รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต9 ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายญาณเทพ  จันทร์นุกูลศิลป์
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เจิมเจนการ
 
1. นายสุรเดช  อนันตสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สมพงษ์
2. เด็กชายอนุชา  ชาวบ้านโพธิ์
 
1. นางสาวญาณี  เคหะจุ้ย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายณัชานนท์  วงษาศรี
2. เด็กหญิงนภัสสร  บุญนาค
3. เด็กหญิงภควดี  สุขวิจิตร์
4. เด็กหญิงวิจิตรา  พรหมเดช
5. เด็กหญิงศุภิสรา  นาคกลิ่นกูล
 
1. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
2. นางสาวจีรพรณัฎฐ์  ภุมรินทร์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวกัญจรีย์  ปิณฑะสิริ
2. นางสาวชลันธร  ภัทรโกศล
3. นางสาวดวงสุดา  สิทธิ
4. นายนพฤทธิ์  เทดี
5. นางสาววิจิตรา  รักวงษ์
 
1. นางสาวสุภาพร  พรหมอ่อน
2. นายสุชาติ  ผลภาษี
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กชายจิรเมธ  มิ่งพา
2. เด็กหญิงมาลิณี  กล่ำอาจ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลิ้มไพบูลย์
2. นางลักษณา  ธูปแพ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวบุศราภรณ์  แก้วกระจ่าง
2. นายสมชาย  ชาวปลายนา
 
1. นางลักษณา  ธูปแพ
2. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ลิ้มไพบูลย์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงมีนา  บุรุษชาติ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายคงกฤช  แสงอุทัย
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงดวงใจ  เขียวกอ
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณิศกุล  ตั้งวราภรณ์
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นายวิภาส  ตันเจริญ
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกมลวรรณ  จิตรีธรรม
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  อู่อรุณ
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสหวิทย์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เจ็งบุญลาภ
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ล่อซุ่นนี้
 
1. นางสาวสุนิสา  วงษ์จันทร์ดี
2. นางสาวปัทมวรรณ  สุขเกษม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงนวรัตน์  สิรวณิชย์
 
1. นายธเนศ  สมาลาวงษ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายพงศกร  ศรีรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายธนากร  บุญหาญ
2. เด็กชายอนุชิต  สุภารัตน์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บัวทอง
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  พันธุ์จีน
2. นายธัญพิสิษฐ์  หอมสวรรค์
3. นายสุรเชษฐ์  ไพรภูธร
 
1. นายมณเฑียร  พรหมจรรย์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายคุณานนต์  พรหมเล็ก
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายนรินทร  นาคมังสังข์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงแพรพลอย  สมานมิตร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายตรัยคุณ  เพชรี
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  ศรีเพชรภูมิ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุชญา  ปราการะนันท์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวชลดา  เมฆพะโยม
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายชุติพนธ์  อู่อรุณ
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายอณุวุฒิ  ลาภพาณิชยกุล
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายวิทวัส  บุญเรืองรอด
 
1. นายมนตรี   แจ่มแจ้ง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายอณุวุฒิ  ลาภพาณิชยกุล
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงชีวาพร  เทียนถาวรวงษ์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงศศิภา  ขุนพิบูลย์
 
1. นางพรทิพย์  บุญลือ
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาววิจิตรา  กาหลง
 
1. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายศุทธิรัตน์  โชติช่วง
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา 2 1. นายคณัสนันท์  เผือกดี
 
1. นายพิทักษ์  สุดโต
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาววิจิตรา  กาหลง
 
1. นายมารุต  คนหลัก
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวกาญจนา  สมจิตร์
2. นางสาวญาณิศา  อารอบ
3. เด็กชายฐิตินารถ  มีใจดี
4. เด็กชายธิติวุฒิ  นวคุณไพโรจน์
5. เด็กหญิงนันทิตา  ชนปทาธิป
6. เด็กหญิงภารดี  คงคากูล
7. นางสาววิจิตรา  กาหลง
8. เด็กชายอณุวุฒิ  ลาภพาณิชยกุล
9. นายอาชัญ  วงษ์เที่ยง
 
