
2. นายภัทรศวุธ  วาระพิลา
 
1. นายคมกริช  ซ้อนบุญ
2. นายราชัย  แก้วยศ
 
70 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. เด็กชายณัฐพัชร์  ศุภพิพัฒน์
2. เด็กชายศตวรรษ  เจริญสุข
3. เด็กชายสุธิวัชร  บุญรอด
 
1. นายเลิศพงษ์  รื่นรมย์
2. นายอาทิตย์  ศิริจันทร์
 
71 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นายกิตติพช  แม่นมั่น
2. นายธีรัช  นาคสุทธิ์
3. นายวัชรพงศ์  จักรวาฬนรสิงห์
 
1. นายเอกรัฐ  เอมเจริญ
2. นายอิทธิพงษ์  เอกวงษา
 
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กชายพิชิต  วรวิลาท
2. เด็กชายพิพิธธน  อรุณ
3. เด็กชายเจตดิลก  อรัญวงศ์
 
1. นายพีระ  วงศ์คงดี
2. นางสาววรรณ์ณิภา  สมุทรสินธุ์
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นายวีระศักดิ์  แสงมณี
2. นายอรรถพร  โตกทอง
3. นายเชษฐา  ฉัตรเชิดชัย
 
1. นายมาโนช  ครอบครอง
2. นางสาวใจภักดิ์  ไชยวัฒน์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กชายนิชนันท์  แซ่ตั๊น
2. เด็กหญิงนิชา  ใหญ่โสมานัง
3. เด็กหญิงพุธิตา  ตบแต่ง
 
1. นางเอ็นดู  วงศ์พยัคฆ์
2. นายอัครพงศ์  สุจริต
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนิศาชล  แยกเกษตร
2. นางสาวสุพรรณิกา  เกาะลอย
3. นางสาวสุวจี  ใจช่วย
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
2. นางศศธร  ทองจันทร์
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. เด็กหญิงกวินนาถ  คำต่อตั้ง
2. เด็กหญิงงามสิริ  ศรีเจริญ
3. เด็กหญิงปณิชสรา  อรัญวงศ์
4. เด็กหญิงพีรดา  เสน่ห์
5. เด็กหญิงศรีนวล  กาญจนโกศล
6. เด็กหญิงสโรชา  เหลืองอ่อน
 
1. นางเบ็ญจพร  สัตย์อุดม
2. นางสาวชญานิษฐ์  คันธวัลย์
3. นางสาวจุฑามณีสิน  สนิทพิทักษ์สินธุ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. นางสาวกนิษฐา  คำบัว
2. นางสาวธมนวรรณ  คงเจริญ
3. นางสาวปัทมา  หวายลี
4. นางสาวภัทราพร  บัวผุด
5. นางสาวอัจฉรา  ทองพันชั่ง
6. นายเอกรินทร์  ชินรัมย์
 
1. นางสุจิตรา  ศรีจันทร์
2. นางสาวมัสยา  ลืนภูเขียว
3. นางสาวอ้จฉรา  สมนางรอง
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ชุมศิริ
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  เกตุประทุม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  สงวนนาม
 
1. นางสาวพิไลลักษณ์  ศิลประเสริฐ
2. นางสาวสาลินี  ใจสอาด
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  วังเย็น
2. นางสาวรัมภ์รดา  มะลิวัลย์
3. นางสาวสุพัตตรา  ขวนขวาย
 
1. นางสาวทิวาพร  คนหาญ
2. นายธวัชชัย  อินทขีณี
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงกชมน  บุญร่มเย็น
2. เด็กหญิงชนกานต์  จันกัน
3. เด็กหญิงศานตมล  ภิญโญ
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. นางสาวนลิน  ภิญโญ
2. นางสาวสาลินี  ปะสิ่งชอบ
3. นางสาวเบญจลักษณ์  กันภัย
 
1. นางศศธร  ทองจันทร์
2. นางสาวสมปอง  พรามเอก
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  เลิศนา
2. เด็กหญิงปัทมา  ยิ้มเยื้อน
3. เด็กหญิงโชติกา  จูชัย
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำฆ้อพิทยาคม 1. นางสาวกมลชนก  รักษาพงศ์
2. นางสาวสินีนาฎ  สุพรรณวงศ์
3. นางสาวเนตรนภา  วงศ์นาค
 
1. นางภัทรนิดา  แสงรัตน์
2. นางสาวอรทัย  ฝ่ายนา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงจารุพร  สังข์สัจธรรม
2. เด็กหญิงธนกภรณ์  พุทธวงศ์
3. เด็กหญิงปวีนุช  แจ่มจำรัส
 
1. นางสาวกรองทิพย์  เพียรพิจิตร
2. นางนันทนา  เพียรพิจิตร
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย 1. นางสาวนารีรัตน์  วิลัยรัตน์
2. นางสาวบูรณิมา  ชิดเชื้อ
3. นางสาวพัชราภรณ์  วงศ์ทางประเสริฐ
 
1. นายโปลิศ  ดวงคำสวัสดิ์
2. นางพัชราภา   แน่นนันท์
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 1. นายปฏิภาณ  ชนะค้า
2. นายภูมินทร์  โชตินคร
3. นางสาวสิริยา  นิสัยซื่อ
 
1. นางชนันดา  นิสัยมั่น
2. นางกันยา  ชัยเจริญศิลป์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแกลง"วิทยสถาวร" 1. นางสาวกนกวรรณ  รื่นรมย์
2. นางสาวชนิตสิรี  คำต่อตั้ง
3. นางสาวอทิตยา  บุญจันทร์
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  เบญจามฤต
2. นางสาวดุจดาว  ลาภเจริญทรัพย์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  คำปิตะ
2. เด็กหญิงนภชนก  ดอกไม้
3. เด็กหญิงอรทัย  คำมูล
 
1. นางสาวสมปอง  พรามเอก
2. นางศศธร  ทองจันทร์