รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 11-14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายพิสิษฐ์  คำหริ่ม
2. เด็กชายศุภกิตติ์  ปานเถื่อน
 
1. นางสาวอรทัย  แอ่มรัมย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายนัท  ปัญญาพล
2. เด็กชายมังกร  วัน
 
1. นายกฤษฎาวิทย์  แก้วภิรมย์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงดวงกมล  แก่นแดง
2. เด็กชายธรรพ์ณธร  นามีผล
3. เด็กหญิงปรารถนา  อิ่มเอี่ยม
4. เด็กชายพงศกร  ชูทอง
5. เด็กหญิงศรัณยา  นวพรนิมิตร
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นายจักรินทร์  ธนากรเกรียงไกร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  กุลวงษ์
2. นางสาวชนิกานต์  ขาวฉอ้อน
3. นางสาวสุธิตา  ชมเสม
4. นางสาวสุนิพร  บุญเพ็ง
5. นางสาวเจนจิรา  สนหลี
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
2. นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรพงษ์  บุบผาราม
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  เครือธิ
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
2. นางสาวบุศบง  อุยยาหาญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวเพ็ญศิริ  พลภูงา
2. นายเอกพร  พิงจันอัด
 
1. นางศิริพรรณ  ทัศนิยม
2. นายเชน  ปริยะเกตุ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงสุภัชชา  ชังโชติ
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายภัทรพงษ์  เดชเพชร
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงชนากานต์  ตัชชนานุสรณ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวศศิชา  ทองเขาอ่อน
 
1. นางสาวรังษิยา  เยี่ยมสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายปรวิทย์  ชูผล
 
1. นายพัทยา  เย็นตั้ง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาววีรญา  ฉายพล
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรินลดา  กันยา
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นายรัฐพล  ฐิตวดี
 
1. นายมนตรี   วริวงค์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  เฮงพร้อม
2. เด็กหญิงธัญชนก  ชาวท่าทราย
 
1. นางสาวณัฎฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. เด็กหญิงณัฐพร  ตรีอินทอง
 
1. นางสาวณัฎฐวรรณ  คำฉิ่ง
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวสุชญาดา  กาละวงค์
 
1. นายมนตรี   วริวงค์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนธรณ์  ศรีพงศ์
2. เด็กชายภานุพงศ์  สุปฏิย์
3. เด็กชายสรวิชญ์  สุขผล
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
2. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายธวัธชัย  เชื้อชื่น
2. นางสาวลดาวรรณ  ใจบุญ
3. นายสมิทร  โสภาพ
 
1. นายภุชงค์  สร้อยศรี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นายบุลเสกฏ์  วงศ์จำปา
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายสงกรานต์  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. เด็กหญิงณิชนันทน์  ขาวคล้ายเงิน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายศุภสันห์  ช่องคันปอน
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงวิฑาดา  ระนาดเสนาะ
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายเดชา  พลอยสุวรรณ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวณัฐวดี  ดาราเย็น
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงดวงกมล  จตุพรเพิ่ม
 
1. นางสาวกัลยาลักษณ์  พงษ์เจริญ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายจิรายุ  สาริกา
2. นายชินวัฒร์  พรามณ์น้อย
3. นายณัฐนนท์  ชนะการ
4. นายณัฐพนธ์  ชนะการ
5. นางสาวณัฐวดี  ดาราเย็น
6. นายนที  ทรัพย์ไพบูลย์
7. นายนันทนัช  ชาวไร่อ้อย
8. นางสาวปานสิตา  สายตั้ง
9. นางสาวศุทธวีร์  สวงน้อย
10. นายสงกรานต์  ชาวไร่อ้อย
11. นางสาวเกวลิน  ทองคำใส
12. นายเอกพล  โพธิ์ทอง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
2. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
3. นายเสรี  ทรัพย์ไพบูลย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายณพดล  ชูสุข
2. นายธนธรณ์  คงทนกิจ
3. เด็กชายธรรมรัตน์  ประทุมวรรณ
4. นายรัตนกร  ดวงคำ
5. นายสรพงศ์  บูระ
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
2. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
3. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวจิราวรรณ  ประจำแถว
2. นายณัฐวุฒิ  ชัยยะขันธ์
3. นายวิษณุ  กลิ่นประทุม
4. นายวุฒิพงษ์  พันธ์งาม
5. นายอรรถพล  พิกุลทอง
 
