รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
ณ โรงเรียนอรัญประเทศ
วันที่ 7 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายธีรเดชธาดา  อารมณ์ดี
2. เด็กชายศักดาอมร  จันทนากร
 
1. นายสินรา  พวงไพศาล
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายพรพินิต  เทียกันที
2. เด็กชายวิท  คุปติตระกูล
 
1. นายสัญญา  ทิพพิชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงชนิกานต์  พิมพ์แพทย์
2. เด็กหญิงธันวพร  ธรรมเจริญพงศ์
3. เด็กหญิงสุวภักดิ์  แสนโคตร
4. เด็กหญิงอัจฉรา  อุ่นอบ
5. เด็กหญิงเกตุวดี  ไพศาล
 
1. นางศิริวิมล  ไชยริปู
2. นางสาวจริยา  โทนไทย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นายปิยะ  อายุโย
2. นางสาวมุกมณี  เพียรผักแว่น
3. นายศุภกร  สมิงรัมย์
4. นางสาวอรยา  อักษร
5. นายอุกฤษ  ปาณะโส
 
1. นางวิไลพร  โมห้างหว้า
2. นางศิริวรรณ  อยู่บุญ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ก้อนสำโรง
2. เด็กชายธัญเทพ  สังข์ประสาท
 
1. นางสาวหฤทัย  บุญมี
2. นางนุชนารถ  เจริญผล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวชลิตา  ฉิมชนะ
2. นายชาญเทิดศักดิ์  อุสาหะ
 
1. นางสุพรรณี  ทิพยนันท์
2. นายจิรนันท์  ขุนทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงเปรมวดี  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายธีรศักดิ์  งามขาว
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายวงศธร  พืชทองหลาง
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายเจริญพงศ์  พูนกล้า
 
1. นายโกวิท  ลาภประสพ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงจิรัชญา  แก้วกำกง
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาววิไลลักษณ์  เทพพิทักษ์
 
1. นางณีรนุชย์  นามวงษ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงจันทรา  ใสยกุล
 
1. นายวันชัย  แจงประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวสายธาร  ทองสุข
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  พรไทย
2. เด็กหญิงนิตธิฎา  สีเยี่ยม
 
1. นายนัฐพงษ์  สินสถิตย์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  คำบุญมา
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวจิราภา  แซ่ลี
 
1. นายวันชัย  แจงประดิษฐ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงศ์  ชูทับทิม
2. เด็กชายธราดล  พลึกรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงบุรฑริกา  เกษประสาร
 
1. นายภูษิต  ศิริมัย
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายชาญชาตรี  ศรีจันทร์
2. นายนรวิชญ์  จันดาหัวดง
3. นางสาวอ้อ  กลางประพันธ์
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
2. นางสาวพิมพา  เกตุทำ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงคณิตา  ลากระโทก
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายอนาวิน  พรหมประธาน
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กชายชัยวัฒน์   เรืองรัมย์
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  สิงคาม
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงวรพิชา  พิกุลทอง
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายชูศักดิ์  พรมสี
 
1. นายอาคม  คำแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายจีระพงษ์  ธงเทียว
 
1. นางสาวกฤติกา  เอี่ยมสอาด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงสุชานาถ  พัฒนแสง
 
1. นายวิสิทธิ์  ใสส่อง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. เด็กหญิงปิยะดา  วิวาห์สุข
 
1. นางสาวภูษณิศา  คุดซิตา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายนิธิสิน   แสนคำแก้ว
2. เด็กหญิงพรทิพย์   คะกะเนปะ
3. เด็กชายภาณุวิชญ์   นิลเดช
4. เด็กชายภาธรณ์   รักษ์มณี
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นายจีรโชติ  โยธาภักดี
2. นายธนพล  โสดาราม
3. นายธนภัทร  กุลวิมล
4. นายวัชระ  สายทอง
5. นายอนุสรณ์  อุเทนสุต
6. นางสาวเสาวลักษณ์  สวามิ
 
