รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสิงห์บุรี
ระหว่าง วันที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กชายปฏิธาน  แคล้วกลิ่น
2. เด็กชายพรชัย  นกพันธ์
 
1. นางธัญญารัตน์ทับทิม  กลับดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายนที  สอนสำราญ
2. เด็กชายอานุภาพ  บุปผา
 
1. นายวิกร  ยิ้มย่อง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ธรรมนาม
2. เด็กหญิงชลธิชา  ทรวดทรง
3. เด็กหญิงพรนภา  เพิ่มกระโทก
4. เด็กชายศุภนัฐ  พิทูรยชัยกิจ
5. เด็กหญิงอารียา  เฟื่องถิ่น
 
1. นายกิรภัทร์  กันทา
2. นางลิขิต  มามีเจริญ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวจุฑามาศ  นันทวิสาร
2. นางสาวนาถอนงค์  เมืองสุวรรณ์
3. นายวิทวัส  ชาลี
4. นายศิวกร  สิทธิ
5. นายสิริพงศ์  มั่นจิตร
 
1. นางสิริมาส  ทองมาดี
2. นางสาวณัฐกมล  วัชรวงษ์ทวี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  ชูศรี
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  เพ็ชร์รัตน์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  สินนุสาสน์
2. นางศรีสวัสดิ์  กรัตนุถะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.08 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภัททิรา  กฤษณวนิช
2. นายศุภวิชญ์  คงประกอบ
 
1. นางสาวกุลธิดา  ปราบทอง
2. นางสาวชลดา  เต่งภาวดี
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงทิพย์มณี  แก่นจ้าย
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอภิชญา  นาฎลดารมภ์
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายวาสุเทพ  ชูตระกูล
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวพิชชานาถ  สังข์ขำ
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงวิมลสิริญา  ผลอุดม
 
1. นางสาววรางคนางค์  กลิ่นหอม
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นางสาวธิติมา  ทองศรี
 
1. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กหญิงเสาวนีย์  จรัสโรจน์
 
1. นายธีรวุฒิ  แก้วทอง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวรัตนา  มุ้ยแก้ว
 
1. นายไพศาล  สุขเอี่ยม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระกุมารเยซู สิงห์บุรี 1. เด็กหญิงรัตมณี  ศรันเวชพงษ์
2. เด็กหญิงเกสร  แซ่ย่าง
 
1. นายศุภชัย  มณีวัย
2. นางสาวชญานิษฐ์  แก้วคำ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงอนัญญา  คงทอง
 
1. นางสาวกาญจนา  สาโยธา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นางสาวสุดธิดา  อดินันทชัยกุล
 
1. นายวินัย  จงใจมั่น
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กชายธัชชัย  นันโต
2. เด็กชายธเนศพล  โพธิ์สัมฤทธิ์
3. เด็กชายสว่างพงษ์  ทองรักษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  สาโยธา
2. นางสาวมุขต์  จุ้ยนาค
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายกรัณฑ์  หลำเคลา
2. นางสาวอริสา  ปทุมวัน
3. นางสาวอลิสา  ปรีเปรม
 
1. นายสมเกียรติ์  ฮวบเจริญ
2. นายวิเชษฐ์  เกิดศิลป์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกฤณพงษ์  เกตุไทย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 83.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายวงศพัทธ์  เลขะวัฒนะ
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนพรัตน์  ทองสุข
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภูสุรี  ภุมภัญ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายพงศธร  สงวนสุข
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  เกตุไทย
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 93.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 92.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็ชร์แพ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติน  ศิริพุฒ
2. เด็กหญิงจันจิรา  เพ็ชรแพ
3. นายนพรัตน์  ทองสุข
4. เด็กหญิงพรทิพย์  ใยบัว
5. เด็กหญิงพัชชาภา  รุ่งเช้า
6. เด็กหญิงภูสุรี  ภุมภัญ
7. นายสุกิจพิพัฒน์  สุขธนะไพศาล
8. นางสาวอินทิรา  บำรุงศรี
 
1. นายศิวศิษฏ์  นิลสุวรรณ
2. นายธีรวุฒิ  ขำเหมือน
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงญาดา  เหลือสิงห์กุล
2. เด็กหญิงดลพร  ผึ่งน้อย
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  นาคมา
4. เด็กหญิงปัทมาวดี  มั่นคง
5. เด็กหญิงรัตนวดี  สังข์ยัง
6. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์ดี
 
