หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sm-spb1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1. นายปิติภูมิ น้ำแก้วโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายอรรถพล ลิ้มลมัยโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นายจารุพงษ์ กล่อมจิตต์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวปัณณพร จันชัยภูมิโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
5. นายอนันต์ ศรีมรกตกาญจน์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ วระกุลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปัญจพร มาพลายโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางลักษณาภรณ์ มะลิซ้อนโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นายศรายุทธ บริวาสโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
5. นางจุรีย์ พัฒผลโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุชาติ ผลภาษีโรงเรียนสวงหญิงกรรมการ
2. นางสาวฉัตรชนก นิลจินดาโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรทัย แต่งงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุชาติ ผลภาษีโรงเรียนสวงหญิงกรรมการ
2. นางสาวฉัตรชนก นิลจินดาโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางสาวอรทัย แต่งงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางลักษณา ธูปแพโรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุขกรรมการ
2. นางบังอร ลิ้มทองคำโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางอภิรดา เตียววิไลโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางนิลวรรณ โพธิ์ศรีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
2. นางจันทร์เพ็ญ ลิ้มไพบูลย์โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุขกรรมการ
3. นางสาวพัชราวรรณ เจริญพันธุ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ พิมพิมลวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายถนอม จันทร์ต๊ะเครือวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางสาวกานต์ชลี สุขสำราญวิทยาลัยช่างศิลป์สุพรรณบุรีกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายดิเรก กล้าหาญข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารเรือประธานกรรมการ
2. นายสมบูรณ์ ธรรมกายข้าราชการบำนาญกองดุริยางค์ทหารบกรองประธานกรรมการ
3. นายมานัส ปรากฎผลโรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม ศรีคำมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายเพชร แสงสายออมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม ศรีคำมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายเพชร แสงสายออมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์กรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายภูรีวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม ศรีคำมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายเพชร แสงสายออมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม ศรีคำมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายเพชร แสงสายออมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายอำนาจ อินทร์ใจเอื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยาประธานกรรมการ
2. นายอาคม ศรีคำมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยารองประธานกรรมการ
3. นายเพชร แสงสายออมหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายปรีชา ศรีแดงสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปภัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชาญวิทย์ เพชรน้ำดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีรองประธานกรรมการ
3. นายภูริวิทย์ เพ็งสุวรรณโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1กรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส พันธ์พ์ชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายเนรศ จันทร์ขำโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวรส พันธ์พืชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
3. นายเนรศ จันทร์ขำโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี เทพกรณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุทธาสินี อุทัยฉายโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรี เทพกรณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวสุทธาสินี อุทัยฉายโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางอุษา อนันตวิไลเลขาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ขำพิจิตรโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ เอมมาโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางอุษา อนันตวิไลเลขาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นายประยุทธ์ ขำพิจิตรโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
3. นายปราโมทย์ เอมมาโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางรู้จิต ดวงจันทร์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางอุษา อนันตวิไลเลขาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางพัชรี เทพกรณ์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นายพัลลภ ยอดไม้งามโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
5. นายทิพากร ปาระบับโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3
การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายสุเมธ สุวรรณประทีปข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เวชวิฐานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นายวันชัย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสุเมธ สุวรรณประทีปข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายสมชาย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนสระกระโจมโสภณพิทยากรรมการ
3. นางสาวกาญจนา เวชวิฐานโรงเรียนสามชุกรัตนโภคารามกรรมการ
4. นายวันชัย ศรีวิพัฒน์โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวนัทชลิดา พุ่มก๋งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนทรี ซ่อนกลิ่นโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
3. นางเนาวรัตน์ จรัสศรีโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
4. นางสาวปานธนา ทับทองดีโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นางงามตา ธนสีลังกูรโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวรพีพรรณ จำปาสักโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีประธานกรรมการ
2. นายสมศักดิ์ พระแท่นโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ ศรป้อมโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
4. นางศรีวรรณ โชระเวกโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
5. นางบุญตา อินทะชัยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายสยาม ลิขิตเลิศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายศิวาวุธ ภาณุพิจารย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุขกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตรวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรชตะ แก้วสวรรค์โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุขกรรมการ
3. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางเบ็ญจวรรณ์ บุญเสวตรวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายรชตะ แก้วสวรรค์โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุขกรรมการ
3. นางสาวดลลดา สังฆสุวรรณโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทร คุ้มฉายาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทร คุ้มฉายาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นายไพฑูรย์ แยกผิวผ่อง โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางพรศรัณย์ อาภาประเทืองวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายสันติชัย บุญรักษ์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวธมณ ชัยวันดีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
4. นางสาวเมธินี ทองสุกใสโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”กรรมการ
5. นางสาวจีรพรณัฎฐ์ ภุมรินทร์โรงเรียนศรีประจันต์เมธีประมุขกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ แบนประเสริฐวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเทิดพงศ์ พิกุลทองโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”กรรมการ
