หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

[ ทั้งหมด   7 พ.ย. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 7 พ.ย. 2558

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 325 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
2 326 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง ห้องเรียนพิเศษ 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 648 ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ชั้น 1 ห้อง TOT 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
2 649 ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 2 ชั้น 1 ห้อง TOT 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
3 309 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษ์ธรรม 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
4 310 การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารพิทักษ์ธรรม 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 043 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4103 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 044 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4103 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 045 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4104 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 046 การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4104 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 629 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4105 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 048 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4106 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 049 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4203 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 050 การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4203 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 052 การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4204 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 054 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4205 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 055 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4205 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 057 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
13 058 การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 6 ชั้น 2 ห้อง 6201 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 065 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสต ฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 066 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 067 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 068 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 069 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 070 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 099 การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 105 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 109 การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
11 644 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
12 135 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
13 136 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ หอประชุม 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
14 138 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
15 139 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
16 140 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
17 141 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
18 157 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
19 158 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
20 159 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
21 612 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
22 613 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
23 614 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
24 160 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
25 161 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
26 270 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
27 271 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
28 258 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
29 259 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง TO BE NUMBER ONE 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 260 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
2 261 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
3 262 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
4 263 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
5 264 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
6 265 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
7 266 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
8 267 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 5 ชั้น 1 ห้อง โสตฯ 5 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
9 268 การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง โสตฯ 3 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ สนามข้างอาคารพิทักษ์ธรรม 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ชั้น 1 ห้อง โถง 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00
3 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคารปิ่นมาลา 1 ชั้น 1 ห้อง โถง 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 7 พ.ย. 2558 13.00-16.00
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4207 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 089 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4207 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4207 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4208 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4208 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 3 ห้อง 4208 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4107 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4107 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 11 7 พ.ย. 2558 09.00-15.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 163 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ดาวเทียมทางไกล 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30
2 166 การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง ดาวเทียมทางไกล 7 พ.ย. 2558 09.00-16.30

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 602 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
2 039 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
3 603 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
4 062 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
5 604 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
6 056 การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
7 605 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
8 079 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
9 606 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
10 084 การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
11 607 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
12 100 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
13 623 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
14 624 การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
15 609 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
16 115 การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
17 610 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00
18 123 การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ โรงอาหาร 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 025 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้อง 4106 7 พ.ย. 2558 09.00-12.00

หมวดหมู่ : เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 โรงเรียนอรัญประเทศ อาคาร 4 ชั้น 1 ห้อง คอมพิวเตอร์ 12 7 พ.ย. 2558 09.00-10.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]