1. นายมารุต  คนหลัก
2. นางพัชรี  เทพกรณ์
3. นางอุษา  อนันตวิไลเลขา
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงชิโนรส  เนาวโอภาส
2. นางสาวณัฐธิดา  เชื้อศรี
3. เด็กชายณัฐนนท์  ทองโอภาส
4. เด็กชายนภดล  วงสกุล
5. เด็กหญิงปภัสรา  ศิลยานันท์
6. เด็กหญิงพัณณิตา  พึ่งเจริญ
7. นางสาวภัทรา  หิ้งเพ็ชร
8. เด็กชายภาคภูมิ  ขอพึ่ง
9. เด็กชายมุนี  เฉกแสงทอง
10. เด็กหญิงยศวดี  อินทรนาค
11. เด็กหญิงศิริรักษ์  กลั่นใจ
12. เด็กชายศิวกร  พลเสน
13. นางสาวสุธาสินี  อ่างทอง
14. นายเฉลิมพล  จันทร์บำรุง
15. เด็กหญิงเมจิรา  แพนสมบัติ
 
1. นายสรพงศ์  จันทา
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายกกกร  กิจดี
2. เด็กชายคณนาถ  ศรีรัตนสุภานนท์
3. เด็กชายคุณานนต์  พรหมเล็ก
4. นายจักรพันธ์  ล้อมวงษ์
5. นางสาวจุฑาพร  บุญมา
6. เด็กหญิงชนกพรรณ  มะเจียกจร
7. นางสาวชลดา  เมฆพะโยม
8. นายชุติพนธ์  อู่อรุณ
9. เด็กหญิงดุษฎี  วงษ์ศรีอินทร์
10. นายนรินทร  นาคมังสังข์
11. เด็กชายศุทธิรัตน์  โชติช่วง
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ข้องเกี่ยวพันธ์
 
1. นายทัศนัย  บุญลือ
2. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัลยา  มงคลเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  นารี
3. เด็กหญิงณัฐพร  เทียนแก้ว
4. เด็กชายยศวรรธน์  อรรถีโภค
5. เด็กชายอธิป  ไทยรัตนกุล
6. เด็กชายเลิศวุฒิ  นวลจริต
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายคณิศร  อรุณแสงศิลป์
2. เด็กชายญาณภัทร  ลิมป์รัชดาวงศ์
3. นายณคร  กฐินทอง
4. นายธัชธรรม์  วิเชียรศรี
5. นางสาววิภวศิริ  อารีมิตรน่วมบัว
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายภานุพงษ์  ทองเหลือ
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายสิทธิโชติ  พงษ์เทพ
 
1. นายรวงพร  เลิศปฏิภาณพงศ์
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวณัฐนิช  ตงลิ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นายวัฒนา  แย้มวงษ์
 
1. นายขวัญชัย  ตู้พิจิตร
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสุริยาพร  ไตรศรีสุข
 
1. นางเพียงแข  พลายบุญ
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวทัชชกร  เดชะศิริพงษ์
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายพงศกร  ศรีรส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงธัญสุดา  สอนรอด
 
1. นายชาญชัย  สีเสือ
 
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวกัญญวรา  ปาณิวรรณ
 
1. นางพัชรี  เทพกรณ์
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กชายนพกร  ทาสุ่ม
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายกฤษกร  ปัตลา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ล้อมวงษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนวัชร์  แก้วแกมเสือ
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวไข่มุก  หีบแก้ว
 