1. นายบรรพต  อาจหาญ
2. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
3. นายณพพงศ์  พุ่มภักดี
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  วันเจริญ
2. เด็กชายกฤษฎา  เย็นอุดม
3. นางสาวกัญชพร  มีเค้า
4. นางสาวกัญญารัตน์  พันเจาะ
5. นางสาวกาญจนา  เสาวไนย
6. นายจิตรทิวัส  จันทร์คลาย
7. นางสาวจิราภรณ์  ทรงสุข
8. นางสาวชญาณ์นันท์  ปัดตัง
9. นางสาวชนะกมล  เล้วอน
10. นางสาวชนัญชิดา  บุตรฉิม
11. นางสาวชนิกานต์  จำปามาลา
12. เด็กชายชลชาติ  เชิดชูนวน
13. นางสาวชลลดา  สุดสัมฤทธิ์
14. นางสาวณัฐมล  ยวงอู
15. นางสาวณิชกุล  จอมประโคน
16. นางสาวณิชากร  นวลปักษี
17. นางสาวณิภาพรรณ์  ศาลางาม
18. นางสาวดารากาญจน์  แก้วกัน
19. นายตระการ  เย็นอุดม
20. นายทักษิณ  สำราญใจ
21. นางสาวทิพปภา  บุญศรี
22. นายธนพล  มิ่งมาลี
23. นางสาวธนวดี  ฝอยทองคำ
24. เด็กชายธฤต  เจริญจันทร์
25. เด็กชายพงศกร  ชูชาติ
26. นางสาวพัชราพร  ฝอยตะคุ
27. นายภานุวัฒน์  เชียดรัมย์
28. นางสาวภารีณา  เสือนางรอง
29. นางสาวรักษิณา  บุตรฉิม
30. เด็กหญิงรัชนีกร  แก้วกัน
31. นางสาววชิราภรณ์  ทองดีนอก
32. นางสาววันเพ็ญ  เพ็งพิศ
33. เด็กหญิงศรสวรรค์  กันเรือน
34. นายสิทธินนท์  นิลขันธ์
35. นายสุนทร  ศรีสวัสดิ์
36. นายสุเมธัส  ช่วงชัยชนะ
37. นายอเนชา  เงินนาค
38. นางสาวเกตน์นิภา  ตาจุด
39. นายเนวิน  เบญคุ้ม
40. นายเอกวิทย์  เย็นฟัง
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
2. นายภานุวัฒน์  คำมาก
3. นายสมหมาย  สุขสบาย
4. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
5. นายยศพล  มาสู่
6. นางอุทุมพร  แก้วใส
7. นางสุภาพร  สุขสบาย
8. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กชายกฤษณะ  แม่งเหล็ก
2. เด็กหญิงกัลยาณี  ดีเมือง
3. เด็กหญิงกัลย์สุดา  คำหวาย
4. นางสาวกานต์ธิดา  ถาวรสาลี
5. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
6. เด็กหญิงจันทราทิพย์  เกตุทิม
7. นางสาวจันทร์จิรา  บุตะละ
8. นางสาวจินตนา  มาลัยเพ็ชร
9. เด็กหญิงชลธิชา  เงางาม
10. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  สาวใส
11. นางสาวณัฏฐณิชา  มานันทะ
12. นางสาวดวงตา  หลักกระโทก
13. นางสาวดารารัตน์  จิตรเพิ่ม
14. นางสาวธารทิพย์  จิตรพล
15. นายนพรุจ  บุญเหมาะ
16. นางสาวนารีรัตน์  ยศศิริ
17. เด็กหญิงบุษกร  จิตร์พวล
18. เด็กชายพลพัต  จิตรพล
19. นายพัฒนภูมิ  เอี่ยมวงค์
20. นางสาวภาเบียร์  กันหา
21. นายมลชัย  ถวายมงคล
22. เด็กชายวงค์สถิต  จิตรพล
23. เด็กหญิงวรรวิภา  ชูชาติไทย
24. เด็กหญิงวริศรา  มีอาษา
25. เด็กชายวสันต์  กันสำอาง
26. นางสาววิสา  บุญลัน
27. เด็กหญิงศศิวา  ถาวรชน
28. นายศิลา  สังข์ทองรัมย์
29. เด็กชายศุภกร  อินทร์ประสงค์
30. นายสันติสุข  จันทร์แรม
31. นายสาคร  จันทรเสนา
32. นางสาวสาลินี  กันนิยม
33. นางสาวสุปราณี  ศรีสนอง
34. เด็กหญิงสุวิมล  อุไร
35. เด็กหญิงอริสา  แซ่เล้า
36. นายเจริญ  ถกลเศวต
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปินะกาเส
 
