หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skw1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายเพ็ชร์ หนองตะไกรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายรังสรรค์ ฆ้องคำโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรกรรมการ
5. นายอัษฏาวุษ บรรจงโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
6. นางรจนา เทียงคำโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรประธานกรรมการ
2. นางรจนา เทียงคำโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นายรังสรรค์ ฆ้องคำโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายอัษฏาวุษ บรรจงโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
6. นายเพ็ชร์ หนองตะไกรโรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิชิต คำพลงามโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววารดี เลิศเจริญโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายชูศักดิ์ เกตุโก้โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายเสรี ด่านขุนทดโรงเรียนวังไพรกรรมการ
5. นายกษิเดช เสนารักษ์โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสาววารดี เลิศเจริญโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายชูศักดิ์ เกตุโก้โรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเสรี ด่านขุนทดโรงเรียนวังไพรกรรมการ
4. นายกษิเดช เสนารักษ์โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วกรรมการ
5. นายพิชิต คำพลงามโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกัญญา เพาะเเป้นโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางนิตยา ดอนเมืองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนันทพร โพธิ์ศรีวงษ์โรงเรียนบ้านแก้งกรรมการ
4. นางสาวศิริพร บัวคำโรงเรียนวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางสาวณิชนันทน์ พลเยี่ยมโรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางกานดา ขุนรามโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวถวิล เสวิสิทธิ์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณัฐวรรณ วิศิษฎศักดิ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางกัณทิมา จันทร์โสภาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสงวน สานรัมย์โรงเรียนวังสมบูรณ์กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวบัณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นางปราณี สุนทรกิจพานิชย์โรงเรียนบ้านแก้งพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสนธยา ตันปิรักษ์โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
2. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
3. นางทิพมาศ พึ่งทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญส่ง กิ่งเงินโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุเวช บญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพมาศ พึ่งทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายบุญส่ง กิ่งเงินโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพมาศ พึ่งทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวบัณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นางสุมามาลย์ ออมทรัพย์ทวีโรงเรียนบ้านแก้งวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
4. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายบุญส่ง กิ่งเงินโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
3. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง กิ่งเงินโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นางสาวบัณรัตน์ ปัญญาโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพมาศ พึ่งทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นางพวงเพ็ญ แพนลาโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายบุญส่ง กิ่งเงินโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นางปราณี สุนทรกิจพาณิชย์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางทิพมาศ พึ่งทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายบุญส่ง กิ่งเงินโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสุเวช บุญเถื่อนโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตย์ธีรา ธีราลักษณ์สกุลโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐกิตติ์ อัมภรัตน์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายบุญส่ง กิ่งเงินโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ นิยมเอื้อโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอรนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นางเนรมิต ยึนประโคนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอรอนงค์ กิ่มถ้องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายประดิษฐ์ เขียวฟูโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางนวรัตน์ กิจเจริญโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายวิทูร วันโทโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุจินต์ ประสงค์พลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุจินต์ ประสงค์พลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุจินต์ ประสงค์พลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุจินต์ ประสงค์พลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายสาธิต จังพานิชโรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง)กรรมการ
5. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขากรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสมใจ ศรีประเสริฐโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายวิชาญ ศิลาทะเลโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธงชัย ผ่องแผ้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายโกวิทย์ วิเศษศักดิ์โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
6. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
7. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
3. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
4. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
5. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์รองประธานกรรมการ
3. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอกนาวิน กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายสุรศักดิ์ อ่อนทองคำโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธัญญา ซอมแก้วโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีเอนก กล้าเกิดผลโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นายอาณัติ เอี่ยมพิพัฒน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร แสงสว่างโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชชานันท์ หวังอนุรักษ์กุลโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
4. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชชานันท์ หวังอนุรักษ์กุลโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
5. นางสาวรัชนีกร แสงสว่างโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวนิติญาภรณ์ ศรีไพรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐพร ใจผ่องโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพลอยขวัญ หางแก้วโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