1. นายแฝง  วัดอินทร์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายต้นชัย  กลั่นแสง
2. นายธนภัทร์  เสวกวิหารี
3. นายพัฒนพงษ์  พูลมี
4. นายพิชิต  พันธ์จำปา
5. นายอำพล  นาคพรมมินทร์
 
1. นายฉลอง  นุชอยู่
2. นายนิทัศน์  รอดช้าง
3. นายสังวาลย์  จรเกตุ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กสินัง
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นายนิติพงษ์  หอมสุกล
 
1. นายปรีดา  ทรัพย์พาลี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงญาณภา  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั้งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงนันธิญา  เต็มเปี่ยม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ก้อนทอง
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกานต์  ตั้งวิจิตรศรี
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  ดวงดี
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นางสาวพรประภา  แก้วการไร่
 
1. นายโสภณ  รอดภัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. เด็กชายธีรวัฒน์  กสินัง
 
1. นายเดชาชัย  สุจริตจันทร์
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายจักรพันธ์  ผิวงาม
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงพัชชา  สุขสว่าง
 
1. นายสุเมธ  มานะกรโกวิท
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวชลลดา  เอกวัฒน์
 
1. นายกัณตินันท์  งามขำ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา 1. เด็กหญิงกุสุมา  โตเรือง
2. เด็กชายชนาธิป  มากสำรี
3. เด็กหญิงพรชิตา  ปิ่นปก
4. เด็กหญิงพัชริดา  อินทร์เจ๊ก
5. เด็กชายวรกานต์  วรรณรี
6. เด็กชายศรัณย์พร  บริบูรณ์
7. เด็กหญิงสริตา  สุขเกษม
8. เด็กชายเจตรินทร์  ก้อนทิม
9. เด็กหญิงเบญจมินทร์  แสงสว่าง
10. เด็กชายเลอสันต์  จันทร์ทองแท้
 
1. นางสาววิมลศรี  ศาสตร์สกุล
2. นางชลธิชา  มุกดาสนิท
3. นางสาวสุประวีณ์  บุญโล่งศิริเจริญ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. นายจิราณุวัฒน์  ขำวิไล
2. นางสาวชนม์นิภา  ศรีผิว
3. นายธนากร  เบ็ญมาศ
4. นายธนเดช  ลอยพูน
5. นายภัทรพงศ์  ศิริจันทร์โท
6. นางสาวรัตนาวดี  สีตะระโส
7. นางสาววชิรญาณ์  ยอดดี
8. นางสาววิภาวี  ศิริวิบุลยกิตติ
9. นายศรายุทธ  มะยมทอง
10. นางสาวแสงศิลป์  ฉ่ำเจริญ
 
1. นางสุชาวดี  เรืองรุ่ง
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 82.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  กองเนียม
2. เด็กหญิงธิรดา  แสงดาว
3. เด็กหญิงนภาศร  สีทับทิม
4. เด็กหญิงปนัดดา  ทองสอาด
5. เด็กหญิงประภัสสร  จันทร์อิน
6. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  บุญไทยกลาง
 
1. นางสาวชฎิลเอก  ทองแกม
2. นางสาวเจนจิรา  ดาทอง
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.667 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงจิณห์นิภา  เมารีจันทร์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ปานเมือง
3. เด็กหญิงปิ่นมุก  บานเย็น
4. เด็กหญิงวิมลศิริ  สุภากุล
5. เด็กหญิงศรันยา  มั่นใจ
6. เด็กหญิงอาทิตติยา  สุขะ
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางบุษบง  เอี่ยมอร่าม
3. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 95.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธนิดา  ทองทิพย์
2. นางสาวนันทนัช  กวินทิพย์เมธี
3. นางสาววิภาพร  อิ่มสำราญ
4. นางสาวศศิธร  แก้วสุวรรณ์
5. นางสาวอัญชลี  วัฒนาอุดม
6. นางสาวไอรดา  ขุมเงิน
 