1. นายสิทธิพล  ประดุจพรม
2. นางชุติกาญจน์  สิทธิศร
3. นางจุรี  จรรัตน์
4. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
5. นางสาวศิริพร  พูลหวัง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายทัตเทพ  หารมนต์
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงวนัชพร  เพ็ชรโกมล
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาววิจิตรา  รอดคำทุย
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายนพดล  วิบูลพืช
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ชุมทอง
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวดารากาญจน์  แก้วกัน
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นายชญานนท์  ปัดถานันท์
 
1. นางสาววารุณี  วิลาศรี
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงณัฐชยา   ชาวน้ำอ้อม
 
1. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวญาณิศา  ดีวงค์
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กชายสิทธิพันธ์ุ  ถาวรยิ่ง
 
1. นางสาวสุพรรษา  ทองเปลว
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นายภานุวัฒน์  เชียดรัมย์
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงศรสวรรค์  กันเรือน
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุพัตรา  กี้ธนสมบัติ
 
1. นางสาวรุจิรา  วรพต
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  รัตนะปู
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  กุมแวงวาปี
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยิงรัมย์
4. เด็กชายกายสิทธิ์  หินชัน
5. เด็กหญิงชลิตตา  สวัสดิ์พูล
6. เด็กชายณรงค์กร  นันทฤชัย
7. เด็กหญิงณัฐชญา  กันเข็ม
8. เด็กหญิงตินตินาพร  พรมพิไล
9. เด็กหญิงธญวรัตม์  เบ็ญคุ้ม
10. เด็กชายธนาธิป  บุญม่วง
11. เด็กหญิงธนาภรณ์  ทะรีรัมย์
12. เด็กหญิงธันญาภรณ์  โสชรา
13. เด็กหญิงธันยธรณ์  เกตุพงษ์
14. เด็กหญิงนลินี  เพียซ้าย
15. เด็กหญิงปนิดา  มั่นจิตร
16. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ชนะพจน์
17. เด็กหญิงพัชราภรณ์  วงศ์วังจันทร์
18. เด็กหญิงภัชภิชา  ปิ่นประยงค์
19. เด็กหญิงมิลตรา  จันทร์ทา
20. เด็กหญิงรวิสรา  ลำไย
21. เด็กหญิงรัชยา  เนเยือด
22. เด็กหญิงวรัญญา  ดีมาก
23. เด็กหญิงวรัญญา  กันเข็ม
24. เด็กหญิงวิภาภรณ์  เรขาโชค
25. เด็กหญิงวิราตรี  ศรีพรมทอง
26. เด็กหญิงศิริประภา  ไวว่อง
27. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทรงงาม
28. เด็กหญิงสุภนารี  คำมาก
29. เด็กหญิงสุภาภรณ์  จันทร์เจริญ
30. เด็กหญิงอนุธิดา  ลอมดอน
31. เด็กหญิงอรพรรณ  พรมสีทา
32. เด็กหญิงอริสา  พริงเพราะ
33. เด็กหญิงเกวลิน  ศรีภูมิ
34. เด็กหญิงเจนจิรา  แสนสอน
35. เด็กหญิงเบญญาภา  เยรัมย์
36. เด็กหญิงเพ็ญพา  เข็มพะกา
37. เด็กหญิงเฟื่องฟ้า  พรมสู่
38. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แสนกล้า
39. เด็กหญิงแอน  ไชยรัมย์
40. เด็กหญิงโศภิตา  อินทร์กลาง
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
2. นายภานุวัฒน์  คำมาก
3. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
4. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
5. นางอุทุมพร  แก้วใส
6. นางสาวกรรณิการ์  ฝากประโคน
7. นางสาวภัทรียา  มุลาลินน์
8. นางสาวจรีพร  ศิลปชัย
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวกมลลักษณ์  นามฮุง
2. นางสาวกาญจนา  สติภา
3. นางสาวกานต์รวี  ตมกลาง
4. นางสาวขนิษฐา  กำลังรัมย์
5. นางสาวจิตตา  สันตุน
6. นางสาวจิราภรณ์  ทองประสงค์
7. นางสาวจุฑาทิพย์  หาญประสพ
8. นางสาวชญาณ์นันท์  ปัดภัย
9. นางสาวชลดา  เป็งโต
10. นายณัฏฐพัชร  พะรินรัมย์
11. นางสาวทิพกร  พักน้อย
12. นางสาวทิพกฤตา  เจียมสกุล
13. นางสาวธารารัตน์  ชะอุ่มรัมย์
14. นางสาวนฤมล  พูลมงคล
15. นางสาวปณิดา  โพธิ์ทอง
16. นางสาวปวริศา  โตสม
17. นางสาวปิยะภรณ์  จองระหงษ์
18. นางสาวพิกุลทอง  หยวกกลาง
19. นางสาวพิชชาภา  มั่นจิตร์
20. นางสาวภาวิณี  สงนวน
21. นางสาวภาวีณา  เสือนางรอง
22. นางสาวลภัสดา  สุขสงวน
23. นางสาววรรวิสา  แจ่มกลาง
24. นายวรายุทธ  ดีมาก
25. นายศรัณญู  พุ่ม
26. นางสาวศรันพร  ชาวด่าน
27. นายสายันณ์  พรหมลา
28. นางสาวสิดาพร  โพธิ์แก้ว
29. นางสาวสุภัทนี  เกิดปรี
30. นางสาวสุภัสสรา  ทะกาเนนะ
31. นางสาวสุภาพร  คลองงาม
32. นางสาวสุภาภรณ์  เด่นดวงเดือน
33. นายสุรศักดิ์  ปราบนอก
34. นางสาวสุวนันท์  กันเรือน
35. นางสาวสุวิมล  พวงมาลัย
36. นายอนุพนธ์  เพ็งกระโทก
37. นางสาวอรวรรณ  ชาวนา
38. นายอาคม  พูลมงคล
39. นางสาวเกตุแก้ว  บุญเรือง
40. นางสาวเกวลิน  สาระกิจ
 
