หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skm1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นางสาวกิตติกานต์ ประเที่ยงโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นางจตุพร อาจเอื้อมโรงเรียนบางกะพ้อมกรรมการ
3. นางเยาวลักษณ์ อิ่มสุทธิ์โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสาวดรุณนภา ดอนเจดีย์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นายพงศธร ลิมปาวิภากรโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวจรินทร จันทร์เพ็งโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุธี เสมอจิตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ ฌองมิเชลโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวดวงสุดา ผาติอภินันท์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอุไร จันทร์เจ้าโรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
6. นายสกล สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุธี เสมอจิตร์โรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวธนวรรณ ฌองมิเชลโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงสุดา ผาติอภินันท์โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวพันพัสสา ภู่สุวรรณ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอุไร จันทร์เจ้าโรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
6. นายสกล สุขสวัสดิ์โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายธวัชชัย กลั่นกลึงโรงเรียนท้ายหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา กล้วยจำนงค์โรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผุสดี ชลานนท์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปางรัก สำแดงเดชโรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
5. นางอารมณ์ สัมพันธ์อำนวยโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการ
6. นางศิริพร เอี่ยมเจริญโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย กลั่นกลึงโรงเรียนท้ายหาดประธานกรรมการ
2. นางสาวนุสรา กล้วยจำนงค์โรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นางสาวผุสดี ชลานนท์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวปางรัก สำแดงเดชโรงเรียนสกลวิสุทธิกรรมการ
5. นางอารมณ์ สัมพันธ์อำนวยโรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์กรรมการ
6. นางศิริพร เอี่ยมเจริญโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุรัตน์ชัย ทันตกาญจนาพันธุ์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายธนชัย วินโกมินทร์ ข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายศักดิ์ณรงค์ เจียมบัว ข้าราชการบำนาญกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายกฤตภาส มาระเพ็ญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว ประธานกรรมการ
2. นายสมชาย เอี่ยมแฉล้ม โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
3. นายโยธิน สังขรัตน์ โรงเรียนวัดดาวโด่งกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณ โรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรคสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญ ประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้ารชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสัญชัย ติขิณานนท์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอรรถนัย ชูอรุณโรงเรียนเมืองสมุทรสงครามกรรมการ
3. นายวิทิต พัวโสภิตโรงเรียนเทศบาลวัดธรรมนิมิตกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก กรรมการ
3. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก กรรมการ
3. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก กรรมการ
3. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก กรรมการ
3. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก กรรมการ
3. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปภาวรินทร์ แสงเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลปกรุงเทพประธานกรรมการ
2. นางวรุทัย ญานะพันธ์ โรงเรียนชุมชนวัดต้นเชือก กรรมการ
3. นายอิศรา เสือพิทักษ์ โรงเรียนวัดช่องลมธรรมโชติกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุชีพ มีรักษาโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
2. นายอดิศักดิ์ เนียมหอมโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายกิตติศักดิ์ สิมะกุลโรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
4. นางเกศิณี แสงทับทิมโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นายอุทัย จงแพโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางลาวัลย์ พหลยุทธโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางอวยพร คุนาพงษ์กิติโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางสาวทองทิพย์ คุ้มทรัพย์โรงเรียนเทพสุวรรณกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา เพชรฉวีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางปราณี ลาภพูนนิวัฒน์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางวรรดี พิพรณ์พงษ์โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวมาลี อ้นแสงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางสาวปนัดดา เพชรฉวีโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
2. นายสราวุธ วงษ์จูโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกษิณ พลอยสุวรรณ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
2. นางพรภัทรา จำปาทองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
2. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายเอกพงษ์ แก้วคชชาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
2. นางสาวอาภรณ์ ญาณวัฒนะโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวฐญาพร เนื่องสิทธะโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
2. นายสราวุธ วงษ์จูโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวธัญญธร พงษ์ประวัติโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
2. นางพรภัทรา จำปาทองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
3. นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูลโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
2. นางมนีนุช สุขไชยะโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายพรสัมฤทธิ์ อยู่ตระกูลโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นายธนชัย จันทร์มั่นโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
2. นางจงจินต์ จันทรโก๊ะโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
3. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
3. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
2. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ สวุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อยโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยากรรมการ
2. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นายสถิต จันทร์น้อยโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
4. นายกิตติพันธ์ สวุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกพงษ์ แก้วคชชาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นายวัฒนา ตระกูลศักดิ์โรงเรียนวัดบางกะพ้อมกรรมการ