1. นางทิวทอง  อ่อนบาง
2. นางบุษบง  เอี่ยมอร่าม
3. นางสาวมริษา  โพธิ์สวัสดิ์
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงจิตรดา  พ่วงโพธิ์
2. เด็กหญิงปิติยา  พรประทุม
3. เด็กหญิงภัทรชฏาพร  โอชา
4. เด็กหญิงลักคณา  ตันอารีย์
5. เด็กหญิงศิริจันทร์  เนียมสำราญ
6. เด็กหญิงอรณิชา  เถาวัลย์
7. เด็กหญิงเกวรินทร์  ปั้นกลิ่น
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  จอเจริญ
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองพลาย
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมเทศบาล ๔ 1. นายจตุพร  อ่อนแสง
2. เด็กชายนันทวุธ  อยู่สำราญ
3. นายนิรันด์  จันต๊ะนาเขต
4. นายภาณุพงษ์  จันทร์หอม
5. นายวรวิน  อรัญญาภูมิ
 
1. นายจิระพงษ์  โตงาม
2. นายอดิศร  พันเพ็ชร์
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายจักรพันธ์  มีสันทัด
2. เด็กหญิงชุติมา  อ่อนสำอางค์
3. เด็กชายปิลันธ์  มณีนิล
4. เด็กชายพงศ์ภัค  สายเหนือ
5. เด็กหญิงพรนภา  สาสนะ
6. เด็กชายพิสุทธิ์  มาทวี
7. เด็กชายภาคิน  ทองแดงดี
8. เด็กชายภาคิไนย  สุขสาร
9. เด็กชายมนต์ธร  โกยทา
10. เด็กชายรัชพล  เพ็ชร์ดี
11. เด็กชายวงศพัทธ์  เลขะวัฒนะ
12. เด็กชายวีรภัทร  นาคเกตุ
13. เด็กชายศตวรรษ  พงษ์ใหม่
14. เด็กหญิงศิริวิมล  มะยมทอง
15. เด็กหญิงสุนิษา  ฆ้องบ้านโข้ง
16. เด็กหญิงสุพรรษา  ปุญญะฤทธิกุล
17. เด็กหญิงเด่นนภา  สุกแก้ว
 
1. นายณัฏฐ์พัชร์  สนธิธรรม
2. นางสาวอัจฉราวรรณ  กองสุผล
3. นายโกศล  จอมทอง
4. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
5. นางสาวจันทกานติ์  อ่อนแต้ม
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ไทรทอง
2. นางสาวกาญจนา  จิตต์ตั้ง
3. นายกิตติพล  สุขอุดม
4. นางสาวฉัตรนภา  อ่อนอำไพ
5. นายณัฐพล  แก้วปู่
6. นายทินกร  ศรีเพ็ญ
7. นายนิธิ  เสียงเย็น
8. นายพรหมเทพ  บุญเลิศ
9. นายภัทรบดี  อุ่มอ้น
10. นายภูรินทร์   พิทักทิม
11. นางสาวมยุรี  โตสุข
12. นายยุทธนา  นากุดนอก
13. นางสาวศิริกาญดา  ติยะวงค์
14. นายสิทธิชล  ลูกอินทร์
15. นางสาวสุภมาส  นุชพงษ์
16. นายสุเมธ  วุฒิโชค
17. นางสาวสุเมธารัตน์  โตเชื้อ
18. นางสาวอธิมาพร  พวงโต
19. นายอาทิตย์  ใจหนัก
20. นายเจริญพร  แฉ่งฉวี
21. นายเดชาธร  โต๊ะแก้ว
 
1. นางนิภา  บุญยัง
2. นางธัญญารัตน์ทับทิม  กลับดี
3. นางสาวสุมาลี  ศรีสลุง
4. นางสาววธิดา  เบ็ญจทรัพย์
5. นางกฤษณา  แป้นงาม
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เยาว์ทุม
2. เด็กชายธนากร  เหลือชัง
3. เด็กชายธีรเทพ  กรัตนุถะ
4. เด็กชายวุฑฒิชัย  บัวคงเจริญ
5. เด็กชายศุขะศิลป์  เพิ่มสมบูรณ์
6. เด็กชายสิริวัชร  สอนชา
7. เด็กชายสุรสิทธิ์  ตริเกษร
8. เด็กชายเกรียงไกร  นิจวัฒน์
 
1. นายรังสรรค์  หอมสมบัติ
2. นายตรีโชค  กางกั้น
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมุจลินทร์  วิบูลย์ธนทรัพย์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงฐิติกานต์  ศรีรักษาพล
2. เด็กหญิงนภวรรณ  พุ่มดอกแก้ว
3. เด็กหญิงสวิตตา  เอี่ยมกลั่น
 
1. นางอารีรัตน์  แสงอินทร์
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวณัฏฐณิชา  คูตระกูล
2. นางสาวนันท์นภัส  บุญทวี
3. นางสาวเจนจิรา  งามพักตร์
 
