รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนสระแก้ว
ระหว่าง วันที่ 30 กันยายน - 2 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายธีรพัฒน์   สร้อยนาค
2. เด็กชายสหัสวรรษ  หล้าสุด
 
1. นางรจนา  เทียงคำ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายพงษ์ศกร  แซ่เหยี่ยง
2. เด็กชายภูริช  ทับละ
 
1. นายศุภโชค  นันตา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกิตติกูล  พูลชาติ
2. นายจักรกฤษณ์  นึกหลีก
3. นางสาวชนากานต์  สายแวว
4. นางสาวชนาภา  สายแวว
5. นางสาวสุชาดา  แม่นปืน
 
1. นางสาววารดี  เลิศเจริญ
2. นางสาวนิภาพร  รอดไพบูลย์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายภานุพงศ์  ขาวมะลิ
2. เด็กหญิงศรีสุรางค์  แปลงกาย
 
1. นางนิตยา  ดอนเมือง
2. นางสาวอุทุมพร  เขาสถิตย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกัลย์สุดา  ศรีวิเศษ
2. นายฐิติพงค์  วินสา
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  วิศิษฎศักดิ์
2. นางสุดใจ  รุ่งเรือง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ชะสกุล
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปัณฑารีย์  กงแก้ว
 
1. นายณัฏฐกิตติ์  อัมภรัตน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวกัณฐิกา  รัตนพลแสน
 
1. นางสุมามาลย์  ออมทรัพย์ทวี
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงภริณี  ศรีบุรินทร์
 
1. นายบุญส่ง  กิ่งเงิน
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวธิติมา  ธนูสา
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารณี  เสาวภาร
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวณัฎฐ์ภัทร์  พันธุ์ใย
 
1. นางสาวนิตย์ธีรา  ธีราลักษณ์สกุล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมภิชา  แสนสอย
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาดล  นวมโคกสูง
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวอิสริยาภรณ์  เชื้อบุญมี
 
1. นายกิตติพงษ์  นิยมเอื้อ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายคเชนทร์  จิตประโคน
2. เด็กชายณัฐปคัลภ์  บุญเถื่อน
3. เด็กหญิงนิตยา  วงษ์กลิ่น
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
2. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. นางสาวพิชญดา  บุญเถื่อน
2. นางสาวรัตนา  อ่อนเอี่ยม
3. นายเทวาฤทธิ์  ปักกาเวสูง
 
1. นายสุเวช  บุญเถื่อน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดาราสมุทร สระแก้ว 1. เด็กหญิงมัณฑนา  ปะโสทะกัง
 
1. นายวาทิต  พรหมดำรง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายปิยพนธ์  วงษ์แดง
 
1. นายพฤฒิ  วิธารติรวัฒน์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ดุขุนทด
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวชลิตา  ดีบาง
 
1. นายวิทูร  วันโท
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายกรวิทย์  เกตุก้อนแก้ว
2. เด็กชายจักรกริช  มหาชิโนรส
3. นางสาวจิรชยา  สมจิตร
4. นางสาวชลิตา  ดีบาง
5. เด็กชายณัฐธัญ  ฉันทอภิชัย
6. นายภาคภูมิ  พานแก้ว
7. เด็กชายมุนินทร์  หาญชัย
8. นายวรวิทย์  พายสำโรง
9. เด็กชายศิริศักดิ์  วิเศษสุทธิ์
10. นางสาวอนันตยา  โฉมงาม
11. นายอนันต์  สาระสาท
12. นายอนุสรณ์  กวดขุนทด
 