1. นายอัฒพล  แก้วใส
2. นายภานุวัฒน์  คำมาก
3. นางสาวบุษกร  คำเกตุ
4. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
5. นางอุทุมพร  แก้วใส
6. นางสาวรุ่งนภา  เมฆวัน
7. นางสาวศิริพร  พรมโสภา
8. นางสาวกฤษณา  สมบัติ
 
48 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกฤษชัย  กันเรีือน
2. เด็กชายจิรภัทร  ผ่องกลาง
3. เด็กหญิงชนิดา  ศรีสวัสดิ์
4. เด็กชายรชานนท์  เพชรปลั่ง
5. เด็กหญิงศุภวรรณ  เกียรติกันยา
6. เด็กหญิงสุชานันท์  พะวงรัมย์
7. เด็กชายอดิศร  เทียนใส
8. เด็กชายอติเทพ  ชมพู
9. เด็กหญิงอภิษฎา  พินแพทย์
10. เด็กหญิงอริสา  ศรีสุนนท์
 
1. นางกรรณิกา  บัณฑิตย์
2. นางสาวสุวิมล  พงษ์เก่า
3. นางสาวฝนทอง  เย็นที
 
49 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  บุญร่ม
2. นายชาญณรงค์  บุญมี
3. นายทรงชัย  ทรงเจริญ
4. นางสาวทัศนีย์  จันทร์ภูมิ
5. นายธนกร  นามประสิทธิ์
6. นางสาวนันทิกานต์  นัยติ๊บ
7. นางสาวนิล  ด่าน
8. นายอัชฌา  จันดา
 
1. นางพรรณี  กลสัน
2. นางชื่นจิตต์  กมลรัตนพล
 
50 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงกุลวรา  ต่างพันธ์
2. เด็กหญิงพรกัญญา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงพรชนก  จิตรพล
4. เด็กหญิงพิมลแข  พระราช
5. เด็กหญิงวัลลภา  สมหวัง
6. เด็กหญิงวิภาดา  กันหา
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ชัยสิทธิ์
8. เด็กหญิงสุธิตา  พายไธสง
9. เด็กหญิงสุภาภรณ์  แสนแก้ว
10. เด็กหญิงอภิญญา  นามโคตร
11. เด็กหญิงอภิญญา  จิตรพล
12. เด็กหญิงอวัสดา  สิทธิพล
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
 