3. นางพรภัทรา จำปาทองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกิตติพัฒน์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นายสุธนัย สุธาประดิษฐ์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายกิตติพันธ์ สมุทวนิชโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
2. นายกิตติพันธ์ จิตต์สว่างโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นายศิลป์ชัย ดอกพุฒโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นายนิกร บุญพาโรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางสาวอรพิน ธนิกกุลโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางยุวรีย์ สุธานนท์โรงเรียนท้ายหาดรองประธานกรรมการ
3. นางสงวน อุทธยานโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเกศนี สังข์ศิริโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวอรพิน ธนิกกุลโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางยุวรีย์ สุธานนท์โรงเรียนท้ายหาดรองประธานกรรมการ
3. นางสงวน อุทธยานโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
4. นางเกศนี สังข์ศิริโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสงวน อุทธยานโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางยุวรีย์ สุธานนท์โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางสงวน อุทธยานโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลรองประธานกรรมการ
3. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางยุวรีย์ สุธานนท์โรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรืองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางธัญญา มั่นคงโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ หมั่นดีโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทย์กรรมการ
4. นางสาววรรณา รอดทัศนาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรืองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางธัญญา มั่นคงโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์กรรมการ
4. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางมุจลินท์ สุวรรณสันติสุขโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึกโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เนียมพลอยโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ หมั่นดีโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทย์กรรมการ
4. นางมุจลินท์ สุวรรณสันติสุขโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึกโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางวิลาวัลย์ เนียมพลอยโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์รองประธานกรรมการ
3. นางทัศนีย์ หมั่นดีโรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทย์กรรมการ
4. นางมุจลินท์ สุวรรณสันติสุขโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
5. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึกโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นายสิทธิไชย นุชผดุงโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกำพล อิ่มสุทธิ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
4. นายไพร ศรีช่วงโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางอัญชลี นุชผดุงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ จีนบันทึกโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นายสิทธิไชย นุชผดุงโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายกำพล อิ่มสุทธิ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
4. นายไพร ศรีช่วงโรงเรียนท้ายหาดกรรมการ
5. นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรืองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางนิยม มาลากกุล ณ อยูธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
2. นายกำพล อิ่มสุทธิ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
3. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางธัญญา มั่นคงโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์กรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางนิยม มาลากกุล ณ อยูธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
2. นางธัญญา มั่นคงโรงเรียนวัดแก้วเจริญชาญวิทย์กรรมการ
3. นายกำพล อิ่มสุทธิ์โรงเรียนสกลวิสุทธิ์กรรมการ
4. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางพัชรี มูฮำหมัดโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางเกศนี สังข์ศิริโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
3. นางระวีวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
4. นางนิยม มาลากกุล ณ อยูธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางพัชรี มูฮำหมัดโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางเกศนี สังข์ศิริโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางระวีวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางนิยม มาลากกุล ณ อยูธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มูฮำหมัดโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางมุจลินท์ สุวรรณสันติสุขโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางระวีวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางนิยม มาลากกุล ณ อยูธยาโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางพัชรี มูฮำหมัดโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นางระวีวรรณ เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยาโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางเกศนี สังข์ศิริโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณา รอดทัศนาโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรืองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาววรรณา รอดทัศนาโรงเรียนศรัทธาสมุทรประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนันท์ สีบุญเรืองโรงเรียนอัมพวันวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ เปลี่ยนดวงโรงเรียนถาวรานุกูลกรรมการ
4. นายบุพกรณ์ จะเกรงโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
5. นางสาวสมศรี ใจชื่นโรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัยกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ลาภพูนนิวัฒน์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางลาวัลย์ พหลยุทรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางปิยะธิดา สุวรรณโรจน์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรมล เกตุมณีโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นายเอนก สบายใจโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางปิยะธิดา สุวรรณโรจน์กรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายสราวุธ วงษ์จูโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นายกษิณ พลอยสุวรรณโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางปิยะธิดา สุวรรณโรจน์กรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
อ.สุธนัย สุธาประดิษฐ์ เบอร์โทรศัพท์ 0841647597 e-mail : sutanai@sattha.ac.th
Line ID : TOBGREANTAK
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]