หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.ทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการอำนวยการ  
2 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานกรรมการอำนวยการ  
3 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร กรรมการอำนวยการ  
4 นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก กรรมการอำนวยการ  
5 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา กรรมการอำนวยการ  
6 นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา กรรมการอำนวยการ  
7 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร กรรมการอำนวยการ  
8 นายวิชิต ลือพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา กรรมการอำนวยการ  
9 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา กรรมการอำนวยการ  
10 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม กรรมการอำนวยการ  
11 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล กรรมการอำนวยการ  
12 บาทหลวงอเนก ธรรมนิต ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร กรรมการอำนวยการ  
13 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา กรรมการและเลขานุการอำนวยการ  
14 นายพรชัย กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
15 นางจันทิมา ทองปั้น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการอำนวยการ  
16 ดร.ทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานที่ปรึกษา  
17 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ประธานกิจกรรมดนตรี  
18 บาทหลวงอเนก ธรรมนิต ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร ประธานกิจกรรมดนตรี  
19 นายทวนทอง นามบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา รองประธานกิจกรรมดนตรี  
20 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
21 นายบรรจรงค์ วงเศรษฐสุขศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
22 นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา ประธานกิจกรรมนาฏศิลป์  
23 นางสาวภูษณิศา คุดชิตา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนซับม่วงวิทยา รองประธานกิจกรรมนาฏศิลป์  
24 นายวิชิต ลือพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ประธานกิจกรรมทัศนศิลป์  
25 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา ประธานกิจกรรมทัศนศิลป์  
26 นางบุญเริง อุทัยมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา รองประธานกิจกรรมทัศนศิลป์  
27 ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา รองประธานกิจกรรมทัศนศิลป์  
28 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล ประธานกิจกรรมการงานอาชีพ  
29 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ประธานกิจกรรมการงานอาชีพ  
30 นางสาวรัชยา พรพงษ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล รองประธานกิจกรรมการงานอาชีพ  
31 นางสุรีย์ เกิดในหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา รองประธานกิจกรรมการงานอาชีพ  
32 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร ประธานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
33 นางสาวสุนิษา สาลีพวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร รองประธานกิจกรรมการศึกษาพิเศษ  
34 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม ประธานกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
35 นายพรชัย กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
36 นางสาวญาณิศา ดาราศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม รองประธานกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
37 นางจันทิมา ทองปั้น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
38 นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ประธานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
39 นายศุภชัย ถามั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก รองประธานกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
40 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ประธานกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
41 นางสาวปรินดา จันทรสาขา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร รองประธานกิจกรรมสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
42 นายพรชัย กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
43 นางจันทิมา ทองปั้น หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
44 นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
45 นางสาวสุทิศา ตันติกุลวิจิตร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
46 นางจีรนันท์ เดชอินทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
47 นางสาวกรชนก ชลสินธุ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
48 นางสาวศศิกานต์ พันธ์โนราช ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
49 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
50 นายกัมปนาท เทียนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
51 นางสาวเกศินี จีรวัฒนนุกุล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
52 นางสาวหฤทัย บุญมี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
53 นางขวัญเรือน โพธิ์กลาง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
54 นางสาวอรนุช บุญชู ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
55 นางสาวนงค์ลักษณ์ สังข์ระมาตร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
56 นางสาวอาภาภรณ์ พายสำโรง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
57 ว่าที่ร.ต.หญิงนิรันดร ปัตถาทุม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
58 นางสาวกัลยารัตน์ อินทร์ผดุง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
59 นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
60 นางรจนา เทียนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการประสานงานและจัดเตรียมเอกสาร  
61 นายพรชัย กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
62 ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา รองประธานกรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
63 นางจันทร์แรม จิตพริ้ง ครูโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
64 นางสาวกฤษณา สมบัติ ครูโรงเรียนตาพระยา กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
65 นางหทัยกานต์ เสนีย์ศรีสกุล ครูโรงเรียนพรพงษ์กุล กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
66 นายศุภณัฐ ชูเกาะ ครูโรงเรียนพวงคราม กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
67 นางวิไลพร โมห้างหว้า ครูโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
68 นางสาวจารุวรรณ สุดใสดี ครูโรงเรียนทัพราชวิทยา กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
69 นางสาวน้ำผึ้ง จันทร์สุวรรณ ครูโรงเรียนดาราสมุทร กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
70 นางสาวเมธาพร แม่นปืน ครูโรงเรียนทัพพระยาพิทยา กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
71 นายเจษฎา เกิดแปลงทอง ครูโรงเรียนวัฒนานคร กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