1. นายสยาม  วิริยะ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ขำบาง
2. เด็กหญิงจิตรรัตน์  รวยสวัสดิ์
3. เด็กหญิงชญานิน  เกสิน
4. เด็กหญิงชลธาร  ศรีโพธิ์ทอง
5. เด็กชายชลสิทธิ์  รัตนทัพย์
6. เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นวิถี
7. เด็กหญิงญาณิศา  จดน้อม
8. เด็กชายณัฐกิจ  สิราริยกุล
9. เด็กชายทรงภูมิ  คุ้มแสง
10. เด็กหญิงทักษพรณ์  สุขศิลป์
11. เด็กหญิงธนิตา  เลิศพัฒน์มงคล
12. เด็กหญิงธนิษฐา  เกขุนทศ
13. เด็กหญิงธัชชากร  เพ็งสาย
14. เด็กชายธีรเทพ  สกีแพทย์
15. เด็กชายนัฐกันต์  ต้นเงิน
16. เด็กชายนันทกฤษ  ทองใบ
17. เด็กชายปณัฐ  เฟาสันเที๊ยะ
18. เด็กหญิงปพิชญา  เหลือรัก
19. เด็กชายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
20. เด็กชายปรเมศวร  ศิริทรัพย์
21. เด็กหญิงปวีร์ลดา  นิธิปิยโรจน์
22. เด็กหญิงปัณฑิตา  พุกจันทร์
23. เด็กหญิงปารณีย์  บุญกันภัย
24. เด็กหญิงปิยพร  ทิพย์สุวรรณ์
25. เด็กชายปุณณวิช  พุ่มไม้ชัยพฤกษ์
26. เด็กหญิงพลอยณิชชา  ทวีพรเพิ่มมงคล
27. เด็กชายพัทธพงษ์  ภูพันนา
28. เด็กหญิงภคพร  แก้วกระจ่าง
29. เด็กหญิงภวิษย์พร  สร้อยเพ็ชร์
30. เด็กหญิงภูริชา  ปานเกษม
31. เด็กหญิงมัจฉรี  สร้อยทอง
32. เด็กชายวราวุฒิ  ง่วนกี่
33. เด็กหญิงศิริวรรณ  ขำบาง
34. เด็กชายศุภกฤต  ลวดทอง
35. เด็กชายศุภโชค  หางนาค
36. เด็กหญิงสุธิสา  มาสวัสดิ์
37. เด็กหญิงสโรชา  หนูมาก
38. เด็กหญิงอภิญญา  ลาสา
39. เด็กหญิงอัญมณี  ดำรงณิชย์
40. เด็กหญิงอารยา  เช่งศรี
 
