รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม
(รอกำหนดการ) ระหว่าง วันที่ เดือน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1. เด็กชายพิเชษฐ์  สุขานันท์
2. เด็กชายอภิชาติ  บุญศรี
 
1. นางรวีวรรณ  อารักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. นายปรเมศ  เงินวิลัย
2. นายพรชัย  โตมาก
 
1. นางสาวอรวรรณ  แสงเทพ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงนรมน  แจ้งกระจ่าง
2. เด็กหญิงวนัชพร  สุริยันต์
3. เด็กหญิงวรัญญา  อัครศุภธนวัฒน์
4. เด็กชายเจริญชัย  รอดสินธ์
5. เด็กหญิงเฌอปราง  พุทธชาติ
 
1. นางสาวสกุณี  บุญมี
2. นางธนวรรณ  ฌอง-มิเชล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวกันตพร  คำพาที
2. นางสาวจุฑามาศ  ม่วงมณี
3. นางสาวมลนิฐิ  พูลพงษ์
4. นางสาววีรภา  ธรรมสวัสดิ์
5. นางสาวสรุตตา  คชาชาติ
 
1. นางสุภาวดี  รอดภัย
2. นายสถาพร  โคตรพรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงมานิตา  อุดมสินประเสริฐ
2. นายอรรถพล  พลอยสัมฤทธิ์
 
1. นางมะยุลา  ใจสงบ
2. นายภานุมาศ  หอมบุญยงค์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวมุกอันดา  ธรรมสารคุณ
2. นายเด่นภูมิ  แก้วศรีศุภวงศ์
 
1. นางสาวนุสรา  กล้วยจำนงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  แตงเจริญ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  คล้ายอุดม
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพสุวรรณชาญวิทยา 1. นางสาวทิพสุคนธ์  โพสะริ
 
1. นางทัศนีย์  หมั่นดี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงอภิสรา  แซ่จิว
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธีรพัฒน์  โพธิ์ผลิ
 
1. นายฐนพบ  ธูปแพ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จงกลรอด
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65.1 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนภัทร  สีตุ่น
 
1. นายฐนพบ  ธูปแพ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายศุภดิตถ์  อัสโม
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนรินทร์  นาครัตน์
 
1. นางสาวสุวัลญา  ศักดิ์สมบัติ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพัชรอัมพร  สุวรรณรอด
2. เด็กหญิงพีรญา  ทับทิมทอง
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
2. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายสรวิศ  จงเจริญ
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวนาตารี  รอดคลองตัน
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงวรรณวลี  สังข์สว่าง
3. เด็กหญิงวิไลพร  ชูกร
 
1. นางสาวพิรมล  เกตุมณี
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายณัฐภัทร  คุ้มญาติ
2. นายพีระพล  แพทย์เจริญ
3. นางสาวมุทิตา  ช่อพิมาย
 
1. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
2. นางรจนิตย์  ปลอดโปร่ง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวมยุรฉัตร  แซ่ตั้น
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายวัชริต  ศิริเนียม
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวอรไท  ภมร
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณภัทร   สุรพันธ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐภัทร   รชตะนันทน์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงจิตติญา  ภู่ระหงษ์
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวทิพวรรณ   ชะใบรัมย์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวณัฐวรรณ  กลั่นสกุล
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายอภิลักษณ์  เรืองพยัคฆ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายกิตติพัฒน์  เจริญศิริ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงเนาวรัตน์  แก้วละเอียด
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เหลืองเจริญกิจ
2. เด็กชายณัฐภัทร  ศรีเมือง
3. เด็กชายนนท์  พิทอง
4. เด็กหญิงบุญฑริษา  เป๋าล้วน
5. เด็กชายพีรพงศ์  พารอด
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1. นายชาญวุฒิ  แก้วสมนึก
2. นายดุสิต  อินทรเกษม
3. นายธเนศ  ฉายแก้ว
4. นายนพดล  บุญมีรอด
5. นายนพรัตน์  จันทวงค์
 
