พิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วนะครับ
ระบบเปิดให้ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
และโรงเรียนที่เป็นศูนย์จัดการแข่งขัน
สามารถพิมพ์เกียรติบัตรได้แล้วนะครับ

ขอขอบคุณทุกศูนย์ที่ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่ง
วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 เวลา 11:26 น.