51 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  จงโปรงกลาง
2. นางสาวทินมณี  หอมละมุล
3. นางสาวพชรพร  ชลิงสุ
4. นางสาวรัตนา  ศิริขัน
5. นางสาวสิรฎา  สัตตะเลิศ
6. นางสาวเบญจภรณ์ๆ  หาไธสง
7. นางสาวเบญจวรรณ  ภูมิแจดำ
8. นางสาวเพ็ชรไพลิน  แสนแก้วเฮียง
 
1. นางสาวศกลวรรณ  สินประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กหญิงจิราพร  จันขุนทด
2. เด็กหญิงฐิติญา  วงศ์จันทร์
3. เด็กหญิงดวงสุดา  ปิดตาทาโย
4. เด็กหญิงธนิดา  หอมกลิ่น
5. เด็กหญิงธัญญลักษ์  จิตรพล
6. เด็กหญิงสุธาริณี  จริตพริ้ง
7. เด็กหญิงอริสา  อะสิพงษ์
8. เด็กหญิง่ทิพามณี  เพ็ชรสิน
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษณา  กลิ่นผักแว่น
2. นางสาวกัลยรัตน์  จันทร์พิษ
3. นางสาวทิพวรรณ  ทองเปลี่ยน
4. นางสาวนิภาพร  ปราบมาก
5. นางสาวปิยะมาศ  ทองนอก
6. นางสาววรรณิภา  กอบพิมาย
7. นางสาวอ้อมใจ  ชมภูเคน
8. นางสาวเพ็ญนภา  จรดล
 
1. นางจันทร์จิรา  เดชประไพ
 
54 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายกิตติพศ  เวชบุญ
2. นางสาวจุฑามาศ  ขุนชัย
3. นางสาวดรุณี  เครือจินลิ
4. นางสาวนฤมล  คำพันธ์
5. นางสาวนฤมล  ตะระการ
6. นางสาวมานิกา  บัวคง
7. นางสาวศิริพร  ทูคำมี
8. นางสาวสายธาร  คำลือ
9. นางสาวสุกัญญา  หงษ์นกุล
10. นายสุขสันต์  สมเกียรติ
11. นางสาวสุดารัตน์  ทิวาวงษ์
12. นางสาวอรญา  ตู้จินดา
13. นางสาวอารียา  อุตตเสนต์
14. นางสาวเบญจวรรณ  เย็นฉ่ำ
15. นางสาวเสาวณีย์  สงนอก
16. นางสาวโยษิตา  สินคำ
 
1. นายสิทธิโชค  ปัจจา
2. นางสาวเด่นนภา  แปวประเสริฐ
 
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายธนากร  เชิยงสกุล
2. นางสาวพิมพ์ชนก  แดงอาจ
3. เด็กชายรัฐนันท์  ถาวรชน
4. นายเกียรติศักดิ์  มณีแสง
5. นางสาวเปรมฤดี  ทองมา
 
1. นายนฏกร  ปั้นพุ่มโพธิ์
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติธร  สอนสุข
2. เด็กชายฉัตรดนัย  มั่นคง
3. เด็กชายธัญญ์เทพ  บุญครอง
4. เด็กชายนันทกร  กันสการ
5. เด็กชายนิติภูมิ  เพ็ชรชื่น
6. เด็กชายราชันย์  เกตุหอม
7. เด็กชายศุภกิตติ์  สิงห์สนั่น
8. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสุน
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
2. นายศิริชัย  ดวงอาจ
3. นายพงษ์ศักดิ์  ศรีบุญเรือง
 
57 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุญอ่ำ
2. เด็กชายภัทรศาสตร์  พันธุ์แตง
3. เด็กชายเกรียงไกร  ราชเดช
 
1. นางจำปา  จำเริญ
2. นางสุวิภาพร  ดาวเรือง
 
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับม่วงวิทยา 1. นางสาวกุลสตรี  ยวงมณี
2. นางสาวทัศนีย์  แก้วเกษ
3. นางสาวศิราณี  แนวเงินดี
 
