ผู้ประสานงานศูนย์พัฒนาวิชาต่างๆ
รายชื่อผู้ประสานงานศูนย์ต่างๆ
ชื่อศูนย์ ชื่อผู้ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์
วิทยาศาสตร์ นายประสิทธิ์           ประสาทพรชัย 0818535411
สังคมศึกษาฯ นางศรีสวัสดิ์           กรัตนุถะ 0841233823
พัฒนาผู้เรียน นายธรรมนูญ          วิทยานันท์ 0817427365
การงานอาชีพ นางเกษร               อุสาหะ 0886281305
คอมพิวเตอร์ จ.ส.อ.ไพโรจน์        อิ่มสำอางค์        0983549965
ภาษาไทย นางสาวรภัสสิทธิ์     ตั้งสุจริตภงศ์ 0817512670
ศิลปะ นายวินัย                จงใจมั่น 0968792563

 
วันอาทิตย์ ที่ 08 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13:44 น.