หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
2 นายภัลลภ อินทมาตร์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย เลขานุการศูนย์วิทยาศาสตร์
3 นางพัชรา หุนเจริญ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย เลขานุการศูนย์ศิลปะ
4 นายชลนที อักษรประดิษฐ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
5 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
6 นางสาวสุทธิดา เสือสะอาด ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
7 นายพรเทพ อยู่คง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
8 นายทศพร เรืองภู ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
9 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่
10 นายสมนึก วรดิสพรพงศ์ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่
11 นายพิเชษ อยู่เชื้อ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่
12 นายทองใบ ยะอารี นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่
13 นายวินัย กรีสุวรรณ นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่
14 นายสาคร ดรวิชา นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่
15 นายธนโชติ สร้อยปลี นักการภารโรง กรรมการฝ่ายสถานที่
16 น.ส.จรรยา นิมิตรภูวดล เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการฝ่ายสถานที่
17 นางเจษฎาภา พวงย้อย ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประชาสัมพันธ์
18 นางสุรีรัตน์ อักษรประดิษฐ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประชาสัมพันธ์
19 นางขวัญทิพย์ จันทร์ดี ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการสวัสดิการ
20 น.ส.กัลยา บุญจันทร์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการสวัสดิการ
21 น.ส.วัลคุ์วดี ภิญโญลาภเกษม เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
22 น.ส.จรรยา นิมิตรภูวดล เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
23 น.ส.ชุติมา นิลโนรี เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
24 น.ส.ทฤษชา เอลโย เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
25 น.ส.ปนัดดา สังข์ทองงาม เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
26 น.ส.สิรินาม พุทธมีผล เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
27 น.ส.วชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
28 นางพิมพร คีรีก้องสกล เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
29 นางศรีวรรณ ด่อนขำ เจ้าหน้าที่ ส.ค. กรรมการสวัสดิการ
30 นางนิภา บัวผัน ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการสวัสดิการ
31 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการบันทึกภาพ
32 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการบันทึกภาพ
33 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการบันทึกภาพ
34 น.ส.ธันยนันท์ ตั้งสายัณห์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการบันทึกภาพ
35 นางเจษฎาภา พวงย้อย ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการบันทึกภาพ
36 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
37 นางสุภาพร กมล ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
38 นายสมวงษ์ เอี้ยงชะอุ่ม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
39 นายจำนงค์ วงษ์วิไล ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
40 นายประเทือง ฉายะยันต์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
41 น.ส.รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
42 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
43 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
44 น.ส.ปานจิต ใจเปี่ยม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
45 น.ส.นัฐกานต์ อินทร์พันคำ ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
46 น.ส.ธัญสุดา ศิริกุล ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
47 น.ส.สุทธิดา เสือสะอาด ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
48 นายธเนศ สมัครไทย ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
49 น.ส.ศุภาพิชญ์ เพ็งจาง นักเรียน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
50 น.ส.ศรสวรรค์ หงษ์เจริญ นักเรียน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
51 น.ส.ฐิติพรรณ ศิริบูรณานนท์ นักเรียน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
52 น.ส.ปุณิกา เติมวิริยะกุล นักเรียน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
53 นางพัชรา หุนเจริญ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
54 นางนวลนุช ใจบรรจง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
55 นายวิทยา ใัชรสาคร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
56 น.ส.พัชรวลัย เพ็งสุริยา ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
57 นายอรรถกรณ์ คงมณี ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
58 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
59 นายทศพร เรืองภู ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
60 น.ส.รุ้งชบา อินทะรักษ์ ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
61 น.ส.ธนาภรณ์ ดิษฐาน ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
62 น.ส.ฐัชยา คล้ายคลึง ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
63 น.ส.ศศิวิมล พงศ์เลิศวาที ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
64 น.ส.พรนิภา แสงงาม ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
65 น.ส.ธันย์ชนก ทองปลิว ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
66 นายอนุชา สาลีผลิน ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
67 น.ส.อนงค์ญา อยางธิสาร ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
68 น.ส.อรพรรณ คำชาวนา ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
69 นายอภิเดช สุวรรณตัน ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
70 นายปฐมพงษ์ ชมโชค ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
71 น.ส.ภัทราภรณ์ คุณสุข ครูฝึกสอน สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปะ
72 นายภัลลภ อินทมาตร์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
73 นายธวัชชัย รูปเอี่ยม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
74 นายสุเมธ โชติพิศาล ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
75 นายณัฐพงศ์ วีระชุนย์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
76 นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่อง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
77 นายชลนที อักษรประดิษฐ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
78 น.ส.สันสุนีย์ หุ่นท่าไม้ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