1. นายวิทูร  วันโท
2. นางสาวสุนทรี  แย้มทัพ
3. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
4. นางสาวรัชนีกร  แสงสว่าง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กชายกอบขจรชัย  นพรัตน์
2. เด็กชายกีรติ  ห้อยแดง
3. เด็กชายขวัญพิชาญ  แสนสุข
4. เด็กชายจริพัฒน์  จ้ายสอน
5. เด็กชายณัฐวรรธน์  จูงจิตร
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  เบ้าทอง
7. เด็กชายทิณพัฒน์  บุตษะบง
8. เด็กชายธรรมชาติ  ระลึกชาติ
9. เด็กชายปัญชญา  วงเศษ
10. เด็กชายยุทธนันท์  ทาศิริ
11. เด็กชายวัชชานนท์  นามนัย
12. เด็กชายศุภวิชญ์  เสนคราม
13. เด็กชายศุภากร  ธูปเกิด
14. เด็กชายสรลิศ  เกิดลาภ
15. เด็กชายสุทธิพงษ์  ทองคำ
16. เด็กชายสุธากร  ปาสังทอง
17. เด็กชายสุรสิทธิ์  ดวงจันทร์โชติ
18. เด็กชายอนุพงษ์  รัตนศิลป์
19. เด็กชายอัครพนธ์  ไกรรอด
 
1. นายพฤฒิ  วิธารติรวัฒน์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นาย ภูวเรศ  ทองนอก
2. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อวงษ์
3. นายธนพล  ดาทอง
4. นายปณิธาน  ไทยแก้ว
5. นายวรรธนะ  พวงมาลี
6. นางสาวอนัญพร  ขุมเพชร
 
1. นายสมพร  บวบหอม
2. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายธนาคาร  สาริวงค์
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายพีระพันธ์  ประทุมพร
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ด่านระงับ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นางสาววริษฐา  สาระภิรมย์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายพิชัย  เตจ๊ะสา
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายวธัญญู  ศรีสุข
 
1. นายสุรศักดิ์  อ่อนทองคำ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงนริศรา  พิบูรณ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อวงษ์
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายมนัสวีย์  คงเพ็ชรศักดิ์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายภาณุเดช  พรมโคตรค้า
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กหญิงรชตวรรณ  คัมภิรานนท์
 
1. นางสาวนาถอนงค์  เตียเจริญ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวขวัญฤทัย  เชื้อวงษ์
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. เด็กชายธนัช  พันธวัน
 
1. นายธัญญา  ซอมแก้ว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายธัญญะ  ยมขุนทด
 
1. นายสมใจ  สีประเสริฐ
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุวิมล  จันทร์เสนา
 
1. นางสาวปิยลักษณ์  ขันทา
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวอารยา  บือทอง
 
1. นายอาณัติ  เอี่ยมพิพัฒน์
 
46 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิภา  รุจาคม
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ศรีเทพ
3. เด็กชายทักษิณ  ไชยสวัสดิ์
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ไกรบุตดา
5. เด็กหญิงปิยะฉัตร  นามละคร
6. เด็กชายพงศกร  นามเย็น
7. เด็กชายภราดร  นิลเพชร
8. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  น้ำทรัพย์
9. เด็กชายศิขรินทร์  ธรรมดา
10. เด็กชายเทียนชัย  พืชเพียร
 
1. นายกรานต์  แผ่นพรหม
2. ว่าที่ร้อยตรีเอนก  กล้าเกิดผล
3. นางสาวสนธยา  ตันปิรักษ์
 
47 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายกฤตชญา  วิลัยวงษ์
2. นายก้องเกียรติ  ศรีหาบุตร
3. นายชัยวัฒน์  ไพรัตน์
4. นายทรงวุฒิ  ประสารศรี
5. นางสาวมณีรัตน์  พลอยมาลี
6. นางสาวสุคนธา  คุณหนองบัว
7. นางสาวสุจิตรา  คุณนา
8. นางสาวอารยา  วิจิตขะจี
 