1. นายศุภดล  ดลโสภณ
 
58 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นายครองนภา  เล็กชูผล
2. เด็กชายจักรพรรณ์  จันทร์ลอ
3. นายนิวพล  ชุมสาย ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงปณัฐดา  พรมแก้ว
5. เด็กชายปรปก  ศึกเสือ
6. เด็กหญิงปริศนา  ช่วยชูเชิด
7. เด็กหญิงวรรัตน์  พูนพุด
8. เด็กหญิงวิชุดา  สมานมงคล
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
3. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
59 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวกาญจนา  มาลาวงษ์
2. นายชิษณุพงศ์  ชูวงษ์
3. นางสาวปวีณา  สุวรรณประทีป
4. นายลักษณ์เอเชีย  ยอดไม้งาม
5. นายวรรณสรณ์  ไทยขวัญ
6. นางสาวสร้อยนาค  ศรีจันทร์
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
3. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
60 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงจารุมน  บุญมาก
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  จิตรีธรรม
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  คำกองราช
4. เด็กหญิงภัทธร  คงสมจิต
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์ภรัตน์  ชื่นชวน
6. เด็กหญิงอภิชญา  สะโรบล
7. เด็กหญิงอานภัส  บุญครอง
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
2. นางสาวเสาวรส  พันธ์พืช
3. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
61 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวบุษรา  พวงสมบัติ
2. นางสาวปรียากร  ชวนานนท์
3. นางสาวปิยะวรรณ  ศิริกำเนิด
4. นางสาวรชนีกร  พ่วงพร้อม
5. นางสาววรรณภา  เปียบุญมี
6. นางสาววรรษกร  วงษ์จันทร์ดี
 
1. นางเพียงแข  พลายบุญ
2. นางสาวพจนา  บัวกระสินธุ์
 
62 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายบุญกร   แก้วกัณฑ์
2. นายภานุวัฒน์  อุบาลี
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
2. นายภาคภูมิ  ขันธควร
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายคีตชนก  แก้วพิลา
2. เด็กชายฉลองกรุง  บุญธรรม
3. เด็กชายพิสิฏฐ์  อุมัน
4. เด็กชายวัฒนะ  บุญเปลี่ยน
5. เด็กชายอนิรุทธ์  ทิมทอง
6. เด็กชายอรรถพล  ลิ่งไธสง
7. เด็กชายออมสิน  พันธุ์มุข
8. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สว่างวงศ์
 
1. นายวันชัย   ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 81.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. นายภูมิพฤกษา  ชมภูแดง
2. นายสุจินดา  ชาวระหาญ
3. นายสุธิพงษ์  โพวิทูล
4. นายหิรัญพงษ์  ศรีวิเชียร
5. นายเกรียงไกร  แก้วประพาฬ
6. นายเพทาย  แตงรื่น
 
1. นายวันชัย   ศรีวิพัฒน์
2. นางวิวรรทนี  ศรีวิพัฒน์
 
65 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงพรพิมล  สุพรรณคง
2. เด็กหญิงสมฤทัย  เพียงคาม
3. เด็กหญิงอารีย์  วิจิตร
 
1. นางงามตา  ธนสีลังกูร
2. นางสาวปานธนา  ทับทองดี
 
66 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวธัญรดา  บุญเรืองรอด
2. นายพงศธร   แสงเพ็ชร
3. นางสาววรรณิภา  ผลเนตร์
 
1. นางสาวนัทชลิดา  พุ่มก๋ง
2. นางวันเพ็ญ  กิติชัยชาญ
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงปทิตตา  ชื่นในฉ่ำ
2. เด็กหญิงปัณทารีย์  โสภา
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงฤทัยธาร  กันจู
2. เด็กชายสมพงษ์  นิลพัฒน์
 
1. นางสาวจีรพรณัฎฐ์  ภุมรินทร์
2. นายรชตะ  แก้วสวรรค์
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนิชา  ศรีโมรา
2. นางสาวอัญชิสา  สถิตโสฬส
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นางสาวกัลยาณี  จิตร์วิริยะ
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงสรพัฒน์  ลิขิตเลิศ
2. เด็กหญิงแพรวา  ปิ่นแก้ว
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
2. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
 
71 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนาตาชา  จูจีน
2. นางสาวมานิตา  ทับศรี
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงอรปรียา  นามมาวงษ์
2. เด็กชายเอกรัฐ  แตงโต
 
1. นางสาวอรุโณทัย  ขันทอง
2. นางสมบูรณ์  ทองงาม
 
73 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กชายกิตติกานต์  มุขโสภาพันธุ์
2. เด็กชายวรานนท์  ปิลอง
 
