หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายรุ่ง อ่อนอินทร์ ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
2 นางสาวชมชญา แก้วกำพร้า ครูโรงเรียนสวนแตงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
3 นายขวัญชัย ตู้พิจิตร ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
4 นางสาวดุศิตา ชลมาก พนักงานราชการโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
5 นายมานพ ดวงแก้ว ครูโรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
6 นายธนัทพล คุณาวิศรุต ครู โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
7 นายเพิ่มศักดิ์ ศรีเพชรภูมิ ครู โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  
8 นางสาวเกศินี กล้าหาญ นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
9 นางสาวสลิลา พลเสน นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
10 นางสาวประภัสรา พัวพันธุ์ นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
11 นางสาวณัฐวดี เดชครุธ นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
12 นางสาวนริศรา คุ้มบุญ นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
13 นางสาวศุภาพิชญ์ ชาวปลายนา นักเรียนโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
14 นางสาวศุจิรัตน์ ศิลาทอง นักเรียนโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
15 นางสาวสุนิสา ดาวเรือง นักเรียนโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
16 นางสาวสุนิสา พิมพ์วงค์ นักเรียนโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
17 นางสาวปนัดดา พุ่มเข็ม นักเรียนโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี นักเรียนจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์  
18 นายวิชิต จับแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" ประธานกรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
19 นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล ครูโรงเรียนศรีประจันต์ "เมธีประมุข" กรรมการ  
20 นางสาวอรุโณทัย ขันทอง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
21 นางสาวภัทรัฒณ์ ศรีทองสุข โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
22 นางสาววราภรณ์ แป้นแจ้ง โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ผู้ดูแลระบบจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนของเขตพื้นที่การศึกษา  
23 นายวิชัย พานิชวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" รองประธานกรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
24 นายธนวัฒน์ มีบุปผา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" รองประธานกรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
25 นางสาวกนกวรรณ จุงสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
26 นายเทิดพงศ์ พิกุลทอง ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
27 นางสาวเมธินี ทองสุกใส ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
28 นายภาคภูมิ ขันธควร ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
29 ว่าที่ร้อยตรีโกวิท มุสิกะ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
30 นายชาญณรงค์ แสงพันตา ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
31 นายกษิณ สุวรรณประทีป ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
32 นายเอกพงษ์ บุญญะอุทธยาน ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
33 นางสาวสุมาพร ดอนอินผล ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
34 นางสาวสลิลา ลงวุฒิ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
35 นายวสันต์ สุนทรพงษ์ ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
36 นายอุดม พรทิพย์ศิริกุล ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
37 นายปริญญา ก้อนทองดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
38 นายวริทธิ์ ผัดสุรินทร์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  
39 นางสาวณัฏฐิกา หลอดแก้ว ครูโรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" กรรมการและเลขานุการ กิจกรรมการแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ.  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
นางสาวอรุโณทัย ขันทอง 089-7927882 E-mail alunothai0411@gmail.com
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]