1. นางสาวรัชนีกร  แสงสว่าง
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. เด็กหญิงจตุราภรณ์  ด่านประจำ
2. เด็กหญิงฐิติมา  สร้อยสุวรรณ
3. เด็กหญิงธนพร  วรรณโกสิทธิ์
4. เด็กหญิงรัชนี  ศรีหาดวง
5. เด็กหญิงรัศมี  สั่งสี
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  พบสมัย
7. เด็กชายอรรถพล  ด่านกำจัด
8. เด็กหญิงเนื้อทอง  ด่านพยัคฆ์
 
1. นางสาวพลอยขวัญ  หางแก้ว
2. นางเตือนใจ  ดอกบุญนาค
3. นายสุวิทย์  มณีสาย
4. นางปราณี  สุนทรกิจพาณิชย์
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกรรักษ์  โชติรัตน์
2. นางสาวจิราวรรณ  ปัญญา
3. นางสาวณริศรา  อาจารีย์
4. นางสาวณัฐชา  เชียงทอง
5. นางสาวทิพย์อักษร  นารี
6. นางสาวบุครินทร์  ลบพื้น
7. นางสาวสุจิตรา  สุทธิประภา
8. นางสาวสุธิตา  สิทธิโท
 
1. นางสาวนิติญาภรณ์  ศรีไพร
2. นายกฤตพรต  เกตุแก้ว
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลวัทน์  ปั่นกลาง
2. เด็กหญิงขนิษฐา  ทะสกุล
3. เด็กหญิงดวงกมล  ประกอบเลิศ
4. เด็กหญิงวรันธร  รัมณีย์
5. เด็กหญิงสุมินตรา  ฉิมเนียร
6. เด็กหญิงอรอินทร์  กลิ่นจันทร์
7. เด็กหญิงอริสา  มังพรมราช
8. เด็กหญิงเบญจพร  กลิ่นสุวรรณ์
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
3. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
4. นายอดิศักดิ์  ลีทหาร
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริมงคล
2. นางสาวณัฐธิดา  เขียวบัว
3. นางสาวณัฐรินทร์  สุ่มสา
4. นางสาวปวันรัตน์  กล้าหาญ
5. นางสาววราพร  ชาชิต
6. นางสาวหยาดอรุณ  ทัพพรม
7. นางสาวอรัญญา  สองพล
8. นางสาวอำภาพร  บุตรดีงาม
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
4. นายอดิศักดิ์  ลีทหาร
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายจิรายุ  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงชลลดา  ผอบทอง
3. เด็กชายชัยณรงค์  บูระพา
4. เด็กหญิงณัฐชลินทร์  แสงสว่าง
5. เด็กชายธนกร  ชอบสวย
6. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจริญศรี
7. เด็กหญิงนิชาภา  บุญพิลา
8. เด็กหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  สันทิ
9. เด็กหญิงพิมพ์อัปสร  ม่วงน้อยเจริญ
10. เด็กชายภีรพัฒน์  พิมพ์ไกรดี
11. เด็กหญิงวรัญญา  กลีบบัว
12. เด็กชายอนุวัฒน์  สัสดีวงศ์
13. เด็กชายอำพล  ทัศอินทร์
14. เด็กหญิงอำไพพรรณ  บุตรดีงาม
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
4. นายอดิศักดิ์  ลีทหาร
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวกมลวรรณ  ทัพพุ่ม
2. นางสาวกาญจนา  จันทร์ทองดี
3. นายคุณากร  ภูวงค์ผา
4. นายภาสกร  พยัฆจันทร์
5. นายภูวดล  สุทธิแพทย์
6. นายวิรัตน์  สว่างแจ้ง
7. นางสาวสมฤทัย  ลานสมบัติ
8. นางสาวสุภนิดา  พวงพลอย
9. นายอลงกรณ์  ศรีภิรมย์
 