1. นางสาวภัทรัฒณ์  ศรีทองสุข
2. นายพงษ์พันธุ์  หลวงคล้ายโพธิ์
 
74 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. เด็กหญิงคัมภีรดา  พิพิธ
2. เด็กหญิงธรียา  วิจิตรบรรณการ
 
1. นางสาววราภรณ์  แป้นแจ้ง
2. นายพงษ์พันธุ์  หลวงคล้ายโพธิ์
 
75 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวชณิกา  นามทอง
2. นางสาวสุภาภรณ์  แสนมาตร
 
1. นางสาวธมณ  ชัยวันดี
2. นางสมบูรณ์  ทองงาม
 
76 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นายชัยธัช  เทียนทอง
2. นางสาวธมลวรรณ  ศรีถัน
 
1. นางสาวอภันตรี  วังสงค์
2. นางสาวสุวารีย์  ยี่ภู่
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจุฬาลักษณ์  ชวนชม
2. นายตะวัน  ใจซื่อ
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางสาวศิวนาถ  ห้วยหงษ์ทอง
 
78 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายกัณฑ์อเนก  เปี่ยมสมบูรณ์
2. เด็กหญิงสุณัฐชา  พวงศุภวิวัฒน์
3. เด็กหญิงไอศิกา  พรหมเกษม
 
1. นายศิวาวุธ  ภาณุพิจารย์
2. นางสาวณัฐวดี  จันทร์แหยม
 
79 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวณัฐมน  เรือนทอง
2. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีวิลัย
3. นางสาวพลอยแสง  สุขเกษม
 
1. นางพรไพร  เผ่าอินทร์จันทร์
2. นางสาวดลลดา  สังฆสุวรรณ
 
80 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาววิชญา  อิ่มประเสริฐสุข
2. นางสาวอารีย์รัตน์  อ่วมคำ
 
1. นายสันติชัย  บุญรักษ์
2. นางสาวบุษกรณ์  สอดศรี
 
81 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายชานนท์  รุ่งรังศรี
2. เด็กหญิงภัทรชนก  พุทธจรรยา
3. นางสาวสิรินันท์  มาตรวิจิตร
 
1. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว
2. นายเทิดพงศ์  พิกุลทอง
 
82 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นายธนาวุฒิ  เรือนแก้ว
2. นายวุฒิวัสน์  นิพิทชยังกูร
3. นายอนวัช  ถีระแก้ว
 
1. นายภาคภูมิ  ขันธควร
2. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
 
83 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกุลทรัพย์  ท้าวมะริตย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มณีกิจ
3. เด็กหญิงศศิกานต์  ธารภาพ
 
1. นางสาวเมธินี  ทองสุกใส
2. นายวสันต์  สุนทรพงษ์
 
84 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวภัทรนันท์  ผงสุวรรณกุล
2. นางสาวอุบลวรรณ  เบ็ญจพรเลิศ
3. นางสาวเปรมยุดา  จันทร์ศิริ
 
1. นายยอดชาย  ขุนสังวาลย์
 
85 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายฉัตรชัย  ยิ้มประเสริฐ
2. เด็กชายวรพจน์  มาโขง
3. เด็กชายเสกสรร  สุดสอาด
 
1. นายพินัย  โพธิ์ศรี
 
86 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นายธนพล  ระลึก
2. นายศาสตรา  ยืนยงค์
3. นายเกริกชณัฐ  ปภาวินธนา
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
 
87 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงพรทิพย์  นิยมทอง
2. เด็กหญิงสุชญา  ชากะจะ
3. เด็กหญิงสุภาภัทร  ผลพิกุล
 
1. นายพินัย  โพธิ์ศรี
 
88 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวปวีณา  เปรมสน
2. นางสาวสริญยา  บุญศรี
3. นางสาวอาทิตยา  พิพัฒน์
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
 
89 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. เด็กหญิงฐิติมา  เรืองศรี
2. เด็กหญิงศิรินภา  หล้าโสด
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ลาภเวช
4. เด็กหญิงอรณี  แสงอินทร์
5. เด็กหญิงอารียา  พลายระหาญ
6. เด็กหญิงเยาวเรศ  เอี่ยมวิจารณ์
 
