หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-skw2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายอุทัยลักษณ์ ทันไชยโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายนิกร ดาราศรโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ กรองกระโทกโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางสมสุข มีอาษาโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายนิกร ดาราศรโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุรีรัตน์ กรองกระโทกโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นางสุนันทา ประเสริฐศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา โพทรโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายราชวัตร กลิ่นแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นางสุนันทา ประเสริฐศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิทยา โพทรโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายราชวัตร กลิ่นแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นายเสฏฐวุฒิ บำรุงสวัสดิ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางเสงี่ยม วรวัฒน์โรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางสุพัฒตรา ชื่นรสโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นายพัฒนเกียรติ กันเข็มโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. นางอำพันธ์ รัศมีโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวภาณี บุญเกื้อโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวอมลวรรณ ปิดตาทะสังโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางมณเทียร โสธิฤทธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
4. นางชรินรัตน์ เดชสุภาโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นายสมชาย คำโสภาโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคีประธานกรรมการ
2. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายทศพล แกมนิลโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายทศพล แกมนิลโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายทศพล แกมนิลโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
4. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวันชัย แจงประดิษฐ์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายทศพล แกมนิลโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นายนัฐพงษ์ สินสถิตย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายกรยศ โสดแนวโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวบุษกร คำเกตุโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางวาสนา ไขกลโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
3. นายภูษิต ศิริมัยโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นางจุรี จรรัตน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นายนิวัติ เกษมรัตนพงษ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นายสมิทธิวัฒน์ วงศ์สวัสดิ์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริพร พูลหวังโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ คำมากโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางศิริพร พูลหวังโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฏฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพล ประดุจพรมโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นายสุจินต์ ประสงค์ผลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิพล ประดุจพรมโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นายสุจินต์ ประสงค์ผลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายสิทธิชัย ประดุจพรมโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการ
5. นายสุจินต์ ประสงค์ผลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายจักรพล ไพโรจน์โรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายอัฒพล แก้วใสโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายสุราช โศจิศิริกุลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา โสรัถนิษฐ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา โสรัถนิษฐ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา โสรัถนิษฐ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางเสาวณีย์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภินันท์ รักษาโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางกาญจนา โสรัถนิษฐ์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นายสุวิทย์ มุ่งดีโรงเรียนพวงครามกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายพงศธร เสมาโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิพล ประดุจพรมโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายพงศธร เสมาโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิพล ประดุจพรมโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางสาวรุจิรา วรพตโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายพงศธร เสมาโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นายณัฏฐวุธ นุราชโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
5. นายสิทธิพล ประดุจพรมโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนาวัฒน์ สำราญกิจโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมพันธ์ เย็นจิตโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ์ นามบุตรโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายนฤนาท กาสนุกโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนาวัฒน์ สำราญกิจโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมพันธ์ เย็นจิตโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ์ นามบุตรโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายนฤนาท กาสนุกโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนาวัฒน์ สำราญกิจโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวเฉลิมพันธ์ เย็นจิตโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางจีรวรรณ์ นามบุตรโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นายนฤนาท กาสนุกโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางชุติกาญจน์ สิทธิศรโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชัย พยุเวชโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐจักร เรืองอร่ามโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฎฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายอาคม คำแก้วโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววริฎฐา ศิริธงชัยกุลโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกฤติกา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางสาวธิดารัตน์ อ่อนสองห้องโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการ
5. นายวิสิทธิ์ ใสส่องโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ปัจจาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางไพรมณี โพธิ์งามโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นายนฏกร ปั้นพุ่มโพธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นายสิทธิโชค ปัจจาโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
4. นางไพรมณี โพธิ์งามโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
5. นายนฏกร ปั้นพุ่มโพธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสุจิตรา อุ่นเวียงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ปัจจาโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสุจิตรา อุ่นเวียงโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นายสิทธิโชค ปัจจาโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
4. นางจันทร์จิรา เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการ
5. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิโชค ปัจจาโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางไพรมณี โพธิ์งามโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายสิทธิโชค ปัจจาโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางสาวเด่นนภา แปวประเสริฐโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางชื่นจิตต์ กมลรัตนพลโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการ
5. นางไพรมณี โพธิ์งามโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางจันทร์จิรา เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางไพรมณี โพธิ์งามโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางจันทร์จิรา เดชประไพโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางไพรมณี โพธิ์งามโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางสาวสุพรรษา ทองเปลวโรงเรียนซับนกแก้ววิทยาประธานกรรมการ
2. นายนฏกร ปั้นพุ่มโพธิ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางกรรณิกา บัณฑิตย์โรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวศกลวรรณ สินประเสริฐโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางไพรมณี โพธิ์งามโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายบรรจรงค์ วรเศรษฐสุขศิริโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นายอนุพนธ์ ชัยทานโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นายวินัด โพธิ์พัฒน์โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