1. นางสาวณัฐพร  ใจผ่อง
2. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
3. นายอภิศักดิ์  ประภาสะวัต
4. นายอดิศักดิ์  ลีทหาร
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกนกพล  ราชนีแพน
2. เด็กชายนิมิต  อ้อมแก้ว
3. เด็กชายพัทธพล  สุตะภักดิ์
4. นายสเถียร  กิ่งทอง
5. เด็กชายอนุสรณ์  บุตรสอน
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นางสาวธิติมา  ด่านนุกูล
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ 1. เด็กชายนพกร  สวัสดี
2. เด็กชายพนมกร  ด่านชุมพร
3. เด็กชายภานุพันธ์  ล้านเหรียญทอง
4. เด็กชายวีระ  เก่งกลาง
5. เด็กชายวีระยุทธ  อู่ทรัพย์
6. เด็กชายอนิรุท   ผลาหาญ
7. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญคำ
8. เด็กชายไชยวัฒน์  มณฑาลพ
 
1. นายกล้าณรงค์  แก้วปักษา
2. นางนภาภัทร  หอมละออ
3. นายรัชศักดิ์  นาคินชาติ
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นายกรุณา  แก้วเกษศรี
2. นายกิจจา  นนทบุตร
3. นายมานพ  สีอุบล
4. นายสุวาจา  แก้วเกษศรี
5. นายอนุรักษ์  ปิ่นทอง
6. นายเกียรติศักดิ์  ไชยรัตน์
 
1. นายธงชัย  ผ่องแผ้ว
2. นางจีณภัท  รสหอม
3. นางสาวสุวิมล  สุขสอาด
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ดำกลิ่น
2. เด็กหญิงฐิติมา  ท้าวสกุล
3. เด็กชายสธาพร  ทดไธสง
 
1. นางสาวภาวีนี  สุวรรณสัมพันธ์
2. นางสาวสุภัชชาณัฐ  ทองอุไร
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวจิดาภา  ชุมประสงค์
2. นางสาวจิระภา  กมลวิบูลย์
3. นางสาววรัญญา  เมกลิ่น
 
1. นางพูลรัตน์  คุณาเขมากร
2. นางธัญญ์วรัตน์  รัตนาพรไพศาล
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ธาตุจันทร์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  แม้นทอง
 
1. นางสาวนิภาพร  ทรัพย์เรือง
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงศิริลักษ์  ดีพันธ์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  รุประมาณ
 
1. นายเอกนาวิน  แดงมาก
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 94.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. นางสาวน้ำฝน  สายจันทร์
2. นางสาวอริสา  ปัญญาชน
 
1. นายเอกนาวิน  แดงมาก
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กชายพัฒธนพงษ์  สมหงษ์
2. เด็กหญิงหทัยภัทร  ช่างอบ
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายสุพจน์  ชนะพันธ์
2. นายอธิรักษ์  ศรีสว่าง
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายอติชาติ  ภู่นิเทศ
2. เด็กชายเอกพันธ์  แก้วบุดดา
 
1. นางหนึ่งฤทัย  เยินสูงเนิน
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงภิติยา  ภิลัยวัลย์
2. เด็กหญิงอักษร  ัชัชวานิชย์
 
1. นางสุมารี  งามสอน
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงปนัดดา  ทองประเสริฐ
2. เด็กหญิงอักษร  ชัชวานิชย์
 
1. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
2. นางสุมารี  งามสอน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวกิตติกูล  พูลชาติ
2. นางสาวสุชาดา  โภคประเสริฐ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
2. นางสาวสุนันทา  เปลื้องรัตน์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายฐิติพันธ์  อุตพร
2. นายธีรภัทร  ยินดีสุข
 
1. นางสาวสุนันทา   เปลื้องรัตน์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายณัฐนันท์  กุลจรัส
2. นายวชิรวิทย์  หันจันทร์
 
1. นายเจษฎา  ชมเชย
2. นางสาวเช  ตรีจักรสังข์
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงพิชญ์ชาภรณ์  ต่างสี
2. เด็กหญิงภาชินี  สนามน้อย
3. เด็กหญิงสุธาริณี  กันธิยาภา
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายนฤทธิ์  บุญพิลา
2. นายปาณัสม์  ภัทรกรสกุล
3. นายพิเชษฐ์  แช่มช้อย
 
