หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ระหว่าง วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
2 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
3 นายประวิทย์ ใครน้ำ โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการที่ปรึกษา  
4 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
5 นายศักดา ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
6 นายวินัย จงใจมั่น ึครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการที่ปรึกษา  
7 นายประกิจ คุณโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการที่ปรึกษา  
8 ว่าที่ร้อยตรีชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
9 นางเกษร อุตสาหะ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
10 นายกฤตภาส อภิอินขุนทด หัวหน้าฝ่ายวิชาการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการที่ปรึกษา  
11 นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
12 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
13 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
14 จ.ส.อ.จตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการที่ปรึกษา  
15 นางวัฒนา โคตรมี รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
16 นายอธิษฐาน พันธุ์ค้า รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
17 นายบำเหน็จ บุษบงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
18 นายฉัตรชัย ต๊ะปินตา ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการที่ปรึกษา  
19 นางสวยสม ปั้นเกตุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
20 นางสาวสรัญญา สุขอุดม โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
21 นางสาววรางคณา เวสสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
22 นางสาวพรพิรุณ ศรีทองนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
23 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
24 นางนันทรัตน์ ประพุสโร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
25 นางสาววันวิสา ภมร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
26 นางสาวอัญชลี โพธิ์พฤกษ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
27 นางเกษร อุตสาหะ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการจัดการเอกสาร  
28 นางศิรกาญจน์ ภูลบศรี โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
29 นางสาวพรพิรุณ ศรีทองนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
30 นางสาววรางคณา เวสสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
31 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
32 นางสาวมาลินี พัวพานิช ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
33 นางสาวสุรีพร แย้มบู่ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
34 นางสาวนุสรา หัวไผ่ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
35 นายศิวกร คล้ายเพ็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
36 นายทัศไนย อยู่ไทย โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการจ่าย-รับซองเอกสาร  
37 นางสาวขนิษฐา ปอใหม โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
38 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
39 นางสาวพรพิรุณ ศรีทองนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
40 นางสาววรางคณา เวสสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
41 นายกมล แก้วอ่อน ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
42 นายปรีชา มีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
43 นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
44 นางเกษร อุตสาหะ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
45 นางสาวอัญชลี โพธิ์พฤกษ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
46 นางนิตยา สุวรรณธนะ โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารและยืนยันผล  
47 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
48 นางสาวทรรศพร พิศรูป ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
49 นางสาวกรรชพร แสงจันทร์ โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
50 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
51 นางสาววรางคณา เวสสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
52 นางสาวพรพิรุณ ศรีทองนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
53 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
54 นายชนาธิป กล้ากฤษ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
55 นางสาววรัญญา โลหะพิทักษ์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
56 นางสิริมาส ทองมาดี โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดูแลระบบประจำศูนย์  
57 นางศิริกาญจน์ ภูลบศรี โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
58 นางนิภา บุญอิ่ม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการตัดสิน  
59 นางประทุม อิ่มอ่อง โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม คณะกรรมการตัดสิน  
60 นางทองสุข เกษจรัญ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการตัดสิน  
61 นางอังคณา แจ่มยิ้ม โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
62 นางสาวสุพรรษา ยักแสง โรงเรียนบางระจันวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
63 นายนำโชค กรรำ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะกรรมการตัดสิน  
64 นายพรชัย ยิ้มพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
65 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
66 นายสมศักย์ แย้มนุ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ  
67 นายสมิง กุลธี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางระจันวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
68 นายประกิจ คุณโฑ ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการอำนวยการ  
69 นายเกรียงไกร เต่าคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
70 ว่าที่ ร.ต.ชาญชัย กาศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการอำนวยการ  
71 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
72 นายประจักษ์ ดวงสุดา ผู้อำนวยการโรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
73 นายสิงหวรรธน์ มาตราช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ  
74 นายสุรศักดิ์ ม่วงสว่าง ผู้อำนวยการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ  
75 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
76 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
77 นายศักดา ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
78 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ  