4. นายณรงค์ศักดิ์ หงษ์ทองโรงเรียนวัฒนานครกรรมการ
5. นายพรเทพ จันยิ้มโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสายฝน คัมภ์พิภพโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ สุภาพงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ปรีดีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสายฝน คัมภ์พิภพโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นางธัญญลักษณ์ สุภาพงษ์โรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวนิภาพร ปรีดีโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวอุไรวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
5. นางสาวดลฤดี มยุราโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายศุภณัฎ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่โรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร จันทร์นิ่มโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางรัชดา อินทร์สำราญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภา แก้วมงคลโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิราพร จันทร์นิ่มโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางรัชดา อินทร์สำราญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภา แก้วมงคลโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาววารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐจักษ์ บัวกีบโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ คงทองโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวสุภา แก้วมงคลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาววารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายณัฐจักษ์ บัวกีบโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ คงทองโรงเรียนตาพระยากรรมการ
4. นางสาวสุภา แก้วมงคลโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาววารุณี วรศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวสุกานดา ชัยปลัดโรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุวรรณ สุดใสดีโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายเอกชัย พัฒนพิบูลย์โรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ คงทองโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธาริณี วัฒนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ พันจันทึกโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วงศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นายชัชวาล จันทรทีประโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวธาริณี วัฒนจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางจุฑามาศ พันจันทึกโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุณี วงศักดิ์โยธินโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา สมบัติโรงเรียนตาพระยากรรมการ
5. นายชัชวาล จันทรทีประโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายทวีศักดิ์ สุเมธโสภณโรงเรียนวัฒนานครประธานกรรมการ
2. นายเอกชัย พัฒนพิบูลย์โรงเรียนสำเร็จวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายณัฐจักษ์ บัวกีบโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายชัชวาล จันทรทีประโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
5. นางสาวจิราภรณ์ ผิวไหมคำโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายธีระนันท์ วิสุทธิกุลชัยโรงเรียนซับนกแก้ววิทยารองประธานกรรมการ
3. นายชัชวาล จันทรทีประโรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการ
4. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามกรรมการ
5. นางสาวสุกานดา ชัยปลัดโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายชัชวาล จันทรทีประโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ชัยปลัดโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายชัชวาล จันทรทีประโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศุภณัฐ ชูเกาะโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุกานดา ชัยปลัดโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวรักชนก ประสารกกโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายธนวรรษ วงษ์จำปาโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายไพศาล บุญรวมโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรียศพล มาสู่โรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู ลอยป้อมโรงเรียนซับม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายสมวงค์ ผดุงญาณโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายวทัญญู ลอยป้อมโรงเรียนซับม่วงวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายพยุงศักดิ์ คำมีโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายสมชาย เหลืองอ่อนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายณัฐภัทร โพธิ์แก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
5. นายวินัย ทักษ์คีรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายสมชาย เหลืองอ่อนโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นางชลลดา ชำนาญโรงเรียนอรัญประเทศกรรมการ
4. นายณัฐภัทร โพธิ์แก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการ
5. นายวรินทร ธรรมดิษฐโรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคลโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นายดาวทอง จ้ำนอกโรงเรียนซับนกแก้ววิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางวีนัส เลิศศิริสวัสดิ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายนิมิตต์ ฤกษ์มงคลโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางอลิสา เพชรมะดันโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอลิสา เพชรมะดันโรงเรียนทัพราชวิทยาประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นายสุคช ยาสาโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลรองประธานกรรมการ
3. นายณัฐภัทร โพธิ์แก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นายสุคช ยาสาโรงเรียนทัพพระยาพิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวใจฟ้า ขาวฉลาดโรงเรียนอรัญประเทศรองประธานกรรมการ
3. นางสุธีรา แก้วอ่อนโรงเรียนพรพงษ์กุลกรรมการ
4. นายณัฐภัทร โพธิ์แก้วโรงเรียนซับม่วงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายศุภชัย ดาราศรโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ลวดทองโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางนัยน์ภัค สุวรรณพัฒน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายศุภชัย ดาราศรโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ลวดทองโรงเรียนวัฒนานครรองประธานกรรมการ
3. นางนัยน์ภัค สุวรรณพัฒน์โรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางพวงผกา มาโพธิ์โรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางพวงผกา มาโพธิ์โรงเรียนตาพระยาประธานกรรมการ
2. นางกานต์ชนก ศรีสุขโรงเรียนพวงครามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุจิตรา ไสยาศรีโรงเรียนทัพพระยาพิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา เนาเภ้าโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวราตรี ลภะวงศ์โรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิจิตรา เนาเภ้าโรงเรียนดาราสมุทร อรัญประเทศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินทิพย์ ตันเฮงโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารรองประธานกรรมการ
3. นายแก้วนิมิต ธนะพันธ์โรงเรียนทัพราชวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางดวงแก้ว เฉยเจริญโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรนภา วรปัญญาโรงเรียนตาพระยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวศุกร์ฤดี มีสมพรโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางชลลดา ชำนาญโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางทรงสุดา พวงแก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสงวน แก้วพิมพาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางธนิษฐา วัฒนาพรไพศาลโรงเรียนอรัญประเทศประธานกรรมการ
2. นางทรงสุดา พวงแก้วโรงเรียนทัพพระยาพิทยารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสงวน แก้วพิมพาโรงเรียนสำเร็จวิทยากรรมการและเลขานุการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย จันทร์คลายโรงเรียนบ้านไทยสามัคคี ประธานกรรมการ
2. นายพิเชษฐ์ ถาวรโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางณีรนุชย์ นามวงษ์โรงเรียนวัฒนานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6
1. นางวิไลพร โมห้างหว้าโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภมัสด์ อรรถานิธิโรงเรียนทัพราชวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายบุญร่วม กลิ่นผักแว่นโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคารกรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]