สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สระแก้ว 26 12 11 49 58 0 0 0 58
2 วังน้ำเย็นวิทยาคม 19 13 13 45 57 4 2 0 63
3 คลองหาดพิทยาคม 10 5 6 21 26 2 1 0 29
4 วังหลังวิทยาคม 9 19 10 38 45 2 3 0 50
5 วังสมบูรณ์วิทยาคม 8 9 6 23 24 2 1 0 27
6 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 8 4 7 19 35 3 0 0 38
7 วังไพรวิทยาคม 7 2 5 14 19 3 1 0 23
8 บ้านแก้งวิทยา 5 7 6 18 22 0 0 0 22
9 ท่าเกษมพิทยา 5 6 7 18 25 2 1 0 28
10 สิริราชอนุสรณ์ 3 2 1 6 12 2 0 0 14
11 ดาราสมุทร สระแก้ว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
12 สุภวิทย์ 0 2 5 7 12 1 1 0 14
รวม 101 81 77 259 338 21 10 0 369