1. นางผาสุข  เต่าทอง
2. นายธวัชชัย  กุศลสุข
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายศุภชัย  วงษ์สิงห์
2. เด็กหญิงสุธิดา  มีสุวรรณ์
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายภูริวัชญ์  สว่างภพ
2. เด็กชายวนาดอน  คชสิทธิ์
 
1. นายวสุ  เกิดเจริญ
2. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายกฤตยชญ์  แสนสระดี
2. นายจิรายุ  จันทร์อุดม
 
1. นายภัชรกุล  ม่วงงาม
2. นางปราณี  ขำศรี
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงธารีรัตน์  อินฉาย
2. เด็กหญิงพฤฒจิรา  วุฒิชัยรังสรรค์
 
1. นายโกสินทร์  พุกกะ
2. นายอรรณพ   โพธิ์ศรี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. นายกิตติธัช  ประศิริ
2. นายธีรดล  ขำมี
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทองเอนวิทยา 1. เด็กชายวิศิษฐ์  สีสา
2. เด็กหญิงอัญชลีพร  จันดี
 
1. นางสาวกรรชพร  แสงจันทร์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายพงศกร  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงสุภาพร  วงษ์พานิช
 
1. นายวสุ  เกิดเจริญ
2. นางพรพิศา  พลทวี
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงพราวพลอย  เประยะโพธิ์เดช
2. เด็กชายศุภกร  มณเฑียรรัตน์
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสิริ  สโมสรสุข
2. นางสาวสุกฤตา  ผ่องอักษร
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวสุดารัตน์  พิมสุวรรณ์
2. นายอนิรุท  สโมสรสุข
 
1. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
2. นางสาวศศิฤดี  ศรีประเสริฐ
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวภีรชา  สำราญสุข
2. นายอนิรุจน์  เดชาสถิตย์วงค์
 
1. นายอรรณพ   โพธิ์ศรี
2. นายนพพร  เขตการณ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กหญิงชัญญา  เล็กเจริญศรี
2. เด็กชายธนภัทร  สินวิลัย
3. เด็กหญิงพรชิตา  บุญตา
 
1. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
 
75 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายกฤติพงษ์  ประจัญพล
2. นายคุณานนต์  สุขสโมสร
3. นายนริศ  เขียวรี
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นายชิษณุพงศ์  วิหารธรรมเม
2. นายพุชิสส์  เสมสมาน
 
1. นางนันทา  ตุ้มทอง
2. นางสาวศิวรัตน์  เพ็ชร์เขียว
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทร์บุรี 1. เด็กชายชานน  ลาดสุวรรณ
2. เด็กชายภากร  จันทร์เดช
3. เด็กหญิงสุภาพร  ภิรมย์สุภาพ
 
1. นางวลัยรัตน์  หลำริ้ว
2. นายวันชัย  แสงประทีปทอง
 
78 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายฐากูร  ทองเป๋
2. นางสาววงศ์ชนก  ชีวะธรรม
3. นางสาวศุภากร  เหล็กเพ็ชร
 
1. นางสาวสุชาดา  ทิพโรจน์
2. นางสาวฐิติมา  ธะนะศรี
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายจิรโชติ  แปล้จาด
2. เด็กชายนพพล  สุวรรณอ่อน
3. เด็กชายวีรภัทร  สว่างเรือง
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางสาวพิไลพร  ตาระกา
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายภาณุวัฒน์  กองแก้ว
2. นายสิทธิเดช  คงมั่น
3. นายเมย์  กลิ่นจันทร์
 
1. นายอรรถพร  แก้วบวร
2. นางสาวพิไลพร  ตาระกา
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวรรธน์  วิจิตร
2. เด็กหญิงพรรวษา  หอมจันทร์
3. เด็กหญิงอนันตพร  นาคน้ำ
 
1. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
2. นางอุบล  จันทร์สว่าง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวขวัญฤดี  กลิ่นอ่อน
2. นางสาวจิราพร  ทองบู่
3. นางสาวสุธิดา  นิลพฤกษ์
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นายวิเชียร  ฟ้ากระจ่าง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  โรจนกิจ
2. เด็กหญิงปิยฉัตร  ไชโย
3. เด็กหญิงอทิตยา  สุขพงษ์
4. เด็กหญิงอาทิตยา  ประธรรมสาร
5. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ปาระมี
6. เด็กชายเมธี  ตามพันธุ์ดี
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวจรัสศรี  สกลพันธุ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแป้งวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  วัชรกิตติคุณ
2. นางสาวมณีรัตน์  แซ่งุ่ย
3. นางสาวศิริลักษณ์  สังข์กร
4. นายสืบสกุล  ภูมี
5. นางสาวสุภัสรา  คำสอาด
6. นางสาวเบญจวรรณ  ศรีติศาล
 