1. นายอนิรุจ  อุปถัมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
3. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
4. นายนัฐชานนท์  เนตรวงศ์
5. นางสาวนิรมล  เมฆสาด
6. นายภูดิศ  อยู่พิทักษ์
7. นางสาวสุนิสา  มาวาลย์
8. นางสาวรุ่งศิริ  นุ่มศิริ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกพรรณ  พูลตาล
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีปานเงิน
3. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์หอม
4. เด็กหญิงกาญจนา  คงโต
5. เด็กหญิงกุลธิดา  เคนพล
6. เด็กชายจักรกริช  มักมีสุข
7. นายจิรวิชญ์  ชัยเจริญ
8. นางสาวจุฑารัตน์  กฤษศรีรี
9. นายฉัตรชัย  เพ็ชรนิล
10. นายฐากูร  พิมมงละ
11. เด็กหญิงณัฐวรา  จีนวงค์
12. นายณัฐวุติ  ศรีสมชัย
13. นายดำรงเดช  แท่นนิล
14. เด็กชายทินภัทร  แท่นนิล
15. นายธนวัฒน์  อยู่คง
16. นายธนากร  ใช้บางยาง
17. นายนันทวัฒน์  ห้อยทับ
18. นายประกิตชัย  ทับทิมทอง
19. นางสาวพรชนิตว์  ปลายแก่น
20. นางสาวพัชราวรรณ  มาถาวร
21. นางสาวพิไลพร  ขอใหญ่กลาง
22. นางสาวฟ้ารุ่ง  สู่มิภักดิ์
23. นางสาวภัทรวดี  บุญรอด
24. นายภาคภูมิ  ยินดีชน
25. นางสาวมาริสา  ลิปัน
26. นางสาวรมิตา  บรรเทาทุคตะ
27. เด็กหญิงลักษิกา  เพ็งจันทร์
28. นางสาววรัญญา  พิศแสนสุุวรรณ
29. เด็กหญิงวริษา  คงคาหลวง
30. เด็กหญิงศรันย์พร  ดอกเตย
31. เด็กหญิงศิริรัตน์  พังจุนันท์
32. เด็กหญิงศิโรรัตน์  คำทรัพย์
33. นางสาวศืรืวรรณ  ปักษิณ
34. นายสมบัติ  รุ่งเรือง
35. เด็กหญิงสิริกร  สว่างแจ้ง
36. นายสุวรรณ  จิตประสงค์
37. เด็กหญิงอพัชชา  ปานเจริญ
38. เด็กชายอาทิตย์  ปานมัจฉา
39. เด็กหญิงเกวลิน  เชยสงวน
40. เด็กหญิงโสรญา  วรรณรังศรี
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
2. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
3. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
4. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
5. นายสุวรรณ  แร่เพชร
6. นางณิชภัทร  เจียระนัย
7. นายนิพันธ์  ชมบ้านแพ้ว
8. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายวรพงศ์  เสนาพิทักษ์
 
1. นายสมยศ  เรืองเนตร์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายสิทธินนท์  คำเหลือง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นางสาวสายนภา  เกิดคลองตัน
 
1. นายฐากร  ธาดาเลิศภัทร
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธนธรณ์  คงทนกิจ
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนพงษ์  ใจซื่อสมบูรณ์
 
1. นายณัชนนท์  เนตรวงศ์
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงจารวี  วาดเจริญ
 
1. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวสมฤดี  โลสันเทียะ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 66 ทองแดง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายภูชิต  จานลาน
 
1. นายพันธ์ศักดิ์  สุวรรณน้อย
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายชัยธวัช  มอไทสงค์
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธนอนันต์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวณัฐนันท์  ประทุมแก้ว
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กชายธนภัทร  กันภัย
 
1. นางสาวอัญญาพร  แสนยากุล
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นายวุฒิพงษ์  สิงแสง
 
1. นายสมยศ  เรืองเนตร์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนริศยา  แสงสุข
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวปานสิตา  สายตั้ง
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงกาญจนา  พวงทอง
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัสสาวะโก
3. เด็กชายธนดล  ปาริชาติรัตนกุล
4. เด็กชายธเนศ  ใจบุญ
5. เด็กชายนนทชัย  อ้นจันทร์
6. เด็กหญิงนัทธมน  อ่วมเกตุ
7. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิพย์นุช
8. เด็กชายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
9. เด็กหญิงสุทธารักษ์  เกตุแก้ว
10. เด็กชายอรรถโกวิทย์  อินธิกูด
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวชลารักษ์   อินชู
2. นายทิวา    เที่ยงแช่ม
3. นายธนวัฒน์   เกิดขาว
4. นายบุรัสกร  กาบแก้ว
5. นางสาววราภรณ์   ไชยวุฒิ
6. นางสาวสัมมา   แต้ตระกูล
7. นายสิทธิชัย    เงินยิ่ง
8. นางสาวสุพรรณี   สุทธชัย
9. นางสาวสุพรรษา   หวาดวารี
10. นายอัษฎา   พุทธเจริญ
 