72 นางสาวธนาภรณ์ จำปาสุข ครูโรงเรียนซับม่วงวิทยา กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
73 นางสาวรัตนา พันธ์สอาด ครูโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานครนคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก กรรมการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
74 นายกัมปนาท เทียนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการรับลงทะเบียนผลการแข่งขัน รายงานผลการแข่งขันและจัดทำเกียรติบัตร  
75 นายวิสูตร คำนวนศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
76 นายศุภชัย ถามั่งมี รองผู้อำนวยการโรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
77 กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
78 นางจันทิมา ทองปั้น หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์  
79 นายบัวสอน พิมพ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษาฯ  
80 นางสุจิตรา สดีวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษาฯ  
81 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษาฯ  
82 นางสาวภาณี บุญเกื้อ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษฯ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมสังคมศึกษาฯ  
83 นายประสาน เลือดทหาร ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพฯ  
84 นายชุมพจน์ พรพงษ์กุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพฯ  
85 นางสุรีย์ เกิดในหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพราชวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพฯ  
86 นางสาวรัชยา พรพงษ์กุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพรพงษ์กุล กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพฯ  
87 กลุ่มสาระการงานอาชีพ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพฯ  
88 นางชลลดา ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพฯ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการงานอาชีพฯ  
89 ดร.ทองพูน ใจประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
90 ดร.โสภิณ ม่วงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
91 นายพรชัย กิจนิมิตร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
92 นางสาวญาณิศา ดาราศร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพวงคราม กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
93 ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
94 นายณัฐจักษ์ บัวกีบ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์  
95 นายวิชิต ลือพืช ผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
96 นายประยูร พูลทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
97 นางบุญเริง อุทัยมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนซับนกแก้ววิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
98 ดร.ศรายุธ พูลทรัพย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสำเร็จวิทยา กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
99 กลุ่มสาระศิลปะและคณิตศาสตร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
100 นายดำรง จรรัตน์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
101 นางสาวธนิตธี ทวีผล หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมทัศนศิลป์  
102 นายวันชัย ผลสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมดนตรี  
103 บาทหลวงอเนก ธรรมนิต ผู้อำนวยการโรงเรียนดาราสมุทร รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมดนตรี  
104 นายทวนทอง นามบุตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนทัพพระยาพิทยา รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมดนตรี  
105 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมดนตรี  
106 นายทัศนัย ภูสุวรรณนานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมดนตรี  
107 นายจำเนียร พวงแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนซับม่วงวิทยา ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์  
108 นางสาวภูษณิศา คุดชิตา หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนซับม่วงวิทยา รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์  
109 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์  
110 นางพณัสชญา ไวกัง หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมนาฏศิลป์  
111 นายเมธี วงษ์หอย ผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
112 นายบรรจรงค์ วงเศรษฐสุขศิริ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตาพระยา รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
113 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
114 นางวิรัลพัชร คำดี หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  
115 นายวิรัตน์ ลักษณพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
116 นางสาวสุนิษา สาลีพวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒนานคร รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
117 นางสุวิภาพร ดาวเรือง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
118 นางสาวศุภมาศ เพชรสมบัติ หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่การจัดการแข่งขันกิจกรรมการศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)  
119 นางสาวปนัดดา มนิตสาร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
120 นางเสงี่ยม วรวัฒน์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
121 นางสุกัญญา เมฆสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
122 นางพัชรินทร์ ตันธิกุล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
123 นางพิจักษณา กาวี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
124 นางนุชนารถ เจริญผล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
125 นางสมัยพร อุปมัย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
126 นางอัมพิกา ฝักแคเล็ก ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมสถานที่และประสานงานเวทีเกียรติยศ  
127 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
128 นายธนพล ศิริพันธุ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
129 นางสาวธารินี วัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
130 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
131 นายสุรัตน์ หมอประกอบ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
132 นายเสนาะ หมอประกอบ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
133 นายอ๊อด พันทะคุ พนักงานบริการโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
134 นายสมพร ปะทา ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
135 นางทองคำ ชมดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
136 นางสมบัติ จันทรสอน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
137 นางนิตยา วงศ์สายสืบ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
138 นางวิภาดา เจนดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