1. นายธีรภัทร  ไชยพร
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวกรุณา  แสงอ่ำ
2. เด็กหญิงกานต์ฑิตา  ซุ้นเจริญ
3. เด็กชายจิรันตน์  พิพิธวิจิตรการ
4. นายจิรายุส  โพธิพิพิธ
5. เด็กหญิงชญานิษฐ์  ซุ้นเจริญ
6. นายชาคริต  ฉิมเครือวัลย์
7. เด็กชายณรงค์  แตงพวง
8. นายณัฐวุฒิ  คชรัตน์
9. นายธงไชย  แก้วทอง
10. นายธีรพงศ์  พรามอนงค์
11. เด็กชายปรีดา  พลพุก
12. นางสาวปัทมา  เปี่ยมอยู่
13. เด็กชายพนมศักดิ์  นันตะสุคนธ์
14. เด็กชายพลากร  มวลประเสริฐ
15. เด็กหญิงพัชรวลัย  ยังยืนยงค์
16. เด็กชายพิทวัส  บำเรอราช
17. นางสาวพิไลรัตน์  วัฒนธรรม
18. นายภูสิทธิ  แววมณี
19. นางสาววรพรรณ  สถาณุพันธ์
20. นายวรัญญู  สายโสภา
21. นายวีระชัย  คนคล่อง
22. นางสาวศศิพรรณ  ช่วยชูวงศ์
23. นางสาวศุภานัน  แจ้งกระจ่าง
24. นางสาวสาวิตรี  กันอรุณ
25. นายสุชาครีย์  เสนาะวาที
26. เด็กชายสุทิวัส  เปี่ยมอยู่
27. นางสาวสุนีย์  นามนา
28. เด็กหญิงอภิชญา  กิจเดช
29. นางสาวอรจิรา  กิจเดช
30. นางสาวอินทิรา  วารีหลั่ง
 
1. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
2. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
3. นางสาวรุ่งทิพย์  บุญมี
4. นางอุบลรัตน์  พังจุนันท์
5. นายธรรมรงค์  อิ่มเอิบ
6. นายชวลิต  กำมะหยี่
7. นายสุทธิพงศ์  มหาวิริโย
8. นางสาวพิตะวัน  วีระเสถียร
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กชายฌานวิทย์  ไม้สนธิ์
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. นายนพรัตน์  ปิ่นดอนไพร
 
1. นางจาริณี  จันทร์หอม
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิญาดา  มังกร
 
1. นางจาริณี  จันทร์หอม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวอาทิติยา  อินทรซันไล
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 71 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายเมธพนธ์   มอโรว
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนดรุณานุกูล 1. เด็กหญิงเมธาพร  คลองน้อย
 
1. นายเสกสรร  แซ่หลิม
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวศิวนาท  น่วมทนัง
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายสมพร  แสงหิรัญ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงสุธินี  คชสาร
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาววราชฏา  วจะรักษ์เลิศ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายธีรชัย  น้อยกาญจนะ
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายอภินันท์  คชรัตน์
 
1. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชัญญาภัค  อุดมศิริ
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวอรวรรณ  ขำเอก
 
1. นายเอนก  สบายใจ
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐมน  พวงบุษบา
2. เด็กชายธนวรรธ  กลั่นสกุล
3. เด็กชายธรรมจักรกิิติ์  จันทร์กลัด
4. เด็กหญิงวิภาวดี  แย้มอรุณ
5. เด็กชายสมมาตร  เนียมพิบูลย์
6. เด็กชายอนุชิต  ยังประดิษฐ์
7. เด็กชายอภิชาติ  นาคอนุเคราะห์
8. เด็กหญิงอาภากมล  สุริยะพงศากุล
9. เด็กหญิงอินทิรา  จาระนัย
10. เด็กหญิงเปรมศิริ  อินอนันต์
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
2. นางมยุรี  ศรีคำ
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธนากร  โง้วสกุล
2. นายนพพล  เต็มเปี่ยม
3. นายปิยวัฒน์  ศรีนวลนัด
4. นางสาวพิมภัสสร  วาณิชย์มานะกุล
5. นางสาวภทรพรรณ  ทองประสิทธิ์
6. นางสาวอภิญญา  หานุสิงห์
7. นายเจริญ  จรูญรุ่ง
8. นางสาวเนตรมณี  หลอดคำ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
2. นายวรายุทธ  ฉลาดศิริกุล
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา   กล่ำเถื่อน
2. เด็กหญิงนิภาภัทร  เหมือนเผ่าพงศ์
3. เด็กหญิงนิศาชล   ฆังคัสสะ
4. เด็กหญิงบุญญาดา  ทรัพสมบรูณ์
5. เด็กหญิงภรณ์ทิพย์  งามพิศ
6. เด็กหญิงมัณฑนา   สุวัณนะศิริ
7. เด็กหญิงศศิกาญจน์  พุฒกลัด
8. เด็กหญิงเพ็ญสินี   จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
2. นายสรรเสริญ  พรขุนทด
3. นายอาคเนย์  ชูอรุณ
4. นายฐปนนท์  ศุภรัตน์ธัญญา
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภาภรณ์   พึ่งตัว
2. นางสาววรรณกร   สำลี
3. นางสาวสุภาพร   ม่วงบุญมี
4. นางสาวอังคณา   งามทับทิม
5. นางสาวอัญชลี   พูลมาก
6. นางสาวเจนจิรา   บัวชื่น
 