1. นางสาวดลฤดี  มยุรา
2. นางสาววราลักษณ์  จันทไทย
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กชายธนพงษ์  ดำรงธรรม
2. เด็กชายธีรภัทร  โพธิสาร
 
1. นางวิไลพร  โมห้างหว้า
2. นายบุญร่วม  กลิ่นผักแว่น
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. เด็กชายณรงค์  สุขรักษา
2. เด็กชายธนภัทร  จิตรพวล
 
1. นางวิกาลดา  เหลืองทอง
2. นางสาวสุขจิตา  มัฐผา
 
61 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายพัสกร  ใชยะ
2. นายอภิโชติ  พลรัตน์
 
1. นางรัชดา  อินทร์สำราญ
2. นางสาวพัชรินทร์  ไชยบุบผา
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายศุภกรณ์  ปราบทุกข์
2. เด็กชายเอกนรินทร์  ทองคำ
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นายจิรวัฒน์  คำใสหลอด
2. นายเกียรติศักดิ์  ตีสถิตย์
 
1. นางวิกาลดา  เหลืองทอง
2. นางสาวสุขจิตา  มัฐผา
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์    ละครพล
2. เด็กหญิงเมลญา   ยาชัยยะ
 
1. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
2. นายสมพงษ์  บุญเติม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงภัคจิรา    กิจเจริญ
2. เด็กหญิงวราพร    สีทา
 
1. นายศุภณัฐ  ชูเกาะ
2. นายสมพงษ์  บุญเติม
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กชายกันทรากร  ขัดมา
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวธัญญารัตน์  สว่างกุล
2. นางสาวสินิทรา  เพชรรัตน์
 
1. นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย
2. นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. นางสาวสุรดา  เทพศักดิ์ดี
2. นางสาวเสาวลักษณ์  บุตาฉิม
 
1. นางสาวกฤษณา  สมบัติ
2. นางสาวจิราภรณ์  ผิวไหมคำ
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นายนัทธพงศ์  หอมประเสริฐ
2. นายวรเมธ  เพิ่มวงษ์วานิช
 
1. นางสาวธาริณี  วัฒนจันทร์
2. นายณัฐจักร  บัวกีบ
 
70 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสำเร็จวิทยา 1. เด็กหญิงชรินรัตน์  ประเสริฐศรี
2. เด็กชายศุภวิชญ์  กำแพงศรี
3. เด็กหญิงเบญญาภา  แช่มช้อย
 
1. นางสาววารุณี  วรศักดิ์โยธิน
2. นางสาวเสน่หา  ดาทา
 
71 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  ประสากุล
2. นางสาวกิตติมา  เงินชื่น
3. นางสาวช่อฟ้า  โคตะมะ
 
1. นายธีระนันท์  วิสุทธิกุลชัย
2. นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นายดุจเทพ  ทาวงษ์
2. นายอรรถพล  หงษ์จันทร์
 
1. นางวิไลพร  โมห้างหว้า
2. นายบุญร่วม  กลิ่นผักแว่น
 
73 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายนฤเบศร  พิมพ์โคตร
2. เด็กชายภูผา  พานิชเจริญ
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สงนอก
 
1. นายวรวิทย์  ไวยวรรณ์
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
74 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นายทศวิทย์  ยุทธชิต
2. นายธารา  เทพรัตน์
3. นายศดานนท์  พยุยงค์
 
1. นายทวีศักดิ์  สุเมธโสภณ
2. นางอรุณี  สุเมธโสภณ
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรพงษ์กุล 1. เด็กหญิงบงกชมาศ  วิทานันท์
2. เด็กหญิงประกายแก้ว  ผลผาเลิศ
3. เด็กหญิงภัณฑิรา  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสุธีรา  แก้วอ่อน
2. นางพรวิลัย  สกุลนคร
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐยา  สมสาย
2. เด็กหญิงณีรนุช  เด่นดวงเดือน
3. เด็กชายธิติวุฒิ  วารีใส
 