139 นางบัวคำ คำสมร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
140 นางวิลัย วงค์โบราณ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
141 นายสังเวียง อินทรประเสริฐ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการประสานงานการจัดเตรียมสถานที่หอประชุม ห้องโสต๓ โสต๕ ห้อง To Be ห้อง TOT  
142 นางสาวขวัญใจ นรอิ่ม รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  
143 นางสาวราตรี ลภะวงศ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  
144 นายอรรถพร พงศ์อารี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  
145 นายจรัญชัย ลพพื้น ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  
146 นายศุลี จันทรวิเศษ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  
147 นายวรรณที ใจผ่อง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  
148 นายสุทิตย์ ธรรมมา ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการดูแลรักษาความปลอดภัย  
149 นายสนอง นาคสกุล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการดูแลรักษาความปลอดภัย  
150 นางสุพรรณี ทิพยนันท์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการดูแลด้านการจราจร  
151 นางสาวพิศมัย มะลอย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการดูแลด้านการจราจร  
152 นายเด่นชัย บุญทองโท ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการดูแลด้านการจราจร  
153 นางสมพิศ โคกเกษม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการดูแลด้านการจราจร  
154 นักเรียนจราจร(20) นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการดูแลด้านการจราจร  
155 นายจีรนันท์ ขุนทอง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการดูแลด้านการจราจร  
156 นางสาวอนงค์ ศิลปชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการการเงินและงบประมาณ  
157 นางอารมณ์ พรหมดี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการการเงินและงบประมาณ  
158 นางสุนันท์ สุดโสภา ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการการเงินและงบประมาณ  
159 นางกรรณิกา ลีอุดม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการการเงินและงบประมาณ  
160 นางเขมภัทร นพอาจ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการการเงินและงบประมาณ  
161 นางสมสุข มีอาษา ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการการเงินและงบประมาณ  
162 นางสาวนาวี พรวาปี ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการการเงินและงบประมาณ  
163 นางเสาวคนธ์ กุหลาบเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
164 นางสรัญญา ถาวรกุล ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
165 นางสุวิภาพร ดาวเรือง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
166 นางสุขศรี กุลนนท์ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
167 นางมาลา ติงสะ ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
168 นางพาสนา แสงคุรัง ช่างครุภัณฑ์โรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
169 นางทองคำ ชมดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
170 นางสมบัติ จันทรสอน ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
171 นางนิตยา วงศ์สายสืบ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
172 นางวิภาดา เจนดง ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
173 นางบัวคำ คำสมร ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
174 นางวิลัย วงค์โบราณ ลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
175 นางสาวธนัชพร ถาวรศิลป์ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
176 นางสาวศิริลักษณ์ ชื่นตา นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
177 นางสาวสุพิชญา ถาวรกุล นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
178 นายธรรมนูญ ลำน้ำ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
179 นางสาวผลกนก ถาวรกุล นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
180 นางกรรณิกา ลีอุดม ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการ  
181 นางสมัยพร อุปมัย ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์  
182 นางสาวจารุวรรณ ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์  
183 นางสาวสุกุมา พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการด้านการประชาสัมพันธ์  
184 นายเทวฤทธิ์ สองเมือง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการด้านการประชาสัมพันธ์  
185 นางสาวชลธิชา บัวผัน ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการด้านการปฐมพยาบาล  
186 นางสาวจุฬัมพา ผันประเสริฐ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการด้านการปฐมพยาบาล  
187 นางสุภาดา สโมสร ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการด้านการปฐมพยาบาล  
188 นางสาวธารินี วัฒนจันทร์ ครูโรงเรียนอรัญประเทศ ประธานกรรมการด้านการบันทึกภาพ  
189 นางสาวขวัญเรือน สิงห์โต ครูโรงเรียนอรัญประเทศ รองประธานกรรมการด้านการบันทึกภาพ  
190 นายชาญวุธ ตะเพียนทอง ครูโรงเรียนอรัญประเทศ กรรมการและเลขานุการด้านการบันทึกภาพ  
191 นายกัมปนาท เทียนจันทร์ ครู โรงเรียนอรัญประเทศ ผู้ดูแลระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7  
192 นายธนโชติ ศรีประดู่ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
193 นายพงศธร กุลนนท์ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
194 นายนันทวุธ บุญชัย นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
195 นางสาวสุกัญญา พาหนะ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
196 นางสาวสุชัญญา ธรรมธร นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
197 นางสาวกิ่งแก้ว เชื้อกลิ่น นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
198 นางสาวกิ่งแก้ว บัวทอง นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
199 นางสาวเก็ตวา กุดนอก นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
200 นางสาวแคทรียา เชื้อสาร นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
201 นางสาวโชติรส กับเกตุ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
202 นางาสวรสริน พุ่มพวง นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
203 นางสาวลัดดาวัลย์ หาญขุนทด นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
204 นางสาววาสนา แซ่เล นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
205 นางสาวสุกัญญา บุญชู นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
206 นางสาววาศิณี บุญศรี นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
207 นางสาวพรนิภา ทรัพย์มั่น นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
208 นางสาวอรพรรณ คำไกร นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
209 นางสาวณิชกานต์ หอมประไพ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
210 นางสาววันทนีย์ คำอาจ นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  
211 นางสาววิไลลักษณ์ แก้วเกษม นักเรียนโรงเรียนอรัญประเทศ นักเรียนอาสาจราจร  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]