4. นายจิตติภัส ขวัญส่งโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาคมกรรมการ
5. นายกิตติพงษ์ อาธิพรมโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวรัชนีกร แสงสว่างโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชชานันท์ หวังอนุรักษ์กุลโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวพิชชานันท์ หวังอนุรักษ์กุลโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาวรัชนีกร แสงสว่างโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวนวพรรษ พรมสละโรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนีกร แสงสว่างโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายอภิศักดิ์ ประภาสะวัติโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวพิชชานันท์ หวังอนุรักษ์กุลโรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยากรรมการ
5. นายกรานต์ แผ่นพรหมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายกมล รอดไพบูลย์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายอนุวัตร์ วิชัยต๊ะโรงเรียนท่าเกษมกรรมการ
3. นายวรวรรณ ปุยะติโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวิมล ทิตสรรพพาโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
5. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายอำพล กิจเรืองศรีโรงเรียนวังนำ้เย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกล้าณรงค์ แก้วปักษาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์กรรมการ
3. นายอำนาจ พันลำจันทร์โรงเรียนคลองหาดพิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวปาริชาติ ถิตย์ประเดิมโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวบัญญัติ แก้วเมฆโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวอ่อนตา คนขยันโรงเรียนวังไพรกรรมการ
6. นางสาวปราณี ตรีรัตน์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางพูลรัตน์ คุณาเขมากรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสกุลเพ็ญ พันธ์อิ่มโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรา พึ่งบัวโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์โรงเรียนวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นางขวัญใจ มาลัยชนโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ทัดเทียม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนิภาพร ทรัพย์เรืองโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายศราวุธ บุญศรัทธาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกันทิมา สาดีโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายวุฒิ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางนฤมล พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายเอกนาวิน แดงมาก โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายศราวุธ บุญศรัทธาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางนฤมล พงษ์สวัสดิ์โรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นายเอกนาวิน แดงมาก โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันทิมา สาดีโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายวุฒิ ภูมิเขตโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายศราวุธ บุญศรัทธาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรกรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายนางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางนรินทร์สุดา พันธฤทธิ์โรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นางสาวยุพนนาฏ คำเวียงคำโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาวชัชนีภรณ์ ปานาเขียวโรงเรียนดาราสมุทร สระแก้วกรรมการ
7. นายวชิระ สุทารส โรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการ
8. นายพนัส วงค์ปัญญาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลรัตน์ มีผดุงโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายบุญเลิศ ทัดเทียม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทองไสลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายพนัส วงค์ปัญญาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ทัดเทียม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายณพดล กองทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายวชิระ สุทารส โรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันทา เปลื้องรัตน์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางหนึ่งฤทัย เยินสูงเนินโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายบุญเลิศ ทัดเทียม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายณพดล กองทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นายพนัส วงค์ปัญญาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวเช ตรีจักรสังข์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทธิดา เที่ยงทิศโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรกรรมการ
4. นางรุจิรัตน์ สุริโย โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายเจษฎา ชมเชยโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรรองประธานกรรมการ
3. นายณพดล กองทองโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรรองประธานกรรมการ
3. นายกายสิทธิ์ วาดไธสงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายกายสิทธิ์ วาดไธสงโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวสุมิตรา ลาสุธรรม โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายธนัทเทพ สิงห์แก้วโรงเรียนวังไพรกรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสุมารี งามสอนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายนราศักดิ์ กองทองโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางรุจิรัตน์ สุริโย โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นายพงษ์ศักดิ์ ทองสไลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายพงษ์ศักดิ์ ทองสไลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายนราศักดิ์ กองทองโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายเอกนาวิน แดงมาก โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางกรุณา แก้วประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นายภูวิทย์ กนกฤทธิไกวัลโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นางสาวน้อมจิตร แก้วประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายนราศักดิ์ กองทองโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพงษ์ศักดิ์ ทองสไลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
5. นายเอกนาวิน แดงมาก โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นายอิทธินันท์ พันธ์รัตน์โรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วกรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายกมล นนทพาโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางวรรณพร กุลเสนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยาวุธ วิศิษฏ์ศิลป์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ปลื้มใจโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวน้อมจิตร แก้มประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ เถื่อนทอง โรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางวรรณพร กุลเสนโรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายกมล นนทพาโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสุริยาวุธ วิศิษฏ์ศิลป์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นายอนุวัฒน์ ปลื้มใจโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวน้อมจิตร แก้มประทีปโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