1. นายพรชัย  หันจันทร์
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายนวพงษ์  ไชยรัตน์
2. นายบุญฤทธิ์  สีไสไพ
 
1. นางสุมารี  งามสอน
2. นางสาวกมลรัตน์  มีผดุง
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายกันตพงศ์  สั่งเด่น
2. เด็กชายอดิศร  ศิวิลัย
3. เด็กชายอนุชา  กันธุ
 
1. นางกรุณา  แก้วประทีป
2. นางสาวน้อมจิตร  แก้วประทีป
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นายขจรศักดิ์  สีดา
2. นายบุญยาเกียรติ  อะนะโรจน์
3. นายปณิธาน  นาคะ
 
1. นายนราศักดิ์  กองทอง
 
75 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงธนาภรณ์  เชื้อเกษม
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  โตขำ
3. เด็กหญิงศุภวดี  สินคำคูณ
 
1. นายสรายุทธ  อุดมวิทยานุกูล
2. นางสาวเบญญารัศม์  โชติภัทรขจรศิริ
 
76 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นายชัยพงษ์  พร้อมจะบก
2. นายปรีชาปกรณ์  ฮวดเส็ง
3. นายวณัชชัย  จันทร์ปลั่ง
 
1. นายสรายุทธ  อุดมวิทยานุกูล
2. นางสาวสุปราณี  ติงสะ
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 1. เด็กชายชัญเทพ  เข็มทอง
2. เด็กชายชัยรัตน์  ปรึกไธสง
3. เด็กชายอรรถพล  เขียนสันเทียะ
 
1. นายสุริยาวุธ  วิศิษฏ์ศิลป์
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นายคณนาถ  ภาประจง
2. นายภาณุวัฒน์  มาลาคุ้ม
3. นายฤทธิไกร  อินทรพานิช
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางสาวณปภัช  พิริยะรัชต์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ครองชนม์
2. นายธนภัทร  บัวราช
3. เด็กชายปกรณ์  พรมวิจิตร
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. นางสาวณิชา  หีบขุนทด
2. นางสาววิลัยพร  ไพรมะรัตน์
3. นางสาวสุกานดา  สันเต
 
1. นายสมบัติ  เสาวบุตร
2. นายสุริยาคาร  ยันอินทร์
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงกนกนาถ  โรจนวุฒิ
2. เด็กหญิงณัฏฐา  แต้ไพบูลย์
3. เด็กหญิงนิชากานต์  น้อมเจริญ
4. เด็กหญิงนุจรี  สามารถ
5. เด็กหญิงภัทรวิจิตรา  อินทุมาร
6. เด็กหญิงศิริพร   บัวหอม
 
1. นางธนภร   ธนะอมรมงคล
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางสาวชณิชานี  พิลาทอง
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวคำหล้า  วายลม
2. นายณรงศักดิ์  ศรีทอง
3. นางสาวรัศมี  ศิลารักษ์
4. นางสาววาสนา  เชิงเขา
5. นางสาวอทิตญา  กองคำ
6. นางสาวเทวิกา  อุดม
 
1. นางธนภร   ธนะอมรมงคล
2. นางมงคล  สำเริศรัมย์
3. นางสาวชณิชานี  พิลาทอง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงจันจิรา  จันทายืน
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  สุขสวัสดิ์
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  ศรีลาออน
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  วังนัยกูล
2. นางสาวนันท์นภัส  เหมแก้ว
3. นายอานนท์  ทิพย์ประเสริฐ
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นางสาวธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แสวงดี
2. เด็กหญิงชลิดา  มีสวรรค์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ทรัพย์สายทอง
 