79 น.ส.ปัทมา สีหานาม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
80 นางฐิติมา กล้าหาญ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
81 นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
82 น.ส.รสสุคนธ์ หนูงาม ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
83 นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
84 น.ส.สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
85 นายภักดี คำชัย ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
86 น.ส.กานต์นที แถบทอง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
87 นายสาโรช เรืองศิริ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
88 นายอรรถพล เมตตา ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
89 นายศิริสุข ถนาวรณ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
90 น.ส.สุชญา โกมลวานิช ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
91 น.ส.เนตรชนก ผลเกษตร ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
92 น.ส.วิลาวรรณ ณ ศรีสุข ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
93 นายกฤษฎี มณีโชติ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
94 น.ส.ขวัญดาว พุกกนะวนิช ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
95 นายพรเทพ อยู่คง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
96 น.ส.สรารัตน์ ช่อไม้ทอง ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันวิทยาศาสตร์
97 นายสุรฤทธิ์ ลิ้มประเสริฐ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
98 นางขวัญทิพย์ จันทร์ดี ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
99 นายสุรพล สาครพิทักษ์ ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
100 นางสาวสมถวิล ศรีอ่อน ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
101 นางจอมใจ ทับทองดี ครู สมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการอำนวยการ
102 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการประธานศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
103 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการประธานศูนย์วิทยาศาสตร์
104 นายสมชาย สุวรรณกาญจน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการประธานศูนย์ศิลปะ
105 นายอดิเทพ วรรณเรศ หัวหน้าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส.ค. ผู้ดูแลระบบ ระดับ สพม.เขต10 สมุทรสาคร
106 นายนพพร สุขวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
107 นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
108 นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
109 นางอัมพร ใจดี ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
110 นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
111 นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
112 นางสาวเกศินี เสาวงจันทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
113 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
114 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
115 นางสาวสิรชา ประทุมวัตร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
116 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
117 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
118 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
119 นายสุเทพ กระจิบทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
120 นายกฤช วิยาภรณ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
121 นางชยาพร รอดเทภัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
122 นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
123 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
124 นายสุธัญญ์ เอี่ยมแสงจันทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการจราจร การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
125 นายเชน ปริยเกตุ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการจราจร การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
126 นายสุเทพ กระจิบทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และการจราจร การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
127 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
128 นางสุพรรณี ปลื้มถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
129 นายกฤช วิยาภรณ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการบันทึกภาพ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
130 นางสาวเกศินี เสาวงจันทร์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
131 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
132 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
133 นายกรุณพล โลนุชิต ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
134 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
135 นายมานะ อ้อยสนามไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
136 นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
137 นางสาวเยาวภา เผือกนุช ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
138 นางสาวจริยา สุวรรณทา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
139 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
140 นางสาวปัทมาพร ใจนันตา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการการเงิน การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
141 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประเมินผล การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
142 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประเมินผล การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
143 นางสาวสิรชา ประทุมวัตร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการประเมินผล การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
144 นายนพพร สุขวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
145 นายชนาภิวัฒน์ วอนวัฒนา รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
146 นายมานะ อ้อยสนามไชย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
147 นายอุดม สมพร้อม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
148 นายไพรัช รัศมีจันทร์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
149 นางอัมพร ใจดี ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
150 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ คณะกรรมการอำนวยการ การแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ศูนย์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 034-411885ต่อ108,อดิเทพ วรรณเรศ 0815724493 e-mail:adithep.sk@gmailcomSillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]