สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 1]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สระแก้ว 26 12 11 49 58 0 0 0 58
2 วังน้ำเย็นวิทยาคม 19 13 13 45 57 4 2 0 63
3 วังหลังวิทยาคม 9 19 10 38 45 2 3 0 50
4 วังสมบูรณ์วิทยาคม 8 9 6 23 24 2 1 0 27
5 เทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 8 4 7 19 35 3 0 0 38
6 คลองหาดพิทยาคม 7 5 6 18 23 2 1 0 26
7 บ้านแก้งวิทยา 5 7 6 18 22 0 0 0 22
8 วังไพรวิทยาคม 5 0 5 10 16 2 1 0 19
9 ท่าเกษมพิทยา 3 6 7 16 23 2 1 0 26
10 สิริราชอนุสรณ์ 3 2 1 6 12 2 0 0 14
11 ดาราสมุทร สระแก้ว 1 0 0 1 3 0 0 0 3
12 สุภวิทย์ 0 2 5 7 12 1 1 0 14
รวม 94 79 77 250 330 20 10 0 360