1. นายชนินทร์  วงษ์สกุล
2. นายชวนะชัย  เพชรพิรุณ
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. นางสาวปาริฉัตร  สิทธิชื่น
2. นางสาวสรินญา  วรรณคดี
3. นางสาวสุกัญญา  เพ็ชรเจริญ
 
1. นายปฏิพัทธิ์  ภูมิเขต
2. นายพรชัย  หันจันทร์
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. เด็กหญิงนิภาพร  ไทยพิรัด
2. เด็กหญิงอนันตญา  อนุรักษ์
3. เด็กหญิงอนามิกา  อาจห้วยแก้ว
 
1. นางสาวณปภัช  พิริยะรัชต์
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคม 1. นางสาวสุพิชชา  พันโทเอก
2. นายอัครเดช  อุทามนตรี
3. นางสาวโชติกา  สิงห์หะ
 
1. นางสาวณปภัช  พิริยะรัชต์
2. นางธนนันท์  ภักดีพงษ์
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กหญิงขวัญฤทัยรัตน์  ยอดมา
2. เด็กหญิงวทันยา  ศรีเมืองโข
3. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ชมโท
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นางอินทรา  นันตา
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลมิตรสัมพันธ์วิทยา 1. นางสาวชนนิกานต์  ศรีนวล
2. นางสาวชุติกาญจน์  เหลาคำ
3. นางสาววีรีญา  ถนอมสุข
 
1. นายนิพิฐพนธ์  รูปพรหม
2. นางสาวสุพิมล  กานต์ไกรศรี
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 1. เด็กชายปัณณวัฒน์  มีป้อง
2. เด็กหญิงสมบูรณ์  สีสะใบ
3. เด็กหญิงเกตวลิน   น้อยพะไล
 
1. นางสาวมณีศร  สมใจสระแก้ว
2. นายสมยศ  หาญลำยวง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. นางสาวจินตนา  นรดี
2. นางสาวสาวิตรี  ศรีสง่า
3. นางสาวอนุธิดา  ศรีทา
 
1. นางสมศรี  วันสมบัติเจริญ
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสระแก้ว 1. เด็กหญิงณัฐชา  ชัยสัตย์
2. เด็กหญิงลาภิน  เพียเพ็งต้น
3. เด็กชายอนุพงษ์  สมมิตร
 
1. นางมงคล  สำเริศรัมย์
2. นางธนภร   ธนะอมรมงคล
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา 1. นางสาวมัญชรี  จันทา
2. นางสาวเพชรลดา  คงทน
3. นางสาวเรวดี  สวัสดิ์กิจ
 
1. นางสุรัตน์  อุดแก้ว
2. นางสาวพิมพ์ลภัทร  อาญาเมือง
 
95 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายปริญญา  ภูวงศ์ผา
2. เด็กหญิงพุฒินันท์  โสดามุข
3. เด็กหญิงมัทนา  เฉียบสูงเเนิน
 
1. นางสาวปราณี   ตรีรัตน์
2. นางสาวปาริฉัตร  เริงชัยภูมิ
 
96 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. นางสาวขวัญจิรา  ขันแก้ว
2. นางสาวจินตนา  แสงจันทร์
3. นางสาวเจนจิรา  นิวาท
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
2. นางสาวศศิรภรณ์  วงษาเวียง
 
97 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงกฤติยา  สีมาก
 
1. นายบัญชา  หาญประเทศ
 
98 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังไพรวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุกัญญา  ทองทวี
 
1. นางสุดารัตน์  อ้นใจ
 
99 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กชายปัญจพล  จินตะนา
 
1. นางสาวปัณณรัตน์  ปัญญา
 
100 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 1. เด็กหญิงแก้วนภา  คุชิตา
 
1. นายนฤชิต  สิทธิปลื้ม
 
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองหาดพิทยาคม 1. เด็กหญิงทักษพร  แกมจินดา
2. นายวรพรรณ  ฤทธิ์ฉ่ำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิวภรณ์   เศษยา
2. นายบุญเลิศ  ทัดเทียม