79 นายวิทยา สีหบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทร์บุรี ประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
80 นายมานิตย์ อิ่มอ่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
81 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน  
82 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
83 นางอุมาพร สุวรรณโมลี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
84 หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทุกโรงเรียน ครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
85 นายณรงค์ นิธิยานันท์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
86 นางสาวมาลินี พัวพานิช ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
87 นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
88 นายปรีชา มีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
89 นายวีระพล อินทร์พ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
90 นางสวยสม ปั้นเกตุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
91 นางนันทรัตน์ ประพุสโร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
92 นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
93 นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
94 นางจุฬาลักษณ์ กลั่นสกุล ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
95 นางมนต์ทิพย์ นาคประสม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
96 นางสมพร ภู่ทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
97 นางสาวทรรศพร พิศรูป ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
98 นางสาวสุรีพร แย้มบู่ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
99 นางสาวอาภาวรรณ สว่างศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
100 นายภัทกิตต์ วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
101 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
102 นางสาววันวิสา ภมร เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการดำเนินงาน  
103 นางสาววิรันทร์รัตน์ เสือจอย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
104 นายฐิติพงษ์ สุกทอง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
105 นายสถาพร พฤกรัตน์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินงาน  
106 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
107 นายมนัส เร้าวงษ์ โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
108 นายสมเกียรติ ขำเปรม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
109 นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
110 นายโสภณ รอดภัย ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
111 นางบุษบง เอี่ยมอร่าม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
112 จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
113 นางนันทา ตุ้มทอง ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
114 นางสาววราภรณ์ ทรงเจริญ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
115 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์กระจ่าง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
116 นางสาวศุภรัตน์ เพ็ชรทอง ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมถ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
117 นางสาวบุญรักษา ประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
118 นางสาวอัจฉราวรรณ กองสุผล ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
119 นางสาวสุมนพัชร์ ป้องกัน ครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
120 นางสาวนิจรี ปุ่นสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดำเนินงาน  
121 นางสาวนุสรา หัวไผ่ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
122 นายคำนวณ วงษ์สละ หัวหน้าฝ่ายบุคคลโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน  
123 นายชำนาญ อุสาหะ หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน  
124 นางเกษร อุตสาหะ หัวหน้ากลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินงาน  
125 นางสาวอัญชลี โพธิ์พฤกษ์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน  
126 นางสำเริง อึ้งพานิช โรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
127 นางเนตรนารี สุจริตจันทร์ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
128 นางคำนึง อินทร์พยุง โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
129 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
130 นางสุวัสดา ประสาทพรชัย โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
131 นางวราภรณ์ อรัญปาลย์ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
132 นางนิภา บุญอิ่ม โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
133 นางศิริกาญจน์ ภูลบศรี โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
134 นางประทุม อิ่มอ่อง โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
135 นางทองสุข เกษจรัญ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน  
136 นางอังคณา แจ่มยิ้ม โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
137 นางสาวสุพรรษา ยักแสง โรงเรียนบางระจันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
138 นายนำโชค กรรำ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
139 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
140 นายทศพร บรรจง โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
141 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
142 นายฆ้องชัย คงดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
143 นางเพ็ญศรี ชิตสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
144 นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
145 นายศักดา ใจตรง รองผู้อำนวยการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
146 นางชมพูนุท แสงประทีปทอง หน.วิชาการโรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
147 นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ หน.วิชาการโรงเรียนบางระจันวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
148 นายปรีชา ประชีพฉาย หน.วิชาการโรงเรียนสิงหพาหุ “ประสานมิตรอุปถัมภ์” คณะกรรมการดำเนินงาน  
149 นายทศพร บรรจง หน.วิชาการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดำเนินงาน  
150 นางวัลภา วัฒนกุล หน.วิชาการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
151 นายกฤตภาส อภิอินขุนทด หน.วิชาการโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการดำเนินงาน  
152 นางปนัดดา ปั้นโต หน.วิชาการโรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
153 นางนิตยา มีประเสริฐ หน.วิชาการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม คณะกรรมการดำเนินงาน  
