สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสาคร 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สมุทรสาครวิทยาลัย 20 13 9 42 35 9 9 1 53
2 กระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 14 11 7 32 27 15 4 5 46
3 เทศบาลบ้านมหาชัย 13 2 1 16 15 1 1 1 17
4 อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 11 6 6 23 20 13 6 1 39
5 สมุทรสาครบูรณะ 9 9 4 22 22 6 3 0 31
6 เฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 5 5 6 16 14 14 5 2 33
7 สมุทรสาครวุฒิชัย 4 1 3 8 9 7 1 0 17
8 สามชัยวิเทศศึกษา 4 1 1 6 7 4 1 0 12
9 วัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 3 8 3 14 13 2 1 0 16
10 วัดธรรมจริยาภิรมย์ 3 1 0 4 6 6 3 0 15
11 ประชินนุสรณ์ 2 2 1 5 4 8 6 0 18
12 สารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 2 0 2 4 3 1 6 3 10
13 บ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1 4 3 8 6 8 6 2 20
14 พันท้ายนรสิงห์วิทยา 1 2 2 5 6 5 6 3 17
15 ฐานเทคโนโลยี 1 2 2 5 2 3 5 2 10
16 สารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1 2 2 5 1 6 2 3 9
17 อนุสรณ์ศุภมาศ 1 1 1 3 1 4 5 0 10
18 ทานตะวันไตรภาษา 0 2 2 4 4 5 1 0 10
19 กุศลวิทยา 0 1 2 3 4 1 3 0 8
20 หลักสองส่งเสริมวิทยา 0 1 1 2 2 2 0 0 4
21 วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 2 2 1 4 3 1 8
22 อัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 95 74 60 229 202 125 77 24 404