1. นางสาวณัฐนิชา  ไพศาลสิริวัฒน์
2. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
3. นายกิตติพงศ์  วิไล
4. นายอาคเนย์   ชูอรุณ
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  เพียรร่มทองไทย
2. เด็กหญิงชนาภัทร  วัจนประดิษฐ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ธรรมการ
4. เด็กหญิงปวีณา  เสือพิทักษ์
5. เด็กหญิงภคพร  จันทร์แป้น
6. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สังข์อนันต์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  เงินวิลัย
8. เด็กหญิงอริสา  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวนารีรัตน์  สุวรรณวัฒน์
2. นางมยุรี  ศรีคำ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกฤติกา  เปรมสุข
2. นางสาวจิราภรณ์  แซ่โค้ว
3. นางสาวณิชนันท์  ดาบณรงค์
4. นางสาวนลวรรณ  จิตต์ตรง
5. นางสาวปภาอร  บวรชนาพันธุ์
6. นางสาวภัทรนันท์  พิมพ์บูลย์
7. นางสาววรัญญา  เชื้อแก้ว
8. นางสาวอินทิรา  สิทธิผล
 
1. นางสาวฐิตินันท์  อิ่มวงค์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกัญสพัฒน์  สิทธิบวรโชติ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายธีรศักดิ์  แก้วประเสริฐ
2. เด็กหญิงนฤมล  สวนสำราญ
3. เด็กชายปณวัชร  ภู่สกุล
4. เด็กชายพิชิต  ไพบูลย์กุลกร
5. เด็กชายพิริยกร  วีระธรรม
6. เด็กหญิงยุวรัตน์  สกุลลิ้ม
7. เด็กชายรณชัย  นาคะวะรังค์
8. เด็กหญิงสุธารินี  จิตต์อารีย์
 
1. นางเกศิณี  แสงทับทิม
2. นางสาวปนัดดา  เพชรฉวี
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายกัณวัตม์  สุขสงวน
2. เด็กหญิงวิจิตรา  เรืองทัน
3. เด็กหญิงสุพิชชา  สุขจั่นผล
 
1. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
2. นางปราณี   ลาภพูนนิวัฒน์
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลวรรณ  ช่อไสว
2. นางสาวธนืสร  สุขภูมิ
3. นางสาวนฤพร  พ่วงดี
 
1. นางลาวัลย์  พหลยุทธ
2. นางปราณี   ลาภพูนนิวัฒน์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงจิราภรณ์   ธนิกกุล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองกลั่น
 
1. นายกษิณ  พลอยสุวรรณ
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ภมร
2. นางสาวศุภาพิชญ์  พงษ์ประไพ
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นายธีรพงศ์  สวยสี
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายณภัทร  เกิดนานา
2. เด็กชายมโนชา  เครือเทศ
 
1. นายกิตติพัฒน์   จิตต์สว่าง
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายศักรินทร์  ศรชัย
2. นายอัจฉบุญย์  เลาหกรรณวนิช
 
1. นายกิตติพัฒน์   จิตต์สว่าง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจตุพร  เหลืองอร่าม
2. เด็กหญิงอัจจิมา  ม่วงเขียว
 
1. นางสาวอาภรณ์  ญานวัฒนะ
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  กัญจา
2. เด็กหญิงฐิติยา  สังข์เปรม
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางสาวฐญาพร  เนื่องสิทธะ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  พ้นภัย
2. เด็กหญิงพิทยารัตน์  พุทธสังข์
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวธมลวรรณ   จันทร์ดารา
2. นายรชตะ  เทศนา
 
1. นายสราวุธ  วงษ์จู
2. นางสาวฐญาพร  เนื่องสิทธะ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐนันท์  ไทยประเสริฐ
2. นางสาวศุภิสรา  พงษ์ประไพ
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวพืมพร  ดวงกลิ่น
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายศุภวุฒิ  อารักษ์
2. นางสาวโสภา  พจนารถ
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางพรภัทรา  จำปาทอง
 
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทรอารักษ์
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปานสี
3. เด็กชายมงคล  เบญจโกศลปรีชา
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางสาวธัญญธร  พงษ์ประวัติ
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นายวิษณุ  กรสวัสดิ์
2. นายสิรวิชญ์  จันทร์เอียง
3. นายสุทธินันท์  เดชะบุญ
 
1. นายกิตติพันธ์  สมุทวนิช
2. นางพรภัทรา  จำปาทอง
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายกิตติธัช  นารวิชญ์
2. นายศุภณัฐ  นุตรักษ์
 
1. นายเอกพงษ์  แก้วคชชา
 
72 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายคณากร  พูลทรัพย์
2. เด็กชายประสิทธิ์  หมู่มาก
3. เด็กชายพุทธคุณ  สวนสำราญ
 
1. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
2. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
 
73 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เวชการ
2. เด็กหญิงนิยดา   สังขรักษ์
3. เด็กหญิงพิมญดา  วิชิตโชติ
 
1. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
2. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงกณิกนันท์  บัวปลี
2. เด็กชายณัฐพล  หลักแหลม
3. เด็กหญิงพรรณราย  เกลียวนาก
 
1. นางสาวอรพิน  ธนิกกุล
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวมนัญชยา  อำนวยสุทธิศรี
2. นางสาววรรณภา  บุญรอด
3. นางสาวศวิตา  กิตติวงศากุล
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงจิรนันท์  สกุลอินทร์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชาติพุก
3. เด็กหญิงปริญดา  เทียมดวงแข
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวศุภาวรรณ  เทพกิจ
2. นางสาวสิรินทร์ทิพย์  อ่ำกำเนิด
3. นางสาวเบญจรัตน์  ดิษฐปัญญา
 
1. นางสุรีรัตน์  เปลี่ยนดวง
2. นางเกศนี  สังข์ศิริ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  น้อยกาญจนะ
2. นางสาวณัฐิยา  นาคผ่อง
3. นางสาวนรินทร  เจริญท้าว
4. นางสาวมุทิตา  จันทร์สุวรรณ
5. นางสาวศุภากร  ปานบุญลือ
6. นางสาวอรุณรัศมี  โชติชูศรี
 
1. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
2. นายสิทธิไชย  นุชผดุง
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กหญิงชาลิสา  นิลเลี่ยม
2. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สันติวารีย์
3. เด็กหญิงสาวิตรี  หมู่ผึ้ง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก
2. นายบุพกรณ์  จะเกรง
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวศิริลักษณ์  อุ่นประเสริฐ
2. นางสาวสุวนันท์  น้อยปานะ
3. นางสาวอรวรรณ  สมทอง
 
1. นางนิยม  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นางพัชรี  มูฮำหมัด
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 93.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. เด็กชายพรเทพ  คะเชนทร
2. เด็กชายพีรพัฒน์  สังขน้นท์
3. เด็กชายศุภชัย  ชมพูนุช
 
1. นายสิทธิไชย  นุชผดุง
2. นางสาวณัฐนันท์  สีบุญเรือง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวจุฬารัตน์  ผมภูเขียว
2. นายนพรุจ  เลิศเสถียรพงศื
3. นางสาวบุษกร  จันทร์สว่าง
 
1. นางอัญชลี  นุชผดุง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 86.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายธีรภัทร  จันทนะโสตถิ์
2. นายวุฒิพงษ์  นาคเฮง
3. เด็กหญิงสนิฌา  สมุทรสกุลเจริญ
 
1. นางนรารัตน์  เล็กสิงห์โต
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวปวีนุุช  วอทอง
2. นางสาวรุ่งทิวา  กันอรุณ
3. นางสาวไพลิน   เพ็ญศรี
 
1. นางพัชรี  มูฮำหมัด
2. นางสงวน  อุทธยาน
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. เด็กชายภาคภูมิ  สุทธะสุริยะ
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  พรมโต
3. เด็กหญิงอุษณี   บุญฑีม์
 
1. นางสาวสมศรี  ใจชื่น
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมธีชุณหะวัณวิทยาลัย 1. นางสาวศิรประภา  ทองใบ
2. นางสาวอุบลวรรณ  ใจหาญ
3. นางสาวเรืองทิพย์  ทองใบ
 
1. นางสาวสมศรี  ใจชื่น
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  กลิ่นสุคนธ์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  เปลี่ยนศรี
3. เด็กหญิงพีรยา  ขันธวงษ์
 
1. นางวิลาวัลย์  เนียมพลอย
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวทัศนีย์  จีนบันทึก
2. นางสาววิลาสินี  จำเนียรกาล
3. นางสาวศิริพร  ธรรมวงศา
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  จีนบันทึก
 
89 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กชายนนทวัฒน์  จันทร์กรี
2. เด็กหญิงภัคจิรา  คงศรี
3. เด็กชายศรเทพ  พิมพ์สว่าง
 
1. นางจตุพร  อาจเอื้อม
2. นางสายชล  มาลากรอง
 
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. นายวิชญ์พล   ศฤงค์สวัสดิ์
 
1. นางจตุพร  อาจเอื้อม
 
91 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางกะพ้อม 1. เด็กชายกันตินันท์  นวมนาคะ
2. เด็กชายสุปวีร์  ตุ้มทอง
 
1. นายวัฒณา  ตระกูลศักดิ์
2. นางพิมสิริ  ประสงค์สุข