หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   30 ก.ย. 2558   1 ต.ค. 2558   2 ต.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 2 ต.ค. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2558 9.00 - 16.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 421 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 422 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 423 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 424 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 425 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 412 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 413 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 414 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 426 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว โดมดอกแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว โดมดอกแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 116 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
2 117 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
3 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
4 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
5 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
6 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
7 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
8 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
9 071 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
10 072 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
11 087 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
12 088 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
13 094 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
14 095 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
15 098 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
16 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
17 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
18 106 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
19 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
20 110 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
21 120 การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
22 124 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
23 128 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30
24 129 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 328 2 ต.ค. 2558 8.30-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว โดมดอกแก้ว 2 ต.ค. 2558 8.30-12.00
2 269 การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว โดมดอกแก้ว 2 ต.ค. 2558 8.30-12.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-15.00
2 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
2 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 521 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
3 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 528 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
4 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
5 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 523 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
6 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 527 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
7 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ห้อง ict 6 2 ต.ค. 2558 8.30
8 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ห้อง ict 6 2 ต.ค. 2558 8.30
9 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 2 ห้อง 524 2 ต.ค. 2558 9.00-14.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง โถงด้านล่าง 2 ต.ค. 2558 13.00-16.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง โถงด้านล่าง 2 ต.ค. 2558 13.00-16.00
3 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 ต.ค. 2558 13.00-16.00
4 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 ต.ค. 2558 13.00-16.00
5 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง โถงด้านล่าง 2 ต.ค. 2558 8.30-11.30
6 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ห้อง โถงด้านล่าง 2 ต.ค. 2558 8.30-11.30
7 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 ต.ค. 2558 8.30-11.30
8 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 2 ต.ค. 2558 8.30-11.30

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 186 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-15.00
2 187 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 โรงเรียนสระแก้ว หอสมุดโรงเรียนสระแก้ว 2 ต.ค. 2558 9.00-15.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 021 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
2 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
3 027 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00
4 029 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 โรงเรียนสระแก้ว อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง 415 2 ต.ค. 2558 9.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]