154 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง หน.วิชาการโรงเรียนบ้านแป้งวิทยา คณะกรรมการดำเนินงาน  
155 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ เลขานุการศูนย์ฯ ภาษาไทย คณะกรรมการดำเนินงาน  
156 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย เลขานุการศูนย์ฯ วิทยาศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน  
157 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ เลขานุการศูนย์ฯ สังคมศึกษาฯ คณะกรรมการดำเนินงาน  
158 นายวินัย จงใจมั่น เลขานุการศูนย์ฯ ศิลปะ คณะกรรมการดำเนินงาน  
159 นางเกษร อุสาหะ เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการดำเนินงาน  
160 จ.ส.อ.ไพโรจน์ อิ่มสำอางค์ เลขานุการศูนย์ฯ การงานอาชีพฯ (คอมพิวเตอร์) คณะกรรมการดำเนินงาน  
161 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ เลขานุการศูนย์ฯ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คณะกรรมการดำเนินงาน  
162 นายสันติ ม่วงปาน ผู้ดูแลระบบประจำเขตการศึกษา สพม.๕(สิงห์บุรี) คณะกรรมการดำเนินงาน  
163 นายสนอง โกสุมา ผู้ดูแลระบบประจำเขตการศึกษา สพม.๕(สิงห์บุรี) คณะกรรมการดำเนินงาน  
164 นายกมล แก้วอ่อน ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
165 นางภรณี สีรอด ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินงาน  
166 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการคณะกรรมการดำเนินงาน  
167 นางวิภาวรรณ เทศทอง หน.วิชาการโรงเรียนสิงห์บุรี ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ  
168 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ หน.วิชาการโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการดำเนินการ  
169 นายจำเรียง หลำริ้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
170 นายนพรัตน์ เสือหล้า ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
171 นายธรรมนูญ วิทยานันท์ โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
172 นายณรงค์ นิธิยานันท์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
173 นายวีระพล อินทร์พ่วง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
174 นายภัทกิตติ์ วรรณสุทธิ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
175 นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
176 นายวีระ อุลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
177 นายภานุธัช เพ็งสาทร โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
178 นางสุวัสดา ประสาทพรชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ๓) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
179 นายประสิทธิ์ ประสาทพรชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ๔) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
180 นางศรีสวัสดิ์ กรัตนุถะ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ๕) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
181 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (ตึก ICT) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
182 นางมยุรี เพชรดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารการงานฯ) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
183 นางทิวทอง อ่อนบาง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารศิลปะ:นาฏศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
184 นายสมเกียรติ ขำเปรม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารศิลปะ:ทัศนศิลป์) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
185 นายธีรสุวัฒน์ เปรมใจเจริญ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารศิลปะ:ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
186 นายศิวศิษฎ์ นิลสุวรรณ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี (อาคารศิลปะ:ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
187 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
188 นายวันเชิด ตาระกา ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
189 นายอัครเดช จงสถิตมั่น ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
190 นางรื่นฤดี เดือนตะคุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
191 นางนพพร เขตการณ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
192 นายไพศาล สุขเอี่ยม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
193 นายบรรพต รักงาม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
194 นายเลิศไกร ธัญสิริดำรง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
195 นางสาวปิยพัชร์ งามจริง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
196 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
197 นายโกสินทร์ พุกกะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
198 นายปรีชา เทศทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายอาคารสถานที่  
199 นางรื่นฤดี เดือนตะคุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
200 นางกองทุน ศิริวรรณ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
201 นางปนัดดา ปั้นโต โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
202 นายสมเกียรติ ฮวบเจริญ ครูโรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
203 นายไพศาล สุขเอี่ยม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
204 นายณัฎฐ์พัชร์ สนธิธรรม ครูโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
205 นายเอกชัย ทองอร่าม ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
206 นายฉลอง นุชอยู่ ึครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
207 นายกัณตินันท์ งามขำ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
208 นางทิวทอง อ่อนบาง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
209 นางสาวมริษา โพธิ์สวัสดิ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
210 นางสาวเบญจวรรณ พัฒยเขต ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
211 นางมนต์ทิพย์ นาคประสม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
212 นางสมพร ภู่ทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
213 นายศิวกร คล้ายเพ็ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
214 นางสาววันดี ผิวสอาด โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
215 นางพรศรี มั่นคง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
216 นางสาววรัญญา กล้ากสิกรรม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
217 นางสาวนิราภรณ์ โตอำพันธ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
218 นางสาวศิริเพ็ญ สาระพิน เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
219 นางสาวนงคราญ วิเลปนะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการคณะกรรมการอาหารและเครื่องดื่ม  
220 นางภัคสิณี ลักษณะพันธ์พงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
