หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายสาโรช เรืองศิริโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย แอ่มรัมย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตรน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
4. นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวปิยมาศ ปันพรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสุภา เกาะเต้นโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายศิริสุข ภนาวรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายจักรพันธ์ เสถียรโชคโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณรองประธานกรรมการ
3. นายสุเมธ สมทิพย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสุรีรัตน์ เทศวงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายตันติกร ขุนาพรมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
6. นางสาววรรณิภา ภู่ทองโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
7. นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางอุไรวรรณ แย้มละออโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทองโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา เคารพโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
6. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางอุไรวรรณ แย้มละออโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาววันดี กุลภัทร์แสงทองโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี(สังวรจันทสรราษฎรวิทยา)รองประธานกรรมการ
3. นายเจษฎา เคารพโรงเรียนบ้านสวนหลวงกรรมการ
4. นายวิโชติภัทร์ ศศิธรชินศักดิ์โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อกรรมการ
5. นางสาวขวัญดรุณ ทองสุขโรงเรียนวัดคลองครุกรรมการ
6. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรงค์ เอี่ยมสะอาดวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสมุทรสาครกรรมการ
4. นางพันอร มารุ่งเรืองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
6. นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
8. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายวรงค์ เอี่ยมสะอาดวัฒนธรรมอำเภอกระทุ่มแบนประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้แทนสมาคมผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนสมุทรสาครกรรมการ
4. นางพันอร มารุ่งเรืองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
6. นายเทิดศักดิ์ ยุงประโคนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
8. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายเทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายเทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศร.ร.วัดไร่ขิงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมอิสระกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพูนศักดิ์ ศิริรัตน์วรากุลศิลปินอาชีพประธานกรรมการ
2. นายศุภนัฐ เฉยเจริญศิลปินอาชีพรองประธานกรรมการ
3. นายวีระ สุขสวัสดิ์ศิลปินอาชีพกรรมการ
4. นายธรรมรัตน์ แว่นประโคนศิลปินอาชีพกรรมการ
5. นายโชคชัย โพธิ์มีสีศิลปินอาชีพกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
3. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
4. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
5. นางฐิตยา กาญจนะผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
6. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวมนูญ พึ่งพะยอมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6
1. นางสาวเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางชญา วงษ์วรสันต์วิทยาลัยนาฏศิลป์รองประธานกรรมการ
3. นางสุขุมาลย์ มณฑปใหญ่วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
4. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายสนอง ท้วมบางโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
8. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
10. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสนอง ท้วมบางโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ
7. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน (วิเศษสมุทคุณ)กรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
9. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
10. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
4. นางสาวอรุณี ไล้ทิมโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวจตุพร โสดารัตน์โรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางกัลยา วัลลิภากรโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)รองประธานกรรมการ
3. นางภัทนันท์ จอกสมุทรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายธเนศ สมัครไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา ตะเพียนทองโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
3. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
3. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ศรีทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุจิตรา คำมีวัดโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ ศรีทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสุหัสชา พรหมดวงโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสุวณี ยกดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล ส่งชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวปานจิต ใจเปี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณประธานกรรมการ
2. นางสาวเพ็ญนภา เถือกคำโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
3. นางสาวนงค์นุช ไชยโชติโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายขวัญชัย สินเพ็งโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายอนุศาสน์ เพียรทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายอนุศาสน์ เพียรทองโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุคนธ์ฑา พันธเสนโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
4. นางสาวกัลยาณีย์ รอดสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนพวรรณ เอละกานุโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัยโรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบนวิเศษสมุทคุณกรรมการ
3. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา อ่วมเมืองโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
4. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุภาพร กมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนียา อ่วมเมืองโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
4. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิชัย กัณหา โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
3. นายอุทิศ สายรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นายอดิเทพ วรรณเรศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่ปรึกษา
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชินนุพงษ์ สุวรรณชัยรบโรงเรียนกุศลวิทยา กรรมการ
3. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
5. นายอดิเทพ วรรณเรศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยที่ปรึกษา
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
2. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายรัฐปรัชญ์ บุญเจริญโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายจักรกริช เมืองหอมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางยุพาพร ชวลิตธาดาโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสังวาลย์ ถนอมวีรวงศ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ ประสิทธิ์ปุณยธรวิทยากร ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพนัสนันท์ แจ่มมีโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสังวาลย์ ถนอมวีรวงศ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรปวีณ์ ประสิทธิ์ปุณยธรวิทยากร ศูนย์กาญจนาภิเษก วิทยาลัยในวัง ศาลายากรรมการ
3. นางสาวพนัสนันท์ แจ่มมีโรงเรียนวัดแหลมสุวรรณาราม(วัฒนรวมวิทยา)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมพร โตริื่นโรงเรียนสมุรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอินโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ฉายะยันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสมพร โตรื่นโรงเรียนสมุรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอินโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นายประเทือง ฉายะยันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร กรรมการ
3. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางธวัลรัตน์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาคร กรรมการ
3. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางปิยนันท์ สิงห์บารมีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ นุชเสมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางปิยนันท์ สิงห์บารมีข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวสายพิณ นุชเสมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมาลัยพร หงษ์ทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาวสถิตย์พร ดีมงคลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางมาลัยพร หงษ์ทองข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาวสถิตย์พร ดีมงคลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-411885ต่อ108,อดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 e-mail:adithep.sk@gmailcomSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]