6. นางสาววันเพ็ญ เถื่อนทอง โรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายจิระ ทองอ่อนโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางวรรณพร กุลเสน โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชต์ฎารินทร์ อินทรวิเศษโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายสุริยาคาร ยันอินทร์โรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายจิระ ทองอ่อนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางวรรณพร กุลเสน โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวรัชต์ฎารินทร์ อินทรวิเศษโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางธนภร ธนะอมรมงคลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางนารีรัตน์ โชคธนะกิจพูนผลโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สร้อยกุดเรือโรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางธนภร ธนะอมรมงคลโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางนารีรัตน์ โชคธนะกิจพูนผลโรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกาญจนา สร้อยกุดเรือโรงเรียนสุภวิทย์ กรรมการ
5. นางสาวพิมพ์ลภัทร อาญาเมืองโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายชนินทร์ วงษ์สกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์ เศษยา โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางพิณทิพย์ แก้วกองแสงโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางพิณทิพย์ แก้วกองแสงโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายชนินทร์ วงษ์สกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์ เศษยา โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
4. นางอินทรา นันตาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
5. นางอินทรา นันตาโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายสนธยา เดชธรรมฤทธิ์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุริยา แก้วจันทร์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชวนะชัย เพชรพิรุณโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางชณมณ เครือวงษาโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายจักพงษ์ สีลางโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายสนธยา เดชธรรมฤทธิ์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นายสุริยา แก้วจันทร์โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นายชวนะชัย เพชรพิรุณโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางชณมณ เครือวงษาโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
5. นายจักพงษ์ สีลางโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณปภัช พิริยะรัชต์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวณปภัช พิริยะรัชต์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวชณิชานี พิลาทองโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ คะโลรัมย์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวชณิชานี พิลาทองโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวสุภาภรณ์ คะโลรัมย์ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายวีรภัทร ชิดปลัดโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสมศรี วันสมบัติเจริญโรงเรียนท่าเกษมพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสุมารี งามสอนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นายสมยศ หาญลำยวงโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางสมศรี วันสมบัติเจริญโรงเรียนท่าเกษมพิทยาประธานกรรมการ
2. นางธนนันท์ ภักดีพงษ์โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสุมารี งามสอนโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวกนกทิพย์ ณัฐชาบุตรโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางมงคล สำเลิศรัมย์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวไพบูรณ์ โนนหัวรอโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางมงคล สำเริศรัมย์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวมณีศร สมใจสระแก้วโรงเรียนวังหลังวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวกัญญาพัชร ทองเศรษฐี โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวพรรณนารา วิเชียรโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายทิพย์ วสุธรกุลโรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ ถิตย์ประเดิมโรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นางสาวบํญญัติ แก้วเมฆโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นางสาวอ่อนตา คนขยันโรงเรียนวังไพรกรรมการ
5. นางสาวปราณี ตรีรัตน์โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ
6. นางขวัญใจ มาลัยชนโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นางพูลรัตน์ คุณาเขมากรโรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา พึ่งบัวโรงเรียนวังหลังวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสกุลเพ็ญ พันธ์อื่นโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
4. นายรัศมีเดช ประเสริฐสังข์โรงเรียนวังสมบูรณ์กรรมการ
5. นายเพชราภรณ์ กุลชาติโรงเรียนบ้านแก้งวิทยากรรมการ

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อ้นใจโรงเรียนวังไพรกรรมการ
3. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
2. นางสุดารัตน์ อ้นใจโรงเรียนวังไพรกรรมการ
3. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
2. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ อ้นใจโรงเรียนวังไพรกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายบัญชา หาญประเทศโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
2. นายนฤชิต สิทธิปลื้มโรงเรียนท่าเกษมพิทยากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ อ้นใจโรงเรียนวังไพรกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์ เศษยา โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเช ตรีจักรสังข์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางศิริกมล บุบผาอาจโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์ เศษยา โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมประธานกรรมการ
2. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วรองประธานกรรมการ
3. นายสมพร บวบหอมโรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. นางศิริกมล บุบผาอาจโรงเรียนวังไพรวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นายพรชัย หันจันทร์โรงเรียนสระแก้วประธานกรรมการ
2. นางศิริกมล บุบผาอาจโรงเรียนวังไพรวิทยาคมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเช ตรีจักรสังข์โรงเรียนสระแก้วกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์ เศษยา โรงเรียนคลองหาดพิทยาคมกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]