1. นางณิชาภัทร  โชติกาญจนเรือง
2. นางเพ็ชรา  อธิวาสนพงศ์
3. นางสาวจรัสศรี  สกลพันธุ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงนพมาศ  แดนสมปัดสา
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  ยิ้มมี
3. เด็กชายเศรษฐพงษ์  ประสงค์
 
1. นายอนุชาติ  โชชัย
2. นางสาวนริศรา  มาลาศรี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวกนิษตา  แสงเสนา
2. นางสาวนันทิดา  แก้วมณี
3. นางสาวเกษศรินทร์  หมีทอง
 
1. นายธงชัย  เจริญบุญ
2. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายกิตติพันธ์  เฉลิมแดน
2. เด็กหญิงกิตติวรา  เมฆโต
3. เด็กหญิงอภิญญา  ศรีคำ
 
1. นายเลิศไกร  ธัญสิริดำรง
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นางสาวธัญญารัตน์  สุดดีพงษ์
2. นางสาวปิยะฉัตร  เกลี้ยงงาม
3. นางสาวอภิญญา  คุ้มครอง
 
1. นายเลิศไกร  ธัญสิริดำรง
2. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอินทโมลีประทาน 1. เด็กหญิงปาณิศา  อินทรศักดิ์
2. เด็กหญิงภัทราพร  ตรีชื่น
3. เด็กหญิงเต็มศิริ  รุ่งสุข
 
1. นางทิวากร  ในทอง
2. นางพัชรีย์  แก้วประเสริฐ
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าช้างวิทยาคาร 1. นางสาวณัฐสุดาพร  มาพรม
2. นางสาวดวงพร  เจริญบำรุง
3. นางสาวพิมพ์พร  พงษ์ดี
 
1. นางลิขิต  มามีเจริญ
2. นางประทุมทิพย์  ทองสะอาด
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีวินิตวิทยาคม 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เกิดเรือง
2. เด็กชายจิรายุ  โอกาศ
3. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ด้วงนคร
 
1. นางกฤษณา  แป้นงาม
2. นายวินัย  แป้นงาม
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. นายนฤเบศร์  สุภรัตน์ธนกุล
2. นางสาวนุจิรา  ไผ่กอ
3. นางสาวศิริพร   แก้วคำ
 
1. นางรื่นฤดี  เดือนตะคุ
2. นางสาวชาลินี  ฉาบเพชร
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกชมน  ศรสะอาด
2. เด็กหญิงธนันญา  ตะวันนา
3. เด็กชายสายฟ้า  บุญแสง
 
1. นางวราภรณ์  ชนะกุล
2. นางสาวคณิตา  จันทวงษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิงหพาหุ"ประสานมิตรอุปถัมภ์" 1. นางสาวปิยะพร  จงถาวรพิทักษ์
2. นายวรเชษฐ์  ธีรากิจ
3. นายวุฒิพันธ์  ปานบุญ
 
1. นางวราภรณ์  ชนะกุล
2. นางสาวศุภรัตน์  เพ็ชรทอง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  ภู่แพร
2. นายพงษ์นรินทร์  ประภาสวัสดิ์
3. นางสาววาสนา  เรือนใจหลัก
 
1. นางเดือนเพ็ญ  รอดช้าง
2. นางวันดี  สะมะถะ
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายธนพล  บุญเลิศ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  อ่อนสำอาง
3. เด็กชายอิทธิพล  แก้วอ่อน
 
1. นางอัมพร  ฉาบแก้ว
2. นางสาวสุภาพร  สวนขำ
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  รุ่งเช้า
 
1. นางอัมพร  ฉาบแก้ว
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรหมบุรีรัชดาภิเษก 1. นางสาวนุชลี  สาหร่ายพงษ์
 
1. นางสาวบัวแก้ว  สมสา
 
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  บุญมาทัน
2. เด็กชายศุภกร  ช้างยอด
 
1. นางอัมพร  ฉาบแก้ว
2. นางวัลภา  วัฒนกุล