หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-sbr1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เต่งภาวดีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ภู่ชัยโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสังวาลย์ จรเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายวีระพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ เต่งภาวดีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายมนตรี ภู่ชัยโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสังวาลย์ จรเกตุโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายเสกสรร คล้ายสุขโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
5. นายภัทร แสงเพ็งโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายวีระพล อินทร์พ่วงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
7. นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
8. นายณรงค์ นิธิยานันท์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางวัชรี ใจมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางนงนุช โตแย้มโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
4. นายดนัย ชิดสกุลโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
5. นางสาวเบญจรัตน์ ขุนศิริโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายนพชัย สุวรรธนะโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายชัยพร พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางวิไล สำราญดีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นายชำนาญ เอี่ยมสำอางโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
5. นายจักรพงษ์ กล่อมปัญญาโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางผอบทอง น้อยศรีโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมพิศ จิตต์อาจหาญโรงเรียนอินทร์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางยุพิน พิริยุตมสนธิโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริวรรณ สินนุสาสน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
5. นางอัญชลี เมฆตั้งโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
6. นางสาวธันย์ชนก ราษฎร์ประชุมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกุลวดี ศุภสิทธิกุลชัยโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกุลธิดา ปราบทองโรงเรียนสิงห์บุรีรองประธานกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
4. นางสุนารัตน์ พลอยเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
5. นางสาวณัฐกมล วัชรวงษ์ทวีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
6. นางแสงดาว ผมงามโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสมเกียรติ ขำเปรมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางชลธิชา มุกดาสนิทโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิเชษฐ์ เกิดศิลป์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายไพศาล สุขเอี่ยมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุประสานมิตรอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันกรรมการ
3. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันประธานกรรมการ
2. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองกรรมการ
3. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายวรรณศักดิ์ ศรีจันทร์วิทยาลัยนาฎศิลป์อ่างทองประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายเอกชัย ทองอร่ามโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายณัฏฐ์พัชร สนธิธรรมโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการ
3. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล๔กรรมการ
3. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายกัณตินันท์ งามขำโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายวัลลพ ธงทองโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายฉลอง นุชอยู่โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปัทมพร แก่นแจ่มโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นายเดชาชัย สุจริตจันทร์โรงเรียนมัธยมเทศบาล 4กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายภักตร์ ตาสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายปรีดา ทรัพย์พาลีโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นายสุเมธ มานะกรโกวิทโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางนิภา บุญยังโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม กรรมการ
3. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางสุชาวดี เรืองรุ่งโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางทิวทอง อ่อนบางโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางพิมลรัตน์ ฤทธิ์เดชโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายประจักษ์ ดวงสุดาโรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นายมนัส เร้าวงษ์โรงเรียนทองเอนวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายธวัชชัย วิหารธรรมเมโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
4. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยากรรมการ
5. นางสาวทิพย์สุดา ญาณโกมุทโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
6. นายสมชาย ทองเสวตโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
7. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
8. นายสมปอง แจ่มยิ่งโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
9. นางสาวสรัญญา สุขอุดมโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
10. นายวิจารณ์ จันทนะวงษ์โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
11. นายชำนาญ สังเวียนทองโรงเรียนวัดเพิ่มประสิทธิผลกรรมการ
12. นายพรทิพงษ์ อ่อนแป้นโรงเรียนชุมชนวัดดงยางกรรมการ
13. นายประวิทย์ ใครน้ำโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
14. นายธรรมนูญ วิทยานันท์โรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนำโชค กรรำโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริกาญจน์ ภูลบศรีโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการ
3. นางอังคนา แจ่มยิ่งโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางดรุณาณัฐ ประมวลสุขโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางทองสุข เกษจรัญโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษกกรรมการ
3. นางประทุม อิ่มอ่องโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกรรชพร แสงจันทร์โรงเรียนทองเอนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสนอง โกสุมาโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วงโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา รอดบางโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา รอดบางโรงเรียนบ้านแป้งวิทยากรรมการ
3. นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปรางโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสมัคร น้อยประไพโรงเรียนชุมชนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางวราภรณ์ บุตตคามวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดประสาทกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุวัฒนา เครือเมฆโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายพงศ์ศักดิ์ ประยูรวรรณโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียวโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายพงศ์ศักดิ์ ประยูรวรรณโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายอรรณพ โพธิ์ศรีโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียวโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายปัญญา บุรีเรืองโรงเรียนวัดโพธิ์หอมประธานกรรมการ
2. นายโกสินทร์ พุกกะโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางพรภิศา พลทวีโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวสุ เกิดเจริญโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิตา หงษ์สาโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชูชาติ แสงประทีปทองโรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอลิตา หงษ์ทองโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายไฉน นิรมลโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายบุญทรง กลับทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นายนรินทร์ บำเพ็ญวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางวราภรณ์ บุตตคามวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางนพพร เขตการณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายภัชรกุล ม่วงงามโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวินัย แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุชาดา ทิพโรจน์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางพันทิพา พวงพรหมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางทิวากร ในทองโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางพันทิพา พวงพรหมโรงเรียนสิงห์บุรีประธานกรรมการ
2. นางทิวากร ในทองโรงเรียนอินทโมลีประทานกรรมการ
3. นายอนุรักษ์ ภักดีรักษ์โรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมานพ แสงสว่างโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอนุชาติ โชชัยโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นายเพียรศักดิ์ ศรีละกุลโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุมทิพย์ ทองสอาดโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาวอัชฌา แพรสุวรรณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางประทุมทิพย์ ทองสอาดโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการ
3. นางเดือนเพ็ญ รอดช้างโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายมาโนด พันธาสุโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายเลิศไกร ธัญสิริดำรงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุเทพ สุขปรีดาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร ฟ้ากระจ่างโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นายเลิศไกร ธัญสิริดำรงโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสุเทพ สุขปรีดาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการ
3. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายธงชัย อยู่ปรางค์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี ประธานกรรมการ
2. นางอรุณวรรณ ธัญสิริดำรงวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการ
3. นางสุกัญญา สาตนุรักษ์วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางกองทุน ศิริวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวราภรณ์ ชนะกุลโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"ประธานกรรมการ
2. นางโชษิตา เหลืองชัยวัฒนาโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางกองทุน ศิริวรรณ์โรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางรื่นฤดี เดือนตะคุโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางลิขิต มามีเจริญโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทัศน์ อัครเดชากุลโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการ
3. นางปราณี ขำศรีโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางกฤษณา แป้นงามโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางลาวัณย์ บ่ายเที่ยงโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคมกรรมการ
3. นางขนิษฐา วังชากรโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางนิภา บุญอิ่มโรงเรียนท่าช้างวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเทพพิสุทธิ์ สุทธิมั่นโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ยักแสงโรงเรียนบางระจันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ จันทร์กลั่นโรงเรียนบางระจันวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววรางคนางค์ กลิ่นหอมโรงเรียนสิงห์บุรีกรรมการ
3. นายสมเกียรติ ฮวบเจริญโรงเรียนอินทร์บุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายแฝง วัดอินทร์โรงเรียนอินทร์บุรีประธานกรรมการ
2. นายจิตกร อาชะวะบูลโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคมกรรมการ
3. นายโสภณ รอดภัยโรงเรียนทองเอนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายสมัคร น้อยประไพโรงเรียนชุมชนวัดม่วงประธานกรรมการ
2. นางนันทา ตุ้มทองโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"กรรมการ
3. นางธาริณี พรหมมาศโรงเรียนวัดประสาทกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน E-mail: santi.moungpan@gmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]