1. นางสาวรัฐศิลป์   หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นายกลยุทธ   ปักษีสิงห์
2. นายจิรายุ  ธนาศิริธนวัชร์
3. นางสาวจิราวรรณ   เทียมสว่าง
4. นางสาวรวีวรรณ   บุญประสงค์
5. นางสาวหทัยรัตน์   แย้มนาม
6. นางสาวเพ็ญนภา   ชาวหนอง
 
1. นางสาวรัฐศิลป์   หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  เข็มต้น
2. เด็กหญิงจุฬามณี  วีลาวัลย์
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  คำฉิ่ง
4. เด็กหญิงพรพิมล  ศรีไชย
5. เด็กหญิงพรศิริ  เสือขำ
6. เด็กหญิงยูญ่า  (ชาวพม่า)
 
1. นางสาวกาญจนา  กะบังตน
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกรกรต  พวงสุวรรณ์
2. นางสาวณพิชา  โรจนธนธร
3. นางสาวณิชกานต์  มีล่อง
4. นางสาวดารินทร์  เงินประเสริฐ
5. นางสาวนนทิชา  เจริญสวัสดิ์
6. นางสาวบุญญิสา  ภาชโร
7. นางสาวภัณฑิรา  มาบรรดิษฐ
8. นางสาวสุดารัตน์  ทรงลักษณ์
 
1. นางพัชรา  หุนเจริญ
2. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
 
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธนนันท์  โพธิบา
2. เด็กชายมงคล  ปุ่นครื้น
3. เด็กชายวรเมธ  ละกำปั่น
4. เด็กชายสันติ  มิ่งสรรพางค์
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  สวนสมจิตร
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวจริภัทร  ชูวงษ์
2. นางสาวชลนี  ไทรเกตุ
3. นายชัยชนะ  ทองอุ้ม
4. นางสาวณัฏฐนิชชา  ยอดทอง
5. นางสาวณัฐกนก  เมธาธรรมรัตน์
6. นายณัฐวุฒิ  กรังพานิชย์
7. เด็กชายทรัพย์ทวี  บุญล้อม
8. นายธนสิทธิ์  บุญประเสริฐ
9. นางสาวธัญญาพร  สัญวร
10. นายธเนศพล  กล่ำมณี
11. นายนนทวัฒน์  พิศวาด
12. นายบัณฑิต  เกตุรวม
13. นางสาวภคพร  สมสนุก
14. นางสาวรังสิมา  อินกับจันทร์
15. นายวารุฒ  กนกพรโสภณ
16. นายวิกรม  วัสสมุทร
17. นางสาววโรชา  สุราษา
18. นางสาวสุพัตรา  เริ่มยินดี
19. นางสาวสุวรรณา  ศรีเพชร
20. นางสาวอมลดา  ทองเขม็น
21. นางสาวอรอนงค์  อวคดี
22. นางสาวเพ็ญนภา  ชูกร
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
2. นายวรวุฒิ  พึ่งวร
3. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
4. นางเขมณิจ  ปิยะประคองศรี
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 94.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงขวัญใจ  เอื้ออิทธิพร
2. เด็กหญิงจิรัชยา  เทศปัญ
3. เด็กหญิงพลอยจิรา  ศรีวรพงษ์
4. เด็กหญิงพิรญาณ์  ดีชม
5. เด็กหญิงภัทรวดี  จิตนาวา
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  มากเปี่ยม
7. เด็กหญิงสุดาพร  ทรัพย์สินไพบูลย์
8. เด็กหญิงสุปราณี  เทพสมบัติ
 
1. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
2. นายภัลลภ  อินทมาตร์
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกชพร  มีบุญธรรม
2. นางสาวจันทิมา  ลือชัย
3. นางสาวฐิติพร  เมธารัตนกุล
4. นางสาวสุณิรชา  พรมพา
5. นางสาวสุดารัตน์  เฉิดเจริญ
6. นางสาวโสภิณ  สลับใหม่
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตร์
2. นายณัฐพงศ์  วีระชุนย์
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงมะยุรี  เสนคำ
2. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีสุข
3. เด็กหญิงโสรญา  เกตุคง
 
1. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
2. นางสาวจิตรพรรณ  พึ่งพงษ์
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิดา  เดิมลิ่ม
2. นายธีระศักดิ์   ศิริพิณ
3. นางสาวสุกัญญา  งามขำ
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
2. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายณฤพล  ธรรมเกษตรศรี
2. เด็กชายวาสิน  สุขประเสริฐสิน
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายดนุสรณ์  สังข์ทอง
2. เด็กชายพรพิพัฒน์   ขมสวัสดิ์
 
1. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
2. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายบุญญฤทธิ์  ทัศนนิพันธ์
2. นางสาวอรวรรณ  เงินสมบัติ
 
1. นายสุทธญาณ์  เพชรวีรานนท์
2. นายสุรเดช  เผ่าล้วนงาม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายวีรพล  บุตรนิล
2. เด็กชายศุภกิจ  ดวงจินดา
 
1. นางสุหัสชา  พรหมดวง
2. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายทิวานนท์  ชมเจริญ
2. นายพิชชากร  อวยสวัสดิ์
 
1. นายรัฐปรัชญ์  บุญเจริญ
2. นางสุวณี  ยกดี
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงปิยดา  ราชชิต
2. เด็กชายพศิน  ยามา
 
1. นางสาวรัชณีวัลย์  ธรรมรัตตานนท์
2. นางสาวกัลยา  บุญจันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายสิรดนัย  ศรลือชา
2. เด็กชายอาเล็ก  ใหม่แก้ว
 
1. นายสิทธิพงษ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางสาวเพ็ญนภา  เถือกคำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายศริตวรรธน์  พลเยี่ยม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  พุ่มอ่ำ
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิสิษฐ์พงศ์  โพธิ์ฉาย
2. นายโกมินทร์  ปะวันเตา
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพงศ์พล  อ้นศิริ
2. นายวรเมธ  ชาวหญ้าแพรก
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธีระยุทธ  อัฒจักร
2. นายเศรษฐพงศ์  ทรัพย์คง
 
1. นางธัญญ์ฐิตา  ธราดลฐิติวัฒน์
2. นายขวัญชัย  สินเพ็ง
 
73 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 94.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนันทิกาณต์  ศรีชัยมูล
2. เด็กหญิงศิริญา  วัฒนาจิรกุล
3. เด็กหญิงอภิญญา  สิงห์สา
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
 
74 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นาย ชาญชัย  อิสสระ
2. นายธนพล  วิเศษสังข์
3. นางสาวปิยะดา  ฤทธิรงค์
 
1. นางณรินทร  น้อยพิทักษ์
2. นางสุพรรณี  ปลื้มถนอม
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายอดิศร  พรหมบุตร
2. นายอภิรักษ์  นาคนคร
 
1. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
76 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายปรมินทร์  นกจิบ
2. เด็กชายลภัส  บุญงาม
3. เด็กชายอรรถพล  เจริญผล
 
1. นายวรมโนธรรม   สถิรวรรธน์
2. นายอดิเทพ  วรรณเรศ
 
77 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายรัฐศาสตร์  พุ่มแจ่ม
2. นายสาคร  วาปี
3. นายเสฏฐวุฒิ  ลีลาวัฒนพาณิชย์
 
1. นายประเทือง  ฉายะยันต์
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
78 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 81.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายชาญชัย  อยู่ศิริ
2. นายทรงวุฒิ  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. นายนเรศ  ชุมพรัตน์
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นางสุภาพร  กมล
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงวรรณกานต์  บุตรน้ำดี
2. เด็กหญิงศริญญา  รุ่งแจ้ง
3. เด็กหญิงศุภกานต์  บุญรอด
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายศิรสิทธิ์  เกษทับทิม
2. นายสถาพร  กลิ่นสุวรรณ์
3. นายหัสนัย  อินทร์กลับ
 