221 นายสันติ ม่วงปาน ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
222 นายเชาวลิต บุญอิ่ม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
223 นายกัณตินันท์ งามขำ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
224 นายอรรณพ โพธิ์ศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
225 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
226 นางสาวสุกลรัตน์ ชูแสงเพชร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
227 นายโกสินทร์ พุกกะ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
228 นายประสิทธิ์ เดือนตะคุ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  
229 นายวิชาญ การะเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
230 นางจิรัฐิติกาล เจริญสลุง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
231 นางสาวศศิมา สาดทอง โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
232 นางสาวอมรรัตน์ สกุลด่าน ึครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
233 นางสาวศรีทัย พึ่งบุญศรี ึครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
234 นางอุมาพร สุวรรณโมลี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
235 นางสาวพรภิมล ชัยสุวรรณรักษ์ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
236 นางสาวชลดา เต่งภาวดี โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
237 นางสมพร ภู่ทอง ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
238 นางสาวศราวลี คล้ายจำแลง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
239 นายพิธิวัตร ขำศรี เจ้าหน้าที่โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
240 นางธารญา ชยาน์ธนาธร ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
241 จ่าสิบเอกจตุรงค์ กุลแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์บุรี ประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
242 นายบรรพต รักงาม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี รองประธานคณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
243 นายสินธุ เอี่ยมอร่าม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
244 นายกฤษณะพงษ์ พงษ์สัตยา ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
245 นายอดิศักดิ์ อารีศรีสม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการจราจร  
246 นายสันติ ม่วงปาน ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม ประธานคณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
247 นายสนอง โกสุมา ครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม รองประธานคณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
248 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
249 นางวลัยรัตน์ หลำริ้ว ครูโรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
250 นางสาววิวรรณ สุขสโมสร ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
251 นางสาวนริศรา มาลาศรี ครูโรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
252 นายทศพร บรรจง ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
253 นางขวัญหทัย เย็นระยับ ครูโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
254 นางสาวปัทมา พวงประดับ ครูโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
255 นางสาวขนิษฐา ปอใหม ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
256 นางกฤษณา แป้นงาม ครูโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
257 นางณิชาภัทร โชติกาญจนเรือง ครูโรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
258 นางพนิดา พวงทอง ครูโรงเรียนอินทโมลีประทาน คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
259 นายจิระพงษ์ โตงาม ครูโรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศโรงเรียน  
260 นางอรุณศรี ศรีชัย ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
261 นางสิริมาส ทองมาดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
262 นางสาวรภัสสิทธิ์ ตั้งสุจริตภงศ์ ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
263 นายชนาธิป กล้ากฤษ ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
264 นางสาววรัญญา โลหะพิทักษ์ ครูโรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
265 นางฐิติยา วิหารธรรมเม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
266 นางสาววรางคณา เวสสุวรรณ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
267 นางสาวพรพิรุณ ศรีทองนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
268 นางสาวอัญชลี โพธิ์พฤกษ์ ครูโรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
269 นางสาวสรัญญา สุขอุดม ครูโรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศประจำศูนย์  
270 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม เลขานุการคณะกรรมการดูแลข้อมูลสารสนเทศ  
271 นางสาวอุษา สินตระกูลชัย ครูโรงเรียนสิงหพาหุ ผช.เลขานุการคณะกรรมการดูแลระบบสารสนเทศ  
272 นางสาวมัลลิกา คงพันธุ์ ครูโรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม ประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
273 นางสาวนุชนารถ ยิ้มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
274 นางสาวสรัญญา สุขอุดม โรงเรียนทองเอนวิทยา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
275 นางวัลภา วัฒนกุล ึครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
276 นางสาวปริญดา ชอบธรรมดี ึครูโรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
277 นางภรณี สีรอด ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
278 นายฆ้องชัย คงดี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
279 นางสาวอริสา สักการะ โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
280 นางสาวธิดารัตน์ ม่วงไหม โรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
281 นางชมพูนุท แสงประทีปทอง ครูโรงเรียนอินทร์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
282 นางสาวศศิฤดี ศรีประเสริฐ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
283 นางสาวณภัทรชญา กลิ่นน้ำหอม ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
284 นางสาวฐิติมา ธะนะศรี ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
285 นางสาวศิรัญญา สระ ครูโรงเรียนสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
286 นางรัตนาวรรณ ธนานุรักษ์ หน.วิชาการโรงเรียนบางระจันวิทยา เลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  
287 นางสาวอัญชลี แจ้งดี ครูโรงเรียนบางระจันวิทยา ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประเมินผล  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นายสันติ ม่วงปาน E-mail: santi.moungpan@gmail.comSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]