1. นางกุลสิริ  ใจดี
2. นายนุกูล  แจ้งสว่าง
3. นางพัสวี  บุญโสภาค
 
90 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 1. นางสาวธันย์ชนก  เทพสุวรรณ
2. นางสาวปรียาภรณ์  บุญมาช่วย
3. นางสาวปัญจพัฒน์  อังกาบขาว
4. นางสาววันวิสาข์  วิศาลโภคะ
5. นายศุภกฤต  แสงภู่วงษ์
6. นางสาวศุภาพิชญ์  แสงอินทร์
 
1. นางสาวนันทา  สรรพมงค์
2. นายสมปอง  สุขศรีดา
3. นางสาวศุภนิตย์  หาญมุ่งธรรม
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงกมลรัตน์  มีวงษ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  โพธิ์พันธุ์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  แตงอ่อน
 
1. นายลิขิต  ปิ่นทอง
2. นางสุพิศา  ปิ่นทอง
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวสิริฤทัย  มดน้อย
2. นางสาวอุษณีย์  ถีระแก้ว
3. นางสาวเกศรา  โพธิ์พระ
 
1. นางอำไพ  ศรีวิพัฒน์
2. นางรสมาริน  โอสธีรกุล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กชายกิตติพิพัฒน์  ไวเร็วเลิศ
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตนวราภรณ์
3. เด็กชายบัณฑิต  สมจิตร์
 
1. นายสายัณห์  นิลวงษ์
2. นางมัณฑนา  นิลวงษ์
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวพิรดา  มงคลชาติ
2. นางสาวมาลินีย์  แสงวันทอง
3. นางสาววนิดา  คุณโตนด
 
1. นางคนึง  ไวยโอรส
2. นางสาววัสนันท์  ประจงการ
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลิ่งชันวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  จันทร์ไกร
2. เด็กหญิงปิยนุช  กัลพงษ์
3. เด็กหญิงเกศกนก  สงสุวงษ์
 
1. นางอมรรัตน์  จำปาเงิน
2. นางนิลวรรณ  โพธิ์ศรี
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. นางสาวกวิสรา  สัมมานุช
2. นางสาวมณีรัตน์  สีบานเย็น
3. นางสาวมนัสนันท์  หนองเพียร
 
1. นางปราณี  สวยรูป
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายชาญชล  สุวรรณไสว
2. เด็กหญิงทิพาพร  ลำภา
3. เด็กชายเพิ่มพูน  สาลีผล
 
1. นางสมจิต  ลาวัง
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขั้นทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวจิราภรณ์  ทรัพย์ประเสริฐ
2. นางสาวสาวิตรี  พืชสิงห์
3. นางสาวโชติรส  อุ่นสาร
 
1. นางสุภัทรา  บุญญสิทธิ์
2. นางอรพินท์  อุดมผล
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กหญิงกรพินธ์  ภิญญไทย
2. เด็กชายศุภกิตติ์  พิทักษ์วงศ์
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  พูลกำลัง
 
1. นางดารัตน์  ศรีสุนทรพินิต
2. นางปราณี  ชัยวิรัตน์
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวฐิติมา  พุ่มวงศ์
2. นางสาวนภัสรา  ประเสริฐศรี
3. นางสาวพรรณทิพย์  ม่วงน้อย
 
1. นางดารัตน์  ศรีสุนทรพินิต
2. นางอรุณี  พุ่มวงศ์
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงกนกพร  บุญสิริวัฒนา
2. เด็กหญิงทวีรัฐ  เอี่ยมสะอาด
3. เด็กหญิงโสรยา  ปานเผื่อน
 
1. นางสุกัญญา  ศรีบัวทอง
2. นางสาววนิดา  สวนดอกไม้
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวชมพูนุท  ใหญ่ยอด
2. นางสาวชุติมา  หนองบอน
3. นางสาวนาถณัฐา  บุญยงค์
 
1. นางสาวสมใจ  สืบวัฒนพงษกุล
2. นางสาวจิตติมา  กิจสังสรรค์กุล