1. นายปฐมวัย  แซ่อื้อ
2. นายภมรเมษย์  เลาหวิรุฬห์กุล
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงพิชญาภรณ์  กงทอง
2. เด็กหญิงสุภาพร  น้อยศิริ
3. เด็กหญิงอาทิติยา  อุ่นน้ำเที่ยง
 
1. นายสฤษฎ์  คล้ายมุข
2. นางสาวอมรา  อาอาศ
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เกียรติจริยวัตร
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ภิรมย์ประชาภัทร์
3. เด็กหญิงณัฐฌา  อิ่มอ่ำ
4. เด็กหญิงภคพร  เข็มต้น
5. เด็กหญิงมาริษา  ทองถนอม
6. เด็กหญิงสุพิชชา  ม่วงพรหม
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นางปัทมา  ตู้จินดา
3. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชญานี  เที่ยงพลับ
2. นางสาวนิรชา  แซ่เตีย
3. นางสาววนิตา  อุตตะมะเมธา
4. นางสาวอัฉราพรรณ  รสชอบ
5. นางสาวอาธิติยา  แซ่เหลี่ยม
6. นางสาวอารีญา  สุวรรณวัฒน์
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
3. นางปัทมา  ตู้จินดา
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงบุษบา  จันทร์สมบูรณ์
2. เด็กหญิงปาณิศา  พวงเนียม
3. เด็กชายสรวิศ  เอี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางวารี  สังข์เขียว
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  อ้อมน้อย
2. นางสาวธนัชชา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวปิยวรรณ  ทองถนอม
 
1. นางสุภาพร  กมล
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงรินรดา   จันบันจง
2. เด็กหญิงศิวพร   ขุนทอง
3. เด็กหญิงอริสรา   ทองวัน
 
1. นายสมบัติ  แสงทองศรี
2. นายธันว์  ขำทอง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกฤติพร  วอทอง
2. นางสาวกัญญารัตน์  อุ่นเครือ
3. นางสาวสุชีราภรณ์  พารักษา
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กหญิงณัฎฐณิชา  ทองดอนแก้ว
2. เด็กหญิงนุชนาถ  ฮวบอ่วม
3. เด็กหญิงอินธิรา  อินทรกำแหง
 
1. นางธวัลรัตน์  นารีรักษ์
2. นายอนุศาสน์  เพียรทอง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวจารุวรรณ  แสงศิลา
2. นางสาวจิราวรรณ  แสงศิลา
3. นางสาวทัดดาว  แสงฉาย
 
1. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
2. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  โรจน์วิรัชวงศ์
2. เด็กหญิงณัฐรุจา  ขุนทายก
3. เด็กหญิงนวรินทร์  มุ้ยห้วยแก้ว
 
1. นางสาวดรุณี  โคผดุง
2. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายณัชพล  พนาพรสิน
2. นางสาวศุภลักษณ์  นาคนุช
3. นางสาวอัญชนา  กะการดี
 
1. นางสาวกัลยา  ศิริรัตน์
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 1. เด็กหญิงกฤษดาภรณ์  สมภาร
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เลิศสำโรง
3. เด็กหญิงสุพรรษา  กล้าหาญ
 
1. นายสุชาติ  สุเทวี
2. นายทัสพร  ชุรี
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน"วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวนารากร   กรังพานิช
2. นางสาวอัญทิกา   เชิงหอม
3. นายเพิ่มศักดิ์   คงสกุล
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. นางอัญญา   พังจุนันท์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75.1 เงิน ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  บัวแตง
2. เด็กหญิงวัณนิภา  อ้วนชัย
3. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  สรไกรวุฒิกุล
 
1. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
2. นางสาวดรุณี  โคผดุง
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 88.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวธัญชนก  ม่วงพรหม
2. นางสาวศุภานัน  คำพลอยพาณิช
3. นายสรวิชญ์  เชื้อจีน
 
1. นางสาววิลาสินี  เทพบางจาก