3. นางสาวศรัณยา วาจาทะศิลป์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นายสุธีร์ แบนประเสริฐวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภันตรี วังสงค์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรินทร์ เจิมปรุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นางสาวพิมพิมล จรเข้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นายสุธีร์ แบนประเสริฐวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวอภันตรี วังสงค์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นางสาวณัฐนรินทร์ เจิมปรุโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิมพิมล จรเข้โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยสุพรรณบุรีกรรมการ
5. นางลดาวัลย์ มาลาวงษ์โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ แก้วเรืองวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสมบูรณ์ ทองงามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นายวุฒิชัย สวัสดีโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายโกมล ศิริสมบูรณ์เวชวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”กรรมการ
3. นางสาวสุวารีย์ ยี่ภู่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นายอาทร คุ้มฉายาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายอาทร คุ้มฉายาวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางพรไพร เผ่าอินทร์จันทร์โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวราณี ศรีประเทศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายสยาม ลิขิตเลิศวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยาณี จิตต์วิริยะโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางบงกช สนธิโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
4. นางสาวราณี ศรีประเทศโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
5. นางสาวทัศวิมล ดวงแก้วโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
6. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
7. นางสาวญาณี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้วโรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"กรรมการ
3. นายวิษณุ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นายดนุพล บุญชอบโรงเรียนบางลี่วิทยากรรมการ
5. นางบงกช สนธิโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6
1. นายยอดชาย ขุนสังวาลย์โรงเรียนสงวนหญิงประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ ขันธควร โรงเรียนบางปลาม้า "สูงสุมารผดุงวิทย์"กรรมการ
3. นางสาวญานี เคหะจุ้ย โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
4. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
5. นายสมาน ใจมั่นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5กรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
1. นายสมาน ใจมั่นโรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 5ประธานกรรมการ
2. นางสาวญานี เคหะจุ้ยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นายวิษณุ ทองคำโรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยากรรมการ
4. นายสุทธิสิทธิชัย มหาเมฆ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ กระจาดทองโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข"ประธานกรรมการ
2. นางสาวชมชญา แก้วกำพร้าโรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางบงกช สนธิโรงเรียนวังหว้าราษฏร์สามัคคีกรรมการ
4. นายคชาทัช โชคสุขนิรันดร์โรงเรียนสองพี่น้องวิทยากรรมการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายปรีชา ทองงามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยประธานกรรมการ
2. นางกุลสิริ ใจดีโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”กรรมการ
3. นายมานพ ดวงแก้วโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวสวลี มะยุราโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายโพ บุตรแสงดีโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัยกรรมการ
3. นายมานพ ดวงแก้วโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายพินัย โพธิ์ศรีโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นายลิขิต ปิ่นทองโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นายมานพ ดวงแก้วโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายลิขิต ปิ่นทองโรงเรียนตลิ่งชันวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสุนทร เอมสมบุญโรงเรียนศรีประจันต์ “เมธีประมุข”กรรมการ
3. นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางชาลี เกตุพรมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นางสุรีย์พร ศรีประยงค์โรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางกัลยาณี ไกรศรีประสิทธิ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรสวรรค์ สระบัววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีประธานกรรมการ
2. นายเศวตโชติ บุญจีนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรีกรรมการ
3. นางดาลัด ศรีสุนทรพินิจโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”กรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางยุพเยาว์ พวงเพชรโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางทิพย์วรรณ น้อยอุทัยโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ ดาวลอยโรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทนา ขุนพินิจโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสัญญา ชาดิษฐ์โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”กรรมการ
3. นางสาวกรพินธุ์ คุณกะมุตโรงเรียนบางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายกษิณ สุวรรณประทีปโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นายมณฑล พลเสนโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยากรรมการ
3. นางคนึง ไวยโอรสโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายนิยม เปี่ยมปรีชาโรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์”ประธานกรรมการ
2. นางสาววัสนันท์ ประจงการโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ มีชาวนาโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางวิภาณี พรหมกสิกร โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางกัญญาทิพย์ ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางวรางค์รัตน์ พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2ประธานกรรมการ
2. นางวิภาณี พรหมกสิกร โรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
3. นางกัญญาทิพย์ ชีพนุรัตน์ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวละเอียด มาดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ สุขนุ่ม โรงเรียนวัดสวนแตงกรรมการ
3. นางประภาเพ็ญ ชูประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาวละเอียด มาดี โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาสประธานกรรมการ
2. นางพะเยาว์ สุขนุ่ม โรงเรียนวัดสวนแตงกรรมการ
3. นางประภาเพ็ญ ชูประเสริฐโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรีกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
1. นางนวลเสน่ห์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
2. นางสาวบรรจง แก้วคำ โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6
1. นางนวลเสน่ห์ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
2. นางสาวบรรจง แก้วคำ โรงเรียนสวนแตงวิทยากรรมการ
3. นางสาวจิตติมา กิจสังสรรค์กุลโรงเรียนสงวนหญิงกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางพรรณประภา ชีพนุรัตน์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ จำปาเงิน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางพัชรียา เสนาใจโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสารกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางพรรณประภา ชีพนุรัตน์ ข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางอมรรัตน์ จำปาเงิน โรงเรียนตลิ่งชันวิทยากรรมการ
3. นางพัชรียา เสนาใจโรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสารกรรมการ

เรียนร่วม - ภาษาไทย

การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนร่วม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.6
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.6

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 089-7927882 E-mail alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]