1. นางอลิสา  เพชรมะดัน
2. นางสาวยุภาพรรณ  ยอดพะเนา
 
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวจารุมน  บุญเรียง
2. นายมนตรี  พัลวัล
3. นางสาวสุนีย์  พวงมาก
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางอลิสา  เพชรมะดัน
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  มากสมบูรณ์
2. เด็กหญิงฐิติมา  จ้อยเจริญ
3. เด็กหญิงฟ้าใส  พบพล
4. เด็กหญิงภานรินทร์  สีสังวาลย์
5. เด็กหญิงภาระฏีย์  เอี่ยมผิว
6. เด็กหญิงสิรินยา  ปะละลือ
 
1. นายเทวฤทธิ์  สองเมือง
2. นางชลลดา  ชำนาญ
3. นางสรัญญา  ถาวรกุล
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 1. นางสาวจิรนันท์  จันทาน้อย
2. นางสาวจิราวรรณ  กรดี
3. นางสาวนวลตอง  อม
4. นางสาวพิมณพา  แอะรัมย์
5. นางสาวรัตติยา  กรดี
6. นางสาวอรัญญา  เพ็ชรศรี
 
1. นายกิติคุณ  รสแก่น
2. นางสาวสุจิตรา  ไสยาศรี
3. นางสาวทำนอง  พิระชัย
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กหญิงมลวิภา  ทองบุ
2. เด็กหญิงมินา  สุรินทา
3. เด็กหญิงวชิราภรณ์  กมลวรรณสิทธิ์
 
1. นายกฤษฎา  สกุลวิโรจน์
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. นางสาวกฤษสิญากานต์  พั้วระย้า
2. นางสาวรสสุคนธ์  แกมนิล
3. นางสาววราพร  ชูเชิด
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวปรางค์มาศ  น้ำทิพย์
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมังคลาภิเษก 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาติชนะ
2. เด็กหญิงพรนิภา  แดขุนทด
3. เด็กหญิงอัญชลี  จิงจิ้งหรีด
 
1. นางอลิตษา  ขวัญศิริ
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นางสาวบัณฑิตา  เพ็ชรเลิศ
2. นางสาวภัทราพร  สิงห์เงิน
3. นางสาวอัจฉราพร  เทียกันที
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นางสาวพิกุล  เพ็ชรประเสร็ฐ
 
84 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวินี  ตู้ทอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  วรรณยนต์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายชาญณรงค์  เทพสาร
2. นางสาวดรุณี  ทองดี
3. นางสาวพลอยไพลิน  แสนแก้วเฮียง
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นายราชวัตร  กลิ่นแก้ว
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กหญิงจุรี  เทียนถวาย
2. เด็กหญิงปิยธิดา  บุญม่วง
3. เด็กหญิงรัตนาพร  ศรีมาท
 
1. นายสุริยา  เย็นเพิ่ม
2. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายภานุวัฒน์  ผาเทพ
2. นางสาวศศิธร  ชาญเดช
3. นางสาวสุพาภรณ์  เพ็ชรโกมล
 
1. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
2. นายคมสรรค์  มันทะราช
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนซับนกแก้ววิทยา 1. เด็กหญิงมธุรส  โสพันธ์
2. เด็กหญิงอารียา  พรมพิจิตร
3. เด็กหญิงแพรไหม  ตาลเยื้อน
 
1. นายดาวทอง  จ้ำนอก
2. นางสาวนงค์รักษ์  ลีสี
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวฐิติกาญจน์  มุ่งบัง
2. นายศิวัช  ทองมนศรี
3. นางสาวอภิญญา  คำดำ
 
1. นางธนิษฐา  วัฒนาพรไพศาล
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงปนัดดา  แปลนกอง
2. เด็กหญิงรำพึง  ยมศรีทัศน์
3. เด็กหญิงอภิวรรณ  ขันทอง
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตันเฮง
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีกระโทก
2. นางสาวสุกานดา  อุบลราชธานี
3. นางสาวอรยา  บุญมา
 
1. นายธีรพล  ยิ้มย่อง
2. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
 
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ
 
93 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายชาญชัย  สิมมา
2. เด็กชายดลพัฒน์  ปานทอง
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  โสปัญหริ
2. นางสาวสุกานดา  ชัยปลัด