สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 35 9 9 1 53
2 กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 27 15 4 5 46
3 สมุทรสาครบูรณะ 22 6 3 0 31
4 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 20 13 6 1 39
5 เทศบาลบ้านมหาชัย 15 1 1 1 17
6 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 14 14 5 2 33
7 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 13 2 1 0 16
8 สมุทรสาครวุฒิชัย 9 7 1 0 17
9 สามชัยวิเทศศึกษา 7 4 1 0 12
10 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 6 8 6 2 20
11 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 6 6 3 0 15
12 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 6 5 6 3 17
13 ประชินนุสรณ์ 4 8 6 0 18
14 ทานตะวันไตรภาษา 4 5 1 0 10
15 กุศลวิทยา 4 1 3 0 8
16 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 3 1 6 3 10
17 ฐานเทคโนโลยี 2 3 5 2 10
18 หลักสองส่งเสริมวิทยา 2 2 0 0 4
19 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1 6 2 3 9
20 อนุสรณ์ศุภมาศ 1 4 5 0 10
21 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1 4 3 1 8
22 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 1 0 0 1
รวม 202 125 77 24 428